open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
27.12.2002 N 495
( Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства

охорони здоров'я

N 300 ( v0300282-03 ) від 07.07.2003 )
Про Порядок проведення клінічних випробувань медичної

техніки і виробів медичного призначення

та експертизи матеріалів клінічних випробувань

Відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров'я
України, затвердженого Указом Президента України від 24.07.2000
N 918/2000 ( 918/2000 ), Указу Президента України від 14.09.2000
N 1072/2000 ( 1072/2000 ) "Про програму інтеграції України до
Європейського Союзу", Положення про Державний департамент з
контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і
виробів медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 05.06.2000 N 917 ( 917-2000-п )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок проведення клінічних випробувань
медичної техніки і виробів медичного призначення та експертизи
матеріалів клінічних випробувань (додається).
2. Голові Державного департаменту з контролю за якістю,
безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного
призначення О.В.Лапушенко у встановленому порядку в п'ятиденний
термін подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря МОЗ України М.Ф.Пасічника.
Міністр А.В.Підаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

27.12.2002 N 495

ПОРЯДОК

проведення клінічних випробувань медичної техніки

і виробів медичного призначення та експертизи

матеріалів клінічних випробувань

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Основ
законодавства України про охорону здоров'я, Положення про
Державний департамент з контролю за якістю, безпекою та
виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000
N 917 ( 917-2000-п ) (із змінами, внесеними згідно з Постановою
Кабінету Міністрів України N 1419 ( 1419-2002-п ) з урахуванням
норм, що застосовуються у міжнародній практиці, - EN 540, директив
Ради Європейського Економічного Співтовариства з питань клінічних
випробувань.
1.2. Порядок визначає основні вимоги до проведення клінічних
випробувань медичної техніки і виробів медичного призначення.
1.3. Порядок поширюється на юридичні, незалежно від їх
організаційно-правової форми та форми власності, та фізичні особи,
які проводять господарську діяльність, пов'язану з розробленням,
виробництвом та реєстрацією (перереєстрацією) медичної техніки та
виробів медичного призначення в Україні.
1.4. Клінічні випробування проводяться у
лікувально-профілактичних закладах, які визначаються Державним
департаментом з контролю за якістю, безпекою та виробництвом
лікарських засобів і виробів медичного призначення (далі -
Державний департамент) з урахуванням спеціалізації та кваліфікації
фахівців.
1.5. Проведення експертизи матеріалів клінічних випробувань
організовує та здійснює Державний департамент.
2. Визначення термінів
2.1. Медична техніка та вироби медичного призначення (далі -
ВМП). 2.1.1. Прилади, апарати, інструменти, пристрої, матеріали або
інші вироби, що використовуються як окремо, так і в поєднанні між
собою, включаючи програмні засоби, необхідні для їх належного
використання, передбаченого виробником, з метою: профілактики, діагностики, лікування, спостереження або
полегшення стану пацієнта при захворюванні; діагностики, лікування, спостереження, полегшення стану при
травмі, каліцтві або їх компенсації; дослідження, заміни або видозмінювання анатомії або
фізіологічних процесів; регулювання запліднення, та які не досягають своєї основної передбачуваної мети в
організмі людини або на ньому за допомогою фармакологічних,
імунологічних або метаболічних засобів, але функціям яких дані
засоби можуть сприяти. 2.1.2. Медичні вироби для діагностики in virto - реагенти
(або такі, що прирівнюють до них), продукти реагентів,
калібратори, контрольні матеріали, супутні приналежності,
вимірювальні прилади та пристрої, лабораторний матеріал,
інструменти, набори інструментів, апарати, обладнання,
устаткування або системи, які застосовуються окремо або в
сполученні між собою та призначені виробником для досліджень in
vitro зразків продуктів життєдіяльності або проб організму людини,
включаючи кров, мікробіологічні, вірусологічні матеріали і
тканинні (гістологічні) проби, з метою одержання інформації що
стосується: - фізіологічного стану або наявності патології, - наявності спадкової аномалії, - визначення безпеки і сумісності з потенціальним
реціпієнтом, - спостереження за ефектом наміченого лікування. 2.1.3. Активні ВМП, що імплантуються - активні ВМП, які
призначені для повного або часткового введення в тіло людини чи
його природний отвір в результаті хірургічного або іншого
медичного втручання та залишаються в тілі після введення і
забезпечують його функціонування від джерела електричної енергії
або іншого джерела енергії, відмінного від прямого генерування
енергії людським організмом, або сили тяжіння (гравітації).
2.2. Клінічне випробування (апробація) ВМП - установлення або
підтвердження відповідності виробу медичного призначення вимогам
ефективності згідно з відповідними стандартами, методичними
рекомендаціями та ін. за участю суб'єктів випробування (крім ВМП
для in virto діагностики). 2.2.1. Багатоцентрові клінічні випробування - клінічні
випробування, що здійснюються відповідно до єдиного протоколу
більш ніж на одній клінічній базі і, отже, більш ніж одним
дослідником.
2.3. Досліджуваний ВМП - ВМП, який вивчають і/або
використовують для порівняння в клінічному випробуванні.
2.4. Суб'єкт випробування - особа, яка бере участь у
клінічному випробуванні ВМП.
2.5. Дослідник/виконавець - особа, яка відповідає за
практичне виконання клінічного випробування в місці його
безпосереднього проведення.
2.6. Керівник клінічного випробування на клінічній базі -
дослідник, який відповідає за проведення клінічного випробування
та координує діяльність усіх дослідників.
2.7. Замовник клінічних випробувань/спонсор - юридична або
фізична особа, яка є ініціатором початку клінічного випробування
ВМП і відповідає за його організацію, контроль та/або
фінансування.
2.8. Лікувально-профілактичний заклад (далі - клінічна база)
- лікувально-профілактичний заклад, визначений Державним
департаментом як такий, що може проводити клінічні випробування
ВМП.
2.9. Уповноважена установа з експертизи матеріалів клінічних
випробувань (далі - уповноважена установа) - заклад охорони
здоров'я, визначений Державним департаментом для проведення
експертизи матеріалів клінічних випробувань ВМП.
2.10. Документація - усі записи в будь-якій формі (письмовій,
електронній, оптичній, а також скенограми, рентгенограми, ЕКГ
тощо), у яких наведені або відтворені методи та/або результати
випробування, а також чинники, які впливають на хід випробування,
та передбачені при цьому дії.
2.11. Індивідуальна реєстраційна форма - документ (у
письмовій, електронній, магнітній або оптичній формі), розроблений
для запису всієї встановленої згідно з протоколом випробувань
інформації щодо кожного суб'єкта випробування, який забезпечує
повноту ведення даних та можливість їх аналізу.
2.12. Протокол - документ, у якому викладено завдання,
методологію, процедури, статистичні аспекти і організацію
випробування.
2.13. Звіт - повний, вичерпний опис клінічного випробування
після його завершення, що включає опис клінічних та статистичних
методів, матеріалів випробування, а також представлення, аналіз та
оцінку результатів випробування.
2.14. Належна клінічна практика - стандарт проведення
клінічних випробувань, який охоплює планування, проведення,
моніторинг, аналізи, звітність і документацію, а також гарантує,
що випробування науково та етично обґрунтоване і ретельно
задокументоване.
2.15. Експертиза матеріалів клінічного випробування - це
перевірка, експертиза та спеціалізована оцінка матеріалів
клінічного випробування ВМП з метою прийняття рішення про
можливість застосування ВМП у медичній практиці.
2.16. Небажане явище/побічне явище - будь-яка непередбачена
та небажана подія, яка спостерігається в процесі клінічних
випробувань незалежно від того, чи пов'язана вона із застосуванням
ВМП. До побічних явищ відносять також такі події, як травми,
токсичні та алергічні реакції, небажані клінічні та лабораторні
зміни.
2.17. Побічна реакція - будь-яка небажана реакція, що виникла
ймовірно в зв'язку із застосуванням досліджуваного ВМП. Побічні
реакції класифікують як серйозні та несерйозні; очікувані та
неочікувані. Серйозні побічні реакції: - такі, що можуть зашкодити здоров'ю чи життю пацієнта; - призводять до інвалідності; - призводять до госпіталізації чи збільшення терміну
госпіталізації. Несерйозні побічні реакції - це будь-які побічні реакції, які
не відповідають критеріям, визначеним як серйозні побічні реакції: а) побічні очікувані реакції - реакції, описані в інструкції
з клінічного застосування ВМП та/або звіті про клінічні
випробування ВМП; б) побічні неочікувані реакції - реакції, не описані в
інструкції з клінічного застосування ВМП та/або звіті про клінічні
випробування ВМП.
3. Проведення клінічного випробування

на клінічній базі
3.1. Рішення про проведення клінічних випробувань ВМП
Державний департамент приймає за умови позитивних висновків
експертизи матеріалів технічної експертизи (якщо проводилась) та
доклінічних випробувань якості та безпеки ВМП. Про прийняте рішення Державний департамент письмово
повідомляє замовника.
3.2. Клінічні випробування проводяться клінічною базою за
дорученням Державного департаменту.
3.3. Після прийняття Державним департаментом рішення щодо
можливості або необхідності проведення клінічного випробування ВМП
замовник надає всі необхідні документи відповідно до переліку,
затвердженого наказом МОЗ України від 26.09.2000 N 229
( z0035-01 ), та ВМП до клінічної бази для проведення клінічного
випробування.
3.4. Клінічні випробування проводяться клінічною базою на
підставі угоди із замовником.
3.5. Клінічна база розробляє протокол клінічних випробувань
(структура протоколу наведена в додатку 1).
3.6. Термін клінічного випробування та/або експертизи не
повинен перевищувати 90 діб для ВМП класу I, IIа. Для ВМП класу
IIб, III термін може бути подовжено до 180-360 діб.
3.7. Суб'єкт випробування може бути включений у випробування,
якщо він або його законний представник одержали інформацію щодо
суті та можливих наслідків випробування, властивостей ВМП, його
очікуваної ефективності, ступеня ризику ВМП та погодились на
проведення клінічних випробувань. За бажанням суб'єкт випробування
може зупинити участь у випробуванні без пояснення причин.
3.8. У ході клінічного випробування дослідник повинен
надавати інформацію про всі випадки серйозних або непередбачених
побічних реакцій та явищ, які виникають під час проведення
клінічного випробування, Державному департаменту та замовнику.
3.9. У разі виникнення загрози здоров'ю або життю суб'єкта
випробування під час клінічного випробування, а також при
недостатній ефективності ВМП або її відсутності тощо керівник
клінічної бази або керівник клінічного випробування зобов'язані
зупинити клінічне випробування або окремі його етапи, про що він
письмово сповіщає замовника та Державний департамент.
3.10. Державний департамент приймає рішення про припинення
клінічного випробування ВМП чи окремого його етапу в разі
виникнення загрози здоров'ю або життю суб'єкта випробування у
зв'язку з їх проведенням, при відсутності чи недостатній
ефективності дії ВМП, а також у разі порушення етичних норм, що
виявлені під час перевірки клінічного випробування Державним
департаментом. Для продовження клінічного випробування замовник
подає відповідну заяву та необхідні матеріали до Державного
департаменту в установленому порядку.
3.11. При проведенні клінічного випробування дослідник та
замовник керуються вимогами належної клінічної практики
Європейського Економічного Співтовариства (ICH GCP).
3.12. По завершенні клінічних випробувань замовник подає до
Державного департаменту протокол клінічних випробувань, підписаний
замовником, керівником клінічного випробування та звіт, який
підписують керівник клінічного випробування та керівник клінічної
бази (структура звіту наведена в додатку 2).
3.13. Документи згідно з додатком 3 зберігаються 5 років.
3.14. Державний департамент має право перевірити хід
клінічного випробування. Перевірку проведення клінічного
випробування відповідно до протоколу здійснюють фахівці Державного
департаменту, які мають досвід з питань організації та проведення
клінічних випробувань ВМП, а також не залежать від суб'єктів
випробування і не беруть особисто участі у випробуваннях.
3.15. Якщо під час перевірки виявлено серйозні відхилення від
протоколу клінічного випробування, то Державний департамент
приймає рішення про припинення клінічного випробування ВМП. Про прийняте рішення Державний департамент письмово
повідомляє замовника та клінічну базу.
4. Експертиза матеріалів клінічного випробування ВМП
4.1. Державний департамент організовує і проводить та/або
визначає уповноважені установи для проведення експертизи
матеріалів клінічного випробування.
4.2. Для експертизи матеріалів клінічного випробування
замовник подає до Державного департаменту або уповноваженої
установи такі документи: протокол клінічних випробувань; звіт.
4.3. Експертиза матеріалів клінічного випробування встановлює
відповідність характеристик ВМП, задекларованих замовником
показників установленим вимогам протоколу та звіту клінічних
випробувань, а також відповідним нормативним документам і чинному
законодавству України щодо якості, безпеки та ефективності.
4.4. У разі виникнення під час експертизи матеріалів
клінічних випробувань зауважень Державний департамент письмово
повідомляє про них замовнику.
4.5. Доопрацювання матеріалів клінічного випробування
відповідно до зауважень Державного департаменту здійснюється
замовником у термін до 30 календарних днів. Час, коли матеріали
перебувають на доопрацюванні у замовника, не входить до терміну
проведення експертизи. Якщо протягом 30 календарних днів замовник не подає
доопрацьовані матеріали або лист з обґрунтуванням термінів,
потрібних для їх опрацювання, то матеріали про проведене клінічне
випробування знімаються з розгляду. Надалі, при бажанні, замовник
може повторно подати матеріали на експертизу в установленому
порядку.
4.6. На підставі позитивних результатів експертиз матеріалів
клінічного випробування щодо якості, безпеки та ефективності
Державний департамент приймає рішення про можливість застосування
ВМП у медичній практиці та здійснює їх державну реєстрацію
(перереєстрацію). Про прийняте рішення Державний департамент письмово
повідомляє замовника.
4.7. Спірні питання, що виникають у ході проведення
клінічного випробування ВМП розглядаються у встановленому порядку.
Голова Державного департаменту О.В.Лапушенко

Додаток 1

до п. 3.5 Порядку проведення

клінічних випробувань

медичної техніки і виробів

медичного призначення та

експертизи матеріалів

клінічних випробувань

СТРУКТУРА

протоколу клінічного випробування

Протокол клінічного випробування ВМП розробляється відповідно
до виду випробування ВМП, методичних рекомендацій та нормативних
документів Державного департаменту, а також Європейського
Економічного Співтовариства.
1. Титульний аркуш Титульний аркуш є першою сторінкою протоколу і містить таку
інформацію: назва випробування, у якій повинно бути конкретизовано мету і
завдання, що розв'язує дане дослідження, а також: назва та галузь застосування ВМП; вид випробування; назва підприємства-виробника ВМП; назва клінічної бази; дата (будь-які зміни до протоколу повинні мати вхідний номер
клінічної бази і дату); підписи керівника клінічних випробувань на клінічній базі,
дослідника, замовника або уповноважених ним осіб.
2. Зміст Перелік розділів і додатків до протоколу із зазначенням
сторінок.
3. Загальна інформація 3.1. Назва, адреса, номер телефону/факсу, E-mail підприємства
- виробника ВМП. 3.2. Назва, адреса, номер телефону/факсу, E-mail замовника. 3.3. Ім'я та реквізити особи, уповноваженої замовником
підписувати протокол і поправки до нього. 3.4. Назва, адреса і номер телефону/факсу, E-mail клінічної
бази. 3.5. Ім'я, посада, контактні номери телефонів/факсу, E-mail
керівника клінічних випробувань, дослідника. 3.6. Ім'я і реквізити інших учасників випробування із
зазначенням їх професії (спеціальності) і розділів випробування,
за які вони несуть відповідальність. 3.7. Назва, адреса, номери телефонів/факсу, E-mail філій або
інших підрозділів (наприклад, лабораторій), що беруть участь у
дослідженні.
4. Мета і завдання випробування Детальний опис мети і завдань клінічного випробування.
5. Обґрунтування випробування 5.1. Наукове обґрунтування даного випробування. 5.2. Назва й опис досліджуваного ВМП. 5.3. Результати доклінічного і клінічного (якщо проводили)
вивчення досліджуваного ВМП. 5.4. Співвідношення очікуваного ризику та очікуваної користі
для суб'єктів випробування. 5.5. Опис досліджуваної популяції. 5.6. Опис і обґрунтування порядку призначення (застосування),
режиму дозування і тривалості лікування, діагностики,
профілактики. 5.7. Обґрунтування застосування (або незастосування) ВМП. 5.8. Посилання на літературні джерела.
6. Опис випробування 6.1. Визначення основних і другорядних показників, які
визначають у процесі випробування. 6.2. Опис типу/дизайну випробування, що проводять (наприклад,
контрольоване подвійне "сліпе", випробування з використанням
паралельних груп, перехресне випробування), схематичне зображення
процедур випробування. 6.3. Опис методів, які використовують для розподілу суб'єктів
випробування за групами (рандомізація), а також процедури
збереження коду рандомізації і порядку його дешифрування в
екстренних випадках. 6.4. Кількість суб'єктів випробування, яка базується на
статистичному розрахунку. 6.5. Графік випробування (зазначення тривалості і
послідовності всього періоду випробування, включаючи за
необхідності період нагляду, повторні курси лікування, діагностики
тощо). 6.6. Опис методів, що використовують для обстеження суб'єктів
випробування. 6.7. Критерії дострокового призупинення випробування.
7. Досліджувані ВМП та їх маркування. Опис заходів, що
гарантують належне використання і зберігання досліджуваних ВМП. 7.1. Детальний опис упаковки, маркування та зовнішнього
вигляду досліджуваного ВМП. 7.2. Умови зберігання та обліку. 7.3. Порядок отримання досліджуваних зразків ВМП. 7.4. Умови реєстрації номера та/або серії, партії ВМП. 7.5. Порядок повернення невикористаних ВМП або, за потреби,
їх знищення.
8. Відбір і вибуття суб'єктів випробування 8.1. Критерії включення/невключення суб'єктів у випробування. 8.2. Критерії вибуття суб'єктів з випробування із
зазначенням: коли і яким чином суб'єкти можуть вибувати з випробування; об'єму і тривалості збирання даних про суб'єктів, які вибули
з випробування; яким чином суб'єкти, які вибули, можуть бути замінені.
9. Методика лікування, профілактики, діагностики,
спостереження, які використовувалася під час клінічного
випробування ВМП Для кожного ВМП у процесі випробування слід зазначити: 9.1. Назву, режим та порядок застосування, тривалість
випробування. 9.2. Супутнє лікування, профілактичні або діагностичні
процедури, що застосовуються під час випробування. Обґрунтування
необхідності призначення цих процедур. 9.3. Опис заходів щодо забезпечення безпеки в разі виникнення
передбачених виробником побічних дій (із зазначенням методів
усунення небажаних реакцій). 9.4. Методи контролю за дотриманням режиму застосування ВМП,
що досліджуються.
10. Оцінка ефективності 10.1. Визначення критеріїв та показників ефективності. 10.2. Методи і тривалість оцінки, запису й аналізу показників
ефективності.
11. Запис результатів в Індивідуальну реєстраційну форму
(далі - ІРФ) 11.1. Опис особливостей внесення результатів клінічного
випробування в ІРФ. 11.2. Конкретні зауваження щодо порядку надання ІРФ
координатору випробування.
12. Реєстрація побічних реакцій (далі - ПР) 12.1. Методи реєстрації ПР. 12.2. Об'єм і тривалість заходів, що здійснюються при
виникненні ПР. 12.3. Порядок і термін інформування замовника, Державного
департаменту, державних уповноважених органів в разі виникнення
ПР.
13. Статистика 13.1. Запланована кількість пацієнтів. 13.2. Опис вибраних статистичних методів. 13.3. Визначення рівня вірогідності. 13.4. Критерії залучення суб'єктів випробування до аналізу
ефективності досліджуваного ВМП. 13.5. Обґрунтування умов, за яких випробування припиняється
(наприклад, у зв'язку з відсутністю вірогідного впливу
досліджуваного ВМП на певний показник).
15. Етичні і правові питання 15.1. Інформація про те, що випробування буде проводитися
відповідно до вимог чинного законодавства з інформуванням
суб'єктів випробування.
16. Прямий доступ до первинних записів/документації У протоколі клінічного випробування слід передбачити
можливість надання клінічною базою прямого доступу до оригінальних
записів і документів для проведення перевірки з боку Державного
департаменту.
17. Ведення документації і зберігання записів Опис умов ведення і терміни зберігання документації.
18. Фінансування і страхування Обговорюються питання фінансування і страхування, якщо вони
не наведені в окремому договорі.
19. Визначення питання стосовно публікацій
22. Список використаної при складанні протоколу літератури До протоколу додають форму Карти реєстрації побічних реакцій
(далі - КРПР). КРПР заповнюють на кожний випадок виникнення
побічної реакції і направляють до Державного департаменту. Протокол повинен вміщувати додаткові відомості: - план заходів щодо контролю за дотриманням вимог протоколу
досліджень; - інструкції щодо можливих випадків відхилення від протоколу; - індивідуальні інструкції співробітникам з виконання
протоколу випробування; - опис специфічних методів випробування; - питання конфіденційності.

Додаток 2

до п. 3.11 Порядку

проведення клінічних

випробувань медичної техніки

і виробів медичного

призначення та експертизи

матеріалів клінічних

випробувань

СТРУКТУРА

звіту про клінічне випробування ВМП

Надана структура звіту про клінічне випробування є
узагальненою. Вона придатна для опису випробування будь-якого ВМП,
проведеного на суб'єктах випробування, у якій зібрано клінічний та
статистичний опис, надання і аналіз даних, які супроводжуються
таблицями і малюнками в основному тексті або після нього, а також
з додатками, які мають відношення до випробування, переліки даних
про суб'єктів випробування та детальну статистичну інформацію.
Основні принципи і структуру звіту можна використовувати для
різних видів випробувань. Рекомендовано до структури звіту про
клінічні випробування включати такі позиції.
1. Титульний аркуш. Назва звіту; назва ВМП; ідентифікація випробування;
порівняння, тривалість випробування, контингент хворих; назва
замовника; вид, дата початку, дата закінчення випробування;
положення, яке доводить, що випробування виконано відповідно до
GCP, CLP (якщо виконувалось); дата звіту.
2. Резюме (стисла інформація щодо ВМП).
3. Зміст звіту.
4. Перелік скорочень і визначення термінів.
5. Етичні питання.
6. Дослідники й адміністративна структура випробування.
7. Вступ.
8. Обґрунтування випробування.
9. План випробування: 9.1. Загальний план випробування; етапи і процедури
випробування. 9.2. Обґрунтування плану випробування, у тому числі вибір
контрольних груп. 9.3. Вибір популяції, що досліджується. - Критерії включення. - Критерії виключення. - Вибуття суб'єктів випробування з клінічного випробування. 9.4. Особливості застосування ВМП (лікування, профілактика,
діагностика, спостереження тощо). - Призначені процедури. - Ідентифікація досліджуваних ВМП. - Методи розподілу суб'єктів випробування (рандомізація). - Вибір параметрів для вивчення тощо. - Попереднє і супутнє лікування, профілактика, діагностика. - Дотримання суб'єктом випробування режиму лікування,
профілактики, діагностики тощо. 9.5. Дані щодо ефективності. 9.6. Заплановані у протоколі статистичні методи. 9.7. Зміни щодо запланованого проведення випробування або
аналізу.
10. Суб'єкти випробування: 10.1. Розподіл суб'єктів випробування. 10.2. Відхилення від протоколу.
11. Оцінка ефективності: 11.1. Ряди даних, що їх аналізують. 11.2. Демографічні та/чи інші основні характеристики. 11.3. Показники стосовно дотримання суб'єктом випробування
режиму лікування, профілактики, діагностики тощо. 11.4. Результати ефективності і надання таблиць
індивідуальних даних суб'єктів випробування. - Аналіз ефективності. - Статистичні/аналітичні висновки. - Надання індивідуальних даних у таблицях. - Висновки щодо ефективності.
12. Побічні явища та побічні реакції: 12.1. Побічні явища. - Стисле резюме щодо побічних явищ. - Надання інформації щодо побічних явищ. - Аналіз побічних явищ. - Повідомлення про виявлені у суб'єктів випробування побічних
явищ. 12.2. Серйозні побічні явища, а також побічні реакції. 12.3. Оцінка клініко-лабораторних досліджень. - Перелік індивідуальних лабораторних показників суб'єктів
випробування і значення кожного зміненого лабораторного показника. - Суб'єкти випробування, яких виключено з аналізу
ефективності. - Демографічні дані. - Індивідуальні дані щодо ефективності. - Перелік небажаних явищ. - Перелік індивідуальних показників лабораторних досліджень у
суб'єктів випробування, які вимагають уповноважені регуляторні
органи. Основні сторінки ІРФ. - ІРФ важких випадків побічних реакцій. - Інші ІРФ, які подані на розгляд.
13. Рекомендації щодо застосування досліджуваного ВМП у
медичній практиці в Україні.

Додаток 3

до Порядку проведення

клінічних випробувань медичної

техніки і виробів медичного

призначення та експертизи

матеріалів клінічних

випробувань

ПЕРЕЛІК

документів клінічного випробування,

які повинні зберігатися на клінічній базі

1. До початку клінічного випробування: протокол клінічних випробувань; зразок індивідуальної реєстраційної форми; оголошення про набір добровольців (якщо використовуються); підписаний договір між замовником та клінічною базою із
зазначенням умов фінансування та страхування; направлення Державного департаменту про проведення клінічного
випробування; автобіографії дослідників (curriculum vitae) та/або інші
документи, що підтверджують їх кваліфікацію, фах та інше; показники норми для клінічних, лабораторних, інструментальних
тестів, досліджень, передбачених протоколом; зразок етикетки на упаковці, маркування досліджуваного ВМП; інструкція для застосування досліджуваного ВМП та потрібних
витратних матеріалів (якщо не включена до протоколу); транспортні накладні (поштові квитанції) на постачання
досліджуваного ВМП та потрібних витратних матеріалів (у разі
потреби); процедура розкриття рандомізаційного коду (при проведенні
сліпого методу клінічного випробування); перелік рандомізаційних кодів (у разі потреби);
2. Під час проведення клінічного випробування: нові редакції: протоколу клінічних випробувань та поправок до нього (якщо
такі є); індивідуальної реєстраційної форми; показники норми для клінічних, лабораторних, інструментальних
тестів, досліджень, передбачених протоколом клінічних випробувань; зміни в процедурах клінічних, лабораторних, інструментальних
тестів, досліджень; транспортні накладні (поштові квитанції) на постачання
досліджуваного ВМП і потрібних витратних матеріалів (у разі
потреби); акт про перевірку проведення клінічного випробування
Державним департаментом (якщо проводилась); переговори/листування, пов'язані з випробуванням; первинна документація (історії хвороби, амбулаторні карти,
лабораторні записи та інші результати дослідження що підтверджують
результати; заповнені, датовані та підписані індивідуальні реєстраційні
форми суб'єктів випробування; повідомлення замовника та Державного департаменту про побічні
реакції, явища та інша інформація, що стосується безпеки
досліджуваних; ідентифікаційний список досліджуваних; журнал реєстрації залучених до випробування досліджуваних; облік досліджуваного ВМП.
3. Після завершення клінічного випробування клінічна база
повинна мати та зберігати такі документи: протокол клінічного випробування; звіт про клінічне випробування; акт щодо передачі невикористаного досліджуваного ВМП
замовнику; підсумковий ідентифікаційний перелік досліджуваних; інформація про розподіл суб'єктів випробування за групами і
розкриття кодів.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: