open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
08.07.2004 N 499

Про підпорядкування оперативно-інформаційного відділу

Управління матеріально-технічного забезпечення

з питань службової діяльності

Управлінню документального забезпечення

З метою вдосконалення механізму інформаційного обміну між
митними органами, спеціалізованими митними установами та
організаціями, підрозділами центрального апарату Держмитслужби,
удосконалення системи збору, обробки й узагальнення оперативної
інформації, а також для термінового реагування на одержані
повідомлення Н А К А З У Ю:
1. Підпорядкувати оперативно-інформаційний відділ Управління
матеріально-технічного забезпечення з питань службової діяльності
(далі - відділ) Управлінню документального забезпечення, залишивши
його в структурі Управління матеріально-технічного забезпечення.
2. Затвердити Положення про відділ, Порядок дій оперативного
чергового, Форму ОП-1, що додаються.
3. Визначити, що начальник Управління документального
забезпечення безпосередньо: - організує та контролює роботу відділу; - несе відповідальність за недотримання працівниками відділу
вимог законодавства про працю, внутрішнього трудового розпорядку
та режиму, який установлюється для працівників центрального
апарату Держмитслужби, а також за невиконання працівниками відділу
своїх посадових і функціональних обов'язків; - має право вносити пропозиції керівництву Держмитслужби і
Управління матеріально-технічного забезпечення щодо встановлення
персональних надбавок і щодо змін їх розмірів працівникам відділу,
заохочення, преміювання та позбавлення премій працівників відділу,
накладення на них стягнень і звільнення із займаних посад.
4. Начальникам регіональних митниць, митниць, спеціалізованих
митних установ та організацій забезпечити безумовне та термінове
інформування Держмитслужби за формою ОП-1 про зміни оперативної
обстановки.
5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держмитслужби
від 29.10.98 N 668 ( v0668342-98 ) "Про вдосконалення контролю за
оперативною обстановкою в митній системі України".
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Держмитслужби Педешка А.І.
Голова Служби М.М.Каленський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

08.07.2004 N 499

ПОЛОЖЕННЯ

про оперативно-інформаційний відділ

1. Загальні положення
1.1. Оперативно-інформаційний відділ (далі - відділ) є
структурним підрозділом Управління матеріально-технічного
забезпечення Держмитслужби України, який з питань службової
діяльності підпорядковується Управлінню документального
забезпечення.
1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України й
Кабінету Міністрів України, Митним кодексом України ( 92-15 ),
наказами Держмитслужби та цим Положенням.
1.3. Структура та штатний розпис відділу затверджуються
Головою Держмитслужби за поданням начальника Управління
матеріально-технічного забезпечення, погодженим начальником
Управління документального забезпечення.
1.4. Начальник відділу й особовий склад призначаються на
посаду та звільняються з посади наказами Держмитслужби за поданням
начальника Управління матеріально-технічного забезпечення,
погодженим начальником Управління документального забезпечення.
1.5. Діловодство у відділі ведеться окремо й контролюється
начальником Управління документального забезпечення. За його
організацію і стан безпосередньо відповідає начальник відділу.
2. Основні завдання відділу
2.1. Контроль за станом оперативної обстановки в митній
службі, своєчасна доповідь керівництву Держмитслужби про її зміни,
а також про надзвичайні події в митних органах та реагування на
них.
2.2. Організація і забезпечення збору оперативної інформації
від митних органів з питань митного контролю осіб, транспортних
засобів, товарів, що переміщуються через митний кордон України.
2.3. Узагальнення, систематизація та аналіз інформації про
оперативну обстановку в митних органах, кошти, сплачені як податки
та збори, і кількість оформлених (пропущених) транспортних засобів
у пунктах пропуску на митному кордоні України. Підготовка щоденних
оперативних зведень з цих питань, своєчасне подання відповідної
доповіді Голові Держмитслужби чи особі, яка його заміщає.
2.4. Взаємодія з відповідними структурними підрозділами
митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій з
питань забезпечення їх переведення на режим роботи в умовах
особливого періоду.
2.5. Підтримання оперативного зв'язку з черговими
підрозділами міністерств та інших органів державної влади, що
взаємодіють з Держмитслужбою.
2.6. Доведення до митних органів, спеціалізованих митних
установ та організацій термінових доручень керівництва
Держмитслужби, контроль за їх своєчасним виконанням.
2.7. Виконання інших доручень керівництва Держмитслужби.
3. Основні функції відділу
3.1. Здійснення контролю за дотриманням митними органами
вимог нормативно-правових актів Держмитслужби, що визначають
порядок здійснення митного контролю за переміщенням товарів через
митний кордон України.
3.2. Підготовка пропозицій керівництву Держмитслужби щодо
реагування на зміни оперативної обстановки. Невідкладне доведення
до митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій
доручень Голови Держмитслужби чи особи, яка його заміщає.
3.3. Контроль за готовністю засобів зв'язку для негайного
передання наказів Держмитслужби та доручень керівництва
Держмитслужби. Контроль за їх виконанням.
3.4. Підтримання постійного зв'язку з черговими службами
Міністерства оборони, Адміністрації Державної прикордонної служби,
Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, Служби безпеки, МВС,
Державної податкової адміністрації, міністерств та інших органів
державної влади, що взаємодіють із Держмитслужбою.
3.5. Ведення обліку службової інформації, яка надходить до
відділу лініями зв'язку.
3.6. Облік та зберігання вогнепальної зброї та спецзасобів,
видача їх за окремим дорученням Голови Держмитслужби особовому
складу.
3.7. Подання методичної та практичної допомоги черговим
підрозділам митних органів, спеціалізованих митних установ та
організацій у виконанні ними своїх службових обов'язків.
3.8. Здійснення інших функцій із забезпечення виконання
завдань, визначених керівництвом Держмитслужби.
4. Обов'язки та права начальника відділу
4.1. Начальник відділу підпорядковується безпосередньо
начальнику Управління документального забезпечення, функціонально
виконує доручення Голови Держмитслужби або особи, яка його
заміщає.
4.2. Начальник відділу зобов'язаний: 4.2.1. Здійснювати організаційне та методичне керівництво
роботою особового складу відділу. 4.2.2. Забезпечувати виконання завдань, покладених на відділ. 4.2.3. Планувати чергування співробітників відділу. 4.2.4. Контролювати несення служби черговими співробітниками,
ведення ними службової документації, дотримання порядку ведення
обліку, видачі та прийняття зброї. 4.2.5. Подавати допомогу черговому співробітнику в проведенні
аналізу та узагальненні інформації про оперативну обстановку в
митних органах, кошти, сплачені як податки та збори, і кількість
оформлених (пропущених) транспортних засобів у пунктах пропуску на
митному кордоні України, у підготовці щоденних оперативних
зведень, передачі засобами зв'язку наказів Держмитслужби та
доручень керівництва Держмитслужби. 4.2.6. Готувати пропозиції керівництву Держмитслужби щодо
реагування на зміни оперативної обстановки, узгоджуючи їх з
відповідними структурними підрозділами Держмитслужби. 4.2.7. Запроваджувати заходи, спрямовані на забезпечення
своєчасного переведення митних органів, спеціалізованих митних
установ та організацій на режим роботи в умовах особливого
періоду. 4.2.8. Контролювати підтримання оперативним черговим зв'язку
із черговими службами Міністерства оборони, Адміністрацією
Державної прикордонної служби , Міністерства з питань надзвичайних
ситуацій, Служби безпеки, МВС, Державної податкової адміністрації,
інших міністерств і органів державної влади, що взаємодіють з
Держмитслужбою. 4.2.9. Щоденно доповідати Голові Держмитслужби або особі, яка
його заміщає, оперативні зведення про оперативну обстановку в
митній службі та її зміни, а також про надзвичайні події та
вчинені правопорушення. 4.2.10. Проводити роботу з підвищення кваліфікації
підпорядкованого особового складу, підготовку до дій в умовах
особливого періоду та в надзвичайних ситуаціях. 4.2.11. Виховувати в підпорядкованих співробітників сумлінне
ставлення до виконання службових обов'язків. 4.2.12. Контролювати виконання особовим складом відділу вимог
Закону України " Про державну таємницю " та інших
нормативно-правових актів з питань охорони державної таємниці. 4.2.13. Виконувати інші доручення керівництва Держмитслужби.
4.3. Начальник відділу має право: 4.3.1. За погодженням з начальником Управління
документального забезпечення вносити зміни в графік чергування
співробітників. 4.3.2. Давати обов'язкові для виконання доручення черговим
співробітникам стосовно організації їх роботи під час чергування,
вимагати від них сумлінного виконання службових обов'язків. 4.3.3. Під час відсутності чергового співробітника виконувати
обов'язки оперативного чергового відділу. 4.3.4. Готувати й вносити керівництву пропозиції про
заохочення співробітників відділу за сумлінне виконання ними
службових обов'язків, а також про вжиття заходів до тих із них,
хто допустив порушення службової дисципліни. 4.3.5. Перевіряти несення служби черговими співробітниками в
будь-який час доби.
5. Обов'язки та права чергових співробітників відділу
5.1. Черговий співробітник відділу несе персональну
відповідальність за несвоєчасне та неточне доведення доручень
керівництва Держмитслужби до працівників митної служби, а також за
збір, аналіз та узагальнення інформації про оперативну обстановку
в митній службі, несвоєчасний обмін інформацією з міністерствами
та іншими органами державної, що взаємодіють з Держмитслужбою.
5.2. Черговий співробітник відділу зобов'язаний: 5.2.1. Заступаючи на чергування, ознайомитись з інформацією
про обстановку в митній службі, з'ясувавши найбільш важливі її
елементи, результати роботи, що проведена для виконання вказівок
та розпоряджень керівництва Держмитслужби, а також про те кому
доручено подальший контроль за їх виконанням. 5.2.2. Забезпечувати зв'язок з керівництвом Держмитслужби,
наявність чергового автомобіля; прийняти зброю, майно та
документацію оперативного чергового. Про прийняття чергування
доповісти начальнику відділу. 5.2.3. Під час чергування здійснювати контроль за
переміщенням товарів через митний кордон України, збір даних про
оперативну обстановку в митній службі, кошти, сплачені як податки
та збори, та їх недобори у зв'язку з порушеннями митних правил. 5.2.4. Негайно доповідати керівництву Держмитслужби про
виникнення збройних конфліктів чи інцидентів у пунктах пропуску
через митний кордон України або на інших об'єктах митної
інфраструктури, про затримання великих партій контрабанди,
наркотиків, психотропних, сильнодіючих, отруйних, радіоактивних
речовин, ядерної, хімічної, бактеріологічної та інших видів зброї
масового знищення, а також інших товарів, які заборонені до
ввезення (вивезення) на митну територію України, та інші
надзвичайні події або ситуації. 5.2.5. При ускладненні обстановки чи надзвичайних подіях у
митній службі діяти відповідно до Порядку дій оперативного
чергового. У разі необхідності відповідно до одержаних доручень
Голови Держмитслужби чи особи, яка його заміщає, інформувати про
ситуацію, що склалася, чергові служби міністерств та інших органів
державної влади, які взаємодіють із Держмитслужбою. При уточненні
в цих службах даних про обстановку орієнтувати чергові служби
митної служби на місцях у частині, що їх стосується. 5.2.6. Здійснювати виконання заходів, спрямованих на
забезпечення своєчасного переведення митних органів,
спеціалізованих митних установ та організацій на режим роботи в
умовах особливого періоду. 5.2.7. Здійснювати оповіщення митних органів, спеціалізованих
митних установ та організацій за дорученням Голови Держмитслужби -
начальника Цивільної оборони Держмитслужби України про загрозу й
виникнення надзвичайних ситуацій, а також з питань мобілізації,
контролювати належне функціонування територіальних і об'єктових
систем оповіщення. 5.2.8. При надходженні в неробочий час пакетів з написом
"Вручити негайно", "Вручити терміново", а також термінових
телеграм, факсограм, пакетів, які надходять з Адміністрації
Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів України,
інших документів, які потребують негайного вирішення, доповідати
Голові Держмитслужби чи особі, яка його заміщає, та діяти
відповідно до одержаних від них вказівок. 5.2.9. Підтримувати постійний зв'язок з оперативними
черговими Бориспільської митниці та м/п "Жуляни" Київської
регіональної митниці, оперативно інформувати Голову Держмитслужби
чи особу, що його заміщає, про виліт та приліт керівників Держави. 5.2.10. Приймати доповіді від оперативних чергових митних
органів, спеціалізованих митних установ та організацій про
обстановку, результати оперативно-службової діяльності за добу. 5.2.11. Щоденно, на 8-00 ранку, готувати доповідь та
оперативну інформацію за добу й подавати їх Голові Держмитслужби
чи особі, що його заміщає. 5.2.12. При виникненні пожежі негайно викликати пожежників,
зателефонувавши за номером "01", і вживати заходів до її гасіння. 5.2.13. Підтримувати порядок у кімнаті чергової служби. 5.2.14. У разі нападу на приміщення Держмитслужби подати
допомогу черговим відділу охорони у його відбитті, у тому числі із
застосуванням зброї, викликати черговий підрозділ міліції. 5.2.15. У нічний час, а також у вихідні і святкові дні,
контролювати несення служби черговими відділу охорони,
підтримувати постійний зв'язок з відповідальним черговим
Держмитслужби. Контролювати порядок пропуску в приміщення
Держмитслужби відвідувачів та співробітників митних органів,
спеціалізованих митних установ та організацій.
5.3. Черговий співробітник відділу має право: 5.3.1. Запитувати для доповіді керівництву Держмитслужби в
оперативних чергових митниць дані про обстановку, а в разі потреби
звертатися для їх уточнення до відповідних начальників та
посадових осіб. 5.3.2. За дорученням Голови Держмитслужби та його заступників
передавати на місця необхідні вказівки з питань службової
діяльності, про що робити необхідні записи у відповідному журналі. 5.3.3. За дорученням керівництва Держмитслужби в неробочий
час викликати співробітників на роботу чи до місця від'їзду
(аеропорт, вокзал) у термінові відрядження, з дозволу Голови
Держмитслужби чи його першого заступника використовувати для цього
черговий автомобіль. 5.3.4. Залишати службове приміщення у зв'язку з викликом чи
для доповіді обстановки Голові Держмитслужби або особі, що його
заміщає, а також для харчування. Обов'язки чергового на цей час
виконує начальник відділу. 5.3.5. З безпосереднього дозволу Голови Держмитслужби чи
особи, що його заміщає, видавати в установленому порядку зброю і
боєприпаси відповідним посадовим особам Держмитслужби.
5.4. Співробітникам відділу забороняється розголошувати
зведені дані, що стосуються обстановки в митній службі, а також
надавати стороннім особам номери службових та домашніх телефонів
керівництва та працівників Держмитслужби, передавати на місця
будь-які непогоджені з керівництвом доручення, а також
консультувати учасників зовнішньоекономічної діяльності та
громадян з питань митої справи і законодавства.
5.5. Співробітникам відділу забороняється також виконувати
дії, що виходять за межі функціональних обов'язків оперативного
чергового.
6. Перелік випадків по митній службі, про які оперативний
черговий повинен доповідати Голові Держмитслужби негайно:
6.1. Виникнення надзвичайних подій у митній службі (виявлення
підготовки та фактів безпорядків у пунктах пропуску, застосування
зброї співробітниками митної служби, обстріл пунктів пропуску та
транспортних засобів чи напад на них, втрата зброї, боєприпасів і
документів з грифом "Особливо важливо", "Цілком таємно",
"Таємно").
6.2. Виникнення надзвичайних ситуацій (стихійного лиха,
небезпечної екологічної обстановки тощо), які створюють загрозу
життю та здоров'ю людей.
6.3. Насильницькі дії щодо співробітників митних органів.
6.4.Виявлення контрабанди зброї, вибухових речовин,
наркотичних засобів, ядерного, хімічного, бактеріологічного та
інших видів зброї масового знищення, стратегічно важливої
сировини, великих партій промислових і продовольчих товарів.
6.5. Переміщення товарів та транспортних засобів через митний
кордон України із силовим ухиленням від митного контролю.
6.6. Утворення значних черг у пунктах пропуску (понад
100 а/м).
6.7. Одержання сигналів з Центрального командного пункту
Міністерства оборони України.
Начальник Управління
документального забезпечення Г.А.Дрозд

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

08.07.2004 N 499

ПОРЯДОК

дій оперативного чергового

Цей порядок визначає послідовність дій оперативного чергового
залежно від ситуації, що склалася.
1. При зникненні співробітника (загибель або насильницькі дії
стосовно співробітника). а) уточнити: - хто зник (прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, з
якого року в митних органах, посада та спеціальне звання, як
характеризувався по службі); - час виявлення зникнення, коли і хто в останній раз його
бачив; - обставини зникнення; б) зробити попередні висновки щодо зникнення; в) з'ясувати заходи, які були вжиті з розшуку; г) доповісти начальнику відділу, Голові Держмитслужби чи
особі, що його заміщає, і скласти письмовий звіт; ґ) записати в журнал обліку пригод; д) здійснювати контроль за розшуком.
2. При надзвичайних ситуаціях у митних органах,
спеціалізованих митних установах та організаціях, які мають
підвищену суспільну небезпеку (підготовка до можливих безпорядків
у пунктах пропуску; факти безпорядків та втручання в дії службових
осіб митних органів з боку сторонніх осіб; катастрофи або аварії
на транспорті поблизу митних підрозділів; залишення інспектором
місця роботи в пункті пропуску; застосування зброї особовим
складом митних органів; обстріл чи напад на пункти пропуску,
склади, сховища матеріальних цінностей та валюти, а також на
спецмашини; виникнення гострих конфліктних ситуацій у колективах
митниць; крадіжка, втрата зброї, боєприпасів, спеціальних засобів
захисту, вибухових, отруйних речовин, бактеріологічних та
радіоактивних засобів, матеріальних цінностей і валюти; загроза
заволодіння та викрадення транспортних засобів; виявлення втрати
документів під грифом "Особливо важливо", "Цілком таємно",
"Таємно", виявлення контрабанди та порушень митних правил; арешт
митників). а) уточнити: - час, місце, обставини ситуації, що склалася; - дані про осіб, що постраждали, а також про винних у скоєнні
дій, які призвели до надзвичайних подій; - попередні висновки працівників митного органу, де відбулася
надзвичайна подія, причини, що призвели до неї; б) з'ясувати заходи, які були вжиті та вживаються, хто керує
розслідуванням, чи проінформовано прокурора; в) доповісти Голові Держмитслужби чи особі, що його заміщає,
а також начальнику заінтересованого управління; г) записати в журнал обліку пригод; ґ) включити в добове зведення в розділ "пригоди"; д) у разі виявлення контрабанди і порушення митних правил, у
результаті яких завдано значної шкоди державі, провести попередню
оцінку такої пригоди; е) відобразити подію, що відбулася, у зведенні.
3. При виникненні надзвичайних ситуацій (стихійні лиха, які
створюють загрозу для людей, у т.ч. особовому складу, у місцях
дислокації митних органів; небезпечна екологічна обстановка,
несанкціоноване використання на великих територіях хімічних
засобів, залпові викиди токсичних речовин у навколишнє середовище,
аварії на АЕС, об'єктах військової та хімічної промисловості;
осередки епідемічних, епізоотичних, епіфітотичних захворювань, які
загрожують масовій загибелі людей, тварин, рослин; масові
безпорядки, уведення режиму надзвичайного стану в регіоні). а) уточнити: - джерело одержання інформації; - час та місце виникнення надзвичайної ситуації; - можливі наслідки для особового складу митних органів та їх
сімей; - хід подальшого розвитку ситуації; б) доповісти Голові Держмитслужби або особі, що його заміщає. в) проінформувати чергові служби міністерств та інших органів
державної влади, що взаємодіють з Держмитслужбою. г) здійснити: - контроль за ходом розвитку надзвичайної ситуації; - обмін інформацією з відповідними управліннями
Держмитслужби; ґ) відобразити в оперативному зведенні.
4. При утворенні значних черг у пунктах пропуску (понад 100
транспортних засобів). а) уточнити: - пункт пропуску, де утворилася черга; - причини, що призвели до утворення черг; б) з'ясувати заходи, які було вжито та вживаються митними
органами на місцях; в) доповісти начальнику відділу, начальнику Управління
документального забезпечення, Голові Держмитслужби, чи особі, яка
його заміщає; г) відобразити ці дані у зведенні за добу.
5. При виявленні контрабанди: - наркотичних засобів, психотропних, сильнодіючих, отруйних,
радіоактивних та вибухових речовин; - вогнепальної зброї, набоїв до неї (крім гладкоствольної
мисливської зброї та набоїв до неї); - ядерного, хімічного, біологічного та інших видів зброї
масового знищення, матеріалів та обладнання, які можуть бути
свідомо використані при її створенні; - стратегічно важливої сировини; - історичних та культурних цінностей.
6. При контрабанді товарів у великих розмірах, або з
використанням службового становища посадовими особами, або групою
осіб, які організувалися для заняття контрабандою.
7. При надходженні інформації про переміщення товарів та
транспортних засобів через митний кордон України шляхом їх
прориву, що виявилося у відкритому їх переміщенні через митний
кордон всупереч прямій забороні присутньої при цьому посадової
особи, яка здійснювала митний контроль. а) уточнити: - місце, час, учасників та обставини події; - характеристику товару, його вартість; - відомості про відправника, перевізника, декларанта та
отримувача товару; - вид транспорту та напрямок його руху; - попередні висновки працівників митного органу, де відбулася
подія, причини, що призвели до неї, наслідки; б) з'ясувати, які заходи було проведено відносно порушника та
товару; в) доповісти Голові Держмитслужби чи особі, що його заміщає,
а також начальнику заінтересованого управління; г) записати в журнал обліку пригод; ґ) контролювати подальший перебіг подій та вжитих заходів; д) відобразити подію у добовому зведенні.
8. У випадку надзвичайних подій, виявлення контрабанди,
вилучення отруйних, наркотичних та вибухових речовин, значної
кількості заборонених до перевезення територією України
матеріалів, а також великих партій продовольчих та промислових
товарів вимагати термінового (не пізніше 3 годин) направлення
оперативному черговому Держмитслужби відповідної факсограми.
Начальник управління
документального забезпечення Г.А.Дрозд

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

08.07.2004 N 499

ФОРМА ОП-1
(Митний орган) 1)
Термінова інформація N від "__" __________ 200_ р.
------------------------------------------------------------------ 1 |Дата виявлення правопорушення | | |(місце, дата та час затримання) | | --+----------------------------------------------------+--------| 2 |Учасники затримання | | |(митниця (відділ), прикордонники, МВС, СБУ, спільно | | |з... тощо) | | --+----------------------------------------------------+--------| 3 |Предмет правопорушення | | |(товар, кількість, вартість в грн.) | | --+----------------------------------------------------+--------| 4 |Місце приховування | | |(детально про приховування) | | --+----------------------------------------------------+--------| 5 |Напрям руху | | |(Звідки-куди; відправник, перевізник, одержувач або | | |декларант - адреса, громадянство (за наявності)) | | --+----------------------------------------------------+--------| 6 |Вид транспорту | | |(вид, марка, держ.номер, рік випуску, N рейсу, назва| | |авіакомпанії, прапор судна, сполучення тощо) | | --+----------------------------------------------------+--------| 7 |Класифікація правопорушення | | |(ст.МКУ, N протоколу про ПМП або постанови про | | |порушення кримінальної справи) | | --+----------------------------------------------------+--------| 8 |Правопорушник | | |(прізвище, ім'я, по батькові, громадянство, рік | | |народження - для громадян; назва підприємства, його | | |адреса - для підприємств) | | --+----------------------------------------------------+--------| 9 |Обставини вчинення та виявлення правопорушення | | |(детальний опис затримання) | | --+----------------------------------------------------+--------| 10|Наслідки до яких привело правопорушення | | |(за наявності) | | --+----------------------------------------------------+--------| 11|Сума недоотриманих митних платежів | | |(за наявності) | | --+----------------------------------------------------+--------| 12|Проведені заходи відносно правопорушника та товару | | |(вилучення, штраф, позбавлення ліцензії, службове | | |розслідування тощо) | | --+----------------------------------------------------+--------| 13|Митне забезпечення | | |(митне оформлення, N пломб - згідно з наказом N 121)| | -----------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------- Вик.: | -------------------------------------------------------| Тел.: | --------------------------------------------------------
-------------- 1) У рядку "Митний орган" необхідно зазначити назву
регіональної митниці, назву митниці та митного поста, де виявлено
правопорушення.
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: