open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ПРЕЗИДІЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
10.03.2010 N 1-05/2

Про внесення періодичних друкованих

наукових фахових видань до нового

переліку наукових фахових видань України

(Витяг)
Відповідно до п. 14 "Порядку присудження наукових ступенів і
присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника",
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
07.03.2007 р. N 423 ( 423-2007-п ), та наказу ВАК України від
07.07.2008 N 437 ( z0021-09 ) "Про внесення змін до наказу
ВАК України від 04.04.2000 N 178 "Про опублікування результатів
дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
та про їх апробацію", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2009 р. за N 21/16037, а також наказу ВАК України
від 24.01.2009 N 29 ( v0029330-09 ) щодо формування нового
Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися
результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів
доктора і кандидата наук ( v05_4330-09 ), та на підставі
рекомендацій експертних рад президія Вищої атестаційної комісії
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Внести періодичні друковані наукові фахові видання до нового
Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть
публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових
ступенів доктора і кандидата наук ( v05_4330-09 ) (додається).

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постановою президії

ВАК України

10.03.2010 N 1-05/2

ПЕРЕЛІК

наукових фахових видань України,

в яких можуть публікуватися результати

дисертаційних робіт на здобуття наукових

ступенів доктора і кандидата наук

---------------------------------------------------------------------- N | Назва видання | Засновник | Галузі науки | | | (співзасновники) | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 1 |Актуальні питання |Київський |соціальні | |масової комунікації |національний |комунікації | | |університет | | | |імені Тараса | | | |Шевченка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 2 |Актуальні проблеми |Луганський |медичні | |акушерства і |державний | | |гінекології, клінічної|медичний | | |імунології та медичної|університет | | |генетики |МОЗ України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 3 |Актуальні проблеми |Прикарпатський |юридичні | |вдосконалення чинного |національний | | |законодавства України |університет | | | |імені Василя | | | |Стефаника | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 4 |Актуальні проблеми |ДВНЗ |економічні | |розвитку економіки |"Прикарпатський | | |регіону |національний | | | |університет | | | |імені Василя | | | |Стефаника" | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 5 |Библиотеки |Національна |соціальні | |национальных |бібліотека |комунікації | |академий наук: |України | | |проблемы |імені В.І.Вернад- | | |функционирования, |ського | | |тенденции развития | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 6 |Бібліотекознавство. |Державна Академія |соціальні | |Документознавство. |керівних кадрів |комунікації | |Інформологія |культури і мистецтв| | | |Міністерства | | | |культури | | | |і туризму України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 7 |Біблія і культура |Чернівецький |філологічні | | |національний |(літературознавство) | | |університет імені | | | |Юрія Федьковича МОН| | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 8 |Боротьба з |Міжвідомчий |юридичні | |організованою |науково-дослідний | | |злочинністю і |центр з | | |корупцією |проблем боротьби з | | |(теорія і практика) |організованою | | | |злочинністю РНБО | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 9 |Вісник Вінницького |Вінницький |економічні | |політехнічного |національний | | |інституту |технічний | | | |університет МОН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 10 |Вісник |Дніпропетровський |економічні | |Дніпропетровського |національний | | |національного |університет | | |університету |залізничного | | |залізничного |транспорту | | |транспорту |імені академіка | | |імені академіка |В.Лазаряна | | |В.Лазаряна |Міністерства | | | |транспорту та | | | |зв'язку | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 11 |Вісник |Дніпропетровський |геологічні | |Дніпропетровського |національний | | |університету. Серія: |університет імені | | |Геологія. Географія |Олеся Гончара МОН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 12 |Вісник Донецького |Донецький |економічні, | |національного |національний |юридичні | |університету. Серія В:|університет МОН | | |Економіка і право |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 13 |Вісник Житомирського |Житомирський |економічні | |національного |національний | | |агроекологічного |агроекологічний | | |університету |університет | | | |Міністерства | | | |аграрної | | | |політики | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 14 |Вісник Інституту |Національний педа- |психологічні, | |розвитку дитини. |гогічний універси- |філософські | |Вестник Института |тет імені М.П.Дра- | | |развития ребенка |гоманова | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 15 |Вісник Київського |Київський |географічні | |національного |національний | | |університету |університет | | |імені Тараса Шевченка.|імені Тараса | | |Географія |Шевченка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 16 |Вісник Львівського |Львівський інститут|економічні | |інституту економіки та|економіки | | |туризму |та туризму | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 17 |Вісник Львівського |Львівський |географічні | |університету. Серія: |національний | | |географічна |університет | | | |імені Івана | | | |Франка МОН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 18 |Вісник Львівської |Львівська |мистецтвознавство, | |національної академії |національна |культурологія | |мистецтв |академія | | | |мистецтв МОН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 19 |Вісник Національного |Національний |технічні (розробка | |технічного |технічний |корисних копалин) | |університету |університет | | |України "Київський |України | | |політехнічний |"Київський | | |інститут". |політехнічний | | |Серія "Гірництво" |інститут" | | | |МОН України, ЗАТ | | | |"Експериментально- | | | |промислова | | | |технологія | | | |вибухових робіт" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 20 |Вісник Національного |Національний |технічні | |технічного |технічний | | |університету |університет України| | |України "Київський |"Київський | | |політехнічний |політехнічний | | |інститут". |інститут" | | |Серія "Радіотехніка. |МОН України | | |Радіоапаратобудування"| | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 21 |Вісник Національного |Національний |технічні | |транспортного |транспортний | | |університету |університет МОН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 22 |Вісник Національної |Національна |політичні, | |академії державного |академія |філософські | |управління при |державного | | |Президентові України |управління | | | |при Президентові | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 23 |Вісник Одеського |Одеський |фізико-математичні | |національного |національний | | |університету. |університет | | |Математика і механіка |імені І.І.Мечникова| | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 24 |Вісник СевНТУ. |Севастопольський |економічні | |Серія "Економіка і |національний | | |фінанси" |технічний | | | |університет МОН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 25 |Вісник СевНТУ. Серія |Севастопольський |технічні | |"Інформатика, |національний | | |електроніка, зв'язок" |технічний | | | |університет МОН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 26 |Вісник Харківського |Харківський |економічні | |національного |національний | | |технічного |технічний | | |університету |університет | | |сільського |сільського | | |господарства |господарства | | |імені Петра Василенка.|імені Петра | | |Економічні науки |Василенка | | | |Міністерства | | | |аграрної політики | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 27 |Вісник Харківського |Харківський |технічні | |національного |національний | | |технічного |технічний | | |університету |університет | | |сільського |сільського | | |господарства |господарства | | |імені Петра Василенка |імені Петра | | | |Василенка | | | |Міністерства | | | |аграрної політики | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 28 |Вісник Черкаського |Черкаський |біологічні | |університету. Серія: |національний | | |біологічні науки |університет | | | |імені Богдана | | | |Хмельницького МОН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 29 |Вісник Чернігівського |Чернігівський |економічні | |державного |державний | | |технологічного |технологічний | | |університету. |університет МОН | | |Серія: економічні |України | | |науки | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 30 |Волинські історичні |Житомирський |історичні | |записки |державний | | | |університет імені | | | |Івана Франка МОН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 31 |Вопросы германской |Дніпропетровський |історичні | |истории. |національний | | |Питання німецької |університет | | |історії. |імені Олеся Гончара| | |Fragen zur deutschen |МОН України | | |Gescichte | | | |Questions of German | | | |history | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 32 |Вчені записки |Республіканський |економічні | |Кримського інженерно- |ВНЗ | | |педагогічного |"Кримський | | |університету. |інженерно- | | |Економічні науки. |педагогічний | | |Ученые записки |університет" МОН | | |Крымского инженерно- |України | | |педагогического | | | |университета. | | | |Экономические науки | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 33 |Вчені записки |Республіканський |технічні | |Кримського інженерно- |ВНЗ | | |педагогічного |"Кримський | | |університету. Технічні|інженерно- | | |науки. |педагогічний | | |Ученые записки |університет" МОН | | |Крымского инженерно- |України | | |педагогического | | | |университета. | | | |Технические науки | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 34 |Вчені записки |Таврійський |хімічні, біологічні | |Таврійського |національний | | |національного |університет | | |університету |імені В.І.Вернад- | | |імені В.І.Вернад- |ського | | |ського. Серія |МОН України | | |"Біологія, хімія". | | | |Ученые записки | | | |Таврического | | | |национального | | | |университета | | | |имени В.И.Вернадского.| | | |Серия "Биология, | | | |химия". | | | |Scientific notes of | | | |Taurida National | | | |V.I.Vernadsky | | | |University. | | | |Series "Biology and | | | |Chemistry" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 35 |Вчені записки |Таврійський |географічні | |Таврійського |національний | | |національного |університет | | |університету |імені В.І.Вернад- | | |імені В.І.Вернад- |ського | | |ського. Серія |МОН України | | |"Географія". | | | |Ученые записки | | | |Таврического | | | |национального | | | |университета | | | |имени В.И.Вернад- | | | |ского. Серия | | | |"География". | | | |Scientific notes of | | | |Taurida National | | | |V.I.Vernadsky | | | |University. | | | |Series "Geography" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 36 |Вчені записки |Таврійський |економічні | |Таврійського |національний | | |національного |університет | | |університету імені |імені В.І.Вернад- | | |В.І.Вернадського. |ського | | |Серія "Економіка і |МОН України | | |управління". | | | |Ученые записки | | | |Таврического | | | |национального | | | |университета | | | |имени В.И.Вернад- | | | |ского. Серия | | | |"Экономика и | | | |управление". | | | |Scientific notes of | | | |Taurida National | | | |V.I.Vernadsky | | | |University. | | | |Series "Economy and | | | |Management" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 37 |Вчені записки |Таврійський |юридичні | |Таврійського |національний | | |національного |університет | | |університету |імені В.І.Вернад- | | |імені В.І.Вернад- |ського МОН | | |ського. Серія |України | | |"Юридичні науки". | | | |Ученые записки | | | |Таврического | | | |национального | | | |университета | | | |имени В.И.Вернад- | | | |ского. Серия | | | |"Юридические науки". | | | |Scientific notes of | | | |Taurida National | | | |V.I.Vernadsky | | | |University. Series | | | |"Juridical | | | |Sciences" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 38 |Географія та туризм |Київський |географічні | | |національний | | | |університет | | | |імені Тараса | | | |Шевченка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 39 |Геополитика и |Кримський науковий |географічні | |экогеодинамика |центр НАН України і| | |регионов. |МОН України, | | |Геополітика і |Таврійський | | |екогеодинаміка |національний | | |регіонів |університет | | | |ім. В.І.Вернад- | | | |ського | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 40 |Геохімія та |Національна |геологічні (геохімія,| |рудоутворення. |академія наук |петрологія, | |Геохимия и |України, Інститут |мінералогія, | |рудообразование. |геохімії, |кристалографія) | |Geochemistry and Ore |мінералогії та | | |Formation |рудоутворення | | | |імені М.П.Семененка| | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 41 |Гігієна населених |Інститут гігієни та|медичні, біологічні | |місць |медичної екології | | | |ім. О.М.Марзєєва | | | |АМН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 42 |Гідрологія, гідрохімія|Київський |географічні | |і гідроекологія |національний | | | |університет | | | |імені Тараса | | | |Шевченка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 43 |Гілея: науковий |Всеукраїнська |філософські, | |вісник. |громадська |політичні | |Гилея: научный |організація | | |вестник. |Українська академія| | |Gileya: scientific |наук, Національний | | |herald. |педагогічний | | |Gileya: |університет | | |wissenschaftsblatt |імені М.П. Драго- | | | |манова МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 44 |Гірничі, будівельні, |Київський |технічні | |дорожні та |національний | | |меліоративні машини |університет | | | |будівництва і | | | |архітектури МОН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 45 |Держава та регіони. |Класичний приватний|соціальні | |Серія: Гуманітарні |університет |комунікації | |науки | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 46 |Економічна |Донецький |економічні | |кібернетика. |національний | | |Экономическая |університет МОН | | |кибернетика. |України | | |Economic cybernetics | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 47 |Економічна та |Київський |географічні | |соціальна |національний | | |географія |університет | | | |імені Тараса | | | |Шевченка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 48 |Етнічна історія |Київський |історичні | |народів Європи |національний | | | |університет | | | |імені Тараса | | | |Шевченка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 49 |Ефективність |Львівський |економічні | |державного |регіональний | | |управління |інститут | | | |державного | | | |управління при | | | |Президентові | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 50 |Журнал європейської |Тернопільський |економічні | |економіки |національний | | | |економічний | | | |університет МОН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 51 |Журнал математической |Національна |фізико- | |физики, анализа, |академія наук |математичні | |геометрии. |України, Фізико- | | |Журнал математичної |технічний інститут | | |фізики, аналізу, |низьких температур | | |геометрії. |ім. Б.І.Вєркіна | | |Journal of |НАН України | | |Mathematical | | | |Physics, Analysis, | | | |Geometry | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 52 |Журнал органічної та |Національна |фармацевтичні | |фармацевтичної хімії. |академія наук | | |Журнал органической и |України, Інститут | | |фармацевтической |органічної хімії | | |химии. |НАН України, | | |Journal of Organic and|МОЗ України, | | |Pharmaceutical |Національний | | |Chemistry |фармацевтичний | | | |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 53 |Записки Українського |Українське |геологічні | |мінералогічного |мінералогічне | | |товариства. |товариство | | |Proceedings of the | | | |Ukrainian | | | |mineralogical society | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 54 |Заповідна справа в |Канівський |біологічні | |Україні |природний | | | |заповідник | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 55 |З архівів ВУНК - |Головна редакційна |історичні | |НКВС - КДБ |колегія науково- | | | |документальної | | | |серії книг | | | |"Реабілітовані | | | |історією" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 56 |Збірник наукових праць|Інститут психології|психологічні | |Інституту психології |ім. Г.С.Костюка | | |ім. Г.С.Костюка АПН |Академії | | |України "Проблеми |педагогічних | | |загальної та |наук України | | |педагогічної | | | |психології" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 57 |Збірник наукових праць|Севастопольський |технічні (нац. | |Севастопольського |національний |безпека, екологічна | |національного |університет ядерної|безпека) | |університету ядерної |енергії та | | |енергії та |промисловості | | |промисловості |Міністерства палива| | | |та енергетики | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 58 |Збірник праць |Національний |біологічні | |зоологічного музею |науково- | | | |природничий музей | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 59 |Зв'язок |Міністерство |технічні | | |зв'язку України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 60 |Зовнішня торгівля: |Український |економічні | |економіка, фінанси, |державний | | |право |університет | | | |фінансів | | | |та міжнародної | | | |торгівлі | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 61 |Індуктивне моделювання|Міжнародний |технічні | |складних систем |науково- | | | |навчальний центр | | | |інформаційних | | | |технологій та | | | |систем | | | |Національної | | | |академії наук | | | |України та | | | |Міністерства | | | |освіти і науки | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 62 |Інноваційна економіка |Тернопільський |економічні | | |інститут | | | |агропромислового | | | |виробництва | | | |Української | | | |академії | | | |аграрних наук | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 63 |Інтелігенція і влада |Одеський |історичні | | |національний | | | |політехнічний | | | |університет МОН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 64 |Інформаційне |Київський |соціальні | |суспільство |5аціональний |комунікації | | |університет | | | |імені Тараса | | | |Шевченка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 65 |Інформаційно-керуючі |Українська державна|технічні | |системи на |академія | | |залізничному |залізничного | | |транспорті. |транспорту | | |Информационно- |Міністерства | | |управляющие системы на|транспорту та | | |железнодорожном |зв'язку | | |транспорте |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 66 |Історичний архів. |Чорноморський |історичні | |Наукові студії |державний | | | |університет | | | |імені Петра Могили | | | |МОН України, | | | |Інститут | | | |української | | | |археографії та | | | |джерелознавства | | | |ім. М.С.Грушев- | | | |ського НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 67 |Історичні студії |Волинський |історичні | |Волинського |національний | | |національного |університет | | |університету |імені Лесі Українки| | |імені Лесі Українки |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 68 |Культура і сучасність |Державна академія |мистецтвознавство, | | |керівних кадрів |культурологія | | |культури і мистецтв| | | |Міністерства | | | |культури | | | |і туризму України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 69 |Лісове господарство, |ДВНЗ "Національний |технічні, | |лісова, паперова і |лісотехнічний |сільськогос- | |деревообробна |університет |подарські | |промисловість |України" | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 70 |Маркетинг: теорія і |Східноукраїнський |економічні | |практика |національний | | | |університет імені | | | |Володимира Даля МОН| | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 71 |Международный научно- |Національна |фізико- | |технический журнал |академія наук |математичні, | |"Проблемы управления и|України, Інститут |технічні | |информатики". |кібернетики | | |Міжнародний науково- |імені В.М.Глушкова | | |технічний журнал |НАН України, | | |"Проблеми керування та|Інститут космічних | | |інформатики" |досліджень НАН | | |International |України та | | |Scientific Technical |Національного | | |Journal "Problems of |космічного | | |Control and |агентства України | | |Informatics" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 72 |Медицина сьогодні і |Харківський |медичні | |завтра. |національний | | |Медицина сегодня и |медичний | | |завтра |університет МОЗ | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 73 |Металлургическая и |Міністерство |технічні | |горнорудная |промислової | | |промышленность. |політики України, | | |Металургійна та |Науково-технічне | | |гірничорудна |товариство | | |промисловість |металургів | | | |України, Державна | | | |металургійна | | | |академія України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 74 |Металлургическая |Національна |технічні | |теплотехника |металургійна | | | |академія | | | |України МОН України| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 75 |Метрологія та прилади |Харківський |технічні | | |національний |(інформатика) | | |університет | | | |радіоелектроніки, | | | |ТОВ Фірма "ФАВОР", | | | |ЛТД" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 76 |Механізація та |Українська академія|технічні | |електрифікація |аграрних наук | | |сільського | | | |господарства | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 77 |Митна справа |Одеська національна|юридичні | | |юридична академія, | | | |ТОВ "Митна газета" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 78 |Міжнародний медичний |Харківська |психологічні | |журнал. |медична академія | | |Международный |післядипломної | | |медицинский журнал. |освіти МОЗ | | | |України, Інститут | | | |проблем | | | |кріобіології і | | | |кріомедицини НАН | | | |України, | | | |Харківське медичне | | | |товариство | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 79 |Морской |Національна |фізико- | |гидрофизический |академія |математичні | |журнал. |наук України, |(геофізика, | |Морський |Морський |механіка), | |гідрофізичний |гідрофізичний |географічні | |журнал |інститут | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 80 |Музичне мистецтво і |Одеська державна |мистецтво- | |культура. Науковий |музична академія |знавство | |вісник ОДМА |імені А.В.Нежда- | | |імені А.В.Нежданової |нової Міністерства | | | |культури і туризму | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 81 |Наука та наукознавство|Національна |економічні | | |академія наук | | | |України, Центр | | | |досліджень | | | |науково-технічного | | | |потенціалу та | | | |історії науки | | | |ім. Г.М.Доброва | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 82 |Науковий вісник |Академія |економічні | |Академії |муніципального | | |муніципального |управління | | |управління. |Міністерства | | |Серія "Економіка" |регіонального | | | |розвитку | | | |та будівництва | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 83 |Науковий вісник |Волинський |історичні | |Волинського |національний | | |національного |університет | | |університету |імені Лесі Українки| | |імені Лесі Українки. |МОН України | | |Історичні науки | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 84 |Науковий вісник |Дніпропетровський |юридичні | |Дніпропетровського |державний | | |державного |університет | | |університету |внутрішніх | | |внутрішніх справ |справ МВС України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 85 |Науковий вісник |Львівський |ветеринарні, | |Львівського |національний |сільськогос- | |національного |університет |подарські | |університету |ветеринарної | | |ветеринарної медицини |медицини та | | |та біотехнологій |біотехнологій | | |імені С.З.Ґжицького |імені С.З.Ґжицького| | | |Міністерства | | | |аграрної політики | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 86 |Науковий вісник |Львівський |економічні | |Львівського |національний | | |національного |університет | | |університету |ветеринарної | | |ветеринарної медицини |медицини та | | |та біотехнологій |біотехнологій | | |імені С.З.Ґжицького |імені С.З.Ґжицького| | | |Міністерства | | | |аграрної політики | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 87 |Науковий вісник |Національний |сільськогосподарські | |Національного |університет | | |університету |біоресурсів і | | |біоресурсів і |природокористування| | |природокористування |України | | |України | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 88 |Науковий вісник НЛТУ |ДВНЗ "Національний |біологічні | |України |лісотехнічний | | | |університет | | | |України" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 89 |Науковий вісник |Ужгородський |філологічні | |Ужгородського |національний |(мовознавство) | |університету. Серія |університет МОН | | |"Філологія" |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 90 |Науковий вісник |Херсонський |філологічні | |Херсонського |державний |(мовознавство) | |державного |університет МОН | | |університету. Серія |України | | |"Лінгвістика" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 91 |Науковий вісник |Чернівецький |юридичні | |Чернівецького |національний | | |національного |університет | | |університету |імені Юрія | | |імені Юрія |Федьковича | | |Федьковича. Серія: |МОН України | | |правознавство | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 92 |Науковий вісник |Чернівецький |фізико-математичні | |Чернівецького |національний | | |національного |університет | | |університету |імені Юрія | | |імені Юрія |Федьковича | | |Федьковича. Серія: |МОН України | | |математика | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 93 |Науковий вісник |Чернівецький |технічні | |Чернівецького |національний | | |національного |університет | | |університету |імені Юрія | | |імені Юрія |Федьковича | | |Федьковича. Серія: |МОН України | | |фізика, електроніка | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 94 |Науковий і культурно- |Прикарпатський |історичні | |просвітній краєзнавчий|національний | | |часопис "Галичина" |університет | | | |імені Василя | | | |Стефаника | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 95 |Науковий часопис НПУ |Національний |політичні | |імені М.П.Драгоманова.|педагогічний | | |Серія: Політичні науки|університет | | |та методика викладання|імені М.П.Драго- | | |соціально-політичних |манова | | |дисциплін |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 96 |Науковий часопис НПУ |Національний |біологічні | |імені М.П.Драгоманова.|педагогічний | | |Серія: Біологія |університет | | | |імені М.П.Драго- | | | |манова | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 97 |Наукові записки |Українська академія|соціальні | | |друкарства МОН |комунікації | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 98 |Наукові записки |Вінницький |історичні | |Вінницького державного|державний | | |педагогічного |педагогічний | | |університету |університет | | |імені Михайла |імені Михайла | | |Коцюбинського. Серія: |Коцюбинського | | |Історія |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 99 |Наукові записки |Вінницький |філологічні | |Вінницького державного|державний |(мовознавство) | |педагогічного |педагогічний | | |університету |університет | | |імені Михайла |імені Михайла | | |Коцюбинського. Серія: |Коцюбинського | | |філологія |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 100|Наукові записки |Київський |соціальні | |Інституту журналістики|національний |комунікації | | |університет | | | |імені Тараса | | | |Шевченка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 101|Наукові записки |Національний |історичні | |Національного |університет | | |університету |"Острозька | | |"Острозька |академія" | | |академія". Серія | | | |"Історичні науки" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 102|Наукові записки |Тернопільський |біологічні | |Тернопільського |національний | | |національного |педагогічний | | |педагогічного |університет | | |університету |імені Володимира | | |імені Володимира |Гнатюка | | |Гнатюка. |МОН України | | |Серія: біологія | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 103|Наукові записки |Тернопільський |історичні | |Тернопільського |національний | | |національного |педагогічний | | |педагогічного |університет | | |університету |імені Володимира | | |імені Володимира |Гнатюка | | |Гнатюка. |МОН України | | |Серія: історія | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 104|Наукові записки. |Кіровоградський |історичні | |Серія: |державний | | |Історичні науки |педагогічний | | | |університет | | | |імені Володимира | | | |Винниченка | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 105|Наукові записки. |Кіровоградський |філологічні | |Серія: |державний |(мовознавство) | |Філологічні науки |педагогічний | | | |університет | | | |імені Володимира | | | |Винниченка | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 106|Наукові праці |Донецький |геологічні | |Донецького |національний | | |національного |технічний | | |технічного |університет | | |університету. Серія: |МОН України | | |"Гірничо-геологічна" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 107|Наукові праці |Кам'янець- |історичні | |Кам'янець-Подільського|Подільський | | |національного |національний | | |університету |університет | | |імені Івана Огієнка. |імені Івана | | |Історичні науки |Огієнка МОН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 108|Наукові праці |Кіровоградський |економічні | |Кіровоградського |національний | | |національного |технічний | | |технічного |університет МОН | | |університету. |України | | |Економічні науки | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 109|Наукові праці |Донецький |технічні | |Донецького |національний | | |національного |технічний | | |технічного |університет | | |університету. Серія: |МОН України | | |"Гірничо- | | | |електромеханічна" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 110|Наукові праці |Національний |економічні | |Національного |університет | | |університету харчових |харчових | | |технологій |технологій МОН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 111|Наукові праці. |Чорноморський |історичні | |Серія: історія |державний | | | |університет | | | |імені Петра Могили | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 112|Наукові праці. |Чорноморський |технічні | |Серія: техногенна |державний | | |безпека |університет | | | |імені Петра Могили | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 113|Наукові праці. Серія: |Чорноморський |філологічні | |Філологія. |державний |(мовознавство) | |Мовознавство |університет | | | |імені Петра Могили | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 114|Науково-технічний |Інститут біології |ветеринарні, | |бюлетень Інституту |тварин Української |сільськогосподарські | |біології тварин і |академії аграрних | | |Державного науково- |наук, Державний | | |дослідного |науково-дослідний | | |контрольного |контрольний | | |інституту ветеринарних|інститут | | |препаратів та кормових|ветеринарних | | |добавок |препаратів та | | | |кормових добавок | | | |Міністерства | | | |аграрної політики | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 115|Образ |Київський |соціальні | | |національний |комунікації | | |університет | | | |імені Тараса | | | |Шевченка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 116|Освіта, наука і |Кам'янець- |історичні | |культура на Поділлі. |Подільський | | |Збірник наукових |національний | | |праць. |університет | | | |імені Івана Огієнка| | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 117|Педагогіка формування |Класичний приватний|педагогічні | |творчої особистості у |університет | | |вищій і | | | |загальноосвітній | | | |школах | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 118|Політологічні та |Чернівецький |ПОЛІТИЧНІ | |соціологічні студії |національний | | | |університет | | | |імені Юрія | | | |Федьковича | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 119|Пошукова та екологічна|Національна |геологічні | |геохімія. Поисковая и |академія наук | | |экологическая |України, інститут | | |геохимия. |геохімії, | | |Exploration and |мінералогії та | | |Environmental |рудоутворення | | |Geochemistry |імені М.П.Семененка| | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 120|Правове, нормативне та|Національний |технічні | |метрологічне |технічний | | |забезпечення системи |університет | | |захисту інформації в |України "Київський | | |Україні. |політехнічний | | |Правовое. |інститут" МОН | | |Нормативное и |України | | |метрологическое | | | |обеспечение системы | | | |защиты информации в | | | |Украине. | | | |Legal normative and | | | |metrological | | | |support of | | | |the information | | | |protection in Ukraine | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 121|Право і суспільство. |Київський |юридичні | |Право и общество |національний | | | |університет | | | |внутрішніх справ, | | | |Дніпропетровський | | | |державний | | | |університет | | | |внутрішніх справ, | | | |"Всеукраїнський | | | |фонд юридичної | | | |науки академіка | | | |права В.В.Сташиса",| | | |ТОВ "Фонд | | | |Юрнауки АПС" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 122|Правничий часопис |Донецький |юридичні | |Донецького |національний | | |університету |університет МОН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 123|Прикладна |Академія наук |технічні | |радіоелектроніка. |прикладної | | |Прикладная |радіоелектроніки, | | |радиоэлектроника. |Харківський | | |Applied Radio |національний | | |Electronics |університет | | | |радіоелектроніки | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 124|Проблеми безперервної |Харківський |географічні | |географічної освіти і |національний | | |картографії |університет | | | |ім. В.Н.Каразіна | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 125|Проблеми військової |Українська |медичні, | |охорони здоров'я |військово-медична |фармацевтичні | | |академія | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 126|Проблеми нафтогазової |ДП "Науково- |технічні | |промисловості |дослідний інститут | | | |нафтогазової | | | |промисловості | | | |"Національної | | | |акціонерної | | | |компанії" | | | |"Нафтогаз України" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 127|Проблеми правознавства|Донецький юридичний|юридичні | |та правоохоронної |інститут | | |діяльності |Луганського | | | |державного | | | |університету | | | |внутрішніх справ | | | |імені Є.О.Дідоренка| | | |МВС України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 128|Процессы литья. |Національна |технічні | |Процеси лиття. |академія наук | | |Casting Processes |України, Фізико- | | | |технологічний | | | |інститут металів | | | |і сплавів НАН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 129|Психолінгвістика |ДВНЗ "Переяслав- |психологічні | | |Хмельницький | | | |державний | | | |педагогічний | | | |університет | | | |імені Григорія | | | |Сковороди" | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 130|Розробка рудних |Криворізький |технічні | |родовищ. |технічний | | |Разработка рудных |університет МОН | | |месторождений |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 131|Сверхтвердые |Національна |хімічні | |материалы. |академія наук | | |Надтверді матеріали |України, Інститут | | | |надтвердих | | | |матеріалів | | | |ім. В.М.Бакуля | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 132|Способы и средства |Державний |технічні | |создания безопасных и |Макіївський | | |здоровых условий труда|науково-дослідний | | |в угольных шахтах. |інститут з безпеки | | |Способи та засоби |робіт у гірничій | | |створення безпечних та|промисловості | | |здорових умов праці у |Міністерства | | |вугільних шахтах |вугільної | | | |промисловості | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 133|Стиль і текст |Київський |соціальні | | |національний |комунікації | | |університет | | | |імені Тараса | | | |Шевченка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 134|Судова апеляція |Апеляційний суд |юридичні | | |м. Києва, Інститут | | | |держави і права | | | |ім. В.М.Корецького | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 135|Сучасні дослідження з |Ужгородський |філологічні | |іноземної філології |національний |(мовознавство) | | |університет МОН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 136|Сучасні |Київський |філологічні | |літературознавчі |національний |(літературо- | |студії |лінгвістичний |знавство) | | |університет МОН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 137|Сучасні проблеми |Національна |технічні | |металургії |металургійна | | | |академія | | | |України МОН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 138|Сучасні |Кременчуцький |технічні | |ресурсозберігаючі |державний | | |технології гірничого |політехнічний | | |виробництва |університет імені | | | |Михайла | | | |Остроградського МОН| | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 139|Сучасні технології, |Вінницький |технічні | |матеріали і |національний | | |конструкції в |технічний | | |будівництві |університет МОН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 140|Сходознавство |Інститут |історичні | | |сходознавства | | | |ім. А.Кримського | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 141|Теоретичні та |Київський |економічні | |прикладні |національний | | |питання економіки |університет | | | |імені Тараса | | | |Шевченка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 142|Теорії мікро- |Академія |економічні | |макроекономіки |муніципального | | | |управління | | | |Міністерства | | | |регіонального | | | |розвитку | | | |та будівництва | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 143|Техніко-технологічні |Український |технічні | |аспекти розвитку та |науково-дослідний | | |випробування нової |інститут | | |техніки і технологій |прогнозування та | | |для сільського |випробування | | |господарства України |техніки і | | | |технологій для | | | |сільськогосподар- | | | |ського виробництва | | | |імені Леоніда | | | |Погорілого | | | |Міністерства | | | |аграрної | | | |політики України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 144|Україна - Європа - |Тернопільський |історичні | |Світ. Міжнародний |національний | | |збірник наукових |педагогічний | | |праць. |університет | | |Серія: Історія, |імені Володимира | | |міжнародні відносини |Гнатюка МОН | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 145|Українська |Національна |історичні | |біографістика. |бібліотека | | |Biographistica |України | | |ukrainica |імені В.І.Вернад- | | | |ського | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 146|Українська полоністика|Житомирський |філософські | | |державний | | | |університет | | | |імені Івана Франка | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 147|Українське |Київський |соціальні | |журналістикознавство |національний |комунікації | | |університет | | | |імені Тараса | | | |Шевченка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 148|Український вісник |Державна установа |медичні | |психоневрології |"Інститут | | | |неврології, | | | |психіатрії та | | | |наркології | | | |Академії | | | |медичних наук | | | |України" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 149|Фізична географія та |Київський |географічні | |геоморфологія |національний | | | |університет | | | |імені Тараса | | | |Шевченка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 150|Філософська думка |Національна |філософські | | |академія наук | | | |України, Інститут | | | |філософії | | | |імені Г.С.Сковороди| | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 151|Фітотерапія. Часопис |ДП "Комітет з |медичні, | | |питань народної і |фармацевтичні, | | |нетрадиційної |біологічні | | |медицини МОЗ | | | |України", ПВНЗ | | | |"Київський | | | |медичний | | | |університет УАНМ" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 152|Фотобіологія та |Харківський |технічні | |фотомедицина |національний | | | |університет | | | |імені В.Н.Каразіна | | | |МОН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 153|Хімічна промисловість |Міністерство |технічні | |України. Химическая |промислової | | |промышленность Украины|політики України, | | | |Українське хімічне | | | |товариство, Союз | | | |хіміків України, | | | |АТ "ВНДІХімпроект" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 154|Часопис української |Київський |історичні | |історії |національний | | | |університет | | | |імені Тараса | | | |Шевченка, | | | |ТОВ видавництво | | | |"Книги - XXI" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 155|Studia Germanistica et|Донецький |філологічні | |Romanica. Іноземні |національний |(мовознавство) | |мови. Зарубіжна |університет МОН | | |література. Методика |України | | |викладання | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 156|Germanistik in der |Українська спілка |філологічні | |Ukraine. |германістів вищої |(мовознавство) | |Германістика в Україні|школи, Київський | | | |національний | | | |лінгвістичний | | | |університет МОН | | | |України | | ---------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: