open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
Додаток

до постанови президії

ВАК України

30.06.2004 N 3-05/7

ПЕРЕЛІК N 14

наукових фахових видань України,

в яких можуть публікуватися результати

дисертаційних робіт на здобуття наукових

ступенів доктора і кандидата наук
{ На доповнення до Переліку додатково див. Перелік

Вищої атестаційної комісії

N 3-05/8 ( v05_8330-04 ) від 16.09.2004 }

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Наукові записки НаУКМА. Серія: комп'ютерні науки
(теоретичні основи інформатики та кібернетики, математичне та
програмне забезпечення обчислювальних машин і систем).
2. Науковий часопис Національного педагогічного університету
імені М.П.Драгоманова. Серія 1. Фізико-математичні науки (фізика,
математика).
3. Прикладні проблеми механіки і математики (НАН України,
Інститут прикладних проблем механіки і математики
ім. Я.С.Підстригача НАН України) (механіка, математичне
моделювання та обчислювальні методи).
ЖУРНАЛИ
1. Алгебра та дискретна математика (Луганський державний
педагогічний університет імені Тараса Шевченка МОН України)
(алгебра та теорія чисел, математична логіка, теорія алгоритмів і
дискретна математика).
2. Вісник Тернопільського державного технічного університету
(математичне моделювання та обчислювальні методи).
3. Радіоелектроніка. Інформатика. Управління (Запорізький
національний технічний університет МОН України) (радіофізика).
4. Радіофізика і радіоастрономія (НАН України,
Радіоастрономічний інститут НАН України, Український комітет
радіосоюзу) (фізика приладів).
5. Таврійський вісник інформатики і математики (Кримський
науковий центр НАН України і МОН України, Таврійський національний
університет імені В.І.Вернадського МОН України) (інформатика).
6. Український антарктичний журнал (Державне
науково-виробниче підприємство "Український антарктичний центр")
(геофізика).
7. Український математичний вісник (Луганський державний
педагогічний університет імені Тараса Шевченка) (математика,
теоретична механіка).
ХІМІЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Агдезия расплавов и пайка материалов (Інститут проблем
матеріалознавства імені І.М.Францевича НАН України).
2. Наукові праці Донецького національного технічного
університету. Серія: хімія і хімічна технологія.
БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
ЖУРНАЛИ
1. Вісник Харківського національного аграрного університету.
Серія: біологія.
2. Клінічна та експериментальна патологія (Буковинська
державна медична академія МОЗ України).
3. Клінічна фармація (Національний фармацевтичний університет
МОЗ України).
4. Фітотерапія (Медичний інститут Української асоціації
народної медицини, Комітет з питань народної та нетрадиційної
медицини при МОЗ України).
ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ
ЖУРНАЛИ
1. Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ
(Івано-Франківський національний технічний університет нафти і
газу МОН України).
2. Український антарктичний журнал (Державне
науково-виробниче підприємство "Український антарктичний центр").
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Вісник Дніпропетровського національного університету
залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна.
2. Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні
науки.
3. Вісник Криворізького технічного університету.
4. Вісник Харківського державного технічного університету
сільського господарства. Тракторна енергетика.
5. Збірник наукових праць ВАТ "УкрНДІВогнетривів
імені А.С.Бережного".
6. Збірник наукових праць Українського державного
геологорозвідувального інституту.
7. Наукові праці Донецького національного технічного
університету. Серія: машинобудування і машинознавство.
8. Наукові праці Донецького національного технічного
університету. Серія: хімія і хімічна технологія.
9. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки
(Київський національний університет будівництва і архітектури МОН
України).
10. Технологія і техніка друкарства (НТУУ "КПІ" МОН України).
ЖУРНАЛИ
1. Вісник Державного університету інформаційно-комунікаційних
технологій.
2. Вісник Національного авіаційного університету.
3. Геоінформатика (НАН України, Центр менеджменту та
маркетингу в галузі наук про Землю Інституту геологічних наук НАН
України).
4. Журнал обчислювальної та прикладної математики (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка).
5. Математичне моделювання (Дніпродзержинський державний
технічний університет МОН України).
6. Прикладная радиоэлектроника (Харківський національний
університет радіоелектроніки МОН України, Академія наук прикладної
радіоелектроніки).
7. Промислова гідравліка і пневматика (Вінницький державний
аграрний університет, Асоціація спеціалістів промислової
гідравліки і пневматики).
8. Світлотехніка та електроенергетика (Харківська державна
академія сільського господарства МОН України).
9. Фізична інженерія поверхні (Харківський національний
університет ім. В.Н.Каразіна МОН України, Науковий
фізико-технологічний центр МОН та НАН України).
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Вісник Білоцерківського державного аграрного університету
(агрономія).
2. Вісник Черкаського інституту агропромислового виробництва
(агрономія).
3. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво (УААН,
Інститут землеробства і тваринництва західного регіону УААН).
ІСТОРИЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Історичні записки (Східноукраїнський національний
університет імені Володимира Даля МОН України).
2. Кам'яна доба України (Інститут археології НАН України).
3. Ефективність державного управління (Львівський
регіональний інститут державного управління УАДУ при Президентові
України).
4. Науковий часопис Національного педагогічного університету
імені М.П.Драгоманова. Серія 6. Історичні науки.
ЖУРНАЛИ
1. Діалог. Історія, політика, економіка (Інститут політичних
і етнонаціональних досліджень НАН України, Редакція журналу
"Діалог. Історія, політика, економіка").
2. Історичний журнал (Інститут політичних і етнонаціональних
досліджень НАН України, "Вища школа").
3. Мандрівець (Національний університет "Києво-Могилянська
академія").
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Вісник Дніпропетровського національного університету
залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна.
2. Вісник Донецького університету економіки і права.
3. Вісник Криворізького технічного університету.
4. Зовнішня торгівля: право та економіка (Українська академія
зовнішньої торгівлі Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України).
5. Науковий вісник (Одеський державний економічний
університет МОН України).
6. Науковий вісник Національної академії державної податкової
служби України (економіка, право).
7. Фінанси, облік і аудит (Київський національний економічний
університет МОН України).
ЖУРНАЛИ
1. Галицький економічний вісник (Тернопільський державний
технічний університет імені Івана Пулюя МОН України).
2. Економіка і держава (Інститут підготовки кадрів державної
служби зайнятості України Міністерства праці та соціальної
політики України, Редакція журналу "Економіка і держава").
3. Економіка і управління (Асоціація навчальних закладів
України недержавної форми власності, Європейський університет
фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу,
Національний авіаційний університет МОН України).
4. Менеджер. Вісник Донецького державного університету
управління.
5. Науковий вісник Національного гірничого університету.
6. Стратегія розвитку України (Національний авіаційний
університет МОН України, Науково-видавничий центр "Стратегія").
ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. дельта yo альфа/ Докса (Одеський національний університет
ім. І.І.Мечникова МОН України).
2. Науковий часопис Національного педагогічного університету
імені М.П.Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія.
Філософія.
3. Філософія. Культура. Життя (Дніпропетровський державний
фінансово-економічний інститут, Національна металургійна академія
України).
ЖУРНАЛИ
1. Вісник Житомирського педагогічного інституту.
2. Мандрівець (Національний університет "Києво-Могилянська
академія").
3. Проблеми філософії права (Інститут держави і права
ім. В.М.Корецького НАН України, Інститут філософії
імені Г.С.Сковороди НАН України, Чернівецький національний
університет імені Юрія Федьковича МОН України).
ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Лінгвістика (Луганський Національний педагогічний
університет імені Тараса Шевченка МОН України).
2. Науковий часопис Національного педагогічного університету
імені М.П.Драгоманова. Серія 8. Філологічні науки (мовознавство і
літературознавство).
3. Науковий часопис Національного педагогічного університету
імені М.П.Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов.
4. Науковий часопис Національного педагогічного університету
імені М.П.Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології
української мови.
5. Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
6. Слов'янський вісник. Серія: філологічні науки (Рівненський
державний гуманітарний університет, Рівненський інститут
слов'янознавства Київського славістичного університету)
(мовознавство).
7. Студії з ономастики та етимології (Інститут української
мови НАН України).
8. Східнослов'янська філологія (Горлівський державний
педагогічний інститут іноземних мов МОН України) (мовознавство).
ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Київський географічний щорічник (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка, Українське географічне
товариство).
2. Науковий часопис Національного педагогічного університету
імені М.П.Драгоманова. Серія 4. Географія і сучасність.
ЖУРНАЛИ
Екологія довкілля та безпека життєдіяльності (НАН України,
МОН України, Міністерство екології та природних ресурсів України,
Товариство "Знання" України).
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Збірник наукових праць Харківського державного
педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди. Право.
2. Науковий вісник Національної академії державної податкової
служби України (економіка, право).
3. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління
(Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова МОН України).
ЖУРНАЛИ
1. Життя і право (Львівський інститут внутрішніх справ
України, Львівський регіональний центр суддівських студій).
2. Проблеми філософії права (Інститут держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України, Інститут філософії
імені Г.С.Сковороди НАН України, Чернівецький національний
університет імені Юрія Федьковича МОН України).
3. Українське право (Львівський національний університет
імені Івана Франка МОН України, Національний університет
"Києво-Могилянська академія", Українська правнича фундація, ТОВ
"Юстініан").
4. Юридична Україна (Київський регіональний центр АПрН
України, СП "ЮРІНКОМ Інтер").
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Вісник Глухівського державного педагогічного університету.
Серія: педагогічні науки.
2. Духовність особистості: методологія, теорія і практика
(Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
МОН України).
3. Науковий часопис Національного педагогічного університету
імені М.П.Драгоманова. Серія 2. Комп'ютерно-орієнтовані системи
навчання.
4. Науковий часопис Національного педагогічного університету
імені М.П.Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та
перспективи.
5. Науковий часопис Національного педагогічного університету
імені М.П.Драгоманова. Серія 11. Соціологія. Соціальна робота.
Соціальна педагогіка. Управління.
6. Науковий часопис Національного педагогічного університету
імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької
освіти.
7. Науковий часопис Національного педагогічного університету
імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя:
проблеми теорії і практики.
8. Науковий часопис Національного педагогічного університету
імені М.П.Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та
виховання.
9. Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка.
Серія: педагогічні науки (Луганський державний інститут культури і
мистецтв Міністерства культури і мистецтв України).
МЕДИЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
Актуальні питання медичної науки та практики (Запорізька
медична академія післядипломної освіти МОЗ України).
ЖУРНАЛИ
1. Вісник психіатрії та психофармакотерапії (Одеський
державний медичний університет МОЗ України, Фізико-хімічний
інститут ім. О.В.Богатського НАН України, Одеська обласна
асоціація психіатрії).
2. Biomedical and biosocial anthropology (Вінницький
національний медичний університет ім. М.І.Пирогова, Міжнародна
Академія Інтегративної Антропології).
3. Кровообіг та гемостаз (Інститут геронтології АМН України,
Українська Асоціація "Мікроциркуляція, гемореологія,
тромбоутворення").
4. Лікарська практика (Харківський державний медичний
університет, ТОВ "Озон-Інвест").
5. Міжнародний журнал радіаційної медицини (Асоціація "Лікарі
Чорнобиля").
6. Променева діагностика, променева терапія
(Інформаційно-видавниче об'єднання "Медицина України").
7. Проблеми харчування (Інститут екогігієни і токсикології
ім. Л.І.Медведя МОЗ України).
8. Сучасна педіатрія (Український інститут громадського
здоров'я МОЗ України, "Експерт ЛТД", "Колегіум").
9. Український морфологічний альманах (Луганський державний
медичний університет, Товариство анатомів, гістологів, ембріологів
та топографоанатомів України).
10. Фітотерапія (Медичний інститут Української асоціації
народної медицини, Комітет з питань народної та нетрадиційної
медицини при МОЗ України).
11. Хірургія дитячого віку (Київська медична академія
післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, Всеукраїнська асоціація
дитячих хірургів, Благодійний Фонд допомоги дітям з травмами та
хірургічними хворобами "ХІТОД").
ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
ЖУРНАЛИ
Фітотерапія (Медичний інститут Української асоціації народної
медицини, Комітет з питань народної та нетрадиційної медицини при
МОЗ України).
МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Актуальні філософські та культурологічні проблеми
сучасності (Київський національний лінгвістичний університет МОН
України, Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Міністерства культури і мистецтв України).
2. Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка.
Серія: мистецтвознавство (Луганський державний інститут культури і
мистецтв Міністерства культури і мистецтв України).
ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
Науковий часопис Національного педагогічного університету
імені М.П.Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки.
ЖУРНАЛИ
1. Международный медицинский журнал (Харківська медична
академія післядипломної освіти, Інститут проблем кріобіології та
кріомедицини НАН України, Харківське медичне товариство) (медична
психологія).
2. Соціальна психологія (Український центр політичного
менеджменту).
НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
ЖУРНАЛИ
Право і безпека (Національний університет внутрішніх справ
МВС України) (економічна безпека).
СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
ЖУРНАЛИ
1. Культура і сучасність (Державна академія керівних кадрів
культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України).
2. Соціальна психологія (Український центр політичного
менеджменту).
3. Стратегія розвитку України (Національний авіаційний
університет МОН України, Науково-видавничий центр "Стратегія").
ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
ЖУРНАЛИ
1. Актуальні проблеми внутрішньої політики (Національна
академія державного управління при Президентові України, Державне
управління справами).
2. Діалог. Історія, політика, економіка (Інститут політичних
і етнонаціональних досліджень НАН України, Редакція журналу
"Діалог. Історія, політика, економіка").
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ
ЖУРНАЛИ
Актуальні проблеми фізичної культури і спорту (Державний НДІ
фізичної культури і спорту).
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
ЖУРНАЛИ
1. Актуальні проблеми внутрішньої політики (Національна
академія державного управління при Президентові України, Державне
управління справами).
2. Менеджер. Вісник Донецького державного університету
управління.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: