open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.08.2008 N 497

Про внесення змін до наказу Мінагрополітики

від 25.04.2008 року N 272
{ Щодо змін додатково див. Наказ Міністерства

аграрної політики

N 575 ( v0575555-08 ) від 11.09.2008 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

аграрної політики

N 43 ( v0043555-10 ) від 05.02.2010 }

Для вирішення найбільш важливих завдань розвитку
агропромислового виробництва та забезпечення реалізації державної
аграрної політики у сфері сільського господарства, харчової
промисловості, тваринництва та переробки сільськогосподарської
продукції Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до Тематичного плану науково-дослідних і
дослідно-конструкторських розробок (далі - НДДКР) на 2008 рік, які
фінансуються за кошти Державного бюджету України,
затвердженого наказом Мінагрополітики від 25.04.2008 року N 272
( v0272555-08 ) "Про затвердження Тематичного плану
науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок на
2008 рік, які фінансуються за кошти Державного бюджету України", а
саме: виключити позицію 15.
2. Доповнити Тематичний план НДДКР, затверджений наказом
Мінагрополітики від 25.04.2008 року N 272 ( v0272555-08 ), згідно
з додатком до цього наказу.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Гадзало Я.М.
В.о. Міністра Ю.Я.Лузан

Додаток

до наказу Міністерства

аграрної політики України

13.08.2008 N 497

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

науково-дослідних і дослідно-конструкторських

розробок на 2008 рік, які фінансуються

за кошти Державного бюджету України

( 107-17 )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Найменування розробок | Виконавець |Строки | Кошторисна | Що буде розроблено по завершенні | з/п| за пріоритетними напрямами | |вико- | вартість | досліджень, розрахунок ефективності | | розвитку науки і техніки | |нання | розробки | та орієнтовні обсяги впровадження | | | |(роки) | (проекту), | | | | | | тис.грн. | | | | | |---------------| | | | | |всього | у т.ч.| | | | | | | на | | | | | | |2008 р.| | ----+----------------------------------+------------+--------+-------+-------+-----------------------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| За кодом програмної класифікації 2801050 "Прикладні наукові та науково-технічні розробки, | виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку | агропромислового комплексу, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів" | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Секція НТР "Економіки, фінансів та управління" | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Департамент фінансів | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1 |Методичні підходи з розробки |Федерація | 2008 | 19,9| 19,9 |Підготовка нотифікації для Секретаріату | |таблиць "Внутрішня підтримка |аудиторів | | | |СОТ | |сільського господарства в |бухгалтерів | | | | | |Україні: розрахунок Сукупного |і | | | | | |Виміру Підтримки (СПВ) для |фінансистів | | | | | |національних виробників" |України | | | | | |за 2007 рік у форматі АСС/4 | | | | | | |за методикою Світової | | | | | | |організації торгівлі | | | | | | -------------------------------------------------------------+-------+-------+-----------------------------------------| Всього | 19,9| | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Секція НТР "Землеробства та виробництва продукції рослинництва" | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Департамент ринків рослинництва | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 2 |Розробити рекомендації щодо | Інститут | 2008 | 20,0| 20,0|Диференційований системний підхід щодо | |розміщення та раціонального |кормів УААН | | | |розміщення і раціонального використання | |використання сортових ресурсів | | | | |сортових ресурсів сої в різних | |сої в Україні | | | | |еколого-географічних зонах України, | | | | | | |що забезпечить високий рівень реалізації | | | | | | |генетичного потенціалу сучасних | | | | | | |сортів сої | ----+----------------------------------+------------+--------+-------+-------+-----------------------------------------| 3 |Вивчення структурно-функціональної|Харківський | 2008 | 60,0| 60,0 |Механізми функціонування та динаміка | |організації, біологічного | НАУ | | | |формування лісових біоценозів у різних | |різноманіття, динаміки формування | ім. | | | |природних зонах України з урахуванням | |та розвитку лісових біоценозів в | В.В.Доку- | | | |впливу на них антропогенних факторів | |умовах змін клімату та | чаєва | | | | | |антропогенного навантаження | | | | | | ---------------------------------------------------------------------+-------+-----------------------------------------| Всього | 80,0 | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Секція НТР "Виробництво та переробка продукції тваринництва і птахівництва" | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Департамент ринків тваринництва з Головною державною племінною інспекцією | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 4 |Розробка технологій з переробки і |Інститут | 2008 | 20,0| 20,0 |Рекомендації з переробки і раціонального | |раціонального використання сої на |кормів УААН | | | |використання сої на кормові цілі | |кормові цілі | | | | | | ----+----------------------------------+------------+--------+-------+-------+-----------------------------------------| 5 |Дослідити вплив згодовування |Львівський | 2008 | 19,0| 19,0 |Рівень екологічної безпеки при | |великій рогатій худобі генетично |національний| | | |використанні гліфосат-резистентної | |модифікованої сої на рубцеве |університет | | | |генетично модифікованої сої | |травлення, обмін речовин та |ветеринарної| | | |у годівлі жуйних тварин | |якість продукції |медицини та | | | | | | |біотехно- | | | | | | |логій ім. | | | | | | |С.З.Гжиць- | | | | | | |кого | | | | | ----+----------------------------------+------------+--------+-------+-------+-----------------------------------------| 6 |Витрати, ціни та ефективність |НАУ | 2008 | 20,0| 20,0 |Науковообгрунтовані рекомендації щодо | |виробництва сільськогосподарської | | | | |формування витрат, цін та доходів на | |продукції (молока, м'яса, яєць) в | | | | |сільськогосподарську продукцію, яку | |особистих селянських господарствах| | | | |виробляють та реалізують особисті | | | | | | |селянські господарства | ---------------------------------------------------------------------+-------+-----------------------------------------| Всього |59,0 | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Секція НТР "Розвиток сільських територій та підприємництва" | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Департамент розвитку сільських територій | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 7 |Розробка методологічних |Національна | 2008| 80,0| 80,0 |Порядок створення сільськогосподарських | |рекомендацій з питань створення та|сільськогос-| | | |обслуговуючих кооперативів на рівні | |організації господарської |подарська | | | |сільських громад; бізнес-планування, | |діяльності сільськогосподарських |палата | | | |залучення та використання інвестиційних | |обслуговуючих кооперативів. |України | | | |ресурсів; розробка пакету взірцевих | |Розроблення державної цільової | | | | |документів з питань створення та | |програми підтримки | | | | |діяльності сільськогосподарських | |сільськогосподарських | | | | |обслуговуючих кооперативів | |обслуговуючих кооперативів | | | | | | ---------------------------------------------------------------------+-------+-----------------------------------------| Всього | 80,0 | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Секція НТР "Аграрна освіта, наука, інформатизація та дорадництво" | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Департамент аграрної освіти, науки та дорадництва | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 8 |Формування системи дистанційного | НАУ |2008- | 300,0 | 60,0 |Рекомендації щодо переліку електронних | |навчання державних службовців для | |2011 | | |навчальних курсів для організації та | |управлінської діяльності в АПК на | | | | |забезпечення дистанційного навчання при | |основі компетентністного підходу | | | | |підготовці державних службовців від | | | | | | |залежності від оцінки їх компетенцій; | | | | | | |науково-методичні рекомендації створення | | | | | | |дистанційного навчального курсу, шаблон | | | | | | |дистанційного навчального курсу. | ---------------------------------------------------------------------+-------+-----------------------------------------| Всього | 60,0 | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Науково-технічна рада Департаменту харчової промисловості | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Департамент харчової промисловості | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 9 |Розробка вимог щодо ідентифікації | УкрНДІЦП | 2008 | 80,0 | 80,0 |Вимоги щодо ідентифікації цукру | |цукру білого за природою | | | | |білого за природою походження сировини | |походження сировини | | | | | | ----+----------------------------------+------------+--------+-------+-------+-----------------------------------------| 10|Розробка документації | УкрНДІЦП |2008- | 200,0 | 80,0 |Нормативний документ буде містити | |технологічного контролю цукрового | |2009 | | |уніфіковані форми первинної технологічної| |виробництва від приймання | | | | |документації з контролю цукрового | |сировини до відвантаження | | | | |виробництва, рекомендації | |готової продукції | | | | |з їх заповнення. | ----+----------------------------------+------------+--------+-------+-------+-----------------------------------------| 11|Розробити нормативи втрат маси | УкрНДІЦП |2008- | 160,0 | 80,0 |Науковообгрунтовані гранично-допустимі | |буряків, цукру і вмісту цукру | |2009 | | |нормативи втрат бурякомаси, цукру і | |в мелясі при переробці сучасних | | | | |вмісту цукру в мелясі в | |сортів і гібридів буряків. | | | | |в бурякоцукровому виробництві. | ----+----------------------------------+------------+--------+-------+-------+-----------------------------------------| 12|Дослідження технологічних схем | УкрНДІЦП |2008- | 500,0 |100,0 |Технологічна схема цукрового заводу з | |одержання біоетанолу з | |2010 | | |одночасним одержанням цукру і біоетанолу,| |напівпродуктів цукрового | | | | |твердого палива з його відходів та | |виробництва (з розробкою ТЕО) | | | | |проведені техніко-економічні розрахунки | |та виробництва твердого | | | | |ефективності. Буде створена технологія | |палива з його відходів | | | | |отримання альтернативних видів палива, | | | | | | |як джерел теплової енергії в | | | | | | |бурякоцукровому виробництві, з | | | | | | |напівпродуктів та відходів | | | | | | |бурякоцукрового виробництва. | | | | | | |Передбачається впровадження на одному | | | | | | |з підприємств галузі | ---------------------------------------------------------------------+-------+-----------------------------------------| Всього |340,0 | | ---------------------------------------------------------------------+-------+-----------------------------------------| Разом |638,9 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 43 ( v0043555-10 ) від 05.02.2010 }
Заступник директора
Департаменту аграрної освіти,
науки та дорадництва В.А.Манзюк

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: