open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ПРЕЗИДІЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
30.03.2011 N 1-05/3

Про внесення періодичних друкованих наукових

фахових видань до нового Переліку наукових

фахових видань України

(Витяг)
Відповідно до п. 14 Порядку присудження наукових ступенів і
присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2007
N 423 ( 423-2007-п ), наказу ВАК України від 07.07.2008 N 437
( z0021-09 ) "Про внесення змін до наказу ВАК України від
04.04.2000 N 178 "Про опублікування результатів дисертацій на
здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та про їх
апробацію", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2009 р. за N 21/16037, а також наказу ВАК України від
24.01.2009 N 29 ( v0029330-09 ) щодо формування нового Переліку
наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати
дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і
кандидата наук, та на підставі рекомендацій експертних рад
президія Вищої атестаційної комісії України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Внести періодичні друковані наукові фахові видання до нового
Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть
публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових
ступенів доктора і кандидата наук ( v05_4330-09 ) (додається).

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова президії

ВАК України

30.03.2011 N 1-05/3

ПЕРЕЛІК

наукових фахових видань України, в яких можуть

публікуватися результати дисертаційних робіт

на здобуття наукових ступенів доктора

і кандидата наук

---------------------------------------------------------------------- N | Назва видання | Засновник | Галузі науки | | | (співзасновники) | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 1 |Банківська справа |Київський |економічні | | |національний | | | |університет імені | | | |Тараса Шевченка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 2 |Будівельне виробництво|Науково-дослідний |економічні | | |інститут | | | |будівельного | | | |виробництва | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 3 |Вісник Київського |Київський |політичні | |національного |національний | | |університету |університет імені | | |імені Тараса Шевченка.|Тараса Шевченка | | |Філософія. Політологія| | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 4 |Вісник Херсонського |Херсонський |технічні (технологія | |національного |національний |харчової та легкої | |технічного |технічний |промисловості) | |університету. |університет | | |Вестник Херсонского | | | |национального | | | |технического | | | |университета. | | | |Visnyk of Kherson | | | |National Technical | | | |University | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 5 |Вчені записки |Харківський |економічні | |Харківського |гуманітарний | | |гуманітарного |університет | | |університету |"Народна українська| | |"Народна українська |академія" | | |академія" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 6 |Економіка. |Державний |економічні | |Менеджмент. Бізнес |університет | | | |інформаційно- | | | |комунікаційних | | | |технологій | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 7 |Збірник наукових |Рівненський |педагогічні | |праць Рівненського |державний | | |державного |гуманітарний | | |гуманітарного |університет | | |університету | | | |"Оновлення змісту, | | | |форм та методів | | | |навчання і виховання | | | |в закладах освіти" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 8 |Землевпорядний |Державний комітет |економічні | |вісник |України по | | | |земельних ресурсах | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 9 |Імідж сучасного |Полтавський |педагогічні | |педагога |державний | | | |педагогічний | | | |університет імені | | | |В.Г.Короленка, | | | |Полтавський | | | |обласний інститут | | | |післядипломної | | | |освіти ім. | | | |М.В.Остроград- | | | |ського, | | | |ТОВ "АСМІ" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 10 |Комп'ютерно- |Луцький |технічні | |інтегровані |національний | | |технології: |технічний | | |освіта, наука, |університет | | |виробництво | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 11 |Медична освіта |ДВНЗ |педагогічні | | |"Тернопільський | | | |державний медичний | | | |університет імені | | | |І.Я.Горбачев- | | | |ського", | | | |Національна | | | |медична академія | | | |післядипломної | | | |освіти | | | |ім. П.Л.Шупика | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 12 |Механіка та |Національний |технічні | |машинобудування |технічний | | | |університет | | | |"Харківський | | | |політехнічний | | | |інститут", Академія| | | |наук вищої школи, | | | |відділення | | | |механіки та | | | |машинобудування | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 13 |Науковий вісник ХДМІ. |Херсонський |технічні | |Научный вестник ХГМИ. |державний морський | | |Scientific Bulletin |інститут | | |KSMI | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 14 |Науковий вісник |Академія |технічні | |Академії |муніципального | | |муніципального |управління | | |управління, серія | | | |"Техніка" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 15 |Наукові праці |Національний |ветеринарні | |Південного філіалу |університет | | |Національного |біоресурсів і | | |університету |природокористування| | |біоресурсів і |України | | |природокористування | | | |України "Кримський | | | |агротехнологічний | | | |університет". | | | |Ветеринарні науки | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 16 |Нейрофізіологія. |Національна |біологічні, медичні | |Нейрофизиология. |академія наук | | |Neurophysiology |України, Інститут | | | |фізіології | | | |ім. О.О.Богомольця | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 17 |Освіта осіб з |Інститут |педагогічні, | |особливими потребами: |спеціальної |психологічні | |шляхи розбудови |педагогіки | | | |Національної | | | |академії | | | |педагогічних наук | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 18 |Проблеми |Національна |фізико-математичні | |машинобудування. |академія наук |(інформатика) | |Проблемы |України, Інститут | | |машиностроения. |проблем | | |Journal of |машинобудування | | |Mechanical |ім. А.М.Підгорного | | |Engineering |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 19 |Проблеми сучасного |Одеський |філологічні | |літературознавства |національний |(літературознавство) | | |університет | | | |ім. І.І.Мечникова | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 20 |Публічне управління: |Харківський |державне управління | |теорія та практика |регіональний | | | |інститут державного| | | |управління, | | | |Асоціація докторів | | | |наук з державного | | | |управління | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 21 |Стратегічні |Національний |політичні, | |пріоритети |інститут |філософські | | |стратегічних | | | |досліджень | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 22 |Теорія і практика |Харківський |юридичні | |судової експертизи |науково-дослідний | | |і криміналістики |інститут судових | | | |експертиз | | | |ім. Засл. проф. | | | |М.С.Бокаріуса, | | | |Національна | | | |юридична академія | | | |України імені | | | |Ярослава Мудрого | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 23 |Фармацевтичний |Національний |медичні | |журнал |фармацевтичний |(фармакологія), | | |університет, ДП |фармацевтичні | | |"Державний науковий| | | |центр лікарських | | | |засобів і медичної | | | |продукції", | | | |ДП "Державний | | | |експертний центр | | | |Міністерства | | | |охорони здоров'я | | | |України" | | ---------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: