open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ПРЕЗИДІЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
26.05.2010 N 1-05/4

Про внесення періодичних друкованих

наукових фахових видань до нового

Переліку наукових фахових видань України

(Витяг)
Відповідно до п. 14 "Порядку присудження наукових ступенів і
присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника",
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2007
N 423 ( 423-2007-п ), та наказу ВАК України від 07.07.2008 N 437
( z0021-09 ) "Про внесення змін до наказу ВАК України від
04.04.2000 N 178 "Про опублікування результатів дисертацій на
здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та про їх
апробацію", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2009 р. за N 21/16037, а також наказу ВАК України від
24.01.2009 N 29 ( v0029330-09 ) щодо формування нового Переліку
наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати
дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і
кандидата наук ( v05_4330-09 ), та на підставі рекомендацій
експертних рад президія Вищої атестаційної комісії України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
Внести періодичні друковані наукові фахові видання до нового
Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть
публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових
ступенів доктора і кандидата наук ( v05_4330-09 ).

Додаток

до постанови президії

ВАК України

26.05.2010 N 1-05/4

ПЕРЕЛІК

наукових фахових видань України,

в яких можуть публікуватися результати

дисертаційних робіт на здобуття наукових

ступенів доктора і кандидата наук

---------------------------------------------------------------------- N | Назва видання | Засновник | Галузі науки | | | (співзасновники) | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 1 |Аграрний вісник |Одеський державний |економічні | |Причорномор'я |аграрний | | | |університет | | | |Міністерства | | | |аграрної | | | |політики України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 2 |Актуальні проблеми |Київський |філологічні | |української |національний |(мовознавство) | |лінгвістики: теорія |університет імені | | |і практика |Тараса Шевченка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 3 |Актуальні проблеми |Донецький |філологічні | |української |національний |(літературознавство) | |літератури і |університет | | |фольклору |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 4 |Акустичний вісник |Інститут |фізико-математичні | | |гідромеханіки |(акустика, механіка | | |НАН України |деформівного | | | |твердого тіла; | | | |механіка рідини, | | | |газу та плазми) | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 5 |Альманах |Полтавський |філологічні | |Полтавського |державний |(мовознавство) | |державного |педагогічний | | |педагогічного |університет імені | | |університету - |В.Г.Короленка | | |"Рідний край" |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 6 |Біоресурси і |Національний |педагогічні | |природокористування |університет | | | |біоресурсів і | | | |природокористування| | | |України, | | | |Міністерство | | | |охорони | | | |навколишнього | | | |природного | | | |середовища, | | | |Міністерство | | | |аграрної | | | |політики України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 7 |Від бароко до |Дніпропетровський |філологічні | |постмодернізму |національний |(літературознавство) | | |університет імені | | | |Олеся Гончара | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 8 |Військово-науковий |Академія сухопутних|історичні | |вісник |військ імені | | | |гетьмана | | | |Петра Сагайдачного | | | |Міністерства | | | |оборони України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 9 |Вісник Державної |Національна |культурологія, | |академії керівних |академія |мистецтвознавство, | |кадрів культури і |керівних кадрів |філософські | |мистецтв |культури і мистецтв| | | |Міністерства | | | |культури | | | |і туризму України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 10 |Вісник Донецького |Донецький |філологічні, | |національного |національний |історичні | |університету. |університет | | |Серія Б: Гуманітарні |МОН України | | |науки | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 11 |Вісник Житомирського |Житомирський |педагогічні | |державного |державний | | |університету імені |університет | | |Івана Франка |імені Івана Франка | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 12 |Вісник Житомирського |Житомирський |технічні (машини і | |національного |національний |засоби механізації | |агроекологічного |агроекологічний |сільсько- | |університету |університет |господарського | | |Міністерства |виробництва), | | |аграрної |ветеринарні | | |політики України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 13 |Вісник Інституту |Національний |педагогічні | |розвитку дитини. |педагогічний | | |Вестник Института |університет імені | | |развития ребенка |М.П.Драгоманова | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 14 |Вісник Київського |Київський |фізико-математичні | |національного |національний |(математика, | |університету імені |університет імені |механіка) | |Тараса Шевченка. |Тараса Шевченка | | |Математика. | | | |Механіка | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 15 |Вісник Криворізького |Криворізький |технічні, економічні | |технічного |технічний | | |університету |університет | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 16 |Вісник Львівського |Львівський |сільськогосподарські | |національного |національний | | |аграрного |аграрний | | |університету. |університет | | |Агрономія |Міністерства | | | |аграрної | | | |політики України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 17 |Вісник Львівського |Львівський |економічні | |національного |національний | | |аграрного |аграрний | | |університету. |університет | | |Економіка АПК |Міністерства | | | |аграрної | | | |політики України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 18 |Вісник Львівського |Львівський |технічні | |національного |національний | | |аграрного |аграрний | | |університету. |університет | | |Агроінженерні |Міністерства | | |дослідження |аграрної | | | |політики України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 19 |Вісник Львівського |Львівський |фізико-математичні | |університету. Серія: |національний |(інформатика і | |прикладна математика |університет імені |кібернетика, | |та інформатика |Івана Франка |обчислювальна | | |МОН України |математика) | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 20 |Вісник Національного |Національний |історичні, технічні, | |технічного |технічний |економічні | |університету |університет | | |"Харківський |"Харківський | | |політехнічний |політехнічний | | |інститут" |інститут" | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 21 |Вісник Одеського |Одеський державний |географічні | |державного |екологічний | | |екологічного |університет | | |університету |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 22 |Вісник |ДВНЗ "Університет |педагогічні | |післядипломної |менеджменту освіти"| | |освіти | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 23 |Вісник |Тернопільський |фізико-математичні | |Тернопільського |державний технічний|(механіка | |державного |університет імені |деформівного тіла) | |технічного |Івана Пулюя | | |університету |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 24 |Вісник Харківського |Харківський |філософські | |національного |національний | | |педагогічного |педагогічний | | |університету |університет імені | | |імені Г.С.Сковороди. |Г.С.Сковороди | | |"Філософія" |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 25 |Вісник Харківського |Харківський |соціологічні | |національного |національний | | |університету |університет | | |внутрішніх справ |внутрішніх справ | | | |МВС України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 26 |Вісник Харківського |Харківський |географічні | |національного |національний | | |університету. Серія |університет | | |"Екологія" |імені В.Н.Каразіна | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 27 |Вісник Черкаського |Черкаський |технічні | |університету. Серія: |національний | | |Прикладна |університет імені | | |математика. |Богдана | | |Інформатика |Хмельницького | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 28 |Вісник |Чернігівський |історичні | |Чернігівського |державний | | |державного |педагогічний | | |педагогічного |університет імені | | |університету |Т.Г.Шевченка | | |ім. Т.Г.Шевченка. |МОН України | | |Серія: історичні | | | |науки | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 29 |Гепатологія |Львівський |медичні | | |національний | | | |медичний | | | |університет імені | | | |Данила Галицького | | | |МОЗ України, | | | |Благодійний фонд | | | |"Антигепатичний | | | |Центр імені | | | |С.П.Боткіна" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 30 |Гуманітарна освіта у |Національний |філологічні | |технічних вищих |авіаційний | | |навчальних закладах |університет | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 31 |Економіка розвитку. |Харківський |економічні | |Экономика развития |національний | | | |економічний | | | |університет | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 32 |Економічний вісник |Національний |економічні | |Національного |технічний | | |технічного |університет | | |університету України |України "Київський | | |"Київський |політехнічний | | |політехнічний |інститут" | | |інститут" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 33 |Екосистеми, їх |Таврійський |географічні | |оптимізація та |національний | | |охорона. |університет | | |Экосистемы, их |імені | | |оптимизация и |В.І.Вернадського | | |охрана. |МОН України | | |Optimization and | | | |protection of | | | |Ecosystems | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 34 |Експериментальна і |Харківський |медичні | |клінічна медицина |національний | | | |медичний | | | |університет | | | |МОЗ України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 35 |Електронне |Національна |технічні | |моделювання. |академія | | |Электронное |наук України, | | |моделирование. |Інститут проблем | | |Electronic modeling |моделювання в | | | |енергетиці | | | |ім. Г.Є.Пухова | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 36 |Залізничний |Державна |технічні | |транспорт України |адміністрація | | | |залізничного | | | |транспорту України | | | |Міністерства | | | |транспорту | | | |та зв'язку України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 37 |Збірник наукових |Кам'янець- |педагогічні | |праць Кам'янець- |Подільський | | |Подільського |національний | | |національного |університет імені | | |університету імені |Івана Огієнка | | |Івана Огієнка. |МОН України | | |Серія: педагогічна | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 38 |Збірник наукових |Науково-дослідний |філософські, | |праць Науково- |інститут |історичні | |дослідного інституту |українознавства | | |українознавства |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 39 |Збірник наукових |Національний |технічні | |праць Національного |гірничий | | |гірничого |університет | | |університету |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 40 |Збірник наукових |Національна |педагогічні, | |праць Національної |академія |психологічні | |академії Державної |Державної | | |прикордонної служби |прикордонної служби| | |України. Серія: |України імені | | |педагогічні та |Богдана | | |психологічні науки |Хмельницького | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 41 |Збірник наукових |Кам'янець- |педагогічні | |праць "Педагогічна |Подільський | | |освіта: теорія і |національний | | |практика" |університет імені | | | |Івана Огієнка | | | |МОН України, | | | |Інститут педагогіки| | | |АПН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 42 |Збірник наукових |Українська державна|технічні | |праць Української |академія | | |державної академії |залізничного | | |залізничного |транспорту | | |транспорту |Міністерства | | | |транспорту | | | |та зв'язку України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 43 |Інфекційні хвороби |Тернопільський |медичні | | |державний медичний | | | |університет імені | | | |І.Я.Горбачевського,| | | |Інститут | | | |епідеміології | | | |та інфекційних | | | |хвороб імені | | | |Л.В.Громашевського | | | |АМН України, | | | |Академія наук вищої| | | |освіти України, | | | |Тернопільський | | | |науково-дослідний | | | |інститут "Проблеми | | | |людини", | | | |Представництво ООН | | | |в Україні | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 44 |Інформаційна безпека |Національна |юридичні | |людини, суспільства, |академія Служби | | |держави |безпеки України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 45 |Історична пам'ять |Полтавський |історичні | | |державний | | | |педагогічний | | | |університет імені | | | |В.Г.Короленка | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 46 |Карпатика |Ужгородський |історичні | | |національний | | | |університет | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 47 |Кібернетика та |Національна |технічні, фізико- | |системний аналіз. |академія |математичні | |Кибернетика и |наук України, |(інформатика та | |системный анализ |Інститут |кібернетика) | | |кібернетики | | | |імені В.М.Глушкова | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 48 |Клінічна інформатика |ГО "Українська |біологічні, технічні | |і телемедицина |Асоціація | | |Клиническая |Комп'ютерна | | |информатика и |Медицина", | | |телемедицина |ТОВ "Інститут | | | |медичної | | | |інформатики і | | | |Телемедицини" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 49 |Корми і |Українська академія|сільськогосподарські | |кормовиробництво |аграрних наук | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 50 |Культура народов |Таврійський |географічні | |Причерноморья |національний | | | |університет ім. | | | |В.І.Вернадського, | | | |Кримський науковий | | | |центр НАН України | | | |і МОН України, | | | |Міжвузівський | | | |центр "Крым" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 51 |Лісівництво і |Український |сільськогосподарські | |агролісомеліорація |науково- | | | |дослідний інститут | | | |лісового | | | |господарства та | | | |агролісомеліорації | | | |імені | | | |Г.М.Висоцького | | | |Державного комітету| | | |лісового | | | |господарства | | | |України | | | |та Національної | | | |академії | | | |наук України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 52 |Література. |Київський |філологічні | |Фольклор. Проблеми |національний |(літературознавство) | |поетики |університет імені | | | |Тараса Шевченка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 53 |Математичні методи |Інститут прикладних|фізико-математичні | |та фізико-механічні |проблем механіки і |(математика, механіка| |поля |математики імені |деформівного твердого| | |Я.С.Підстригача |тіла), технічні | | |НАН України |(математичне | | | |моделювання та | | | |обчислювальні методи)| ---+----------------------+-------------------+---------------------| 54 |Медицина транспорту |Міністерство |медичні | |України. |транспорту | | |Медицина транспорта |та зв'язку | | |Украины. |України, Державна | | |Medicin of the |адміністрація | | |Ukrainian transport |залізничного | | | |транспорту України | | | |/Укрзалізниця/, | | | |Львівський | | | |національний | | | |медичний | | | |університет імені | | | |Данила Галицького, | | | |ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 55 |Международный |Національна |фізико-математичні | |научный журнал |академія |(механіка | |"Прикладная |наук України, |деформівного | |механика". |Інститут механіки |тіла, теоретична | |Міжнародний науковий |ім. С.П.Тимошенка |механіка) | |журнал "Прикладна |НАН України | | |механіка" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 56 |Меліорація і водне |Українська академія|технічні, | |господарство |аграрних наук |сільськогосподарські | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 57 |Металознавство та |Фізико- |технічні | |обробка металів |технологічний | | | |інститут металів | | | |та сплавів | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 58 |Механізація, |Інститут |технічні | |екологізація та |механізації | | |конвертація |тваринництва УААН | | |біосировини у | | | |тваринництві | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 59 |Міжнародна |Київський |економічні | |економічна політика. |національний | | |Международная |економічний | | |экономическая |університет імені | | |политика. |Вадима Гетьмана | | |International |МОН України | | |Economic Policy | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 60 |Мовознавчий вісник |Черкаський |філологічні | | |національний |(мовознавство) | | |університет імені | | | |Богдана | | | |Хмельницького | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 61 |Музикознавчі студії |Волинський |мистецтвознавство | |Інституту мистецтв |національний | | |Волинського |університет імені | | |національного |Лесі Українки, | | |університету імені |Національна музична| | |Лесі Українки та |академія України | | |Національної |імені | | |музичної академії |П.І.Чайковського | | |України імені | | | |П.І.Чайковського | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 62 |Наука. Релігія. |Інститут проблем |філософські | |Суспільство |штучного інтелекту | | | |МОН України та | | | |НАН України, | | | |Головне | | | |управління | | | |взаємодії | | | |з громадськістю | | | |та у справах | | | |національностей і | | | |релігій Донецької | | | |облдерж- | | | |адміністрації, | | | |Державний | | | |університет | | | |інформатики і | | | |штучного інтелекту | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 63 |Науковий вісник |Волинський |біологічні | |Волинського |національний | | |національного |університет імені | | |університету імені |Лесі Українки | | |Лесі Українки. |МОН України | | |Біологічні науки | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 64 |Науковий вісник |Волинський |фізико-математичні | |Волинського |національний |(фізика) | |національного |університет імені | | |університету імені |Лесі Українки | | |Лесі Українки. |МОН України | | |Фізичні науки | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 65 |Науковий вісник |Національний |педагогічні | |Національного |університет | | |університету |біоресурсів і | | |біоресурсів і |природокористування| | |природокористування |України | | |України. Серія: | | | |Педагогіка. | | | |Психологія. | | | |Філософія | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 66 |Науковий вісник |Ужгородський |педагогічні | |Ужгородського |національний | | |університету. Серія |університет | | |Педагогіка. |МОН України | | |Соціальна робота | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 67 |Науковий вісник: |Національна |економічні | |Фінанси, банки, |академія | | |інвестиції. |природоохоронного | | |Научный вестник: |та курортного | | |Финансы, банки, |будівництва | | |инвестиции |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 68 |Науковий вісник |Чернівецький |педагогічні, | |Чернівецького |національний |психологічні | |національного |університет імені | | |університету імені |Юрія Федьковича | | |Юрія Федьковича. |МОН України | | |Серія: педагогіка і | | | |психологія | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 69 |Науковий і |Прикарпатський |мистецтвознавство | |культурно-просвітній |національний | | |краєзнавчий часопис |університет імені | | |"Галичина" |Василя Стефаника | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 70 |Науковий часопис |Національний |педагогічні | |НПУ імені |педагогічний | | |М.П.Драгоманова. |університет імені | | |Серія: Комп'ютерно- |М.П.Драгоманова | | |орієнтовані системи |МОН України | | |навчання | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 71 |Науковий часопис |Національний |філософські | |НПУ імені |педагогічний | | |М.П.Драгоманова. |університет імені | | |Серія: |М.П.Драгоманова | | |Релігієзнавство. |МОН України | | |Культурологія. | | | |Філософія | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 72 |Наукові вісті |Національний |фізико-математичні | |Національного |технічний |(фізика), технічні | |технічного |університет | | |університету України |України "Київський | | |"Київський |політехнічний | | |політехнічний |інститут" | | |інститут" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 73 |Наукові записки |Харківський |педагогічні | |кафедри педагогіки. |національний | | |Научные записки |університет | | |кафедры педагогики. |імені В.Н.Каразіна | | |Scientific notes of |МОН України, | | |the pedagogical |Харківський | | |department |гуманітарно- | | | |педагогічний | | | |інститут | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 74 |Наукові записки |Національний |педагогічні | |(серія педагогічні |педагогічний | | |та історичні науки) |університет імені | | | |М.П.Драгоманова | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 75 |Наукові записки |Тернопільський |філологічні | |Тернопільського |національний |(літературознавство) | |національного |університет імені | | |університету імені |Володимира Гнатюка | | |Володимира Гнатюка. |МОН України | | |Серія: | | | |літературознавство | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 76 |Наукові записки |Тернопільський |мистецтвознавство | |Тернопільського |національний | | |національного |педагогічний | | |педагогічного |університет імені | | |університету імені |Володимира Гнатюка | | |Володимира Гнатюка. |МОН України | | |Серія: | | | |мистецтвознавство | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 77 |Наукові записки |Тернопільський |педагогічні | |Тернопільського |національний | | |національного |університет імені | | |університету імені |Володимира Гнатюка | | |Володимира Гнатюка. |МОН України | | |Серія: педагогіка | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 78 |Наукові записки |Тернопільський |географічні | |Тернопільського |національний | | |національного |університет імені | | |університету імені |Володимира Гнатюка | | |Володимира Гнатюка. |МОН України | | |Серія: географія | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 79 |Наукові праці. |Чорноморський |політичні | |Серія: політологія |державний | | | |університет | | | |імені Петра Могили | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 80 |Наукові праці. |Чорноморський |соціологічні | |Серія: соціологія |державний | | | |університет | | | |імені Петра Могили | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 81 |Наукові праці |Донецький |технічні | |Донецького |національний | | |національного |технічний | | |технічного |університет | | |університету. Серія: |МОН України | | |"Машинобудування і | | | |машинознавство" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 82 |Наукові праці |Кам'янець- |філологічні | |Кам'янець- |Подільський | | |Подільського |національний | | |національного |університет імені | | |університету імені |Івана Огієнка | | |Івана Огієнка. | | | |Філологічні науки | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 83 |Наукові праці МАУП |Міжрегіональна |політичні | | |академія управління| | | |персоналом | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 84 |Наукові студії із |Інститут соціальної|психологічні | |соціальної та |та політичної | | |політичної |психології | | |психології |АПН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 85 |Науково-практичний |Український |медичні | |журнал "Архів |науково- | | |психіатрії" |дослідний інститут | | | |соціальної | | | |і судової | | | |психіатрії | | | |та наркології | | | |МОЗ України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 86 |Оптоэлектроника и |Національна |технічні, фізико- | |полупроводниковая |академія |математичні (фізика) | |техника. |наук України, | | |Оптоелектроніка та |Інститут фізики | | |напівпровідникова |напівпровідників | | |техніка. |імені | | |Optoelectronics and |В.Є.Лашкарьова | | |Semiconductor |НАН України | | |Technique | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 87 |Педагогічна теорія і |Інститут педагогіки|педагогічні | |практика |АПН України, | | | |ПВНЗ "Київський | | | |міжнародний | | | |університет" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 88 |Педагогічні науки: |Сумський державний |педагогічні | |теорія, історія, |педагогічний | | |інноваційні |університет імені | | |технології |А.С.Макаренка | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 89 |Перинатологія та |ДУ "Інститут |медичні | |педіатрія. |педіатрії, | | |Перинатология и |акушерства | | |педиатрия |і гінекології | | | |АМН України" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 90 |Питання |Чернівецький |філологічні | |літературознавства |національний |(літературознавство) | | |університет імені | | | |Юрія Федьковича | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 91 |Прикладна |Інститут |фізико-математичні | |гідромеханіка |гідромеханіки |(механіка рідини, | | |НАН України |газу та плазми), | | | |технічні | | | |(механіка рідини, | | | |газу та плазми) | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 92 |Прикладні проблеми |Національна |технічні (механіка, | |механіки і |академія |математичне | |математики. |наук України, |моделювання та | |Прикладные проблемы |Інститут прикладних|обчислювальні методи)| |механики и |проблем механіки і | | |математики. |математики | | |Applied Problems of |ім. Я.С.Підстригача| | |Mechanics and |НАН України | | |Mathematics | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 93 |Проблеми екології та |Донецький |біологічні | |охорони природи |національний | | |техногенного |університет | | |регіону |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 94 |Проблеми історії |Національна |історичні | |України |академія | | |XIX - початку XX ст. |наук України, | | | |Інститут історії | | | |України НАН України| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 95 |Проблеми зіставної |Київський |філологічні | |семантики |національний |(мовознавство) | | |лінгвістичний | | | |університет | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 96 |Проблеми охорони |ДУ "Національний |технічні (охорона | |праці в Україні |науково-дослідний |праці) | | |інститут | | | |промислової безпеки| | | |та охорони праці" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 97 |Проблеми політичної |Інститут соціальної|психологічні | |психології та її |та політичної | | |роль у становленні |психології | | |громадянина |АПН України | | |української держави | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 98 |Проблеми |Львівський |історичні, | |слов'янознавства |національний |філологічні | | |університет імені | | | |Івана Франка | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 99 |Прометей |Інститут економіко-|економічні | | |правових досліджень| | | |НАН України, | | | |Донецький | | | |економіко- | | | |гуманітарний | | | |інститут | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 100|Психологічні |Волинський |психологічні | |перспективи |національний | | | |університет імені | | | |Лесі Українки | | | |МОН України, | | | |Інститут соціальної| | | |та політичної | | | |психології | | | |АПН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 101|Радіоелектроніка, |Запорізький |технічні, фізико- | |інформатика, |національний |математичні (фізика) | |управління |технічний | | | |університет | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 102|Резание и инструмент |Національний |технічні | |в технологических |технічний | | |системах |університет | | | |"Харківський | | | |політехнічний | | | |інститут" | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 103|Ресурсоекономні |Національний |технічні | |матеріали, |університет водного|(будівництво) | |конструкції, |господарства та | | |будівлі та споруди |природокористування| | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 104|Світлотехніка та |Харківська |технічні | |електроенергетика |національна | | | |академія міського | | | |господарства | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 105|Серце і судини. |Асоціація |медичні | |Сердце и сосуды. |кардіологів, | | |Heart & Vessels |судинних | | | |та серцевих | | | |хірургів м. Києва | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 106|Системи контролю |Національна |технічні | |навколишнього |академія | | |середовища. |наук України, | | |Системы контроля |Морський | | |окружающей среды. |гідрофізичний | | |Monitoring systems |інститут | | |of environment |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 107|Системні технології |Національна |технічні | | |металургійна | | | |академія України | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 108|Сіверянський |Чернігівський |історичні | |літопис |державний | | | |педагогічний | | | |університет імені | | | |Т.Г.Шевченка | | | |МОН України, | | | |Всеукраїнське | | | |товариство | | | |"Просвіта", | | | |Інститут | | | |української | | | |археографії та | | | |джерелознавства ім.| | | |М.С.Грушевського | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 109|Современные |Одеська державна |технічні | |строительные |академія | | |конструкции из |будівництва | | |металла и древесины |та архітектури | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 110|Спортивний вісник |Дніпропетровський |фізичне виховання | |Придніпров'я |державний інститут |та спорт | | |фізичної культури і| | | |спорту Міністерства| | | |України у справах | | | |сім'ї, молоді | | | |та спорту | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 111|Статистика України |Міністерство |державне управління | | |статистики України,| | | |Науково-технічний | | | |комплекс (НТК) | | | |статистичних | | | |досліджень | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 112|Сучасна педіатрія. |Національна медична|медичні | |Современная |академія | | |педиатрия |післядипломної | | | |освіти | | | |імені П.Л.Шупика | | | |МОЗ України, | | | |ДУ "Український | | | |інститут | | | |стратегічних | | | |досліджень | | | |МОЗ України" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 113|Сучасні технології в |Національний |технічні | |машинобудуванні. |технічний | | |Современные |університет | | |технологии в |"Харківський | | |машиностроении. |політехнічний | | |Modern technologies |інститут" | | |in mechanical |МОН України | | |engineering | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 114|Таврійський вісник |Кримський науковий |фізико-математичні | |інформатики і |центр НАН України |(математика, | |математики. |і МОН України, |інформатика і | |Таврический вестник |Таврійський |кібернетика) | |информатики и |національний | | |математики |університет імені | | | |В.І.Вернадського | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 115|Таврійський науковий |ДВНЗ "Херсонський |економічні | |вісник |державний аграрний | | | |університет" | | | |Мінагрополітики | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 116|Теоретична і |ДВНЗ "Переяслав- |педагогічні, | |дидактична |Хмельницький |філологічні | |філологія |державний |(літературознавство) | | |педагогічний | | | |університет імені | | | |Григорія Сковороди | | | |МОН України" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 117|Теоретичні і |Східноукраїнський |психологічні | |прикладні проблеми |національний | | |психології |університет імені | | | |Володимира Даля | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 118|Теоретичні основи |ДВНЗ |технічні | |будівництва. |"Придніпровська | | |Theoretical |державна академія | | |Foundations of Civil |будівництва та | | |Engineering |архітектури" | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 119|Технічна механіка |Національна |технічні, фізико- | |Техническая |академія |математичні (механіка| |механика |наук України, |рідини, газу та | | |Інститут технічної |плазми) | | |механіки | | | |Національної | | | |академії наук | | | |України | | | |і Національного | | | |космічного | | | |агентства України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 120|Технология и |Міністерство |технічні, фізико- | |конструирование в |промислової |математичні (фізика) | |электронной |політики | | |аппаратуре |України, Інститут | | | |фізики | | | |напівпровідників | | | |імені | | | |В.Є.Лашкарьова | | | |НАН України, | | | |ВАТ "Науково- | | | |виробниче | | | |підприємство | | | |"Сатурн", Одеський | | | |національний | | | |політехнічний | | | |університет, | | | |Видавництво | | | |"Політехперіодика" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 121|Труды Института |Національна |фізико-математичні | |прикладной |академія |(математика, | |математики и |наук України, |механіка), технічні | |механики НАН Украины. |Інститут прикладної|(механіка, | |Праці Інституту |математики |інформатика) | |прикладної |і механіки | | |математики і |НАН України | | |механіки НАН України | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 122|Україна в |Національна |історичні | |Центрально-Східній |академія | | |Європі: Студії |наук України, | | |з історії |Інститут історії | | |XIV - XVIII ст. |України НАН України| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 123|Україна. Здоров'я |Український |медичні (соціальна | |нації |інститут |медицина) | | |стратегічних | | | |досліджень | | | |МОЗ України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 124|Українська академія |Національна |архітектури | |мистецтва. |академія | | |Дослідницькі та |образотворчого | | |науково-методичні |мистецтва і | | |праці |архітектури | | | |Міністерства | | | |культури | | | |і туризму України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 125|Український |Національна |географічні | |географічний журнал |академія | | | |наук України, | | | |Інститут географії | | | |НАН України, | | | |Українське | | | |географічне | | | |товариство | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 126|Український |Одеський державний |географічні | |гідрометеорологічний |екологічний | | |журнал |університет | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 127|Український журнал |Національний |медичні | |дерматології, |медичний | | |венерології, |університет | | |косметології. |імені | | |Украинский журнал |О.О.Богомольця, | | |дерматологии, |Українська | | |венерологии, |асоціація | | |косметологии. |лікарів- | | |Ukrainian Journal of |дерматовенерологів | | |Dermatology, |і косметологів, | | |Venerology, |ПП "ІНПОЛ ЛТМ" | | |Cosmetology | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 128|Український журнал |Донецький |медичні | |телемедицини та |національний | | |медичної телематики. |медичний | | |Украинский журнал |університет | | |телемедицины и |ім. М.Горького | | |медицинской |МОЗ України | | |телематики. | | | |Ukrainian Journal of | | | |Telemedicine and | | | |Medical Telematics | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 129|Український |Національний |медичні | |неврологічний |медичний | | |журнал. |університет імені | | |Украинский |О.О.Богомольця, | | |неврологический |ПП "ІНПОЛ ЛТМ" | | |журнал. | | | |Ukrainian | | | |Neurological | | | |Journal | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 130|Університетські |Хмельницький |юридичні | |наукові записки |університет | | | |управління | | | |та права, | | | |Національна | | | |академія | | | |державного | | | |управління | | | |при Президентові | | | |України, Інститут | | | |законодавства | | | |Верховної Ради | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 131|Управління |Харківський |економічні | |розвитком. |національний | | |Управление |економічний | | |развитием |університет | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 132|Управління сучасним |Національна |економічні | |містом |академія | | | |державного | | | |управління | | | |при Президентові | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 133|Фізика і хімія |Прикарпатський |фізико-математичні | |твердого тіла. |національний |(фізика), хімічні, | |Physics and |університет імені |технічні | |Chemistry of Solid |Василя Стефаника | | |State |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 134|Фізичне виховання, |Волинський |педагогічні | |спорт і культура |національний | | |здоров'я у сучасному |університет імені | | |суспільстві |Лесі Українки | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 135|Філологічні |Сумський державний |філологічні | |трактати |університет | | | |МОН України, | | | |Харківський | | | |національний | | | |університет | | | |імені В.І.Каразіна | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 136|Філософія науки: |Сумський державний |філософські | |традиції та |педагогічний | | |інновації |університет імені | | | |А.С.Макаренка | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 137|Хірургія України |Асоціація хірургів-|медичні | | |гепатологів | | | |України, Асоціація | | | |кардіологів, | | | |судинних | | | |та серцевих | | | |хірургів | | | |м. Києва, | | | |ПП "ІНПОЛ ЛТМ" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 138|Цитологія і генетика |Національна |медичні | |Цитология и генетика |академія | | |Cytology and |наук України, | | |Genetics |Інститут клітинної | | | |біології та | | | |генетичної | | | |інженерії | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 139|Штучний інтелект. |Національна |технічні, фізико- | |Искусственный |академія |математичні | |интеллект |наук України, |(інформатика і | | |Інститут проблем |кібернетика) | | |штучного інтелекту | | | |НАН України | | | |і МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 140|Ukrainica |Інститут |хімічні | |Bioorganica Acta |молекулярної | | | |біології і генетики| | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 141|Semiconductor |Національна |технічні, фізико- | |Physics, Quantum |академія |математичні (фізика) | |Electronics & |наук України, | | |Optoelectronics. |Інститут фізики | | |Фізика |напівпровідників | | |напівпровідників, |НАН України, | | |квантова |Українське | | |електроніка та |відділення | | |оптоелектроніка. |міжнародного | | | |товариства | | | |оптичної техніки | | | |"SPIE/Ukraine", | | | |ТОВ "Технологічний | | | |парк | | | |"Напівпровідникові | | | |технології і | | | |матеріали, | | | |оптоелектроніка та | | | |сенсорна техніка" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 142|Photoelectronics. |Одеський |технічні, фізико- | |Фотоелектроніка |національний |математичні (фізика) | | |університет | | | |імені І.І.Мечникова| | | |МОН України | | ---------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: