open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.11.2011 N 499

Про затвердження Переліку адміністративних

безоплатних послуг, що надаються

Міністерством екології та природних

ресурсів України

На виконання пункту 2 Плану заходів щодо реформування системи
надання адміністративних послуг, затвердженого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 N 1076-р
( 1076-2011-р ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Перелік адміністративних безоплатних послуг, що
надаються Міністерством екології та природних ресурсів України
(далі - Перелік), що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів Міністерства екології
та природних ресурсів України забезпечити надання адміністративних
безоплатних послуг, затверджених цим Переліком, відповідно до
порядків надання таких послуг.
3. Керівникам центральних органів виконавчої влади,
діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів
України через Міністра екології та природних ресурсів: затвердити переліки безоплатних адміністративних послуг із
зазначенням нормативно-правових актів, якими передбачено надання
таких послуг та порядків їх надання; забезпечити надання адміністративних безоплатних послуг,
затверджених такими Переліками, відповідно до порядків надання
таких послуг.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр М.В.Злочевський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

екології та природних

ресурсів України

30.11.2011 N 499

ПЕРЕЛІК

адміністративних безоплатних послуг,

що надаються Міністерством екології

та природних ресурсів України

------------------------------------------------------------------ N | Назва | Нормативно- | Нормативно-правовий | | адміністративної |правовий акт, яким| акт, яким визначено | | послуги | передбачено | порядок надання | | | надання | адміністративної | | | адміністративної | послуги | | | послуги | | ----------------------------------------------------------------| Департамент охорони природних ресурсів та екомережі | ----------------------------------------------------------------| 1 |Дозвіл на |Закон України "Про| - | |вивільнення |державну систему | | |генетично |біобезпеки при | | |модифікованих |створенні, | | |організмів у |випробуванні, | | |відкритій системі |транспортуванні | | | |та використанні | | | |генетично | | | |модифікованих | | | |організмів" | | | |( 1103-16 ) | | ---+------------------+------------------+----------------------| 2 |Дозвіл на |Закон України "Про|Наказ Міністерства | |спеціальне |тваринний світ" |охорони навколишнього | |використання диких|( 2894-14 ) |природного середовища | |тварин | |та ядерної безпеки від| | | |26.05.99 N 115 | | | |( z0608-99 ) "Про | | | |затвердження Правил | | | |видачі дозволів на | | | |спеціальне | | | |використання диких | | | |тварин та інших | | | |об'єктів тваринного | | | |світу, віднесених до | | | |природних ресурсів | | | |загальнодержавного | | | |значення", | | | |зареєстровано в | | | |Міністерстві юстиції | | | |09.09.99 за N 608/3901| ---+------------------+------------------+----------------------| 3 |Дозвіл на |Закон України "Про|Наказ Міністерства | |переселення тварин|тваринний світ" |охорони навколишнього | |у нові місця |( 2894-14 ) |природного середовища | |перебування, | |та ядерної безпеки від| |акліматизацію | |26.05.99 N 115 | |нових для фауни | |( z0608-99 ) "Про | |України видів | |затвердження Правил | |диких тварин, на | |видачі дозволів на | |проведення заходів| |спеціальне | |щодо схрещування | |використання диких | |диких тварин | |тварин та інших | | | |об'єктів тваринного | | | |світу, віднесених до | | | |природних ресурсів | | | |загальнодержавного | | | |значення", | | | |зареєстровано в | | | |Міністерстві юстиції | | | |09.09.99 за N 608/3901| ---+------------------+------------------+----------------------| 4 |Дозвіл на |Закон України "Про|Наказ Міністерства | |створення та |тваринний світ" |охорони навколишнього | |поповнення |( 2894-14 ) |природного середовища | |зоологічних | |та ядерної безпеки від| |колекцій шляхом | |26.05.99 N 115 | |вилучення тварин | |( z0608-99 ) "Про | |із природного | |затвердження Правил | |середовища | |видачі дозволів на | | | |спеціальне | | | |використання диких | | | |тварин та інших | | | |об'єктів тваринного | | | |світу, віднесених до | | | |природних ресурсів | | | |загальнодержавного | | | |значення", | | | |зареєстровано в | | | |Міністерстві юстиції | | | |09.09.99 за N 608/3901| ---+------------------+------------------+----------------------| 5 |Дозвіл на |Закон України "Про| - | |утримання диких |захист тварин від | | |тварин, у тому |жорстокого | | |числі видів, які |поводження" | | |занесені до |( 3447-15 ) | | |Червоної книги | | | |України, у | | | |напіввільних | | | |умовах чи у неволі| | | ---+------------------+------------------+----------------------| 6 |Дозвіл на |Закон України "Про|Постанова Кабінету | |транскордонне |приєднання України|Міністрів України від | |переміщення |до Конвенції про |25.07.2007 N 953 | |об'єктів |міжнародну |( 953-2007-п ) "Про | |рослинного та |торгівлю видами |затвердження Порядку | |тваринного світу |дикої фауни і |видачі дозволів на | |відповідно до |флори, що |імпорт та експорт | |вимог Конвенції |перебувають під |зразків видів дикої | |про міжнародну |загрозою |фауни і флори, | |торгівлю видами |зникнення" |сертифікатів на | |дикої фауни і |( 662-14 ) |пересувні виставки, | |флори, що | |реекспорт та | |перебувають під | |інтродукцію з моря | |загрозою зникнення| |зазначених зразків, | |( 995_129 ) | |які є об'єктами | | | |регулювання Конвенції | | | |про міжнародну | | | |торгівлю видами дикої | | | |фауни і флори, що | | | |перебувають під | | | |загрозою зникнення" | ---+------------------+------------------+----------------------| 7 |Дозвіл на |Закон України "Про|Постанова Кабінету | |спеціальне |охорону |Міністрів України від | |використання |навколишнього |10.08.92 N 459 | |природних |природного |( 459-92-п ) "Про | |рослинних |середовища" |порядок видачі | |угруповань, |( 1264-12 ) |дозволів на спеціальне| |занесених до | |використання природних| |Зеленої книги | |ресурсів і | |України | |встановлення лімітів | | | |використання ресурсів | | | |загальнодержавного | | | |значення" | ---+------------------+------------------+----------------------| 8 |Дозвіл на |Закон України "Про|Постанова Кабінету | |проведення |державну систему |Міністрів України від | |державної |біобезпеки при |02.04.2009 N 308 | |апробації |створенні, |( 308-2009-п ) "Про | |(випробування) |випробуванні, |затвердження Порядку | |генетично |транспортуванні |видачі дозволу на | |модифікованих |та використанні |проведення державної | |організмів у |генетично |апробації | |відкритій системі |модифікованих |(випробування) | | |організмів" |генетично | | |( 1103-16 ) |модифікованих | | | |організмів у відкритій| | | |системі" | ---+------------------+------------------+----------------------| 9 |Дозвіл на |Закон України "Про|Постанова Кабінету | |транзитне |державну систему |Міністрів України від | |переміщення |біобезпеки при |28.04.2009 N 423 | |незареєстрованих в|створенні, |( 423-2009-п ) "Про | |Україні генетично |випробуванні, |затвердження Порядку | |модифікованих |транспортуванні |видачі дозволу на | |організмів |та використанні |транзитне переміщення | | |генетично |не зареєстрованих в | | |модифікованих |Україні генетично | | |організмів" |модифікованих | | |( 1103-16 ) |організмів" | ---+------------------+------------------+----------------------| 10 |Погодження |Указ Президента | - | |проектів |України від | | |землеустрою щодо |13.04.2011 | | |відведення |N 452/2011 | | |земельних ділянок,|( 452/2011 ) "Про | | |рішення стосовно |Положення про | | |яких приймаються |Міністерство | | |Кабінетом |екології та | | |Міністрів України,|природних ресурсів| | |погоджуються |України" | | |Верховною Радою | | | |України | | | ---+------------------+------------------+----------------------| 11 |Погодження лімітів|Закон України "Про|Постанова Кабінету | |та квот на |охорону |Міністрів України від | |спеціальне |навколишнього |10.08.92 N 459 | |використання |природного |( 459-92-п ) "Про | |ресурсів об'єктів |середовища" |порядок видачі | |тваринного та |( 1264-12 ) |дозволів на спеціальне| |рослинного світу | |використання природних| | | |ресурсів і | | | |встановлення лімітів | | | |використання ресурсів | | | |загальнодержавного | | | |значення" | ---+------------------+------------------+----------------------| 12 |Дозвіл на |Водний кодекс | - | |проведення робіт |України | | |на землях, |( 213/95-ВР ) | | |зайнятих морями | | | ----------------------------------------------------------------| Департамент заповідної справи | ----------------------------------------------------------------| 1 |Дозвіл на |Закон України "Про| - | |проведення |природно- | | |заходів, |заповідний фонд | | |спрямованих на |України" | | |охорону природних |( 2456-12 ) | | |комплексів, | | | |ліквідацію | | | |наслідків аварій, | | | |стихійного лиха | | | |та в інших цілях, | | | |не передбачених | | | |проектом | | | |організації | | | |території | | | |природного | | | |заповідника | | | ---+------------------+------------------+----------------------| 2 |Встановлення |Закон України "Про|Наказ Міністерства | |лімітів на |природно- |охорони навколишнього | |спеціальне |заповідний фонд |природного середовища | |використання |України" |від 24.01.2008 N 27 | |природних ресурсів|( 2456-12 ) |( z0117-08 ) "Про | |у межах територій | |затвердження | |та об'єктів | |Інструкції про | |природно- | |застосування порядку | |заповідного фонду | |установлення лімітів | |загальнодержавного| |використання природних| |значення | |ресурсів у межах | | | |територій та об'єктів | | | |природно-заповідного | | | |фонду | | | |загальнодержавного | | | |значення", | | | |зареєстровано в | | | |Міністерстві юстиції | | | |12.02.2008 за | | | |N 117/14808 | ----------------------------------------------------------------| Департамент екологічної безпеки | ----------------------------------------------------------------| 1 |Дозвіл на |Закон України "Про|Постанова Кабінету | |виробництво, |забезпечення |Міністрів України від | |зберігання, |санітарного та |20.06.95 N 440 | |транспортування, |епідемічного |( 440-95-п ) "Про | |використання, |благополуччя |затвердження Порядку | |захоронення, |населення" |одержання дозволу на | |знищення та |( 4004-12 ) |виробництво, | |утилізацію | |зберігання, | |отруйних речовин, | |транспортування, | |у тому числі | |використання, | |продуктів | |захоронення, знищення | |біотехнології та | |та утилізацію отруйних| |інших біологічних | |речовин, у тому числі | |агентів | |продуктів | | | |біотехнології та інших| | | |біологічних агентів" | ---+------------------+------------------+----------------------| 2 |Погодження |Закон України "Про|Постанова Кабінету | |проектів лімітів |відходи" |Міністрів України від | |на утворення та |( 187/98-ВР ) |03.08.98 N 1218 | |розміщення | |( 1218-98-п ) "Про | |небезпечних | |затвердження Порядку | |відходів | |розроблення, | | | |затвердження і | | | |перегляду лімітів на | | | |утворення та | | | |розміщення відходів" | ---+------------------+------------------+----------------------| 3 |Погодження місць |Закон України "Про|Постанова Кабінету | |розміщення |відходи" |Міністрів України від | |об'єктів |( 187/98-ВР ) |03.08.98 N 1218 | |поводження з | |( 1218-98-п ) "Про | |небезпечними | |затвердження Порядку | |відходами | |розроблення, | | | |затвердження і | | | |перегляду лімітів на | | | |утворення та | | | |розміщення відходів" | ---+------------------+------------------+----------------------| 4 |Погодження місця |Закон України "Про| - | |розміщення |вилучення з обігу,| | |підприємств, що |переробку, | | |здійснюють |утилізацію, | | |переробку, |знищення або | | |утилізацію або |подальше | | |знищення вилученої|використання | | |з обігу неякісної,|неякісної та | | |небезпечної |небезпечної | | |продукції |продукції" | | | |( 1393-14 ) | | ---+------------------+------------------+----------------------| 5 |Дозвіл на |Закон України "Про|Постанова Кабінету | |здійснення |відходи" |Міністрів України від | |операцій у сфері |( 187/98-ВР ) |03.08.98 N 1218 | |поводження з | |( 1218-98-п ) "Про | |небезпечними | |затвердження Порядку | |відходами | |розроблення, | | | |затвердження і | | | |перегляду лімітів на | | | |утворення та | | | |розміщення відходів" | ---+------------------+------------------+----------------------| 6 |Повідомлення на |Закон України "Про|Постанова Кабінету | |транскордонне |відходи" |Міністрів України від | |переміщення |( 187/98-ВР ), |13.07.2000 N 1120 | |небезпечних |Базельська |( 1120-2000-п ) "Про | |відходів |конвенція про |затвердження Положення| | |контроль за |про контроль за | | |транскордонними |транскордонними | | |перевезеннями |перевезеннями | | |небезпечних |небезпечних відходів | | |відходів та їх |та їх | | |видаленням |утилізацією/видаленням| | |( 995_022 ) від |і Жовтого та Зеленого | | |01.07.99 |переліків відходів" | ---+------------------+------------------+----------------------| 7 |Дозвіл на ввезення|Закон України "Про|Постанова Кабінету | |на митну територію|пестициди і |Міністрів України від | |України |агрохімікати" |04.03.96 N 288 | |незареєстрованних |( 86/95-ВР ) |( 288-96-п ) "Про | |пестицидів і | |затвердження Порядку | |агрохімікатів, що | |надання дозволу на | |використовуються | |ввезення | |для державних | |незареєстрованих | |випробувань і | |пестицидів і | |наукових | |агрохімікатів, що | |досліджень, а | |використовуються для | |також обробленого | |проведення державних | |ними насіннєвого | |випробувань та | |(посадкового) | |наукових досліджень, а| |матеріалу | |також обробленого ними| | | |насіннєвого | | | |(посадкового) | | | |матеріалу" | ---+------------------+------------------+----------------------| 8 |Дозвіл на |Закон України "Про|Постанова Кабінету | |використання |пестициди і |Міністрів України від | |залишків |агрохімікати" |04.03.96 N 295 | |пестицидів і |( 86/95-ВР ) |( 295-96-п ) "Про | |агрохімікатів, | |затвердження Порядку | |термін реєстрації | |проведення державних | |яких закінчився | |випробувань, державної| | | |реєстрації та | | | |перереєстрації, | | | |видання переліків | | | |пестицидів і | | | |агрохімікатів, | | | |дозволених до | | | |використання в | | | |Україні" | ----------------------------------------------------------------| Управління державного екологічного моніторингу | ----------------------------------------------------------------| 1 |Дозвіл на |Закону України |Наказ Міністерства | |провадження |"Про охорону |екології та природних | |діяльності, |атмосферного |ресурсів від | |пов'язаної зі |повітря" |24.12.2002 N 517 | |штучними змінами |( 2707-12 ) |( z0096-03 ) "Про | |стану атмосфери та| |затвердження | |атмосферних явищ у| |Інструкції про | |господарських | |загальні вимоги до | |цілях | |оформлення документів | | | |на провадження | | | |діяльності, пов'язаної| | | |із штучними змінами | | | |стану атмосфери та | | | |атмосферних явищ у | | | |господарських цілях", | | | |зареєстровано в | | | |Міністерстві юстиції | | | |06.02.2003 за | | | |N 96/7417 | ---+------------------+------------------+----------------------| 2 |Занесення |Закон України "Про|Наказ Міністерства | |організації до |охорону |екології та природних | |Переліку установ, |атмосферного |ресурсів від | |організацій та |повітря" |13.12.2001 N 465 | |закладів, яким |( 2707-12 ) |( z1095-01 ) "Про | |надається право на| |затвердження Порядку | |розробку | |реєстрації установ, | |документів, що | |організацій та | |обґрунтовують | |закладів, яким | |обсяги викидів для| |надається право на | |підприємств, | |розробку документів, | |установ, | |що обґрунтовують | |організацій та | |обсяги викидів для | |громадян - | |підприємств, установ, | |суб'єктів | |організацій та | |підприємницької | |громадян - суб'єктів | |діяльності | |підприємницької | |(реєстраційне | |діяльності", | |свідоцтво) | |зареєстровано в | | | |Міністерстві юстиції | | | |29.12.2001 за | | | |N 1095/6286 | ---+------------------+------------------+----------------------| 3 |Погодження на |постанова Кабінету|Наказ Мінприроди | |отримання ліцензії|Міністрів України |України 30.12.2010 | |на експорт та |від 22.12.2010 |N 605 ( z0011-11 ) | |імпорт |N 1183 |"Про затвердження | |озоноруйнівних |( 1183-2010-п ) |Порядку видачі | |речовин та |"Про затвердження |погодження для | |продукції, що їх |переліків товарів,|отримання ліцензії на | |містить, та видає |експорт та імпорт |експорт та імпорт | |листи роз'яснення,|яких підлягає |озоноруйнівних речовин| |якщо продукція не |ліцензуванню, та |і продукції, що їх | |містить |квот на 2011 рік" |містить", | |озоноруйнівних | |зареєстровано в | |речовин | |Міністерстві юстиції | | | |06.01.2011 за | | | |N 11/18749 | ---+------------------+------------------+----------------------| 4 |Дозвіл на викиди |Закон України "Про| - | |забруднюючих |охорону | | |речовин в |атмосферного | | |атмосферне повітря|повітря" | | |стаціонарними |( 2707-12 ) | | |джерелами для | | | |об'єктів першої | | | |групи | | | ---+------------------+------------------+----------------------| 5 |Дозвіл на викиди |Закон України "Про| - | |забруднюючих |охорону | | |речовин, для яких |атмосферного | | |не встановлено |повітря" | | |відповідних |( 2707-12 ) | | |нормативів | | | |екологічної | | | |безпеки для | | | |об'єктів першої | | | |групи | | | ----------------------------------------------------------------| Відділ державної експертизи | ----------------------------------------------------------------| 1 |Висновок державної|Закон України "Про|Постанова Кабінету | |екологічної |охорону |Міністрів України від | |експертизи |навколишнього |31.10.95 N 870 | |стосовно об'єктів,|природного |( 870-95-п ) "Про | |рішення щодо |середовища" |Порядок передачі | |затвердження |( 1264-12 ), |документації на | |(схвалення) яких |Закон України "Про|державну екологічну | |приймається |екологічну |експертизу" | |Кабінетом |експертизу" | | |Міністрів України |( 45/95-ВР ) | | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: