open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ПРЕЗИДІЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
23.02.2011 N 1-05/2

Про внесення періодичних друкованих наукових

фахових видань до нового Переліку

наукових фахових видань України

(Витяг)
Відповідно до п. 14 "Порядку присудження наукових ступенів і
присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника",
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2007
N 423 ( 423-2007-п ), наказу ВАК України від 07.07.2008 N 437
( z0021-09 ) "Про внесення змін до наказу ВАК України від
04.04.2000 N 178 "Про опублікування результатів дисертацій на
здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та про їх
апробацію", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2009 р. за N 21/16037, а також наказу ВАК України від
24.01.2009 N 29 ( v0029330-09 ) щодо формування нового Переліку
наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати
дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і
кандидата наук ( v05_4330-09 ), та на підставі рекомендацій
експертних рад президія Вищої атестаційної комісії України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
Внести періодичні друковані наукові фахові видання до нового
Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть
публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових
ступенів доктора і кандидата наук ( v05_4330-09 ) (додається).

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова президії

ВАК України

23.02.2011 N 1-05/2

ПЕРЕЛІК

наукових фахових видань України, в яких можуть

публікуватися результати дисертаційних робіт

на здобуття наукових ступенів доктора

і кандидата наук

---------------------------------------------------------------------- N | Назва видання | Засновник | Галузі науки | | | (співзасновники) | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 1 |Аграрна економіка |Львівський |економічні | | |національний | | | |аграрний | | | |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 2 |Актуальні проблеми |Херсонський |державне управління, | |державного управління,|національний |педагогічні | |педагогіки та |технічний | | |психології |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 3 |Археологічний |Кримський філіал |історичні | |альманах. |Інституту | | |Археологический |археології НАН | | |альманах |України, Донецький | | | |обласний | | | |краєзнавчий музей | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 4 |Виноградарство и |Національний |технічні, | |виноделие |інститут винограду |сільськогосподарські | | |і вина "Магарач" |(виноградарство, | | | |селекція рослин) | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 5 |Високі технології в |Національний |технічні | |машинобудуванні |технічний | | | |університет | | | |"Харківський | | | |політехнічний | | | |інститут" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 6 |Вісник астрономічної |Національний |фізико-математичні | |школи |авіаційний |(астрономія) | | |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 7 |Вісник |Дніпропетровський |економічні, технічні | |Дніпропетровського |державний аграрний | | |державного аграрного |університет | | |університету | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 8 |Вісник Донецького |Донецький |біологічні | |національного |національний | | |університету. Серія А:|університет | | |Природничі науки | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 9 |Вісник Львівського |Львівський |філологічні | |університету. Серія: |національний | | |філологічна |університет | | | |імені Івана Франка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 10 |Вісник Полтавської |Полтавська державна|економічні | |державної аграрної |аграрна академія | | |академії | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 11 |Вісник Сумського |Сумський |технічні | |національного |національний | | |аграрного |аграрний | | |університету. Серія |університет | | |"Будівництво" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 12 |Вугілля України. |Міністерство |технічні | |Уголь Украины |вугільної | | | |промисловості. | | | |Спілка гірничих | | | |спеціалістів | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 13 |Дерматовенерология. |Асоціація |медичні | |Косметология. |дерматологів, | | |Сексопатология |венерологів та | | | |косметологів | | | |Дніпропетровщини | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 14 |Директор школи, ліцею,|Міністерство освіти|педагогічні | |гімназії. |і науки України, | | |Директор школы, лицея,|Національна | | |гимназии |академія | | | |педагогічних наук | | | |України, | | | |Національний | | | |педагогічний | | | |університет імені | | | |М.П.Драгоманова, | | | |Видавництво | | | |"Педагогічна | | | |преса", Центр | | | |сприяння | | | |суспільному | | | |розвитку | | | |ім. Миколи Пирогова| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 15 |Діалог: Медіа-студії |Одеський |соціальні | | |національний |комунікації | | |університет | | | |імені І.І.Мечникова| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 16 |Донецький |Донецький |історичні | |археологічний збірник |національний | | | |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 17 |Дриновський збірник |Харківський |історичні | | |національний | | | |університет | | | |імені В.Н.Каразіна | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 18 |Екологічна безпека та |Івано-Франківський |технічні (розробка | |збалансоване |національний |корисних копалин) | |ресурсокористування |технічний | | | |університет нафти | | | |і газу | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 19 |Економічний форум |Луцький |економічні | | |національний | | | |технічний | | | |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 20 |Енергозбереження. |ТОВ "Північно- |економічні | |Енергетика. |східна енергетична | | |Енергоаудит. |компанія "СВЕКО" | | |Энергосбережение. | | | |Энергетика. | | | |Энергоаудит. | | | |Energy saving. Power | | | |engineering. Enerqy | | | |audit | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 21 |Зберігання та |ТОВ "АПК-Зерно" |технічні | |переробка зерна. | | | |Хранение и переработка| | | |зерна | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 22 |Збірник наукових праць|Національний |технічні, військові | |центру |університет оборони| | |воєнно-стратегічних |України | | |досліджень | | | |Національного | | | |університету оборони | | | |України | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 23 |Зерно і хліб |Інститут аграрної |економічні, технічні,| | |економіки НААНУ, |сільськогосподарські | | |АТ "Київхліб", | | | |Державна | | | |акціонерна компанія| | | |"Хліб України", | | | |АТ "Київхліб", | | | |Редакційно- | | | |видавничий центр | | | |"ЗіХ" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 24 |Кінематика і фізика |Національна |фізико-математичні | |небесних тіл. |академія наук |(астрономія), | |Кинематика и физика |України, Головна |технічні | |небесных тел |астрономічна | | | |обсерваторія | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 25 |Княжа доба: історія і |Інститут |історичні | |культура |українознавства | | | |ім. І.Крип'якевича | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 26 |Космічна наука і |Національне |фізико-математичні | |технологія. |космічне агентство |(астрономія), | |Space science and |України, |технічні | |technology |Національна | | | |академія наук | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 27 |Крымский архив. |Таврійський |історичні | |Историко- |національний | | |краеведческий и |університет імені | | |литературно- |В.І.Вернадського, | | |философский журнал |ТОВ "Кримський | | | |центр гуманітарних | | | |досліджень" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 28 |"Магарач". |Інститут винограду |сільськогосподарські | |Виноградарство та |і вина УААН |(виноградарство, | |виноробство. |"Магарач" |селекція рослин) | |"Магарач". | | | |Виноградарство и | | | |виноделие | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 29 |Магістеріум. Хімічні |Національний |технічні | |науки |університет | | | |"Києво-Могилянська | | | |академія" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 30 |Маркетинг і менеджмент|Сумський державний |економічні | |інновацій. |університет | | |Маркетинг и менеджмент| | | |инноваций. | | | |Marketing and | | | |management of | | | |innovations | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 31 |Машинобудування |Українська |технічні | | |інженерно- | | | |педагогічна | | | |академія | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 32 |Медицина невідкладних |ДУ "Інститут |медичні | |станів. |загальної та | | |Медицина неотложных |невідкладної | | |состояний. |хірургії НАМН | | |Emergency medicine |України" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 33 |Международный научный |Національна |технічні | |журнал "Прикладная |академія наук | | |механика". |України, Інститут | | |Міжнародний науковий |механіки | | |журнал "Прикладна |ім. С.П.Тимошенка | | |механіка" |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 34 |Мінеральні ресурси |Міністерство |технічні | |України |охорони | | | |навколишнього | | | |природного | | | |середовища, | | | |Український | | | |державний геолого- | | | |розвідувальний | | | |інститут | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 35 |Науковий вісник |Одеський державний |політичні | | |економічний | | | |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 36 |Науковий вісник |Луганський |біологічні (за | |Луганського |національний |спеціальностями: | |національного |аграрний |біохімія; ботаніка; | |аграрного університету|університет |цитологія; клітинна | |Серія: біологічні | |біологія, гістологія;| |науки | |фізіологія рослин; | | | |генетика; екологія) | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 37 |Наукові записки |Національний |технічні | |НАУКМА. Хімічні науки |університет | | |і технології |"Києво-Могилянська | | | |академія" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 38 |Наукоємні технології |Національний |технічні | | |авіаційний | | | |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 39 |Одеські астрономічні |Науково-дослідний |фізико-математичні | |публікації. |інститут |(астрономія) | |Odessa Astronomical |"Астрономічна | | |Publications |обсерваторія" при | | | |Одеському | | | |національному | | | |університеті | | | |імені І.І.Мечникова| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 40 |Право та державне |Класичний приватний|юридичні, державне | |управління |університет |управління | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 41 |Природничий альманах, |Херсонський |біологічні | |серія: біологічні |державний | | |науки |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 42 |Проблеми історії |Інститут історії |історичні | |України: факти, |України НАН | | |судження, пошуки |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 43 |Проблеми зооінженерії |Харківська державна|ветеринарні | |та ветеринарної |зооветеринарна | | |медицини |академія | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 44 |Проблеми міжнародних |ПВНЗ "Київський |політичні | |відносин |міжнародний | | | |університет", | | | |Інститут світової | | | |економіки і | | | |міжнародних | | | |відносин НАН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 45 |Проблеми підготовки |Уманський державний|педагогічні | |сучасного вчителя |педагогічний | | | |університет | | | |імені Павла Тичини | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 46 |Сортовивчення та |Державна служба з |сільськогосподарські | |охорона прав на сорти |охорони прав на | | |рослин |сорти рослин, | | | |Український | | | |інститут експертизи| | | |сортів рослин | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 47 |Стратегічні |Національний |державне управління | |пріоритети |інститут | | | |стратегічних | | | |досліджень | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 48 |Студії |Інститут |мистецтвознавство | |мистецтвознавчі. |мистецтвознавства, | | |Researches of Fine |фольклористики та | | |Arts |етнології | | | |ім. М.Т.Рильського | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 49 |Техногенно-екологічна |Інститут геохімії |геологічні, технічні | |безпека та цивільний |навколишнього |(екологічна безпека) | |захист |середовища | | | |НАН України та | | | |Міністерства | | | |України з питань | | | |надзвичайних | | | |ситуацій та у | | | |справах захисту | | | |населення від | | | |наслідків | | | |Чорнобильської | | | |катастрофи, | | | |Виконавчий комітет | | | |Кременчуцької | | | |міської ради | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 50 |Технологічні |Луцький |технічні | |комплекси |національний | | | |технічний | | | |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 51 |Товарознавство та |Донецький |технічні | |інновації. |національний | | |Товароведение и |університет | | |инновации |економіки і | | | |торгівлі імені | | | |Михайла | | | |Туган-Барановського| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 52 |Українознавчий |Київський |політичні, | |альманах |національний |філософські, | | |університет імені |історичні, | | |Тараса Шевченка |філологічні | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 53 |Українське |Національна |мистецтвознавство | |мистецтвознавство: |академія наук | | |матеріали, |України, Інститут | | |дослідження, |мистецтвознавства, | | |рецензії |фольклористики та | | | |етнології | | | |ім. М.Т.Рильського | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 54 |Фізична активність, |Львівський |фізична культура і | |здоров'я і спорт |державний |спорт | | |університет | | | |фізичної культури | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 55 |Хлібопекарська і |Національний |технічні | |кондитерська |університет | | |промисловість України |харчових | | | |технологій, | | | |Державний | | | |департамент з | | | |продовольства | | | |України, | | | |Укрхлібпром, | | | |АТ "Київхліб", | | | |Редакційно- | | | |видавничий центр | | | |"ЗіХ" | | ---------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: