open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
Додаток

до постанови президії

ВАК України

15.01.2002 N 1-05/1

ПЕРЕЛІК N 11

наукових фахових видань України,
в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт

на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Збірники наукових праць
1. Вісник Національного університету "Львівська політехніка".
Серія: електроніка (фізика твердого тіла, фізика напівпровідників
і діелектриків).
2. Наукові записки Національного педагогічного університету
імені М.П. Драгоманова. Серія: фізико-математичні науки
(математика).
3. Питання прикладної математики і математичного моделювання
(Дніпропетровський національний університет МОН України)
(інформатика).
4. Праці Інституту математики НАН України (математика,
інформатика).
5. Сейсмологічний бюлетень України (Інститут геофізики НАН
України, Кримська експертна рада з оцінки сейсмічної небезпеки і
прогнозу землетрусів) (геофізика).
Журнали
1. Геоінформатика (Центр менеджменту та маркетингу в галузі
наук про Землю Інституту геологічних наук НАН України)
(геофізика).
2. Системні дослідження та інформаційні технології (Інститут
прикладного системного аналізу НТУУ "КПІ") (інформатика).
ХІМІЧНІ НАУКИ
Збірники наукових праць
1. Вісник Одеського національного університету. Серія: хімія.
БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Збірники наукових праць
1. Ветеринарна біотехнологія (Інститут ветеринарної
медицини УААН).
2. Лісівництво і агролісомеліорація (Український НДІ лісового
господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького).
3. Промислова ботаніка (НАН України, Донецький ботанічний сад
НАН України).
Журнали
1. Український журнал гематології та трансфузіології
(Інститут гематології та трансфузіології АМН України).
ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ
Збірники наукових праць
1. Наукові праці Донецького державного технічного
університету. Серія: гірничогеологічна.
2. Сейсмологічний бюлетень України (Інститут геофізики НАН
України, Кримська експертна рада з оцінки сейсмічної небезпеки і
прогнозу землетрусів) (геофізика).
Журнали
1. Геоінформатика (Центр менеджменту та маркетингу в галузі
наук про Землю Інституту геологічних наук НАН України).
2. Екологія довкілля та безпека життєдіяльності (НАН України,
МОН України, Міністерство екології та природних ресурсів України,
Інститут геологічних наук НАН України, Товариство "Знання"
України).
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Збірники наукових праць
1. Вісник Київського національного університету імені Тараса
Шевченка. Серія: кібернетика.
2. Вісник Національного технічного університету України
"КПІ". Серія: приладобудування.
3. Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього
університету.
4. Перспективні задачі інженерної науки (Придніпровська
державна академія будівництва і архітектури, Придніпровський центр
Міжнародної інженерної академії).
5. Проблемы высокотемпературной техники (Дніпропетровський
національний університет МОН України).
6. Ресторанне господарство і туристична індустрія у ринкових
умовах (Київський національний торговельно-економічний університет
МОН України).
7. Труды Института проблем материаловедения
им. И.Н. Францевича НАН Украины. Серия: композиционные, слоистые и
градиентные материалы и покрытия.
8. Труды Института проблем материаловедения
им. И.Н.Францевича НАН Украины. Серия: физико-химические основы
технологии порошковых материалов.
9. Физико-технические проблемы горного производства (Інститут
фізики гірничих процесів НАН України).
Журнали
1. Вісник аграрної науки Причорномор'я (Миколаївський
аграрний університет Міністерства аграрної політики України).
2. Вісник Національного транспортного університету та
Транспортної академії України.
3. Електротехніка і електромеханіка (Національний технічний
університет "КПІ").
4. Молочна промисловість (Технологічний інститут молока та
м'яса УААН, Наукововиробнича організація "Лактол").
5. Новини науки Придніпров'я. Серія: інженерні дисципліни
(Придніпровська державна академія будівництва і архітектури,
Дніпропетровська державна медична академія, Рекламно-видавниче
агентство "Дніпро-Вал").
6. Підйомно-транспортна техніка (Одеський національний
політехнічний університет).
7. Проблеми техніки (Одеський державний морський університет,
Технологічний університет Поділля).
8. Системні дослідження та інформаційні технології (Інститут
прикладного системного аналізу НТУУ "КПІ").
9. Системні методи керування, технологія та організація
виробництва, ремонту, експлуатації автомобілів (Національний
транспортний університет, Транспортна академія України).
10. Харчова промисловість (Національний університет харчових
технологій).
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Збірники наукових праць
1. Виноградарство і виноробство (Інститут виноградарства і
виноробства ім. В. Таїрова УААН).
Журнали
1. Вісник аграрної науки Причорномор'я (Миколаївський
аграрний університет Міністерства аграрної політики України).
2. Физиология и биохимия культурных растений (Інститут
фізіології рослин і генетики НАН України).
ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Збірники наукових праць
1. Боспорские исследования (Кримське відділення Інституту
сходознавства ім. А. Кримського НАН України).
2. Вісник Київського національного університету
імені Тараса Шевченка. Серія: українознавство.
3. Дослідження з історії техніки (Національний технічний
університет України "КПІ").
4. Наукові записки НаУКМА. Серія: теорія та історія культури.
Журнали
1. Воєнна історія (Український інститут воєнної історії,
Інститут історії України НАН України, Національна академія оборони
України).
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Збірники наукових праць
1. Моделювання та інформатизація соціально-економічного
розвитку України (Державний НДІ інформатизації та моделювання
економіки).
2. Лісівництво і агролісомеліорація (Український НДі лісового
господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького).
3. Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє (Тернопільська
академія народного господарства).
Журнали
1. Вісник аграрної науки Причорномор'я (Миколаївський
аграрний університет Міністерства аграрної політики України).
2. Вісник Хмельницького Інституту регіонального управління та
права.
ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
Збірники наукових праць
1. Вісник Київського національного університету
імені Тараса Шевченка. Серія: українознавство.
2. Вестник Национального технического университета
"Харьковский политехнический институт". Серия: философия.
3. Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького педагогічного
Інституту імені Г.С. Сковороди.
4. Інтелект. Особистість. Цивілізація (Донецький державний
університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського МОН
України).
5. Наукові записки НаУКМА. Серія: теорія та історія культури.
Журнали
1. Вища освіта України (МОН України, АПН України, Інститут
вищої освіти АПН України).
ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Збірники наукових праць
1. Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького педагогічного
Інституту імені Г.С. Сковороди.
2. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах
(Національний авіаційний університет МОН України).
3. Літературознавчі студії (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка).
4. Стиль і текст (Інститут журналістики КНУ
імені Тараса Шевченка).
5. Українське мовознавство (Київський національний
університет імені Тараса Шевченка).
Журнали
1. Іноземні мови у навчальних закладах (МОН України,
"Педагогічна преса", ТОВ "ЗодіакЕКО").
2. Українське журналістикознавство (Інститут журналістики КНУ
імені Тараса Шевченка).
ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
Журнали
1. Геоінформатика (Центр менеджменту та маркетингу в галузі
наук про Землю Інституту геологічних наук НАН України).
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Збірники наукових праць
1. Вісник Хмельницького Інституту регіонального управління та
права.
2. Науковий вісник Юридичної академії МВС України.
Журнали
1. Український часопис міжнародного права (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка).
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Збірники наукових праць
1. Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького педагогічного
Інституту імені Г.С. Сковороди.
2. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи (Уманський
державний педагогічний університет імені П.Тичини МОН України).
Журнали
1. Вища освіта України (МОН України, АПН України, Інститут
вищої освіти АПН України).
МЕДИЧНІ НАУКИ
Журнали
1. Здоровье женщины (Інститут педіатрії, акушерства і
гінекології АМН України, ТОВ "Експерт ЛТД").
2. Журнал дерматовенерології і косметології ім. М.О. Торсуєва
(Донецький державний медичний університет, Асоціація
дерматовенерологів та косметологів "Здоровий світ").
3. Здоровье мужчины (Інститут урології АМН України,
Видавничий центр і РА "Професіонал").
4. Репродуктивное здоровье женщины (Київська медична академія
післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Видавничий центр і РА
"Професіонал").
5. Хірургія України (Київська медична академія післядипломної
освіти імені П.Л. Шупика, Асоціація хірургів-гепатологів
України).
ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
Збірники наукових праць
1. Ветеринарна біотехнологія (Інститут ветеринарної
медицини УААН).
2. Збірник наукових праць Луганського національного аграрного
університету. Серія: ветеринарні науки.
МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
Журнали
1. Культура і сучасність (Державна академія керівних кадрів
культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України).
АРХІТЕКТУРА
Збірники наукових праць
1. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв.
Серія: мистецтвознавство, архітектура.
2. Досвід та перспективи розвитку міст України (Український
НДі проектування міст "Діпромісто").
ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Збірники наукових праць
1. Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького педагогічного
Інституту імені Г.С. Сковороди.
2. Конфліктологічна експертиза: теорія і методика (Інститут
педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Товариство
конфліктологів України).
3. Педагогічний процес: теорія і практика (Інститут
педагогіки і психології професійної освіти АПН України,
Благодійний фонд ім. А. Макаренка).
Журнали
1. Медична освіта (Тернопільська державна медична академія
ім. І.Я. Горбачевського) (медична психологія).
СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Збірники наукових праць
1. Наукові записки НаУКМА. Серія: соціологічні науки.
ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
Збірники наукових праць
1. Вестник СевГТУ. Серия: политология.
2. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія:
історія, політичні науки, міжнародні відносини.
3. Наукові записки НаУКМА. Серія: політичні науки.
Журнали
1. Буковинський журнал (Чернівецький національний університет
ім. Юрія Федьковича МОН України).
2. Вісник Державної академії керівних кадрів культури і
мистецтв Міністерства культури і мистецтв України.
3. Ученые записки Таврического национального университета
им. В.И. Вернадского. Серия: политические науки.
"Бюлетень Вищої атестаційної комісії України",
N 2, 2003 р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: