open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
27.09.2005 N 494

Про створення державного підприємства "Реєстр

медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних

працівників системи МОЗ України"

Відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров'я
України, затвердженого Указом Президента від 24.07.2000 N 918
( 918/2000 ), заходів, спрямованих на реалізацію Програми
діяльності Кабінету Міністрів "Назустріч людям" ( n0001120-05 ) та
на виконання наказу МОЗ від 10.03.2004 N 129 ( v0129282-04 ) "Про
заходи щодо запровадження реєстру медичних, фармацевтичних та
науково-педагогічних працівників системи МОЗ України", з метою
розвитку Єдиного інформаційного поля системи охорони здоров'я
України, утворення сприятливих умов для інтеграції України у
світовий інформаційний простір, забезпечення керівників всіх
рівнів аналітичною інформацією з кадрового менеджменту
Н А К А З У Ю:
1. Створити державне підприємство "Реєстр медичних,
фармацевтичних та науково-педагогічних працівників системи МОЗ
України" (надалі - Підприємство) та затвердити його Статут
(додається).
2. Функції координації діяльності Підприємства покласти на
Департамент кадрової політики, освіти і науки (Банчук М.В.).
3. Призначити відповідальним за дотримання процедури
державної реєстрації ДП "Реєстр медичних, фармацевтичних та
науково-педагогічних працівників системи МОЗ України" Пустовойтову
Ганну Леонідівну з наступним після державної реєстрації
Підприємства призначенням її директором та укладанням контракту.
4. Пустовойтовій Г.Л.:
4.1. Розпочати процедуру державної реєстрації у порядку,
передбаченому чинним законодавством України.
4.2. Визначитись з місцем розташування Підприємства та
укласти договір оренди.
4.3. Розробити структуру, штатний розпис Підприємства і
подати на затвердження у порядку, встановленому чинним
законодавством України.
4.4. У двотижневий термін з дня державної реєстрації подати
Департаменту кадрової політики, освіти і науки копії статуту
Підприємства, свідоцтва про державну реєстрацію та довідки про
внесення Підприємства до Єдиного Державного реєстру підприємств та
організацій України.
4.5. Подавати Департаменту економіки, фінансів та майнових
відносин річну і квартальну фінансові звітності у встановлені
терміни.
5. Директору Департаменту кадрової політики, освіти і науки
(Банчуку М.В.) внести відповідні зміни до номенклатури закладів,
підприємств, установ та організацій Міністерства охорони здоров'я
України.
6. Наказ МОЗ України від 07.09.2005 N 456 ( v0456282-05 )
"Про створення Єдиного державного реєстру лікарів-спеціалістів у
системі охорони здоров'я" вважати таким, що втратив чинність.
Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра
Пєрєдєрія В.Г.
Міністр М.Є.Поліщук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

27.09.2005 N 494
Перший заступник Міністра ______________ В.Весельський
"___" _____________ 2005 р.

СТАТУТ

Державного підприємства "Реєстр медичних,

фармацевтичних та науково-педагогічних

працівників системи МОЗ України"

1. Загальні положення
1.1. Державне підприємство "Реєстр медичних, фармацевтичних
та науково-педагогічних працівників системи МОЗ України" (далі -
Підприємство) створене відповідно до наказу МОЗ України від
27 вересня 2005 року N 494 "Про створення державного підприємства
"Реєстр медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних
працівників системи МОЗ України".
1.2. Підприємство засноване на державній власності і
підпорядковане Міністерству охорони здоров'я України (далі - Орган
управління майном).
1.3. Статутний капітал Підприємства формується за рахунок
виключно державного майна, що передається на баланс Підприємства
Органом управління майном.
1.4. Підприємство в своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента
України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства
охорони здоров'я України, даним Статутом.
1.5. Підприємство при виконанні покладених на нього завдань
керується принципами конфіденційності та компетентності,
дотримання режиму доступу до інформації і чинного законодавства
щодо захисту інформації в автоматизованих системах, в реалізації
права на інформацію.
2. Найменування та місцезнаходження Підприємства
2.1. Найменування Підприємства: повна назва - Державне підприємство "Реєстр медичних,
фармацевтичних та науково-педагогічних працівників системи МОЗ
України"; скорочена назва - ДП "Укрмедреєстр"; російська повна назва - Государственное предприятие "Реестр
медицинских, фармацевтических и научно-педагогических работников
системы МЗ Украины"; російська скорочена назва - ГП "Укрмедреестр".
2.2. Юридична адреса Підприємства: Україна, 01021, м. Київ, вул. Грушевського, 7.
3. Мета і предмет діяльності Підприємства
3.1. Підприємство створене з метою: забезпечення єдиного галузевого автоматизованого обліку
керівників, професіоналів, фахівців за напрямом "Медицина" і
"Фармація", які працюють в органах управління охороною здоров'я
всіх рівнів, закладах, підприємствах, установах охорони здоров'я
системи МОЗ України; формування реєстру медичних, фармацевтичних та
науково-педагогічних працівників системи МОЗ України (далі -
Реєстр); розвитку Єдиного інформаційного поля системи охорони здоров'я
України; створення сприятливих умов для інтеграції України у світовий
інформаційний простір; сприяння реалізації державної політики в прогнозуванні
потреби та раціональному використанні наявного кадрового
потенціалу галузі; забезпечення керівників всіх рівнів аналітичною інформацією з
кадрового менеджменту.
3.2. Предметом діяльності Підприємства є: 3.2.1. Збір, обробка, доопрацювання баз даних територіальних
реєстрів медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних
працівників системи МОЗ України, узагальнення баз даних вищих
медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, закладів
післядипломної освіти, науково-дослідних установ, підприємств та
інших закладів, безпосередньо підпорядкованих МОЗ України (далі -
Заклади), їх корекція і внесення до Реєстру МОЗ України; 3.2.2. Контроль за формуванням та достовірністю
територіальних реєстрів і баз даних Закладів галузі, надання їм
консультативної та методичної допомоги по цим питанням; 3.2.3. Адаптація програми "Кадри" до її експлуатації
закладами системи охорони здоров'я України; 3.2.4. Розробка інформаційного забезпечення ліцензування
підприємницької діяльності з медичної практики; 3.2.5. Супровід програмного забезпечення Реєстру; 3.2.6. Реалізація, з урахуванням вимог чинного законодавства,
принципів доступності, гласності та відкритості інформації про
Заклади, галузі і їх працівників (за виключенням персоніфікованої
інформації); 3.2.7. Розробка механізму об'єднання баз даних територіальних
реєстрів і Закладів охорони здоров'я галузі в Реєстр МОЗ України; 3.2.8. Постановка технічного завдання для розробників
програми "Кадри" по її адаптації до експлуатації ВУЗами,
науково-дослідними установами та закладами, безпосередньо
підпорядкованими МОЗ України; 3.2.9. Розробка переліку параметрів контролю та перевірки баз
даних програми, надання їх розробникам для подальшого
удосконалення програми; 3.2.10. Аналіз функцій програми "Кадри", постановка
технічного завдання і надання розробникам програми пропозицій
стосовно подальшого розвитку програми та інших програмних
продуктів; 3.2.11. Забезпечення державних органів достовірною
інформацією про Заклади галузі і їх працівників (за виключенням
персоніфікованої інформації); 3.2.12. Отримання на всіх рівнях аналітичної інформації з
наявного кадрового потенціалу керівників, професіоналів і
спеціалістів галузі; 3.2.13. Надання МОЗ аналітичної інформації для наукового
обгрунтування прогнозу потреби Закладів галузі в медичних кадрах; 3.2.14. Узагальнення статистичної звітності по кадровим
показникам і підготовка аналітичних матеріалів для МОЗ; 3.2.15. Підготовка інформаційно-аналітичної інформації по
кадровим показникам для регіонів; 3.2.16. Підготовка інформаційно-аналітичної інформації по
науково-педагогічним кадрам; 3.2.17. Обробка даних по випускникам ВМНЗО III-IV рівнів
акредитації; 3.2.18. Підготовка інформаційно-аналітичної інформації з
працевлаштування випускників ВМНЗО III-IV рівнів акредитації та
проходження ними інтернатури; 3.2.19. Складання щорічного звіту по введенню контингенту
лікарів; 3.2.20. Обробка даних по аналізу звернень громадян до
Департаменту кадрової політики, освіти і науки; 3.2.21. Підготовка висновків для видачі довідок МОЗ щодо
включення окремих працівників до Реєстру; 3.2.22. Здійснення видавничої діяльності, тиражування, випуск
та реалізація (продаж) різноманітної документації, поліграфічна
діяльність, організація випуску методичних посібників по
організації роботи з кадрами; 3.2.23. Надання юридичним і фізичним особам на договірній
основі консультативних послуг по нормативному забезпеченню та
організації роботи з медичними кадрами в усній, друкованій або
електронній формі, організація і проведення семінарів, по цим
напрямкам; 3.2.24. Надання послуг з інформатизації та програмного
забезпечення закладів охорони здоров'я галузі; 3.2.25. Інші функції, необхідні для виконання покладених на
Підприємство завдань.
4. Юридичний статус Підприємства
4.1. Підприємство є самостійною юридичною особою. Права і
обов'язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його
державної реєстрації.
4.2. Підприємство здійснює свою діяльність на підставі та
відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту, який
затверджується Органом управління майном.
4.3. Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях та інших
об'єднаннях здійснюється на добровільних засадах, якщо це не
суперечить антимонопольному законодавству та іншим нормативним
актам України. Створення будь-яких господарських товариств, до статутних
фондів яких передається майно, майнові права та інші активи, що
закріплені за підприємством, здійснюється фондом державного майна
за згодою Органу управління майном.
4.4. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах
банків, печатку та штампи зі своїм найменуванням і утримується за
рахунок коштів, отриманих від господарської діяльності, а також
інших джерел, не заборонених законодавством України.
4.5. Підприємство несе відповідальність за своїми
зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним
законодавством України.
4.6. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями
держави та Органу управління майном.
4.7. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові
та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і
відповідачем в суді, господарському та третейському судах.
5. Майно Підприємства
5.1. Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні
кошти, а також цінності, вартість яких відображається в
самостійному балансі Підприємства.
5.2. Майно Підприємства, є державною власністю і закріплене
за ним на правах оперативного управління.
5.3. Здійснюючи право оперативного управління, Підприємство
володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій
розсуд, чинить щодо нього будь-які дії, що не суперечать чинному
законодавству України та цьому Статуту.
5.4. Джерелами формування майна Підприємства є: - майно, передане йому Органом управління майном; - доходи, одержані від реалізації продукції та послуг, а
також від інших видів фінансово-господарської діяльності; - кредити банків та інших кредиторів; - капітальні вкладення та дотації з бюджетів; - безоплатні або благодійні внески, пожертвування
організацій, підприємств і громадян; - придбання майна інших підприємств, організацій; - інше майно, набуте на підставах, не заборонених
законодавством України.
5.5. Відчуження засобів виробництва, що є державною власністю
і закріплені за Підприємством, здійснюється за погодженням з
Органом управління майном та Фондом державного майна у порядку,
встановленому чинним законодавством України.
5.6. Підприємство в порядку, встановленому чинним
законодавством України, має право надавати в оренду, фінансовий
або оперативний лізинг підприємствам, організаціям, установам а
також громадянам, належні йому устаткування, прилади, транспортні
засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, також
списувати їх з балансу.
5.7. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його
майнових прав громадянами, юридичними особами та державними
органами, відшкодовуються Підприємству за рішенням суду.
5.8. У разі реорганізації Підприємства майно передається
наступнику, а у разі ліквідації - підлягає передачі Органу
управління майном.
6. Права та обов'язки Підприємства
6.1. Права Підприємства: 6.1.1. Підприємство самостійно планує свою діяльність на
виконання основних напрямків своєї діяльності, визначає стратегію
та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих
прогнозів і пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, товарів та
послуг і економічної ситуації; 6.1.2. Підприємство реалізує свою продукцію, послуги за
цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а
у випадках, передбачених законодавством України, за фіксованими
державними та регульованими цінами; 6.1.3. Підприємство самостійно встановлює розцінки на
продукцію (роботи, послуги) виходячи із забезпечення завдань
самофінансування та самооплатності, урахування наявної кон'юнктури
ринку на продукцію (послуги), що надаються відповідно до
законодавства України; 6.1.4. Підприємство має право укладати трансферні угоди,
брати участь у міжнародних ярмарках та виставках; 6.1.5. Підприємство може залучати фахівців інших підприємств,
закладів, установ, організацій для розгляду питань, пов'язаних із
здійсненням своєї основної діяльності; 6.1.6. Підприємство самостійно встановлює зв'язки з іншими
організаціями та фірмами, може направляти за рахунок власних
коштів співробітників для стажування, вивчення досвіду роботи,
участі в роботі конференцій та семінарів тощо; 6.1.7. Підприємство може одержувати короткострокові та
довгострокові кредити в будь-яких банківських установах, а також
від різних організацій, підприємств, та фізичних осіб; 6.1.8. Звертатися в порядку, передбаченому законодавством, та
у межах компетенції до органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, а також суб'єктів господарювання для отримання
інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на
Підприємство завдань; 6.1.9. Залучати спеціалістів інших підприємств, закладів,
установ, організацій для виконання робіт, надання послуг,
пов'язаних з укладанням і виконанням договорів, контрактів, угод,
тощо; 6.1.10. Підвищувати рівень кваліфікації спеціалістів
Підприємства на відповідних курсах; 6.1.11. Надавати на договірній основі методичну допомогу,
консультації суб'єктам господарювання та фізичним особам з питань,
що віднесені до компетенції Підприємства; 6.1.12. Організовувати та проводити відповідні семінари,
організаційні наради, конференції та курси навчання персоналу
зацікавлених сторін з питань, що віднесені до предмету діяльності
Підприємства на комерційній основі; 6.1.13. Для забезпечення виконання функцій, покладених на
Підприємство, укладати будь-які види угод; 6.1.14. Здійснювати придбання необхідних матеріальних
ресурсів, продукції, товарі у підприємств, організацій та установ
незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб і одержувати
ресурси для виконання державного контракту і замовлення по
державних фондах, якщо це передбачено чинним законодавством; 6.1.15. Підприємство самостійно встановлює структуру і штати,
затверджує у порядку, передбаченому чинним законодавством України; 6.1.16. Здійснювати інші, передбачені законодавством України,
права.
6.2. Обов'язки Підприємства: 6.2.1. Під час визначення стратегії господарської діяльності
Підприємство повинно враховувати державні контракти, замовлення та
інші договірні зобов'язання. Доведені у встановленому порядку державні контракти та
замовлення є обов'язковими для виконання; 6.2.2. Забезпечити конфіденційність інформації в наданих
базах даних закладів галузі та територіальних реєстрів. Не
допускати витоку персоніфікованої інформації; 6.2.3. Забезпечувати своєчасну сплату податків, зборів та
інших обов'язкових платежів згідно з чинним законодавством
України; 6.2.4. Здійснювати оперативну діяльність по
матеріально-технічному забезпеченню своєї роботи; 6.2.5. Забезпечувати економне та раціональне використання
фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками
Підприємства; 6.2.6. Здійснювати заходи з удосконалення організації
заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної
зацікавленості як у результатах особистої праці, так і в загальних
підсумках роботи Підприємства; 6.2.7. Здійснювати поточний і капітальний ремонти переданих
Підприємству основних фондів. Забезпечувати своєчасне освоєння
нових виробничих потужностей та введення в дію придбаного
обладнання; 6.2.8. Здійснювати придбання необхідних матеріальних
ресурсів, продукції, товарів у підприємств, організацій та установ
незалежно від форми власності, а також у фізичних осіб і
одержувати ресурси для виконання державного контракту і замовлення
по державних фондах, якщо це передбачено чинним законодавством; 6.2.9. Забезпечити відповідно до державного контракту і
замовлення, укладених договорів і контрактів виробництво і
поставку (надання) продукції та товарів (послуг); 6.2.10. Створювати належні умови для високопродуктивної
праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил і
норм охорони праці, техніки безпеки та соціального страхування; 6.2.11. Здійснювати бухгалтерський облік, вести фінансову та
статистичну звітність згідно з чинним законодавством України; 6.2.12. Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть
персональну відповідальність за додержання порядку ведення і
достовірність обліку та статистичної звітності;
7. Управління Підприємством
7.1. Функції з управління майном, що є державною власністю,
здійснює Орган управління майном.
7.2. Орган управління майном відповідно до покладених на
нього повноважень: 7.2.1. приймає рішення про створення, реорганізацію та
ліквідацію Підприємства; 7.2.2. визначає головні напрямки діяльності Підприємства,
затверджує фінансовий план та звіт про його виконання; 7.2.3. затверджує Статут Підприємства та зміни до нього,
контролює його дотримання та приймає рішення у зв'язку з
порушенням Статуту; 7.2.4. надає дозвіл на здачу в оренду, відчуження, погоджує
створення господарських товариств, філій; 7.2.5. призначає і звільняє Директора Підприємства.
7.3. Орган управління майном не має права втручатися в
оперативну і господарську діяльність Підприємства, за винятком
випадків, передбачених цим Статутом та чинним законодавством;
7.4. Управління Підприємством здійснює Директор.
7.5. Наймання (призначення) та звільнення Директора
здійснюється Органом управління майном у порядку, визначеному
чинним законодавством України. З Директором Підприємства
укладається контракт.
7.6. Директор Підприємства: 7.6.1. самостійно вирішує питання поточної діяльності
Підприємства, за винятком тих, що віднесені Статутом до
компетенції Органу управління майном; 7.6.2. підзвітний та підконтрольний Органу управління майном; 7.6.3. несе відповідальність за виконання покладених на
Підприємство завдань і здійснення ним своїх функцій, формування та
виконання фінансових планів; 7.6.4. діє від імені Підприємства, без доручення представляє
його інтереси в усіх установах і організаціях; 7.6.5. розпоряджається коштами та майном Підприємства
відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту; 7.6.6. укладає договори, видає довіреності, відкриває в
установах банків розрахунковий та інші рахунки; 7.6.7. визначає організаційну структуру Підприємства,
граничну чисельність, штатний розпис, умови оплати праці, а також
вирішує інші питання діяльності Підприємства у відповідності із
законодавством України. 7.6.8. видає накази, обов'язкові для виконання всіма
працівниками Підприємства, укладає колективний договір; 7.6.9. затверджує положення про структурні підрозділи
Підприємства за поданням керівників цих підрозділів та посадові
обов'язки всіх працівників Підприємства. 7.6.10. призначає на посаду і звільняє з посади всіх
працівників Підприємства; 7.6.11. заохочує та накладає стягнення на працівників
Підприємства; 7.6.12. вчиняє інші дії в порядку та межах, встановлених
чинним законодавством України.
7.7. Директор Підприємства може мати заступників.
7.8. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни,
які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі
трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що
регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.
7.9. Повноваження трудового колективу Підприємства
реалізуються загальними зборами (конференцією).
7.10. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються
діяльності Підприємства, приймаються його органами управління за
участю трудового колективу і відображаються в колективному
договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони
праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з
адміністрацією Підприємства.
7.11. Спори, що виникають при укладанні або виконанні
колективного договору, вирішуються у порядку, встановленому чинним
законодавством України.
7.12. Право укладання колективного договору від імені Органу
управління майном надається Директору Підприємства, а від імені
трудового колективу - уповноваженому ним органу.
7.13. Сторони, які уклали колективний договір, не менше
одного разу на рік звітують про його виконання на зборах трудового
колективу.
8. Господарська та соціальна діяльність Підприємства
8.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів
господарської діяльності Підприємства є прибуток.
8.2. Чистий прибуток, який залишається після покриття
матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці,
оплати відсотків по кредитах банків, внеску передбачених
законодавством України податків та інших платежів до Державного
бюджету України, залишається у повному його розпорядженні. Підприємство самостійно визначає напрямки використання
прибутку, який залишається в повному його розпорядженні.
8.3. Підприємство може утворювати цільові фонди: - фонд розвитку виробництва; - резервний фонд; - інші фонди. Порядок утворення і використання цільових фондів Підприємства
визначається законодавством України і регулюється положеннями про
фонди, які затверджуються Директором Підприємства
8.4. Джерелом коштів для оплати праці працівників
Підприємства є частина коштів, отриманих у результаті його
господарської діяльності. Директор Підприємства обирає форми і системи оплати праці,
встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок,
розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат
на умовах, передбачених колективним договором і чинним
законодавством. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижче
встановленого законодавством України мінімального розміру
заробітної плати. Умови оплати праці та матеріального забезпечення Директора
Підприємства визначаються на підставі чинного законодавства
України та відображаються в контракті, який він укладає з Органом
управління майном.
8.5. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є
прибуток, амортизаційні відрахування, кошти, одержані від продажу
цінних паперів, безоплатні або благодійні внески членів трудового
колективу, підприємств, організацій, громадян та інші надходження,
включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити.
8.6. Відносини Підприємства з іншими підприємствами,
організаціями, установами і громадянами в усіх сферах виробничої і
фінансової діяльності здійснюються на підставі договорів і
контрактів.
8.7. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов
праці, життя та здоров'я, гарантії обов'язкового медичного
страхування членів трудового колективу та їх сімей, вирішуються
трудовим колективом за участю Директора Підприємства, якщо інше не
передбачене чинним законодавством України.
8.8. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється
згідно з чинним законодавством України.
9. Ліквідація та реорганізація Підприємства
9.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ,
виділення, перетворення) Підприємства здійснюються за рішенням
Органу управління майном, суду або господарського суду згідно з
чинним законодавством України.
9.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною
комісією, яка утворюється Органом управління майном. До складу
ліквідаційної комісії входять представники Органу управління
майном та Підприємства в особі його органу управління.
9.3. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк
для заяви претензій кредиторів установлюються Органом управління
майном, який прийняв рішення про ліквідацію Підприємства.
9.4. У разі визнання Підприємства банкрутом, порядок
утворення і роботи ліквідаційної комісії, а також умови ліквідації
Підприємства визначаються Законом України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 ).
9.5. Під час реорганізації та ліквідації Підприємства
працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та
інтересів відповідно до трудового законодавства України.
9.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї
переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна
комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства і подає його до
органу, який призначив ліквідаційну комісію. Кредитори та інші
юридичні особи, що перебувають у договірних відносинах із
Підприємством, яке ліквідується, повідомляються про його
ліквідацію в письмовій формі.
9.7. Підприємство вважається реорганізованим або ліквідованим
з моменту виключення його з Державного реєстру.
10. Затвердження Статуту, доповнень і змін до нього
10.1. Статут Підприємства, доповнення і зміни до нього
затверджуються Міністерством охорони здоров'я України і
реєструються у встановленому чинним законодавством порядку.
10.2. Підприємство має право за ініціативою адміністрації або
трудового колективу вносити доповнення або зміни в цей Статут. При
цьому вони повинні бути прийняті загальними зборами трудового
колективу, затверджені Міністерством охорони здоров'я України і
зареєстровані у встановленому чинним законодавством порядку.
10.3. В обов'язковому порядку вносяться відповідні зміни в
цей Статут у випадках внесення змін до чинного законодавства
України.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: