open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
Н А К А З
07.10.2008 N 492

Про внесення змін до наказу Держкомзему

від 04.07.2008 N 156
{ Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності
Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства N 91
( v0091730-17 ) від 24.02.2017, до якого вносились зміни }

Відповідно до узгоджених позицій з Генеральним державним
замовником Національної програми інформатизації щодо базових
технічних завдань на виконання робіт за КПКВК 2408030 "Проведення
земельної реформи" Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни до таких базових технічних завдань,
затверджених наказом Держкомзему від 04.07.2008 N 156
( v0156675-08 ) "Про затвердження базових технічних завдань та
базових договорів щодо проведення робіт із землеустрою на
загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях, веденню
державного земельного кадастру за бюджетною програмою "Проведення
земельної реформи", виклавши їх у новій редакції (додаються): базове технічне завдання на виконання робіт щодо оновлення
планово-картографічних матеріалів; базове технічне завдання на ведення державного земельного
кадастру; базове технічне завдання на виконання робіт щодо розроблення
технічної документації з проведення нормативної грошової оцінки
земель.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Третяка А.М.
Голова В.В.Воєводін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомзему

04.07.2008 N 156

Додаток 1

до договору

від "__" _____ 2008 р. N ___

Погоджено Затверджено ______________________________ ______________________________
(керівник (заступник) (керівник (заступник)
організації споживача) організації замовника)
________ _____________________ ________ _____________________
(підпис) (розшифровка підпису) (підпис) (розшифровка підпису)
__________ __________
(дата) (дата)

БАЗОВЕ

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на виконання робіт щодо розроблення

технічної документації з проведення

нормативної грошової оцінки земель

у межах території ____________________________________

(населений пункт, сільська

(селищна, міська) рада,

район, область)

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА ЗА КПКВК 2408030

"ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ"
Погоджено __________________________________
(керівник (заступник) підприємства
(організації) - виконавця робіт)
________ _________________________
(підпис) (розшифровка підпису)
__________
(дата)
1. Підстава для проведення роботи
1.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 березня
2008 р. N 151 ( 151-2008-п ) та Паспорт бюджетної програми на
2008 рік за КПКВК 2408030 "Проведення земельної реформи",
затверджений наказом Міністерства охорони навколишнього природного
середовища України від 13 лютого 2008 р. N 68/172 та наказом
Міністерства фінансів України від 26 березня 2008 р. N 150/462.
1.2. Рішення ________________________________________________

(сільської, (селищної, міської) ради)
1.3. Розпорядження __________________________________________

(районної (обласної, Київської

або Севастопольської міської)

держадміністрації)
2. Правовстановлюючий документ на земельну ділянку __________ _________________________________________________________________
3. Мета і призначення роботи Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується
для визначення розміру земельного податку, державного мита при
міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно з законом,
орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної
власності, втрат сільськогосподарського та лісогосподарського
виробництва, а також під час розроблення показників та механізмів
економічного стимулювання раціонального використання та охорони
земель. Визначається грошова оцінка земельних ділянок на рентній
основі.
4. Вихідні дані для проведення роботи Під час проведення робіт необхідно використовувати Земельний
кодекс України ( 2768-14 ), Закон України "Про оцінку земель"
( 1378-15 ), постанову Кабінету Міністрів України від 23 березня
1995 року N 213 ( 213-95-п ) (із змінами та доповненнями) "Про
Методику грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення
та населених пунктів", спільний наказ Держкомзему,
Мінагрополітики, Мінбуду та УААН від 27 січня 2006 року
N 18/15/21/11 ( z0388-06 ) "Про порядок нормативної грошової
оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених
пунктів", генеральний план розвитку населеного пункту, матеріали
топографічної зйомки масштабу 1:10000 на території розробки
проекту на паперовому чи електронному носії (надає замовник), а
також інформаційно-довідкові дані: - про тип населеного пункту, його назву, площу, кількість
населення; - вартісні показники витрат на освоєння та облаштування
території населеного пункту; - технічні параметри інженерних мереж, головних споруд та
об'єктів (протяжність, потужність та інші характеристики) (за
формою виконавця); - схема розміщення інженерних мереж (комунікацій); - довідка про склад земель, які перебувають у власності чи
користуванні; - довідка про склад земель у межах відповідного населеного
пункту згідно формі 6-зем ( z0788-98, za788-98 ) за категоріями та
складом земель; - графічні матеріали: * проекти формування та встановлення меж населених пунктів; * індексні кадастрові карти населеного пункту; * карти агровиробничих груп ґрунтів чи ґрунтових обстежень,
бонітування ґрунтів тощо на територію населеного пункту.
5. Виконавці роботи _________________________________________ _________________________________________________________________

(головний виконавець і виконавці складових

частин роботи, номер і дата затвердження
__________________________________________________________________
ліцензії на виконання землевпорядних і землеоціночних робіт)
6. Етапи роботи та терміни їх виконання
------------------------------------------------------------------ Етап роботи | Зміст етапу | Термін виконання | ------------------+-----------------------+---------------------| 1. Визначення |Збір інформації для |В залежності від | базової вартості |визначення витрат на |об'єму робіт (місто, | населеного пункту |освоєння та |селище, село) | |облаштування території | | |населеного пункту, | | |визначення території, | | |яка приймається для | | |розрахунку та | | |встановлення | | |регіонального | | |коефіцієнта Км1 | | ------------------+-----------------------+---------------------| 2. Землеоціночна |Визначення факторів, |В залежності від | структуризація |які впливають на |об'єму робіт (місто, | території |розрахунок зонального |селище, село) | (визначення Км2 та|коефіцієнта Км2 та | | економіко- |оцінка їх ролі. | | планувальних |Розрахунок комплексного| | зон) |індексу цінності | | |території та виділення | | |меж | | |економко-планувальних | | |зон | | ------------------+-----------------------+---------------------| 3. Визначення |Визначення локальних |В залежності від | коефіцієнта Км3 |факторів, які впливають|об'єму робіт (місто, | |на оціночну вартість |селище, село) | |конкретної земельної | | |ділянки значення Км3 та| | |проведення їх | | |картографування | | ------------------+-----------------------+---------------------| 4. Визначення |Попереднє створення |У залежності від площ| нормативної |орієнтовних креслень |сільськогосподарських| грошової оцінки |ґрунтів та об'єднання |угідь у межах | сільсько- |їх у агровиробничі |населеного пункту | господарських |групи ґрунтів. | | угідь |Розрахунок нормативної | | |грошової оцінки 1 га | | |агрогрупи | | |сільськогосподарських | | |угідь | | -----------------------------------------------------------------
7. Склад роботи з оцінки земельних ділянок населеного пункту
7.1. Визначення базової вартості земель населеного пункту.
7.2. Складання схеми економіко-планувального зонування
території населеного пункту та значень величини коефіцієнтів Км2.
7.3. Визначення локальних факторів, які впливають на оціночну
вартість конкретної земельної ділянки та картографування зон їх
впливу.
7.4. Оцінка земель різного функціонального призначення з
використанням спеціалізованих програм обрахунку грошової оцінки
земельної ділянки.
7.5. Грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення
станом на _____________________.
7.6. Матеріали по грошовій оцінці земель населеного пункту
повинні комплектуватися програмним забезпеченням по формуванню
витягів про грошову оцінку земель окремої земельної ділянки.
Формат представлення векторних карт матеріалів грошової оцінки
земель у векторному форматі. При виконанні нормативної грошової оцінки земель
використовуються наступні ліцензовані програми: ArcGIS 8/9, Arc
View 3.2, LPS 2000/2008, МІС (Муніципальна інформаційна система).
Програми LPS 2000/2008, МІС адаптовані до вимог Порядку
нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського
призначення та населених пунктів, затвердженого наказом
Держкомзему України, Мінагрополітики України, Мінбудархітектури
України, Української академії аграрних наук від 27.01.2006 N
18/15/21/11 ( z0388-06 ), використовують стандартні формати
графічної бази даних; надають витяги про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки.
8. Матеріали, які подають під час закінчення роботи
8.1.Технічна документація з нормативної грошової оцінки
земель складається: - пояснювальна записка (2 примірники на паперових носіях та
один на магнітному носієві у форматі word 98/2000); - графічні матеріали у складі: схема економіко-планувального
зонування території, схема розповсюдження локальних факторів,
орієнтовна схема розповсюдження основних агровиробничих груп
ґрунтів. Матеріали передаються замовнику на паперових (один
примірник) та на магнітному носіях - електронна версія у вигляді
растрових зображень у форматі TIFF, GPS. Склад растрових
електронних матеріалів повинен бути таким: * схема функціонального використання території та
інженерно-транспортної інфраструктури; * схема агровиробничих груп ґрунтів; * схема планово-економічного зонування території; * схема прояву локальних факторів; * акт здавання-приймання роботи (2 примірники).
8.2. Текстові та графічні матеріали оформляються згідно з
вимогами ГОСТ 2.105-95 та наказу Держкомзему України від
23.05.2003 р. N 136 "Про затвердження вимог до структури, змісту
та формату файлу обміну даними результатів землевпорядних робіт в
електронному вигляді на магнітних носіях".
9. Порядок приймання роботи Результати роботи розглядаються науково-технічною радою
Замовника або її секцією. Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель
проходить державну експертизу.
________________________________________
(керівник відповідного підрозділу
організації - замовника робіт)
__________ _________________________
(підпис) (розшифровка підпису)
__________
(дата)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомзему

04.07.2008 N 156

Додаток 1

до договору

від "__" ________ ____ N ___

Погоджено Затверджено ______________________________ ______________________________
(керівник (заступник) (керівник (заступник)
організації споживача) організації замовника)
________ _____________________ ________ _____________________
(підпис) (розшифровка підпису) (підпис) (розшифровка підпису)
__________ __________
(дата) (дата)

БАЗОВЕ

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на ведення державного земельного кадастру ________________________________________

(найменування теми)

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА ЗА КПКВК 2408030

"ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ"
Погоджено __________________________________
(керівник (заступник) підприємства
(організації) - виконавця робіт)
________ _________________________
(підпис) (розшифровка підпису)
__________
(дата)
1. Підстава для виконання роботи Постанова Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 N 151
( 151-2008-п ) та Паспорт бюджетної програми на 2008 рік за
КПКВК 2408030 "Проведення земельної реформи", затверджений наказом
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
від 13 лютого 2008 р. N 68/172 та наказом Міністерства фінансів
України від 26 березня 2008 р. N 150/462.
2. Мета і призначення роботи Робота виконується з метою науково-технічного забезпечення
створення та функціонування автоматизованої системи ведення
державного земельного кадастру на всіх рівнях. Роботи призначені для забезпечення ведення державного
земельного кадастру, наповнення бази даних автоматизованої системи
державного земельного кадастру відомостями про земельні ділянки,
створення кадастрових планів та корегування індексних кадастрових
карт адміністративно-територіальних утворень у паперовому та
електронному векторному вигляді, формування електронних банків
даних складових частин державного земельного кадастру як основи
для створення містобудівного, лісового, водного, рекреаційного,
екологічного та інших кадастрів. Стадія створення системи
державного земельного кадастру - підготовка та систематизація
графічної та семантичної інформації. Робота виконується на сучасному апаратному забезпеченні та з
допомогою існуючого програмного забезпечення по обрахуванню
геодезичної та землевпорядної інформації. При створенні та
коригуванні кадастрових планів та індексних кадастрових карт
адміністративно-територіальних утворень застосовуються сучасні
ГІС-технології. Створення електронних банків даних - за допомогою
СУБД використовуваного програмного забезпечення. В рамках виконання робіт по даному технічному завданню
повинні бути виконані роботи по формуванню обмінних файлів
відповідно до пункту 7.2 даного технічного завдання на
різноманітні об'єкти кадастрового обліку, права на які оформлені
державними актами на право власності, державними актами на право
постійного користування, договорами оренди. Ця інформація
готується для подальшого внесення до автоматизованої системи
ведення державного земельного кадастру (далі - АС ДЗК) і
врахування при виконанні ведення державного земельного кадастру за
допомогою АС ДЗК.
3. Характеристика об'єкта ___________________________________

(місце розташування об'єкта та кадастрові

номери кадастрових округів (зон))
4. Вихідні дані для проведення роботи Вихідними даними для виконання робіт по веденню державного
земельного кадастру є: відомості і документи, які затверджені в установленому
порядку про усі земельні ділянки незалежно від форми власності та
цільового призначення, а також про інші об'єкти нерухомого майно,
розташовані на цих земельних ділянках, речові права на них та їх
обмеження, плани існуючого використання земель, наявні індексні
кадастрові карти, існуючі чергові кадастрові плани
адміністративно-територіальних одиниць; відомості і документи про зрошувані та осушені землі, землі
під громадськими пасовищами та сіножатями, території, які можуть
бути законсервовані, виходячи з екологічних умов; зведені відомості про наявність і використання земель, їх
розподіл за власниками і користувачами, в тому числі орендарями
земельних ділянок, угіддями та видами економічної діяльності; відомості про зареєстровані права на земельні ділянки та інше
нерухоме майно, обмеження цих прав; дані нормативної грошової оцінки земель; дані експертної грошової оцінки земельних ділянок; дані кількісного та якісного обліку земель; відомості з книг записів реєстрації державних актів і
договорів оренди землі; відомості з поземельної книги. Визначення складу та обсягів робіт по веденню державного
земельного кадастру здійснюється відповідно до затвердженої
проектно-кошторисної документації, розробленої згідно з умовами
договору та вимогами нормативних документів.
5. Нормативно-правова база Закони України: Земельний кодекс України N 2768-III ( 2768-14 ) від 25 жовтня
2001 року (із змінами та доповненнями); "Про землеустрій" від 22 травня 2003 року N 858-IV ( 858-15 )
(із змінами та доповненнями); "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обмежень" від 1 липня 2004 року N 1952-IV ( 1952-15 ); "Про ратифікацію Угоди про позику (Проект "Видача державних
актів на право власності на землю в сільській місцевості та
розвиток системи кадастру") між Україною та Міжнародним банком
реконструкції та розвитку" від 15 червня 2004 року N 1776-IV
( 1776-15 ). Постанови Кабінету Міністрів України: "Про порядок ведення державного земельного кадастру" від
12.01.93 N 15 ( 15-93-п ) (із змінами та доповненнями); "Про створення єдиної системи державної реєстрації земельних
ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного
земельного кадастру" від 17.07.2003 N 1088 ( 1088-2003-п ). Укази Президента України: від 21.11.2005 N 1643 ( 1643/2005 ) "Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 29 червня 2005 року
"Про стан додержання вимог законодавства та заходи щодо підвищення
ефективності державної політики у сфері регулювання земельних
відносин, використання та охорони земель"; від 09.10.2006 N 822 ( 822/2006 ) "Про Рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 20.09.2006 "Про
виконання Рішення Ради національної безпеки і оборони України від
08.02.2006"; від 14.02.2008 N 121/2008 ( 121/2008 ) "Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 18.01.2008 року "Про
стан виконання Указу Президента україни від 21 листопада 2005 року
N 1643 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 29 червня 2005 року "Про стан додержання вимог законодавства
та заходи щодо підвищення ефективності державної політики у сфері
регулювання земельних відносин, використання та охорони земель". Накази Держкомзему України: від 15.06.2001 N 97/298/124 ( z0579-01 ) "Про затвердження
Розмірів оплати земельно-кадастрових робіт та послуг"; від 04.05.99 N 43 ( z0354-99 ) "Про затвердження Інструкції
про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних
актів на право приватної власності на землю, право колективної
власності на землю, право власності на землю і право постійного
користування землею, договорів на право тимчасового користування
землею (в тому числі на умовах оренди) та договорів оренди землі"
(із змінами); від 23.05.2003 N 136 "Про затвердження вимог до структури,
змісту та формату файлу обміну даними результатів землевпорядних
робіт в електронному вигляді на магнітних носіях"; від 02.07.2003 N 174 ( z0641-03 ) "Про затвердження
Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель". ДБН Б.1-1-93 СМБД. Порядок створення і ведення містобудівних
кадастрів населених пунктів. ГКНТА 3.01.05-93 Керівний технічний матеріал з інвентаризації
земель населених пунктів. ГОСТ 17.5.3.02-90 Охрана природы. Земли. Нормы выделения на
землях государственного лесного фонда защитных полос вдоль
железных и автомобильных дорог. ГОСТ 17.5.3.03-80 Охрана природы. Земли. Общие требования к
гидролесомелиорации ( v4368400-80 ).
6. Виконавці роботи Виконавцями робіт з ведення державного земельного кадастру
можуть бути суб'єкти підприємницької діяльності, які отримали
відповідну ліцензію та відносяться до сфери управління
центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів. Виконання робіт може здійснюватись головним виконавцем з
залученням співвиконавців складових частин робіт. Взаємодія при
виконанні робіт між співвиконавцями здійснюється наступним чином: - вихідні дані, визначені у пункті 4 отримуються у районних
відділах земельних ресурсів; - інформація у електронному вигляді стосовно меж земельних
ділянок, які надані у власність чи передані у користування (у тому
числі на умовах оренди), цільове призначення та їх кадастрові
номери надаються у відповідній регіональній філії Центру
державного земельного кадастру. Координація виконання робіт з ведення державного земельного
кадастру здійснюється головним управлінням земельних ресурсів у
відповідній області згідно із затвердженим технічним завданням. _________________________________________________________________
(головний виконавець і виконавці складових частин роботи,
__________________________________________________________________

номер і дата затвердження ліцензії на виконання

землевпорядних робіт)
7. Вимоги до розроблення документації
7.1. У процесі виконання робіт необхідно забезпечити
виконання наступних основних завдань: - здійснити аналіз стану оновлених планово-картографічних
матеріалів; - здійснити аналіз технічної документації по встановленню меж
земельних ділянок по раніше виданим правовстановлюючим документам
на підставі оновлених планово-картографічних матеріалів та (при
необхідності) наземних інструментальних зйомок і матеріалів
польових обстежень; - здійснити аналіз існуючих індексних кадастрових карт та
індексних кадастрових планів на відповідні території; - здійснити аналіз наявних встановлених меж територіальних
зон; - здійснити аналіз картографічного матеріалу з наявними
межами адміністративно-територіальних утворень; - здійснити аналіз планово-картографічного матеріалу про
якісні та кількісні характеристики земель. На підставі отриманих аналітичних матеріалів проводиться
коригування кадастрових планів одиниць кадастрового обліку,
створюються відповідні електронні обмінні файли, у тому числі
територіальних зон, та наповнюється база даних автоматизованої
системи державного земельного кадастру. Результати роботи оформлюються у вигляді технічної
документації.
7.2. Технічна документація складається з пояснювальної
записки та електронних обмінних файлів, структура, зміст та формат
яких, затверджені наказом Держкомзему України від 23.05.2003
N 136, в якому визначено, що обмінній файл - це уніфікована
структура земельно-кадастрових даних, яка містить результати
виконаних землевпорядних робіт, в електронному вигляді. 7.2.1. Загальні вимоги до структури, змісту та формату
електронних обмінних файлів. 7.2.1.1. Дані вимоги розроблено на підставі пункту 3
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо
проведення землевпорядних та землеоціночних робіт, затверджених
спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва і Державного комітету України по
земельних ресурсах від 13.02.2001 р. N 28/18 ( z0174-01 ) "Про
затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
щодо проведення землевпорядних та землеоціночних робіт", який
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2001 р. за
N 174/5365. 7.2.1.2. Обмінний файл призначений для уніфікації
земельно-кадастрових даних про земельну ділянку або їх сукупність
в електронному вигляді. 7.2.1.3. Обмінний файл містить: метричну, семантичну та
службову інформацію. 7.2.1.4. Обмінний файл подається на магнітному (оптичному)
носії у вигляді текстового файлу в кодах ASCII з використанням
кодової таблиці 1251 (Code Page 1251). Використання інших кодових
сторінок для створення обмінного файлу забороняється. 7.2.1.5. Назва обмінного файлу повинна містити номер
кадастрової одиниці. Структура назви обмінного файлу визначається
Центром ДЗК. 7.2.1.6. Земельно-кадастрові дані обмінного файлу повинні
відповідати інформації, яка міститься в проектній та технічній
документації, отриманій в результаті виконання землевпорядних
робіт. 7.2.1.7. Обмінний файл складається із структурних блоків
земельно-кадастрових даних (далі - блок): "Кадастровий квартал",
"Земельна ділянка", "Угіддя земельної ділянки", "Кадастрова зона",
"Суміжник кадастрової одиниці". 7.2.1.8. Кадастрова одиниця - земельна ділянка, кадастровий
квартал, кадастрова зона, адміністративно-територіальна одиниця
(далі - кадастрова одиниця, якщо інше не зазначено). 7.2.1.9. Кожний структурний блок земельно-кадастрових даних
містить рядки з фіксованою кількістю структурних полів метричної
інформації (прямокутні координати в проекції Гауса-Крюгера) та
семантичної (атрибутивної) інформації кадастрової одиниці. Кожний
рядок (тег) починається з ключового слова (дескриптора),
з'єднаного символом "=" (дорівнює) з рядком, що містить поля
земельно-кадастрових даних. Як роздільник полів рядка та ознаки
закінчення рядка використовується символ "," (кома). Відсутність
символу "," (кома) в кінці рядка вказує на закінчення унесення
земельно-кадастрових даних до блоку. 7.2.1.10. Семантична інформація вноситься в обмінний файл
українською мовою. Дані рядків семантичної інформації обмежуються
символом " " " (лапки - код символу ASCII - 034). Дані рядків
метричної інформації не обмежуються символом " " " (лапки). При
унесенні метричної інформації як роздільник цілої та дробової
частини числа використовується символ "." (крапка). Якщо
семантична інформація містить символ " " " (лапки), наприклад у
власній назві суб'єкта земельних відносин, то перед лапками
вноситься символ "" (обернений слеш). Символ "#" (решітка) на
початку рядка перетворює рядок у коментар. 7.2.1.11. Службова інформація вноситься до обмінного файлу
окремим записом та містить відомості про походження
земельно-кадастрових даних. До службової інформації належать відомості про організацію -
виконавця землевпорядних робіт, дату створення обмінного файлу,
ознаку операції та номери земельних ділянок, які опрацювала
організація - виконавець робіт. 7.2.2. Унесення земельно-кадастрових даних до обмінного файлу 7.2.2.1. До обмінного файлу вносяться земельно-кадастрові
дані про одну або декілька земельних ділянок у межах одного
кадастрового кварталу (зони). 7.2.2.2. За відсутності семантичної інформації кадастрової
одиниці до відповідного структурного поля рядка уноситься ознака
відсутності даних - символ " - " (мінус). 7.2.2.3. При необхідності внесення декількох значень
земельно-кадастрових даних до одного поля рядка семантичної
інформації необхідно використовувати символ "|" (вертикальна інія) як роздільник.

7.2.2.4. При внесенні інформації до структурних полів рядків
обмінного файлу, що містять дату, необхідно дотримуватися такого
формату представлення інформації: дд. мм. рррр, де: дд - день,
мм - місяць, рррр - рік. Наприклад, 05.09.2002. 7.2.2.5. До блоку "Угіддя земельної ділянки" для кожної
земельної ділянки вноситься метрична та семантична інформація
угідь, будівель і споруд та їх частин. Метрична інформація угідь,
будівель і споруд та їх частин повинна бути узгоджена з метричною
інформацією земельної ділянки. Не допускаються розриви та перетини
кадастрових одиниць. 7.2.2.6. До блоку "Суміжник кадастрової одиниці" вноситься
семантична і метрична інформація по кожній суміжній земельній
ділянці. 7.2.2.7. Дані про видачу та державну реєстрацію державних
актів на право власності на земельну ділянку та право постійного
користування земельною ділянкою, договорів оренди землі до блоків
6.2 "Земельна ділянка" та 6.3 "Угіддя земельної ділянки" вносяться
лише про вже видані та зареєстровані документи. 7.2.3. Унесення семантичної інформації до обмінного файлу 7.2.3.1. У рядок дескриптору DS уноситься код
адміністративно-територіальної одиниці (КОАТУУ, затверджений
наказом Держкомстата України від 09.12.97 N 78 ( v0078202-97 )
"Про впровадження державних класифікаторів України: Класифікації
послуг зовнішньоекономічної діяльності; Класифікації основних
фондів; Класифікатора об'єктів адміністративно-територіального
устрою України"), у межах території якої розташована кадастрова
одиниця. 7.2.3.2. У рядках інших дескрипторів, відповідно до наказу
Держкомзему України від 23.05.2003 N 136, уноситься інформація
щодо: номерів кадастрових зон та кварталів; відомостей про одиниці виміру площ кадастрових одиниць; даних про систему прямокутних координат та систему висот
метричної інформації обмінного файлу; уноситься прізвище, ім'я та по батькові голови органу
виконавчої влади або місцевого самоврядування, який посвідчує
правовстановлюючий документ та начальника відповідного державного
органу земельних ресурсів; місцезнаходження земельної ділянки: тип та назва населеного
пункту, назва вулиці (проїзду), номери будівлі, корпусу; власника (користувача) земельної ділянки. Відомості про
фізичну особу (прізвище, ім'я та по батькові) уносяться згідно з
документом, що її посвідчує; про юридичну особу - згідно з
довідкою про включення до Єдиного державного реєстру підприємств
та організацій України; цільового призначення (використання) земельної ділянки. уноситься код форми власності на землю згідно з
класифікатором, затвердженим Держкомземом України; уносяться відомості про спільну часткову власність на
земельну ділянку. Частка кожного співвласника земельної ділянки
уноситься у відсотках або у частках у спільній власності; уноситься адреса, за якою зареєстровано власника
(користувача) земельної ділянки, де зазначається: код країни
згідно з класифікатором ДК 007-96 (класифікатор затверджений
наказом Держстандарту України від 18 квітня 1996 р. N 160)
( v0160207-96 ), поштовий індекс, область, район, населений пункт,
тип та назва вулиці (проїзду), номер будівлі, номер корпусу, номер
квартири; уноситься шифр рядка категорії власника або користувача
земельної ділянки відповідно до звіту Держкомзему України про
наявність земель та розподіл їх за власниками землі,
землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності
(форма N 6-зем ( za788-98 ) затверджена наказом Держкомстату
України від 05.11.98 N 377) ( z0788-98 ); уноситься обліковий номер технічної документації зі складання
державного акта на право власності на земельну ділянку, право
постійного користування земельною ділянкою або обліковий номер
реєстраційної справи договору оренди землі; інформація про грошову оцінку земельної ділянки (якщо
проведено як нормативну, так і експертну грошову оцінку земельної
ділянки, то у поля рядка дескриптору ТМ уноситься вид грошової
оцінки та її відповідне значення. Якщо грошову оцінку земельної
ділянки не проведено, то у поля рядка дескриптору ТМ вноситься
інформація про її відсутність); інформація про пільги щодо плати за землю; уноситься ідентифікаційний номер, присвоєний Державною
податковою адміністрацією України фізичній особі, що є власником
земельної ділянки; уноситься ідентифікаційний код юридичної особи, що є
власником (користувачем) земельної ділянки, згідно з довідкою про
включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій
України; уносяться дані про вид та термін дії права на земельну
ділянку; уноситься підстава набуття права власності на земельну
ділянку, права користування земельною ділянкою, права оренди
землі; уноситься код цільового призначення (використання) земельної
ділянки згідно з класифікатором, затвердженим Держкомземом
України; уносяться реквізити матеріалів технічної документації зі
складання державного акта на право власності на земельну ділянку,
право постійного користування земельною ділянкою або реєстраційної
справи договору оренди землі; уносяться атрибути державного акта на право власності на
земельну ділянку або право постійного користування земельною
ділянкою (серія, номер, дата видачі державного акта) та відомості
про його державну реєстрацію; інформація про земельні сервітути та код виду земельного
сервітуту, присвоєний згідно з класифікатором, затвердженим
Держкомземом України та про наявні обмеження прав на земельну
ділянку та код обмеження використання земельної ділянки згідно з
класифікатором, затвердженим Держкомземом України; інформація про договір оренди землі з зазначенням форми та
розміру орендної плати за землю; крім того вноситься інформація про договір суборенди землі,
про заставу (іпотеку) земельної ділянки; уноситься порядковий номер угіддя земельної ділянки та код
угіддя відповідно до звіту Держкомзему України про наявність
земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами,
угіддями та видами економічної діяльності (форма N 6-зем
( za788-98 ), затверджена наказом Держкомстату України від
05.11.98 N 377) ( z0788-98 ). 7.2.4. Унесення метричної інформації до обмінного файлу. 7.2.4.1. У рядок дескриптору MP уноситься спосіб визначення
координат вузлів полігонів (метрична інформація) земельної
ділянки. 7.2.4.2. У рядки дескрипторів AB, PB, AS, PS, AL, PL, AR, PR
відповідних блоків уносяться площі полігонів кадастрових одиниць,
обчислені по координатах вузлів полігонів із зазначенням точності
вимірів. 7.2.4.3. У рядки дескрипторів MB, MS, ML, MR відповідних
блоків уносяться величини середніх квадратичних похибок визначення
площ полігонів кадастрових одиниць. 7.2.4.4. Метрична інформація уноситься до кожного блоку
обмінного файлу, що містить інформацію про кадастрову одиницю.
Метрична інформація вузла полігону кадастрової одиниці уноситься
до кожного з блоків обмінного файлу одноразово, за винятком
кадастрових одиниць, що містять вкраплені контури. Для вкраплених
контурів один з вузлів кожного вкрапленого полігону контуру та
полігону кадастрової одиниці, до якої він належить, повинен
уноситися двічі. Для кожного вузла полігону кадастрової одиниці в
обмінному файлі формується складений рядок, що містить інформацію
таких дескрипторів: 7.2.4.4.1. У рядок дескриптору N уноситься порядковий номер
вузла полігону кадастрової одиниці в межах блоку. 7.2.4.4.2. У рядок дескриптору NP уноситься унікальна в межах
обмінного файлу назва вузла полігону кадастрової одиниці,
присвоєна у процесі кадастрової зйомки. 7.2.4.4.3. У рядки дескрипторів X, Y, H уносяться прямокутні
координати та висота вузла полігону кадастрової одиниці, назва
якого унесена у рядок дескриптору NP. Прямокутні координати X, Y
вузла полігону повинні уноситись до обмінного файлу з точністю до
сантиметрів (два знаки після коми). Обчислення площ полігонів
кадастрових одиниць виконується по координатах з вказаною точністю
для виключення можливих розбіжностей у значеннях площ, що
уносяться до обмінного файлу та контрольним обчисленням площ за
координатами метричної інформації кадастрових одиниць. 7.2.4.4.4. У рядки дескрипторів MX, MY, MH уносяться середні
квадратичні похибки визначення прямокутних координат та висоти
вузла полігону кадастрової одиниці, назва якого внесена у рядок
дескриптору NP, з обчислення геодезичних вимірів кадастрової
зйомки. 7.2.5. Унесення службової інформації до обмінного файлу 7.2.5.1. Рядок службової інформації є першим рядком обмінного
файлу. Першими символами рядка службової інформації повинні бути
два символи "#" (решітка) - ознака початку рядка. 7.2.5.2. Кожна зміна земельно-кадастрових даних кадастрових
одиниць в обмінному файлі супроводжується створенням нового рядку
службової інформації. При цьому, попередні рядки службової
інформації перетворюються у рядки-коментарі, що створюють архів
змін кадастрових одиниць.
7.3. Пояснювальна записка повинна включати: - характеристику об'єкта (місце розташування, загальна площа,
кількість та площа населених пунктів); - перелік раніше розробленої та використаної документації із
землеустрою; - кадастрові плани земельних ділянок одиниць кадастрового
обліку з каталогом координат зовнішніх меж.
7.4. Відомості про координати точок меж об'єктів кадастрового
обліку повинні вноситись в умовній системі координат 1963 року -
СК-63, відповідно до Тимчасових умов використання і розповсюдження
топографо-геодезичної та картографічної інформації при створенні
земельно-кадастрової документації, затверджених наказом Головного
управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті
Міністрів України N 44 від 05.04.96 р. та узгоджених з
Держкомземом та Топографічним управлінням Генерального Штабу
Збройних сил України. Використання електронних обмінних файлів, що накопичуються,
при переведенні існуючих планів використання земель, в систему
координат УСК-2000 буде можливим у разі внесення змін до "Зводу
відомостей, що становлять державну таємницю" та оприлюднення
Укргеодезкарторафією відповідних ключів переходу до нової
координатної системи та розробки нею відповідного програмного
забезпечення.
7.5. Графічні матеріали кадастрового плану території
сільської (селищної, міської) ради (кадастрової зони) складаються
на основі отриманих аналітичних матеріалів та коригування чи
створення кадастрових планів одиниць кадастрового обліку. Також
створюються відповідні електронні обмінні файли (підпункт 7.2)
земельних ділянок, права на які оформлені державними актами на
право власності, державними актами на право постійного
користування, договорами оренди, для наповнення бази даних АС ДЗК.
8. Етапи роботи та терміни їх виконання
------------------------------------------------------------------ Етап роботи | Зміст етапу (види |Термін виконання | | земельно-кадастрових робіт, | | | очікуваний результат) | | ------------+---------------------------------+-----------------| Етап 1 |Підготовчий | | ------------+---------------------------------+-----------------| Етап 2 |Обробка матеріалів (створення | | |кадастрових планів одиниць | | |кадастрового обліку, створення | | |відповідних електронних обмінних | | |файлів, у тому числі | | |територіальних зон та ін.) | | ------------+---------------------------------+-----------------| Етап 3 |Завершальний. Оформлення | | |результатів робі і підготовка | | |звіту | | -----------------------------------------------------------------
9. Очікувані результати та порядок реалізації роботи Результатом роботи є створення кадастрових планів території
сільських (селищних, міських) рад (кадастрових зон) для
впровадження електронних реєстрів складових частин державного
земельного кадастру, формування баз даних автоматизованої системи
державного земельного кадастру, впорядкування відомостей про
об'єкти кадастрового обліку системи державного земельного
кадастру, що має значно покращити стан справ щодо ведення
державного земельного кадастру, використання, охорони та
проведення моніторингу земель, інвентаризації земель усіх
категорій та здійснення землеустрою. Результати робіт повинні бути внесені до автоматизованої
системи державного земельного кадастру у встановленому порядку. _________________________________________________________________

(відповідно до виду земельно-кадастрових

робіт зазначається, у якому вигляді, на яких
__________________________________________________________________

об'єктах чи у яких органах використовуватимуться

результати роботи, які додаткові умови
__________________________________________________________________

для цього повинні виконуватися)
Використання інформації, що зберігається в електронних
обмінних файлах, на даний час відповідно до вимог директиви
INSPIRE не передбачено. При проведенні робіт використовуються
сучасні інформаційні та ГІС-технології, які повинні: забезпечувати можливість роботи з планово-картографічними
матеріалами в електронному вигляді (растрові зображення в форматах
TIF, TIFF, GEO-TIFF, JPG тощо, векторні - у форматі обмінних
файлів, наведених в підпункті 7.2 даного технічного завдання); сприймати обмінний файл, наведений в підпункті 7.2 даного
технічного завдання, метричну та атрибутивну інформацію для
відображення об'єктів кадастрового обліку на різних тематичних
шарах та у різних базах даних; мати зворотній зв'язок для обміну інформацією із
спеціалізованим програмним забезпеченням, яке використовується для
обробки результатів землевпорядних та топографо-геодезичних робіт
(Інвент-град, Digital, Кредо тощо), при цьому обмін інформацією
повинен забезпечуватись за допомогою обмінного файлу, наведеного в
підпункті 7.2 даного технічного завдання; формувати планово-картографічні матеріалами в електронному
вигляді у форматі, який дає можливість переглянути, опрацювати і
відобразити їх у векторному та растровому виді за допомогою ГІС
(ArcGIS, Bentley "Microstation", Intergraph "Geomedia" тощо). Вимоги до комп'ютерної техніки, яка використовуватиметься з
ГІС: процесор - не менше ніж Intel Core 2 Duo (1,8 GHz/1MB/800MHz
або вище); системна логіка - Intel 946GZ Express або краща; оперативна пам'ять - не менше 1 GB, DDR-2-Synch DRAM PC-5300
або краща; відеоадаптер - інтегрований Intel Graphics Media Accelerator
3000 або кращій; жорсткий диск - не менше ніж 120 GB SATA 3.0Gb/sec, 8MB
cache, 7.200 rpm або кращій. Вимоги до програмного забезпечення: операційна система Microsoft Windows 2000/2003/XP/Vista.
10. Порядок приймання роботи та її етапів Результати роботи передають Замовнику в терміни, визначені
календарним планом. Розгляд та приймання результатів робіт здійснюється у
відповідності з вимогами нормативних документів, зазначених у
пункті 4. Передача оформлених результатів робіт здійснюється
супроводжувальними документами виконавця. Замовник має право перевіряти хід і якість робіт в погоджені
з Виконавцем терміни без обмеження. Результати роботи розглядаються науково-технічною радою
виконавця або заслуховуються на засіданні колегії головного
управління земельних ресурсів області.
11. Матеріали, які подають під час закінчення роботи та її
етапів Після закінчення роботи Замовнику надаються належним чином
оформлені результати робіт в паперовому та електронному вигляді
відповідно до визначених в договорі вимог: - анотований звіт та матеріали виконаних робіт в електронному
вигляді направляються до Держкомзему для подальшої передачі Центру
державного земельного кадастру та формування автоматизованої
системи ведення державного земельного кадастру; - примірник звіту передається до відповідного територіального
(районного, міського) органу земельних ресурсів; Звіт про роботу оформляється згідно з вимогами ГОСТ 2.105-95.
12. Технічний захист інформації з обмеженим доступом Захист інформації з обмеженим доступом здійснюється
відповідно до вимог Закону України "Про інформацію" від 2 жовтня
1992 р. N 2657-XII ( 2657-12 ) (із змінами), постанови Кабінету
Міністрів України від 27.11.98 N 1893 ( 1893-98-п ) "Про
затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і
використання документів, справ видань та інших матеріальних носіїв
інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю
держави" (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від
29.03.2006 N 373 ( 373-2006-п ) "Про затвердження Правил
забезпечення захисту інформації в інформаційних,
телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах"
(із змінами), ДСТУ 3396.0, наказу Держземагенства від 22.10.2007
N 256 "Про введення в дію Переліку відомостей, віднесених до
конфіденційної інформації, що є власністю держави і якій надається
гриф обмеженого доступу "Для службового користування".
________________________________________
(керівник відповідного підрозділу
організації - замовника робіт)
__________ _________________________
(підпис) (розшифровка підпису)
__________
(дата)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомзему

04.07.2008 N 156

Додаток 1

до договору

від "__" ________ ____ N ___

Погоджено Затверджено ______________________________ ______________________________
(керівник (заступник) (керівник (заступник)
організації споживача) організації замовника)
________ _____________________ ________ _____________________
(підпис) (розшифровка підпису) (підпис) (розшифровка підпису)
__________ __________
(дата) (дата)

БАЗОВЕ

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на виконання робіт щодо оновлення

планово-картографічних матеріалів у межах території __________________________________________________

(сільська (селищна, міська) рада, район, область)

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА ЗА КПКВК 2408030

"ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ"
Погоджено __________________________________
(керівник (заступник) підприємства
(організації) - виконавця робіт)
________ _________________________
(підпис) (розшифровка підпису)
__________
(дата)
1. Підстава для виконання роботи Постанова Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 р.
N 151 ( 151-2008-п ) та Паспорт бюджетної програми на 2008 рік за
КПКВК 2408030 "Проведення земельної реформи", затверджений наказом
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
від 13 лютого 2008 р. N 68/172 та наказом Міністерства фінансів
України від 26 березня 2008 р. N 150/462.
2. Мета і призначення роботи Метою роботи є розробка технічної документації в паперовому
та електронному вигляді зі складання планів існуючого використання
земель в розрізі сільських (селищних, міських) рад, інших
планово-картографічних матеріалів.
3. Характеристика об'єкту ___________________________________ _________________________________________________________________

(місце розташування об'єкту та кадастрові номери

кадастрових округів (зон))
4. Вихідні дані для проведення роботи Вихідними даними для виконання робіт по оновленню
планово-картографічних матеріалів є: розроблені проекти
землеустрою щодо встановлення і зміни меж
адміністративно-територіальних утворень, меж населених пунктів,
матеріали ґрунтових обстежень минулих років, технічна документація
по встановленню меж прибережних захисних смуг, охоронних зон
лінійних об'єктів (лінії електропередач та зв'язку, газо-, нафтота
інші продуктопроводи), проекти землеустрою щодо організації і
встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого
природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та
історико-культурного призначення, проекти землеустрою щодо
формування земель комунальної власності територіальних громад і
проекти розмежування земель державної та комунальної власності
населених пунктів, матеріали грошової оцінки земель населених
пунктів та інші актуальні планово-картографічні матеріали. Визначення складу та обсягів робіт по оновленню
планово-картографічних матеріалів здійснюється відповідно до
затвердженої проектно-кошторисної документації, розробленої згідно
з умовами договору та вимогами нормативних документів.
5. Нормативно-правова база Закони України: Земельний кодекс України N 2768-III ( 2768-14 ) від 25 жовтня
2001 року (із змінами та доповненнями); "Про землеустрій" N 858-IV ( 858-15 ) від 22 травня 2003 року
(із змінами та доповненнями); Накази Держкомзему України: від 26.08.97 N 85 ( z0522-97 ) "Про затвердження Положення
про земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів"; від 15.06.2001 N 97/298/124 ( z0579-01 ) "Про затвердження
Розмірів оплати земельно-кадастрових робіт та послуг"; від 23.05.2003 N 136 "Про затвердження вимог до структури,
змісту та формату файлу обміну результатів землевпорядних робіт в
електронному вигляді на магнітних носіях". від 28.08.2008 N 334 "Про затвердження тимчасового порядку
формування територіальних зон". ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки.
Структура і правила оформлення" ( n0001217-96 ). ДБН Б.1-1-93 СМБД. Порядок створення і ведення містобудівних
кадастрів населених пунктів. ГКНТА 2-04-02-98 Інструкції з топографічного знімання в
масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 ( z0393-98 ). ГКНТА 3.01.05-93 Керівний технічний матеріал з інвентаризації
земель населених пунктів. ДБН Г.1-1-93 Порядок визначення вартості розроблення
нормативних документів. ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация
нарушенных земель для рекультивации ( v2228400-85 ). ГОСТ 17.5.3.02-90 Охрана природы. Земли. Нормы выделения на
землях государственного лесного фонда защитных полос вдоль
железных и автомобильных дорог. ГОСТ 17.5.3.03-80 Охрана природы. Земли. Общие требования к
гидролесомелиорации ( v4368400-80 ).
6. Виконавці роботи Виконавцями робіт з оновлення планово-картографічних
матеріалів можуть бути суб'єкти підприємницької діяльності, які
мають відповідну ліцензію та відносяться до сфери управління
центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів. Виконання робіт може здійснюватися головним виконавцем з
залученням співвиконавців складових частин робіт. Взаємодія при
виконанні робіт між співвиконавцями здійснюється наступним чином: - вихідні дані, визначені у пункті 4 отримуються у районних
відділах земельних ресурсів; - інформація у електронному вигляді стосовно меж земельних
ділянок, які надані у власність чи передані у користування (у тому
числі на умовах оренди), цільове призначення та їх кадастрових
номерів отримується у відповідній регіональній філії Центру
державного земельного кадастру. Координація виконання робіт з оновлення
планово-картографічних матеріалів здійснюється головним
управлінням земельних ресурсів у відповідній області відповідно
затвердженого технічного завдання. _________________________________________________________________
(головний виконавець і виконавці складових частин роботи,
__________________________________________________________________

номер і дата затвердження ліцензії

на виконання землевпорядних робіт)
7. Вимоги до розроблення документації
7.1. У процесі виконання робіт необхідно забезпечити
виконання наступних основних завдань: - здійснити аналіз стану документації із землеустрою та даних
щодо обліку земель у розрізі території сільської (селищної,
міської) ради та придатність їх для складання планів існуючого
використання земель; - здійснити аналіз існуючого стану індексних кадастрових карт
та кадастрових планів на відповідній території; - здійснити оновлення планово-картографічних матеріалів на
основі використання матеріалів аерофотозйомки, космічної зйомки,
методами наземних інструментальних зйомок поточних змін елементів
картографічної інформації, а також матеріалів польових обстежень,
враховуючи термін актуальності (5 років); - здійснити порівняльний аналіз оновлених
планово-картографічних матеріалів із даними форми 6-зем
( z0788-98, za788-98 ) та правовстановлюючих документів і вирішити
питання щодо узаконення наявних змін.
7.2. Технічна документація складається з пояснювальної
записки, додатків до неї, графічних матеріалів та електронних
обмінних файлів, які містить метричну інформацію про об'єкти. 7.2.1. Пояснювальна записка повинна включати: - характеристику об'єкта (місце розташування, загальна площа,
кількість та площа населених пунктів); - перелік раніше розробленої та використаної документації із
землеустрою; - інформацію про загальну кількість та площу земельних
ділянок наданих у власність чи переданих у користування (у тому
числі на умовах оренди), про землі, що не використовуються
власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай), а також
землі запасу (резервного фонду); - загальну характеристику земель у межах населених пунктів
(кількість та площа землеволодінь та землекористувань, наявність
земель запасу (резервного фонду); - інформацію про кількість громадян, які отримали державні
акти на право приватної власності на земельну ділянку у розмірі
земельної частки (паю) взамін сертифікату та кількість громадян,
які не отримали державні акти на право приватної власності на
земельну ділянку; - інформацію про дані державного земельного кадастру за
формою 6-зем ( z0788-98, za788-98 ); - інші показники, що характеризують територію відповідної
ради. 7.2.2. Додатки готуються у табличній формі. З метою зведення
інформації та узагальнення показників, що містяться у додатках,
таблиці формуються у електронному вигляді. Додатки до технічної документації повинні містити: - список власників, які отримали земельні ділянки у розмірі
земельної частки (паю) в натурі (на місцевості) за межами
населеного пункту; - список власників, які отримали земельні ділянки у розмірі
земельної частки (паю) в натурі (на місцевості) у межах населеного
пункту; - експлікацію земель по землевласниках і землекористувачах за
формою 6-зем ( z0788-98, za788-98 ); - експлікацію земель по угіддям; - порівняльну таблицю щодо реального стану використання
земель та стану використання земель за формою 6-зем
( z0788-98, za788-98 ) і правовстановлюючих документів:
------------------------------------------------------------------------------ N | Назва | Площа | Площа |Розходження| Площа |Розходження| п/п|землевласника|земельної | земельної |з даними | земельної | з даними | | (землекори | ділянки | ділянки |оновлення |ділянки за | оновлення | | стувача) |за даними | за формою | планово- |правовстано| планово- | | земельної |оновлення | 6-зем |картогра- | влюючими | картогра- | | ділянки | планово- |( z0788-98,| фічних |документами| фічних | | | картогра-| za788-98 )|матеріалів | | матеріалів| | | фічних | | | | | | |матеріали | | | | | ---+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | + | - | | + | - | ---+-------------+----------+-----------+-----+-----+-----------+-----+-----| | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------
7.2.3. Графічні матеріали "План існуючого використання земель
в межах території сільської (селищної, міської) ради" складаються
на основі робочого плану (креслення). На креслення повинні бути
нанесені: - межі території відповідної ради і населених пунктів (за
проектом формування територій і встановлення меж сільських
(селищних) рад та проектом встановлення меж сільських населених
пунктів); - межі кадастрових кварталів (зон) у межах
адміністративно-територіальних територій; - межі земельних ділянок, що надані у власність чи передані у
користування (у тому числі на умовах оренди); землі, що не
використовуються власниками сертифікатів на право на земельну
частку (пай) та їх кадастрові номери у розрізі кадастрового
кварталу, кадастрової зони у межах сільських (селищних, міських)
рад у масштабі: за межами населених пунктів - 1:10 000, в межах
населених пунктів - 1:2000; - елементи гідрографії і гідротехнічні споруди, дорожня
мережа, лінії електропередач (потужністю 35 тис. кВ і більше),
нафто- і газопроводи; - територіальні зони (за наявністю): * захисні смуги; * зони санітарної (гірничо-санітарної) охорони; охоронні зони
з забороною діяльності, яка шкідливо впливає або може вплинути на
додержання режиму використання земель історико-культурного
призначення; * прибережні захисні смуги вздовж морів, річок та навколо
водойм; * водоохоронні зони; * смуги відведення з особливим режимом використання для
забезпечення експлуатації та захисту від забруднення, пошкодження
і руйнування каналів зрошувальних і осушувальних систем,
гідротехнічних та гідрометричних споруд, водойм і гребель на
берегах річок; * берегові смуги водних шляхів; * охоронні зони уздовж наземних, надземних і підземних
трубопроводів; * охоронні зони уздовж повітряних і підземних кабельних ліній
зв'язку, що проходять поза населеними пунктами, а також навколо
випромінювальних споруд телерадіостанцій та радіорелейних ліній; * охоронні зони уздовж повітряних і підземних кабельних ліній
електропередачі; * захисні, охоронні та інші зони з особливими умовами
користування навколо військових та інших оборонних об'єктів; * обмежень, пов'язаних з наявністю родовищ корисних копалин; * інші зони з особливим режимом використання. На кресленні також показується опис меж у розрізі суміжних
сільських (селищних, міських) рад, умовні позначення, штамп. Над
штампом робиться напис "Погоджено", дата і підпис начальника
органу земельних ресурсів у районі (місті). Точність і зміст плану
існуючого використання земель має забезпечити вирішення завдань
земельного кадастру та землеустрою.
7.3. Плани існуючого використання земель у паперовому виді
повинні містити експлікацію земель відповідно до форми звітності
6-зем ( z0788-98, za788-98 ). Плани існуючого використання земель створюються в умовній
системі координат 1963 року - СК-63, відповідно до Тимчасових умов
використання і розповсюдження топографо-геодезичної та
картографічної інформації при створенні земельно-кадастрової
документації, затверджених наказом Головного управління геодезії,
картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України N 44 від
05.04.96 р. та узгоджених з Держкомземом та Топографічним
управлінням Генерального Штабу Збройних сил України.
7.4. Креслення супроводжується файлом, який містить метричну
інформацію про об'єкти, перераховані у підпункті 7.2.3 Для
земельних ділянок вказується кадастровий номер. Файли надаються
окремо по кожній сільській (селищній, міській) раді. Файли по
об'єктам, перерахованим у підпункті 7.2.3 подаються в окремих
директоріях (наприклад, приватні земельні ділянки, об'єкти
гідрографії, охоронні зони підземних кабельних ліній
електропередач тощо). 7.4.1. Порядок формування та складання територіальних зон Межі територіальних зон (далі - ТЗ) формуються на підставі
наявної або окремо розробленої документації із землеустрою. Документація із землеустрою розробляється на основі виконаних
топографо-геодезичних, картографічних, землеоціночних робіт, з
використанням існуючих планово-картографічних матеріалів та
отриманих при виконанні робіт метричних даних (координати меж ТЗ в
єдиній геодезичній системі координат). При відсутності
документації із землеустрою, зокрема, проектів землеустрою щодо
встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень,
проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій
природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного
призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного
призначення, проекти землеустрою щодо створення нових та
впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань, проекти
землеустрою щодо формування земель комунальної власності
територіальних громад і проекти розмежування земель державної та
комунальної власності населених пунктів, що визначають геодезичні
координати меж ТЗ у єдиній геодезичній системі координат, та
неможливості або недоцільності проведення пректно-вишукувальних
робіт, дані про межі ТЗ можуть визначатися по матеріалам планів
формування територій сільських, селищних, міських рад та населених
пунктів, спеціальних тематичних карт і атласів стану земель та їх
використання, здійсненням дигіталізації планово-картографічних
матеріалів та фотограмметричним методом, з обов'язковим
урахуванням вже існуючих даних про суміжні або вкраплені земельні
ділянки або ТЗ по даних державного земельного кадастру. 7.4.2. Внесення інформації в обмінний файл Відомості про межі територіальних зон, а саме: - адміністративно-територіальних утворень; - розподілу земель за їх цільовим призначенням; - містобудівної цінності; - архітектурно-планувального зонування земель; - економіко-планувального зонування; - агровиробничих груп ґрунтів; - дії інженерно-геологічних факторів; - санітарно-захисних зон; - особливого режиму використання земель; - особливого захисту та охорони земель; - охоронні зони інженерних споруд документів; - обмежень та обтяжень у використанні земель, земельних
сервітутів, вносяться в обмінний файл по кожній окремій ТЗ або по
декількох ТЗ в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці
(Додаток). Дескриптори в обмінному файлі заповнюються відповідно до
наказів Держкомзему від 23.05.2003 N 136 "Про затвердження вимог
до структури, змісту та формату файлу обміну результатів
землевпорядних робіт в електронному вигляді на магнітних носіях"
та від 28.08.2008 N 334 "Про затвердження тимчасового порядку
формування територіальних зон".
8. Етапи роботи та терміни їх виконання
------------------------------------------------------------------ Етап роботи | Зміст етапу (види | Термін виконання | | земельно-кадастрових робіт, | | | очікуваний результат) | | -------------+-------------------------------+------------------| Етап 1 |Підготовчий. Аналіз існуючих | | |планово-картографічних | | |матеріалів | | -------------+-------------------------------+------------------| Етап 2 |Переведення матеріалів в | | |електронний вигляд (сканування,| | |векторизація, створення баз | | |даних та ін.) | | -------------+-------------------------------+------------------| Етап 3 |Завершальний. Оформлення | | |результатів робі і підготовка | | |звіту | | -----------------------------------------------------------------
9. Очікувані результати та порядок реалізації роботи Результатом роботи є створення планів існуючого використання
земель у розрізі сільських (селищних, міських) рад на основі
використання матеріалів аерофотозйомки, космічної зйомки, методами
наземних інструментальних зйомок поточних змін елементів
картографічної інформації, а також матеріалів польових обстежень.
Створені картографічні матеріали з нанесеними межами населених
пунктів, земельних ділянок, територіальних зон є вихідними даними
для ведення державного земельного кадастру, використання, охорони
та проведення моніторингу земель, інвентаризації земель усіх
категорій та здійснення землеустрою. Результати виконаних робіт в електронному та паперовому
вигляді повинні бути основою для внесення відповідних змін у
чергові кадастрові плани при здійсненні ведення державного
земельного кадастру на усіх рівнях. _________________________________________________________________

(відповідно до виду робіт зазначається, у якому вигляді,

на яких об'єктах чи у яких органах
__________________________________________________________________

використовуватимуться результати роботи, які додаткові

умови для цього повинні виконуватися)
При проведенні робіт використовуються сучасні інформаційні та
ГІС-технології, які повинні: забезпечувати можливість роботи з планово-картографічними
матеріалами в електронному вигляді (растрові зображення в форматах
TIF, TIFF, GEO-TIFF, JPG тощо, векторні - у форматі обмінних
файлів, наведених в підпункті 7.4 даного технічного завдання); сприймати обмінний файл, наведений в підпункті 7.4 даного
технічного завдання, метричну та атрибутивну інформацію для
відображення об'єктів кадастрового обліку на різних тематичних
шарах та у різних базах даних; мати зворотній зв'язок для обміну інформацією із
спеціалізованим програмним забезпеченням, яке використовується для
обробки результатів землевпорядних та топографо-геодезичних робіт
(Інвент-град, Digital, Кредо тощо), при цьому обмін інформацією
повинен забезпечуватись за допомогою обмінного файлу, наведеного в
підпункті 7.4 даного технічного завдання; формувати планово-картографічні матеріалами в електронному
вигляді у форматі, який дає можливість переглянути, опрацювати і
відобразити їх у векторному та растровому виді за допомогою ГІС
(ArcGIS, Bentley "Microstation", Intergraph "Geomedia" тощо).
Сумісність обмінних файлів затвердженого формату даних у роботі з
різними ГІС забезпечується у разі включення до цих ГІС
інструментарію для роботи із цим форматом даних. Вимоги до комп'ютерної техніки, яка використовуватиметься з
ГІС, базуються на оптимальних чи рекомендованих вимогах ГІС до
комп'ютерної техніки.
10. Порядок приймання роботи та її етапів Звіт про результати роботи передається Замовнику в терміни,
визначені календарним планом. Картографічні матеріали передаються
Замовнику в електронному сканованому та (або) векторному виді. Розгляд та приймання результатів робіт здійснюється
відповідно з вимогами нормативних документів, зазначених у
пункті 4. Передача оформлених результатів робіт здійснюється
супроводжувальними документами Виконавця. Замовник має право перевіряти хід і якість робіт в погоджені
з Виконавцем терміни без обмеження. Результати роботи розглядаються науково-технічною радою
Виконавця або заслуховуються на засіданні колегії головного
управління земельних ресурсів області.
11. Матеріали, які подають після закінчення роботи Після закінчення роботи Замовнику надаються належним чином
оформлені результати робіт в паперовому та електронному вигляді
відповідно визначених у договорі вимог (орієнтовно у двох
примірниках): - анотований звіт та матеріали виконаних робіт в електронному
вигляді направляються до Держкомзему; - перший примірник звіту передається до відповідного
територіального органу земельних ресурсів; - другий примірник звіту передається по акту
приймання-передачі ДП "Інститут землеустрою". Звіт про роботу оформляється згідно з вимогами ГОСТ 2.105-95. Формування автоматизованої системи ведення державного
земельного кадастру (далі - АС ДЗК) здійснюється Державним
підприємством "Центр державного земельного кадастру при Державному
комітеті України по земельних ресурсах" (далі - Центр ДЗК). Центр ДЗК створений відповідно до Указу Президента України
від 17 лютого 2003 року N 134 ( 134/2003 ) "Про заходи щодо
створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок,
нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного
кадастру", постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2003
N 1088 ( 1088-2003-п ) "Про створення єдиної системи державної
реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них в
складі державного земельного кадастру". АС ДЗК реалізується із застосуванням сучасних світових
технологій. Використовується програмний продукт ARCVIEW 9.x фірми
ESRI - світового лідера ГІС технологій. В рамках виконання робіт по даному технічному завданню
повинні бути виконані роботи по формуванню обмінних файлів
відповідно до пункту 7.4 даного технічного завдання на
різноманітні об'єкти кадастрового обліку. Ця інформація готується
для подальшого внесення до АС ДЗК і врахування при виконанні
ведення державного земельного кадастру за допомогою АС ДЗК.
12. Технічний захист інформації з обмеженим доступом Захист інформації з обмеженим доступом здійснюється
відповідно до вимог Закону України "Про інформацію" від 2 жовтня
1992 року N 2657-XII ( 2657-12 ) (із змінами), постанови Кабінету
Міністрів України від 27.11.98 N 1893 ( 1893-98-п ) "Про
затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і
використання документів, справ видань та інших матеріальних носіїв
інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю
держави" (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від
29.03.2006 N 373 ( 373-2006-п ) "Про затвердження Правил
забезпечення захисту інформації в інформаційних,
телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах"
(із змінами), ДСТУ 3396.0, наказу Держземагенства від 22.10.2007
N 256 "Про введення в дію Переліку відомостей, віднесених до
конфіденційної інформації, що є власністю держави і якій надається
гриф обмеженого доступу "Для службового користування".
__________________________________
(керівник (заступник) організації
споживача)
__________ ______________________
(підпис) (розшифровка підпису)
__________
(дата)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: