open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ПРЕЗИДІЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
21.05.2003 N 2-05/5

Про діяльність спеціалізованих

учених рад м. Харкова
(Витяг)

Відповідно до постанови президії Вищої атестаційної комісії
України від 15 березня 2000 року N 4-04/3 ( v04_3330-00 ), п. 1
щодо посилення дієвості та ефективності системи державного
контролю у сфері підготовки та атестації наукових і
науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації та плану перевірок
діяльності спеціалізованих учених рад у наукових установах та
організаціях була проведена перевірка документів спеціалізованих
учених рад м. Харкова.
Перевірка матеріалів атестаційної справи здобувача наукового
ступеня кандидата медичних наук З.О. Ціхонь, захист дисертації
якої було проведено в спецраді Д 64.609.02 Харківської медичної
академії післядипломної освіти, виявила таке:
- спеціалізована вчена рада порушила вимоги п. 14 Порядку
присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та
постанови президії ВАК України від 10 лютого 1999 року N 1-02/3
( v02_3330-99 ) "Про публікації результатів дисертацій на здобуття
наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх апробацію" при
прийнятті до розгляду та проведенні захисту дисертації
З.О. Ціхонь. Здобувач має 2 статті у наукових фахових виданнях
України, третя публікація, яка надрукована в журналі "Педіатрія,
акушерство та гінекологія" за 2000 рік N 3, є тезами
науково-практичної конференції "Антибактеріальна, протизапальна та
імуноактивна терапія в педіатрії" (Київ, 18-19 квітня 2000 р.);
- спеціалізована вчена рада порушила вимоги п. 3.6 Положення
про спеціалізовані вчені ради ( z0918-00 ) щодо ідентичності за
змістом автореферату та дисертації З.О. Ціхонь.
Перевіркою роботи спеціалізованої вченої ради Д 64.605.01
Національного фармацевтичного університету встановлено недбале
оформлення матеріалів атестаційних справ та порушення наказу ВАК
України від 26.04.2002 р. N 180 стосовно оформлення атестаційних
справ здобувачів-іноземців, а саме: імена іноземних громадян
повинні наводитися в тому порядку, який указано в їхніх іноземних
паспортах.
Встановлено порушення вимог Положення про підготовку наукових
і науково-педагогічних кадрів ( 309-99-п ) щодо складання
кандидатських іспитів при наявності повної вищої освіти і
кваліфікації спеціаліста або магістра за спеціальністю поданої
дисертації. Так, кандидатський іспит зі спеціальності
15.00.01 - технологія ліків та організація фармацевтичної справи
І.В. Григор'євим було складено до отримання повної вищої освіти за
спеціальністю "провізор". Перевірка документів спеціалізованої
вченої ради Д 64.603.01 інституту дерматології та венерології АМН
України виявила таке.
Порушено п. 5.3 Положення про спеціалізовані вчені ради
( z0918-00 ). Під час таємного голосування невикористані бюлетені
не долучаються до конверта, в атестаційних справах зберігаються
тільки використані під час голосування бюлетені.
Порушено також вимоги наказу ВАК України від 20.03.2000 р.
N 120 ( v0120330-00 ) "Про переліки і форми документів, які
використовуються при атестації наукових і науково-педагогічних
працівників" під час формування атестаційної справи здобувача
О.А. Безрученко, оголошення про захист якого подано до друку, а
саме: немає заяви з проханням прийняти дисертацію до розгляду,
висновку установи, в якій виконувалась дисертаційна робота.
Результати перевірки діяльності спецради Національного
університету внутрішніх справ МВС України Д 64.700.01 свідчать про
порушення порядку прийому дисертації здобувача до розгляду в
спеціалізованій вченій раді щодо дотримання вимог п. 14 Порядку
присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань
( v0374330-99 ) про мінімальну кількість публікацій та постанови
президії ВАК України від 10.02.99 р. N 1-02/3 ( v02_3330-99 ) "Про
публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів
доктора і кандидата наук та їх апробацію".
За справою О.О. Небрат (захист дисертації на здобуття
наукового ступеня кандидата юридичних наук відбувся 30.11.2002 р.)
за темою дисертації опубліковано 2 статті у фахових виданнях
України, третя стаття надрукована у журналі "Право і безпека",
який не входить до Переліку фахових видань України;
за справою А.Т. Комзюка (захист дисертації на здобуття
наукового ступеня доктора юридичних наук відбувся 27.12.2002 р.)
за темою дисертації опубліковано монографію та 19 статей у фахових
виданнях України, 20-та стаття надрукована у журналі "Право і
безпека", який не входить до Переліку фахових видань України.
Перевірка діяльності спецради К 64.700.03 Національного
університету внутрішніх справ МВС України показала, що радою
вдруге порушено вимоги наказу голови ВАК України від 20.03.2000 р.
N 120 ( v0120330-00 ) "Про переліки і форми документів, які
використовуються при атестації наукових і науково-педагогічних
працівників". На стенограмах засідання, облікових картках
здобувачів (ф. 13) та відомостях про офіційних опонентів немає
підписів голови спеціалізованої вченої ради, вченого секретаря. В
атестаційній справі І.Є. Мезенцевої на здобуття наукового
ступеня кандидата юридичних наук (захист дисертації відбувся
24.12.2002 р.) порушено вимоги п. 15 Порядку присудження наукових
ступенів і присвоєння вчених звань ( v0374330-99 ) та Основних
вимог до дисертацій та авторефератів дисертацій ( v0121330-97 )
щодо оформлення списку опублікованих праць здобувачки. У наукових
працях здобувачки не вказані співавтори. Подібні зауваження були
зафіксовані актом попередньої перевірки діяльності спеціалізованої
вченої ради 17 квітня 2002 р.
Перевірка діяльності спецради Д 64.054.06 (голова ради
професор В.І. Бабушкін) Харківського державного технічного
університету будівництва та архітектури показала, що радою
порушено вимоги наказу голови ВАК України від 20.03.2000 р. N 120
( v0120330-00 ) "Про переліки і форми документів, які
використовуються при атестації наукових і науково-педагогічних
працівників". В атестаційній справі Бассіла Марееі Мухамеда на
здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, захист
дисертації якого відбувся 18.02.2003 р., текст стенограми
засідання не збігається за змістом з фонограмою засідання.
З огляду на викладене вище президія ВАК України
П О С Т А Н О В И Л А:
1. Вказати керівництву спеціалізованої вченої ради
Д 64.609.02 Харківської медичної академії післядипломної освіти
МОЗ України на необхідність неухильного дотримання вимог
нормативних документів ВАК України.
2. Запропонувати ректору Харківської медичної академії
післядипломної освіти М.І. Хвисюку розглянути роботу
спеціалізованої вченої ради Д 64.609.02 та повідомити ВАК України
про вжиті заходи.
3. Попередити вченого секретаря спеціалізованої вченої ради
Д 64.603.01 інституту дерматології та венерології АМН України
к. мед. н. Г.М. Бондаренка, що в разі виявлення повторних порушень
він буде увільнений від обов'язків вченого секретаря
спеціалізованої вченої ради.
4. Вказати вченому секретарю спеціалізованої вченої ради
Д 64.700.01 О.С. Мошенському, вченому секретарю спеціалізованої
вченої ради К 64.700.03 В.Є. Кириченку Національного університету
внутрішніх справ МВС України на необхідність дотримання вимог
нормативних документів ВАК України при атестації наукових і
науково-педагогічних кадрів та попередити, що в разі виявлення
повторних порушень їх буде звільнено від обов'язків вчених
секретарів.
5. Запропонувати ректору Національного університету
внутрішніх справ МВС України О.М. Бандурці розглянути на засіданні
вченої ради університету роботу спеціалізованих вчених Д 64.700.01
і К 64.700.03 та проінформувати президію ВАК України про
результати розгляду та вжиті заходи.
6. Попередити вченого секретаря спеціалізованої вченої ради
Д 64.056.04 М.Г. Ємельяненка Харківського державного технічного
університету будівництва та архітектури про неприпустимість
порушення вимог нормативних документів ВАК України.
7. Попередити вченого секретаря спеціалізованої вченої ради
Д 64.605.01 Національного фармацевтичного університету д.б.н.
Л.М. Малоштан про неприпустимість порушення вимог нормативних
документів ВАК України.
8. Запропонувати ректору Національного фармацевтичного
університету В.П. Черних розглянути роботу спеціалізованої вченої
ради Д 64.605.01 та повідомити ВАК України про вжиті заходи.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: