open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ПРЕЗИДІЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
31.05.2011 N 1-05/5

Про внесення періодичних друкованих наукових

фахових видань до нового Переліку

наукових фахових видань України

(Витяг)
Відповідно до п. 14 "Порядку присудження наукових ступенів і
присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника",
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2007
N 423 ( 423-2007-п ), наказу ВАК України від 07.07.2008 N 437
( z0021-09 ) "Про внесення змін до наказу ВАК України від
04.04.2000 N 178 "Про опублікування результатів дисертацій на
здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та про їх
апробацію", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2009 р. за N 21/16037, а також наказу ВАК України від
24.01.2009 N 29 ( v0029330-09 ) щодо формування нового Переліку
наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати
дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і
кандидата наук, та на підставі рекомендацій експертних рад
президія Вищої атестаційної комісії України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Внести періодичні друковані наукові фахові видання до нового
Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть
публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових
ступенів доктора і кандидата наук ( v05_4330-09 ) (додається)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова президії

ВАК України

31.05.2011 N 1-05/5

ПЕРЕЛІК

наукових фахових видань України, в яких

можуть публікуватися результати дисертаційних

робіт на здобуття наукових ступенів

доктора і кандидата наук

---------------------------------------------------------------------- N | Назва видання | Засновник | Галузі науки | | | (співзасновники) | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 1 |Автохтонні та |Національний |сільськогосподарські,| |інтродуковані рослини |дендрологічний парк|біологічні | | |"Софіївка" | | | |Національної | | | |академії наук | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 2 |Актуальні проблеми |Інститут проблем |архітектура, | |мистецької практики і |сучасного мистецтва|культурологія, | |мистецтвознавчої |Академії мистецтв |мистецтвознавство | |науки |України | | |(Мистецькі обрії) |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 3 |Актуальні проблеми |Київський |педагогічні | |соціології, |національний | | |психології, педагогіки|університет імені | | | |Тараса Шевченка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 4 |Біоніка інтелекту. |Харківський |фізико-математичні | |Бионика интеллекта. |національний | | |Bionics of |університет | | |Intelligence |радіоелектроніки | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 5 |Вісник |Дніпропетровський |фізико-математичні | |Дніпропетровського |національний |(фізика) | |університету. Серія: |університет | | |фізика, |імені Олеся Гончара| | |радіоелектроніка |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 6 |Вісник КНУКІМ. Збірник|Київський |мистецтвознавство, | |наукових праць. Серія |національний |культурологія | |"мистецтвознавство" |університет | | | |культури і мистецтв| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 7 |Вісник СевНТУ. Серія |Севастопольський |технічні (транспорт) | |"Машино- |національний | | |приладобудування |технічний | | |та транспорт" |університет | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 8 |Вісник |Східноукраїнський |фізико-математичні | |Східноукраїнського |національний | | |національного |університет імені | | |університету імені |Володимира Даля | | |Володимира Даля | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 9 |Вісник Чернігівського |Чернігівський |державне управління | |державного |державний | | |технологічного |технологічний | | |університету. Серія: |університет МОН | | |Економічні науки |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 10 |Вісник Чернігівського |Чернігівський |фізичне виховання та | |національного |національний |спорт | |педагогічного |педагогічний | | |університету. Серія: |університет | | |Педагогічні науки. |імені Т.Г.Шевченка | | |Фізичне виховання та | | | |спорт | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 11 |Вугілля України. |Міністерство |економічні | |Уголь Украины |вугільної | | | |промисловості. | | | |Спілка гірничих | | | |спеціалістів | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 12 |Горизонти освіти. |Севастопольський |педагогічні, | |Горизонты образования |міський |психологічні | | |гуманітарний | | | |університет, ДВНЗ | | | |"Університет | | | |менеджменту освіти"| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 13 |Доповіді Національної |Національна |фізико-математичні | |академії наук України.|академія |(інформатика та | |Доклады Национальной |наук України |кібернетика | |академии наук Украины.| | | |Reports of the | | | |National Academy of | | | |Sciences Ukraine | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 14 |Екологічна безпека та |Івано-Франківський |технічні (екологічна | |збалансоване |національний |безпека) | |ресурсокористування |технічний | | | |університет | | | |нафти і газу | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 15 |Збірник наукових праць|Державне |технічні | |Державного |підприємство | | |підприємства |"Науково-дослідний | | |"Науково-дослідний |гірничорудний | | |гірничорудний |інститут" | | |інститут" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 16 |Інформація і право |Науково-дослідний |юридичні | | |центр правової | | | |інформатики, | | | |Національна | | | |бібліотека ім. | | | |В.І.Вернадського, | | | |ВНЗ "Відкритий | | | |міжнародний | | | |університет | | | |розвитку людини | | | |"Україна" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 17 |Історія торгівлі, |Академія митної |історичні | |податків та мита |служби України, | | | |Дніпропетровський | | | |національний | | | |університет імені | | | |Олеся Гончара | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 18 |Київське |Національна музична|культурологія | |музикознавство |академія України | | | |імені | | | |П.І.Чайковського | | | |Міністерства | | | |культури | | | |і туризму України, | | | |Київський інститут | | | |музики | | | |ім. Р.М.Глієра | | | |Міністерства | | | |культури і туризму | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 19 |Культура і мистецтво |Київський |мистецтвознавство, | |у сучасному світі: |національний |культурологія | |збірник наукових |університет | | |праць |культури | | | |і мистецтв | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 20 |Машинознавство |ТОВ "Кінпатрі ЛТД" |фізико-математичні | | | |(механіка | | | |деформівного твердого| | | |тіла) | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 21 |Мистецтвознавство |Інститут проблем |архітектура, | |України |сучасного мистецтва|культурологія, | | |Академії мистецтв |мистецтвознавство | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 22 |Науковий вісник |Чернівецький |фізико-математичні | |Чернівецького |національний | | |національного |університет імені | | |університету імені |Юрія Федьковича | | |Юрія Федьковича. |МОН України | | |Серія: фізика, | | | |електроніка | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 23 |Наукові записки |Київський |соціологічні, | |Київського |університет |політичні | |університету туризму, |туризму, економіки | | |економіки і права. |і права | | |Серія: філософські | | | |науки | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 24 |Наукові записки |Національний |біологічні | |НаУКМА. |університет | | |Серія: Біологія та |"Києво-Могилянська | | |екологія |академія" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 25 |Наукові праці МАУП |Міжрегіональна |юридичні | | |Академія управління| | | |персоналом | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 26 |Одеський медичний |МОЗ України, |фармацевтичні | |журнал |Одеський | | | |державний медичний | | | |університет МОЗ | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 27 |Поліграфія і видавнича|Українська академія|соціальні комунікації| |справа |друкарства МОН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 28 |Постметодика |Полтавський |педагогічні | | |обласний інститут | | | |післядипломної | | | |освіти ім. | | | |М.В.Остроградського| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 29 |Проблеми безперервної |Харківська медична |медичні | |медичної освіти та |академія | | |науки |післядипломної | | | |освіти | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 30 |Проблеми гірського |Донецький |технічні | |тиску |національний | | | |технічний | | | |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 31 |Сільський господар |Львівська обласна |сільськогосподарські,| | |державна |ветеринарні | | |адміністрація, | | | |Львівська академія | | | |ветеринарної | | | |медицини імені | | | |С.З.Ґжицького, | | | |Інститут | | | |землеробства і | | | |тваринництва | | | |західного регіону | | | |НААНУ, Львівський | | | |сільсько- | | | |господарський | | | |інститут, Редакція | | | |журналу | | | |"Український | | | |пасічник", Приватна| | | |науково-виробнича | | | |фірма "Галатович", | | | |Виробничо- | | | |комерційне | | | |об'єднання | | | |"Мостпласт" ЛТД | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 32 |Сучасне мистецтво |Інститут проблем |мистецтвознавство, | | |сучасного мистецтва|культурологія | | |Національної | | | |академії | | | |мистецтв України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 33 |Таврический журнал |Кримська |медичні | |психиатрии. |республіканська | | |Таврійський журнал |Асоціація | | |психіатрії |психіатрів, | | | |психотерапевтів та | | | |психологів | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 34 |Український |Соціологічна |соціологічні | |соціологічний журнал. |асоціація України, | | |Украинский |Харківський | | |социологический |національний | | |журнал. |університет | | |Ukrainian sociological|імені В.Н.Каразіна | | |journal | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 35 |Фізико-математичне |Національна |фізико-математичні | |моделювання та |академія |(механіка) | |інформаційні |наук України, Центр| | |технології |математичного | | | |моделювання | | | |Інституту | | | |прикладних проблем | | | |механіки і | | | |математики | | | |ім. Я.С.Підстригача| | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 36 |Часопис економічних |Східноукраїнський |економічні | |реформ |національний | | | |університет імені | | | |Володимира Даля | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 37 |Чорноморський літопис |Чорноморський |історичні | | |державний | | | |університет | | | |імені Петра Могили,| | | |Інститут історії | | | |Національної | | | |академії | | | |наук України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 38 |Юридичний часопис |Національна |юридичні | |Національної академії |академія | | |внутрішніх справ |внутрішніх справ | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 39 |Юрист України. |Національний |юридичні | |Юрист Украины |університет | | | |"Юридична | | | |академія України | | | |імені Ярослава | | | |Мудрого", | | | |Національна | | | |академія правових | | | |наук України, | | | |Харківський | | | |національний | | | |університет | | | |внутрішніх справ, | | | |Харківська обласна | | | |організація Спілки | | | |юристів України, | | | |ТОВ "Юридична | | | |міжнародна служба",| | | |ТОВ "Український | | | |науково-практичний | | | |консалтинг" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 40 |Электронная |Інститут проблем |фізико-математичні | |микроскопия и |матеріалознавства | | |прочность материалов |ім. І.М.Францевича | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 41 |Experimental Oncology |Національна |медичні | | |академія наук | | | |України, Інститут | | | |експериментальної | | | |патології, | | | |онкології та | | | |радіобіології | | | |ім. Р.Є.Кавецького | | ---------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: