open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.12.2010 N 492

Про нову редакцію наказу "Про запровадження

системи управління якістю у центральному

апараті Мінвуглепрому"

У зв'язку з кадровими змінами у центральному апараті
Міністерства вугільної промисловості України та з метою підвищення
результативності і ефективності діяльності центрального апарату
Мінвуглепрому шляхом запровадження системи управління якістю
відповідно до національного стандарту ДСТУ ISO 9001-2001 "Системи
управління якістю. Вимоги" та Програми запровадження системи
управління якістю в органах виконавчої влади, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2006 N 614
( 614-2006-п ), керуючись п. 12 Положення про Міністерство
вугільної промисловості України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 02.11.2006 N 1527 ( 1527-2006-п ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити нову редакцію Положення про Координаційну раду
з управління якістю Мінвуглепрому згідно з додатком 1.
2. Затвердити новий склад Координаційної ради з управління
якістю Мінвуглепрому згідно з додатком 2.
3. Затвердити новий склад робочої групи із запровадження
системи управління якістю у центральному апараті Мінвуглепрому
згідно з додатком 3.
4. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Мінвуглепрому
від 24.12.2008 N 667 ( v0667644-08 ) "Про запровадження системи
управління якістю у центральному апараті Мінвуглепрому".
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр Ю.Ященко

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінвуглепрому

02.12.2010 N 492

ПОЛОЖЕННЯ

про Координаційну раду з управління

якістю Мінвуглепрому

1. Координаційна рада з управління якістю Мінвуглепрому
(далі - Координаційна рада) є дорадчим органом, дія якого
припиняється з моменту отримання сертифіката на систему управління
якістю Мінвуглепрому.
2. Координаційна рада у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента
України та Кабінету Міністрів України, Положенням про
Мінвуглепром ( 1527-2006-п ), наказами Мінвуглепрому та цим
Положенням.
3. Головним завданням Координаційної ради є організація
розроблення, запровадження та постійне удосконалення системи
управління якістю у Мінвуглепромі.
4. Координаційна рада відповідно до покладеного на неї
завдання: - організовує проведення аналізу відповідності діяльності
Мінвуглепрому вимогам національного стандарту ДСТУ ISO 9001-2001
та здійснює підготовку заходів щодо приведення її у відповідність
до цих вимог; - координує діяльність з розроблення та актуалізації
документів системи управління якістю в Мінвуглепромі; - вносить Міністру пропозиції щодо кандидатур внутрішніх
аудиторів для оцінювання результатів запровадження системи
управління якістю в центральному апараті Мінвуглепрому; - розробляє та затверджує програму проведення внутрішніх
аудитів системи управління якістю Мінвуглепрому, здійснює контроль
за її виконанням; - розробляє коригуючі заходи та приймає відповідні рішення за
підсумками проведення аудитів системи управління якістю в
Мінвуглепромі; - проводить аналіз результативності та ефективності процесів
системи управління якістю в Мінвуглепромі, приймає рішення за
підсумками цього аналізу; - координує діяльність, спрямовану на організацію та
проведення навчання фахівців Мінвуглепрому з питань управління
якістю; - ініціює запровадження кращого міжнародного досвіду з питань
управління якістю в діяльності Мінвуглепрому.
5. Координаційна рада має право: - одержувати інформацію від структурних підрозділів
центрального апарату Мінвуглепрому з питань функціонування системи
управління якістю; - заслуховувати звіти головного уповноваженого з питань
запровадження та забезпечення функціонування системи управління
якістю у Мінвуглепромі та внутрішніх аудиторів для оцінювання
результатів запровадження системи управління якістю, здійснювати
контроль за їх діяльністю; - ініціювати підготовку структурними підрозділами
центрального апарату Мінвуглепрому проектів документів системи
управління якістю, розглядати та вносити їх на затвердження
керівництву Міністерства.
6. До складу Координаційної ради входять голова
Координаційної ради, заступник голови Координаційної
ради - головний уповноважений з питань запровадження та
забезпечення функціонування системи управління якістю у
центральному апараті Міністерства, секретар Координаційної ради та
члени ради. Персональний склад Координаційної ради затверджується
наказом Мінвуглепрому.
7. Заступник голови Координаційної ради, який призначається
головним уповноваженим з питань запровадження та забезпечення
функціонування системи управління якістю у центральному апараті
Мінвуглепрому: - організовує впровадження та підтримання процесів,
необхідних для ефективного функціонування системи управління
якістю; - звітує перед Міністром про функціонування системи
управління якістю та надає пропозиції щодо її удосконалення; - забезпечує ознайомлення з вимогами замовника в межах
Мінвуглепрому; - забезпечує взаємодію Мінвуглепрому із зовнішніми сторонами
з питань, пов'язаних з функціонуванням системи управління якістю.
8. Засідання Координаційної ради проводиться за необхідністю
і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше, ніж половина
її членів. Головує на засіданнях голова Координаційної ради або за
його дорученням заступник голови Координаційної ради. Рішення Координаційної ради приймаються голосуванням,
більшістю голосів її членів, які присутні на засіданні
Координаційної ради. У разі рівного розподілу голосів при
голосуванні голос головуючого на засіданні Координаційної ради є
вирішальним. Питання, які потребують оперативного вирішення, можуть
попередньо узгоджуватися шляхом опитування членів Координаційної
ради та готуватися до розгляду в установленому порядку. Рішення Координаційної ради готуються у вигляді протоколів,
які підписує головуючий та секретар засідання Координаційної ради. Рішення Координаційної ради обов'язково подаються на розгляд
Міністру.
9. Секретар Координаційної ради готує документи для засідань
Координаційної ради та забезпечує належне протокольне оформлення
рішень Координаційної ради на засіданні.
10. Робоча група із запровадження у центральному апараті
Мінвуглепрому системи управління якістю є робочим органом
Координаційної ради. Робоча група: - забезпечує організацію, впровадження, підтримання та
взаємодію процесів, необхідних для ефективного функціонування
системи управління якістю; - розробляє та надає на затвердження Координаційній раді
документацію щодо впровадження та функціонування системи
управління якістю; Керівник робочої групи організовує засідання робочої групи за
необхідністю.
11. У кожному структурному підрозділі Мінвуглепрому
визначається уповноважений з питань запровадження та забезпечення
функціонування системи управління якістю у центральному апараті
Міністерства. Уповноважені з розроблення та забезпечення
функціонування системи управління якістю розроблюють, забезпечують
впровадження, підтримання та взаємодію процесів, необхідних для
ефективного функціонування системи управління якістю у своїх
структурних підрозділах.
12. Організаційно-методичне забезпечення діяльності
Координаційної ради здійснює Інформаційно-аналітичний департамент.
13. У подальшому відповідальність за функціонування та
удосконалення системи управління якістю Мінвуглепрому покладається
на заступника Міністра - головного уповноваженого з питань
запровадження та забезпечення функціонування системи управління
якістю у центральному апараті Мінвуглепрому та
Інформаційно-аналітичний департамент.

Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінвуглепрому

02.12.2010 N 492

СКЛАД

Координаційної ради з управління

якістю Мінвуглепрому

Ященко - Міністр, голова Координаційної ради
Юрій Петрович
Фічов - заступник Міністра, головний
Володимир Вікторович уповноважений з питань запровадження та

забезпечення функціонування системи

управління якістю у центральному

апараті Мінвуглепрому, заступник голови

Координаційної ради
Бурлай - директор Інформаційно-аналітичного
Тетяна Вікторівна департаменту
Войтенко - начальник Відділу режимно-секретної та
Святослав Всеволодович мобілізаційної роботи
Красник - заступник директора Департаменту
В'ячеслав Григорович технічної політики та розвитку шахтного

фонду - начальник відділу галузевої

науки
Жижко - начальник Управління інвестиційних
Олег Анатолійович програм та тендерних закупівель
Коровка - начальник Управління капітального
Олександр Іванович будівництва
Костенко - начальник Юридичного управління
Вадим Павлович
Лесик - директор Департаменту бухгалтерського
Леся Степанівна обліку, звітності та внутрішнього

аудиту
Марушкевич - директор Фінансово-економічного
Ірина Миколаївна департаменту
Ничипор - директор Департаменту виробничих
Михайло Володимирович програм
Шафарук - начальник Управління майнових
Галина Василівна відносин
Зінчук - начальник Управління кадрів та
Олена Федорівна трудових ресурсів
Тютюник - начальник Управління реструктуризації
Олексій Володимирович
Ященко - директор Департаменту промислової
Ігор Олексійович безпеки та охорони праці
Фольварочна - головний спеціаліст відділу керівних
Галина Іванівна кадрів та державної служби Управління

кадрів та трудових ресурсів, секретар.

Додаток 3
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінвуглепрому

02.12.2010 N 492

СКЛАД

робочої групи із запровадження системи

управління якістю у центральному

апараті Мінвуглепрому

Фічов - заступник Міністра, головний
Володимир Вікторович уповноважений з питань запровадження та

забезпечення функціонування системи

управління якістю у центральному

апараті Мінвуглепрому, керівник робочої

групи
Баженова - начальник відділу торфу та бурого
Лариса Францівна вугілля Департаменту технічної політики

та розвитку шахтного фонду
Рудика - заступник директора
Денис Олександрович Інформаційно-аналітичного

департаменту - начальник відділу

зв'язків з Верховною Радою України

та громадськими організаціями
Єфіменко - заступник директора
Ірина Володимирівна Інформаційно-аналітичного

департаменту - начальник

інформаційно-аналітичного відділу
Самборська - начальник претензійно-позовної роботи
Юлія Леонідівна Юридичного управління
Журба - головний спеціаліст Відділу
Олеся Василівна режимно-секретної та мобілізаційної

роботи
Захарченко - головний спеціаліст відділу організації
Тетяна Петрівна будівництва Управління капітального

будівництва
Кашуба - головний спеціаліст відділу координації
Євгенія Олександрівна розробки нормативів та проектних робіт

Управління реструктуризації
Пономарьова - начальник відділу реформування
Світлана Вікторівна власності Управління майнових відносин
Кукса - заступник начальника Управління кадрів
Валентина Василівна та трудових ресурсів - начальник

відділу керівних кадрів та державної

служби
Кудрік - головний спеціаліст відділу методології
Олена Іванівна бухгалтерського обліку Департаменту

бухгалтерського обліку, звітності та

внутрішнього аудиту
Новосельський - головний спеціаліст відділу інвестицій
Дмитро Валерійович Управління інвестиційних програм та

тендерних закупівель
Швидка - завідувач сектором з контролю якості
Людмила Григорівна вугільної продукції Державної інспекції

з контролю якості вугільної продукції
Тимченко - провідний спеціаліст
Олег Анатолійович інформаційно-аналітичного відділу

Інформаційно-аналітичного департаменту,

секретар.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: