open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.06.2006 N 499

Про Реєстр докторів наук, професорів

З метою підвищення рівня організації та проведення
ліцензування і акредитації вищих навчальних закладів та
забезпечення міністерства достовірною інформацією про
науково-педагогічних працівників, які мають науковий ступінь
доктора наук або вчене звання професора Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Реєстр докторів наук та
професорів, що додається.
2. Затвердити Методичні рекомендації з питань ведення Реєстру
докторів наук та професорів, що додається.
3. Функції створення та ведення Реєстру покласти на
управління ліцензування, акредитації та нострифікації.
4. Начальнику управління ліцензування, акредитації та
нострифікації (Шинкарук В.Д.):
4.1. Довести цей наказ до відома керівників вищих навчальних
закладів незалежно від форми власності та підпорядкування.
4.2. Внести зміни до Положення про управління ліцензування,
акредитації та нострифікації, передбачивши функції щодо ведення
реєстру.
4.3. Забезпечити розміщення всієї необхідної інформації щодо
ведення Реєстру на офіційному веб-сайті міністерства.
4.4. Надати керівникам вищих навчальних закладів методичну
допомогу при підготовці документів до Реєстру.
5. Ректорам, директорам вищих навчальних закладів незалежно
від форми власності та підпорядкування: 5.1. Подати управлінню ліцензування, акредитації та
нострифікації до 01.10.06 інформацію для внесення до Реєстру.
5.2. Забезпечити протягом 10 днів інформування міністерства у
разі змін даних, що містяться у Реєстрі.
6. Покласти відповідальність за достовірність відомостей, що
міститься у поданій до Реєстру інформації на керівників вищих
навчальних закладів.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Степка М.Ф.
Міністр С.М.Ніколаєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом МОН України

30.06.2006 N 499

ПОЛОЖЕННЯ

про Реєстр докторів наук та професорів

1. Реєстр докторів наук та професорів (далі - Реєстр) - це
система збирання, накопичення, оброблення, аналізу та використання
інформації про науково-педагогічних та педагогічних працівників
вищих навчальних закладів незалежно від форми власності та
підпорядкування, які мають науковий ступінь доктора наук та/або
вчене звання професора.
2. Реєстр створюється з метою: проведення аналітичних досліджень та прогнозування тенденцій
розвитку вищої освіти; підвищення рівня організації та проведення ліцензування та
акредитації вищих навчальних закладів; забезпечення міністерства достовірною інформацією про
науково-педагогічних працівників, які мають науковий ступінь
доктора наук та/або вчене звання професора; формування бази даних експертів з проведення ліцензійної та
акредитаційної експертизи; формування складу експертних рад при Державній акредитаційній
комісії; формування комісій науково-методичної ради з вищої освіти; підвищення якості здійснення контролю за дотриманням
Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти
( z0075-04 ).
3. До Реєстру включаються педагогічні та науково-педагогічні
працівники вищих навчальних закладів, які мають науковий ступінь
доктора наук та/або вчене звання професора. Для кожної особи, яка включається до Реєстру, вносяться такі
відомості: прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; ідентифікаційний номер; адреса проживання та контактні дані (населений пункт,
телефон, електронна пошта, адреса веб-сторінки); освіта та кваліфікація; назва вищого навчального закладу, який закінчив та рік
закінчення; науковий ступінь (доктор філологічних наук, кандидат
біологічних наук тощо), спеціальність (шифр, назва); N диплома, рік захисту дисертації, назва установи, в якій
захищена дисертація; вчене звання, N атестата, рік присвоєння, назва установи, в
якій присвоєно звання; членство в академіях наук; державні відзнаки; основне місце роботи, посада; службовий телефон, факс; місця роботи за останні п'ять років; дані про наукову діяльність: керівництво докторантурою та
аспірантурою, кількість захищених дисертацій під керівництвом
особи; дані про наукові публікації за останні п'ять років; науково-педагогічний, педагогічний стаж; дані про викладання дисциплін на спеціальності підготовки,
напрямі підготовки; дані про підготовку підручників, посібників за останні 10
років; дані про підготовку посібників з грифом МОН, методичних
рекомендацій.
4. Підставою для внесення інформації до Реєстру або
виключення з нього є заява керівника навчального закладу, в якому
працює педагогічний чи науково-педагогічний працівник за основним
місцем роботи, та дані, що містяться у додатку до заяви.
5. Інформація для внесення до Реєстру подається на паперових
та електронних носіях.
6. Відповідальність за достовірність інформації, що подається
до реєстру, несе керівник навчального закладу.
7. Передача третім особам інформації, що міститься в реєстрі,
забороняється.
Начальник управління В.Д.Шинкарук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом МОН України

30.06.2006 N 499

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

з питань ведення Реєстру докторів

наук та професорів

1. Інформаційний фонд Реєстру по кожному
науково-педагогічному та педагогічному працівнику, який
включається до Реєстру, формується із заяви керівника вищого
навчального закладу, у якому дана особа працює за основним місцем
роботи, та особової картки, яка заповнюється у навчальному
закладі, підписується особисто керівником навчального закладу,
підпис якого скріплюється печаткою.
2. Особова картка заповнюється за формою та зразком, що
додаються.
3. Розділи Особової картки заповнюються таким чином:
------------------------------------------------------------------ N |Назва розділу |Рекомендації щодо заповнення розділу | з/п | |Особової картки | ----+--------------------+--------------------------------------| 1 |Прізвище, ім'я, по |Вказується повністю прізвище, ім'я, по| |батькові |батькові особи відповідно до паспорта | ----+--------------------+--------------------------------------| 2 |Дата народження |Вказується цифрами відповідно до | | |паспорта | ----+--------------------+--------------------------------------| 3 |Ідентифікаційний |Вказується цифрами відповідно до | |номер |довідки про присвоєння | | |ідентифікаційного номера Державної | | |податкової адміністрації | ----+--------------------+--------------------------------------| 4 |Адреса проживання |Вказується відповідно до відмітки у | | |паспорті про прописку | ----+--------------------+--------------------------------------| 5 |Контактні дані |Вказуються фактичні контактні дані: | | |телефон, електронна пошта, адреса | | |веб-сторінки | ----+--------------------+--------------------------------------| 6 |Освіта та |Дані вказуються згідно диплома про | |кваліфікація |вищу освіту | ----+--------------------+--------------------------------------| 7 |Назва вищого |Назва вищого навчального закладу | |навчального закладу,|вказується на момент його закінчення | |який закінчив та рік|згідно диплома про вищу освіту та | |закінчення |вказується рік закінчення | ----+--------------------+--------------------------------------| 8 |Науковий ступінь та |Вказується науковий ступінь, наприклад| |спеціальність |доктор філологічних наук, кандидат | | |біологічних наук тощо та вказується | | |шифр і назва спеціальності відповідно | | |до встановленого переліку | ----+--------------------+--------------------------------------| 9 |N диплома, рік |Вказуються дані згідно диплома | |захисту дисертації, | | |назва установи в | | |якій захищена | | |дисертація | | ----+--------------------+--------------------------------------| 10 |Вчене звання, N |Вказуються дані згідно атестата | |атестата, рік | | |присвоєння, назва | | |установи, в якій | | |присвоєно звання | | ----+--------------------+--------------------------------------| 11 |Членство в академіях|Вказується повністю звання та науковий| |наук |заклад (установа), членом якого є | | |особа | ----+--------------------+--------------------------------------| 12 |Державні відзнаки |Вказуються звання та державні | | |нагороди, рік присвоєння на підставі | | |відповідних документів | ----+--------------------+--------------------------------------| 13 |Основне місце |Вказується найменування вищого | |роботи, посада |навчального закладу відповідно до | | |Довідки про включення до Єдиного | | |державного реєстру підприємств та | | |організацій України, назва підрозділу | | |навчального закладу (інститут, | | |факультет, кафедра, відділ тощо), | | |назва посади згідно штатного розпису, | | |дата початку роботи (цифрами) | ----+--------------------+--------------------------------------| 14 |Службовий телефон, |Вказується номер телефону, факсу | |факс | | ----+--------------------+--------------------------------------| 15 |Місця роботи за |Дані вказуються згідно записів у | |останні п'ять років |трудовій книжці (назва навчального | | |закладу, установи, організації, | | |підприємства, назва підрозділу, | | |посада, період роботи із зазначенням | | |дати прийняття на роботу та звільнення| | |з роботи | ----+--------------------+--------------------------------------| 16 |Дані про наукову |Вказуються дані про керівництво | |діяльність |докторантурою та аспірантурою, | | |кількість захищених дисертацій під | | |керівництвом особи | ----+--------------------+--------------------------------------| 17 |Дані про наукові |Вказується назва публікації, вид | |публікації за |публікації (монографія, стаття тощо), | |останні п'ять років |кількість сторінок, рік випуску | ----+--------------------+--------------------------------------| 18 |Науково-педагогіч- |Вказується науково-педагогічний стаж | |ний, педагогічний |згідно записів у трудовій книжці із | |стаж |врахуванням переліку посад | | |науково-педагогічних та педагогічних | | |працівників | ----+--------------------+--------------------------------------| 19 |Про викладання |Вказується шифр та назва спеціальності| |дисциплін на |та напряму підготовки згідно чинного | |спеціальності |Переліку | |підготовки, напрямі | | |підготовки | | ----+--------------------+--------------------------------------| 20 |Дані про підготовку |Вказується кількість підручників, | |підручників, |кількість посібників з грифом МОН, | |посібників за |кількість методичних рекомендацій, | |останні 10 років, |наводиться приклад таких видань по 3 | |посібників з грифом |кожного виду із вказанням назви, виду,| |МОН, методичних |кількості сторінок, року випуску, | |рекомендацій |назви видавництва | -----------------------------------------------------------------
4. У лівому верхньому кутку Особової картки може
розміщуватися фотографія особи, яка вноситься до Реєстру.
5. Особова картка заповнюється на паперовому носії та в
електронному вигляді у форматі Excel і подається до управління
ліцензування, акредитації та нострифікації Міністерства освіти і
науки України. Заява та Особова картка в електронному вигляді може
надсилатися електронною поштою на адресу: dlan@mon.gov.ua або
ulan_mon@ukr.net.
6. У випадку зміни або доповнення даних, що є в Реєстрі,
навчальним закладом протягом 10 днів з моменту виникнення таких
даних подається інформація в якій вказуються зміни чи доповнення.
У випадку припинення роботи особи, яка внесена до Реєстру, у
даному вищому навчальному закладі, керівник закладу інформує про
це управління ліцензування, акредитації та нострифікації, про що
робиться відповідна відмітка у Реєстрі.
7. Керівник вищого навчального закладу несе персональну
відповідальність за достовірність інформації та своєчасність її
подання до міністерства.
Начальник управління В.Д.Шинкарук

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: