open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ПРЕЗИДІЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
15.01.2003 N 7-05/1

Про підвищення вимог до фахових видань,

внесених до переліків ВАК України

Необхідною передумовою для внесення видань до переліку
наукових фахових видань України ( v05_7330-99, v05_9330-99,
v5_11330-99, v02_2330-00, v02_5330-00, va3_8330-00, vc_10330-00,
vb5_4330-01, v05_9330-01, va5_6330-02 ) є їх відповідність вимогам
пункту 7 постанови президії ВАК України від 10.02.1999 р. N 1-02/3
( v02_3330-99 ) "Про публікації результатів дисертацій на здобуття
наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх апробацію". Однак
окремі установи-засновники таких видань не дотримуються вимог до
складу редакційної колегії видань, не організовують належним чином
рецензування та відбір статей до друку, не надсилають свої наукові
видання до бібліотек, перелік яких затверджено постановою президії
ВАК України від 22.05.1997 р. N 1Б/5 ( v1b_5330-97 ), тим самим
обмежуючи можливість наукової громадськості знайомитися із
результатами дисертаційних досліджень. У зв'язку з цим президія
Вищої атестаційної комісії України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Попередити установи-засновники наукових фахових видань, що
у разі відсутності видань у фондах визначених ВАК бібліотек вони
будуть вилучені з переліку наукових фахових видань України
( v05_7330-99, v05_9330-99, v5_11330-99, v02_2330-00, v02_5330-00,
va3_8330-00, vc_10330-00, vb5_4330-01, v05_9330-01, va5_6330-02 ),
в яких дозволяється друкувати результати дисертаційних досліджень.
2. Установам-засновникам фахових видань оновити склади
редакційних колегій так, щоб більшість у них становили фахівці,
основним місцем роботи яких є установа-засновник фахового видання.
3. Редакційним колегіям організувати належне рецензування та
ретельний відбір статей до друку. Зобов'язати їх приймати до друку
у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та у подальші роки, лише
наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка
проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими
чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і
публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на
які спирається автор, виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного
матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових
результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших
розвідок у даному напрямку.
4. Спеціалізованим ученим радам при прийомі до захисту
дисертаційних робіт зараховувати статті, подані до друку,
починаючи з лютого 2003 року, як фахові лише за умови дотримання
вимог до них, викладених у п.3 даної постанови.
5. Встановити обов'язковим подання до ВАК України разом із
клопотанням про внесення видання до переліку фахових також копії
свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу у Державному
комітеті інформаційної політики, телебачення та радіомовлення
України.
6. Зобов'язати установи, які є засновниками фахових видань,
протягом 2003 року надсилати до ВАК України один контрольний
примірник видання із супровідним листом.
7. Експертним радам ВАК України провести до 1 січня 2004 року
аналіз наукового рівня публікацій у фахових виданнях і подати
президії ВАК України пропозиції щодо внесення відповідних змін до
переліку фахових видань ( v05_7330-99, v05_9330-99, v5_11330-99,
v02_2330-00, v02_5330-00, va3_8330-00, vc_10330-00, vb5_4330-01,
v05_9330-01, va5_6330-02 ).
Голова ВАК України В.В.Скопенко
Вчений секретар
ВАК України Л.М.Артюшин
"Бюлетень Вищої атестаційної комісії України",
N 1, 2003 р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: