open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ

ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.09.2011 N 492

Про затвердження Положення про колегію

Міністерства енергетики та вугільної

промисловості України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

енергетики та вугільної промисловості

N 667 ( v0667732-11 ) від 01.11.2011 }

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
20 липня 2011 року N 831 ( 831-2011-п ) "Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року
N 1569" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про колегію Міністерства енергетики
та вугільної промисловості України, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міненерговугілля
України від 21.04.2011 N 83 ( va083732-11 ) "Про затвердження
Положення про колегію Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України та Регламенту засідань колегії Міністерства
енергетики та вугільної промисловості України".
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр Ю.Бойко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

енергетики та вугільної

промисловості України

14.09.2011 N 492

ПОЛОЖЕННЯ

про колегію Міністерства енергетики

та вугільної промисловості України

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і
діяльності колегії Міністерства.
2. Колегія Міністерства є консультативно-дорадчим органом і
утворюється для підготовки рекомендацій щодо виконання
міністерством своїх завдань, погодженого вирішення питань, що
належать до їх компетенції, та для колективного і вільного
обговорення найважливіших напрямів їх діяльності.
3. У своїй роботі колегія Міністерства керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами
міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, а також
дорученнями Президента України, Прем'єр-міністра України,
Міністра.
4. Рішення про утворення або ліквідацію колегії Міністерства
приймається Міністром.
Функції колегії
5. Колегія Міністерства: 1) обговорює і приймає рішення щодо перспектив і
найважливіших напрямів діяльності Міністерства; 2) розглядає пропозиції щодо: удосконалення законодавства; забезпечення співпраці з центральними органами виконавчої
влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими
держадміністраціями, органами місцевого самоврядування у процесі
виконання покладених на них завдань; розширення міжнародного співробітництва у
паливно-енергетичному комплексі України; формування та реалізації державної політики у
паливно-енергетичному комплексі України; 3) обговорює прогнози і програми соціально-економічного
розвитку паливно-енергетичного комплексу України, інші державні
програми та визначає шляхи їх реалізації; 4) розглядає питання про стан дотримання фінансової,
бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна,
здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених
недоліків; 5) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності
Міністерства, підприємств, установ та організацій, що належать до
сфери їх управління; 6) аналізує стан роботи Міністерства з питань забезпечення
прав і свобод людини і громадянина; 7) розглядає результати роботи Міністерства, підприємств,
установ та організацій, що належать до сфери його управління, а
також інших підприємств, установ та організацій незалежно від
форми власності і підпорядкування (в межах компетенції); 8) аналізує стан дотримання законодавства з питань державної
служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни; 9) розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань,
покладених на Міністерство.
Склад колегії
6. До складу колегії Міністерства входять: Міністр (голова колегії), перший заступник Міністра,
заступник Міністра, заступник Міністра - керівник апарату,
керівники самостійних структурних підрозділів апарату
Міністерства, а також за згодою - представники інших державних
органів, Адміністрації Президента України, органів місцевого
самоврядування, наукових і навчальних закладів, громадських
організацій, всеукраїнських профспілок, їх об'єднань і
всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, інші особи; Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
енергетики та вугільної промисловості N 667 ( v0667732-11 ) від
01.11.2011 }
7. Кількісний та персональний склад колегії Міністерства
затверджує Міністр.
Організація роботи колегії
8. Організаційною формою роботи колегії є засідання.
Періодичність проведення засідань колегії визначається її головою.
9. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого її
головою плану засідань на півріччя (рік), в якому зазначаються
питання, що необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи,
відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання
колегії, орієнтовна дата проведення засідань колегії.
10. Затверджений план засідань колегії розсилається членам
колегії не пізніше ніж за два тижні до початку півріччя (року)
членам колегії, керівникам структурних підрозділів Міністерства,
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його
управління.
11. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії
можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за
рішенням її голови не пізніше ніж за десять днів до чергового
засідання.
12. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання
колегії визначаються головою колегії.
13. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії
згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених
пропозицій здійснюється секретарем колегії, який не пізніше ніж за
десять днів до засідання подає його голові колегії на погодження.
14. На розгляд колегії подаються: 1) проект порядку денного засідання колегії з визначенням
доповідача з кожного питання; 2) довідка з питань порядку денного засідання колегії з
викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій; 3) проект рішення колегії; 4) список членів колегії; 5) список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в
обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із
зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та
займаних посад; 6) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали,
звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються
порядку денного.
15. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три
дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання - не
пізніше ніж за один день до засідання.
16. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів
на засідання колегії, надають матеріали секретарю колегії
Міністерства, не пізніше ніж за сім днів до чергового засідання.
Секретар колегії контролює своєчасність подання матеріалів,
перевіряє правильність їх оформлення.
17. Керівники структурних підрозділів Міністерства,
відповідальні за підготовку питання на засідання колегії,
узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів та
органів виконавчої влади, залучених до розроблення необхідних
матеріалів.
Порядок проведення засідання колегії
18. Засідання колегії веде її голова - Міністр, а у разі його
відсутності - особа, на яку покладено виконання обов'язків
Міністра.
19. Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть
участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів
колегії.
20. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії
особисто. Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він
має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у
письмовій формі.
21. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються
членами колегії шляхом голосування.
22. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні,
реєструються. Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих
питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише
з дозволу голови колегії.
23. Члени колегії і особи, запрошені для розгляду окремих
питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають
необхідні пояснення.
24. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про
закритий розгляд питань порядку денного. Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення
окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що
приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.
25. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку
денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на
засіданні членів колегії. За рішенням головуючого може застосовуватися процедура
таємного голосування. Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного
засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні
колегії і враховується під час голосування.
26. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше
органів виконавчої влади приймається спільне рішення. Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під
час засідання колегії представників засобів масової інформації та
проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.
27. Після засідання колегії секретар колегії доопрацьовує
протягом десяти днів (якщо головою колегії не встановлено інший
строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і
пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку
денного, погоджує із керівниками заінтересованих структурних
підрозділів Міністерства, членами колегії, іншими особами і подає
на розгляд голови колегії.
28. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання
наказу Міністерства. Рішення колегії з процедурних і контрольних питань вносяться
до протоколу засідання (без видання наказу або розпорядження).
29. Рішення колегії оформляються протоколами, які
підписуються головуючим на засіданні та працівником, який веде
протокол. Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколами,
які підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої
влади та працівником, який веде протокол.
30. Рішення колегії доводяться до відома членів колегії,
керівників самостійних структурних підрозділів Міністерства,
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери
управління Міністерства, а також керівників підприємств, установ
та організацій незалежно від форми власності в частині, що їх
стосується.
31. Стенографування (технічний запис) засідань колегії
Міністерства забезпечує секретар колегії.
32. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому
порядку у секретаря колегії.
33. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії
здійснюється Міністерством.
Контроль за виконанням рішень колегії
34. Контроль за виконанням рішень колегії здійснює секретар
колегії.
35. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання
прийнятих нею рішень.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: