open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.12.2005 N 492

Про затвердження Порядку підготовки аналізу

впливу проектів регуляторних актів, їх оприлюднення

та погодження із Держпідприємництвом, відстеження

результативності регуляторних актів

З метою належного застосування Закону України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) структурними підрозділами Міністерства при підготовці
проектів регуляторних актів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок підготовки аналізу впливу проектів
регуляторних актів, їх оприлюднення та погодження із
Держпідприємництвом, відстеження результативності регуляторних
актів (додається).
2. Керівникам структурних підрозділів Міністерства при
розробленні проектів регуляторних актів керуватися вимогами
Порядку підготовки аналізу впливу проектів регуляторних актів, їх
оприлюднення та погодження із Держпідприємництвом, відстеження
результативності регуляторних актів.
3. Начальнику юридичного управління (Володіну О.Г.) надавати
правову допомогу при застосуванні структурними підрозділами
зазначеного Порядку.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Баранчука В.М.
Міністр В.М.Шандра

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

промислової політики

України

29.12.2005 N 492

ПОРЯДОК

підготовки аналізу впливу проектів

регуляторних актів, їх оприлюднення

та погодження із Держпідприємництвом,

відстеження результативності

регуляторних актів

1. Загальні положення
1.1. Порядок підготовки аналізу впливу проектів регуляторних
актів, їх оприлюднення та погодження із Держпідприємництвом,
відстеження результативності регуляторних актів (далі - Порядок)
розроблений відповідно до Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ), постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004
N 308 ( 308-2004-п ) "Про затвердження методик проведення аналізу
впливу та відстеження результативності регуляторного акта".
1.2. Порядок регулює питання підготовки аналізу регуляторного
впливу проектів регуляторних актів, їх оприлюднення та погодження
із Держпідприємництвом структурними підрозділами Міністерства при
підготовці проектів регуляторних актів та відстеження
результативності регуляторних актів.
1.3. Цей Порядок не застосовується при підготовці
структурними підрозділами Міністерства: - Державних програм та програм галузевого спрямування; - стандартів, технічних умов, за винятком випадків, коли
положення стандартів, технічних умов, маючи у передбачених законом
випадках обов'язковий характер, встановлюють вимоги до суб'єктів
господарювання щодо проведення обов'язкових погоджень, аналізів,
експертиз, обстежень, випробувань тощо за допомогою третіх осіб; - галузевих нормативних актів з питань пожежної безпеки,
галузевих нормативних актів про охорону праці, нормативних
документів з метрології, за винятком випадків, коли у положеннях
зазначених документів містяться вимоги до суб'єктів господарювання
щодо проведення обов'язкових погоджень, аналізів, експертиз,
обстежень, випробувань тощо за допомогою третіх осіб; - актів з питань мобілізації; - актів, що містять державну таємницю України; - актів, що містять індивідуально-конкретні приписи, за
винятком актів, у яких одночасно містяться нормативні та
індивідуально-конкретні приписи; - актів, якими доводяться до відома підприємств, установ,
організацій, що належать до сфери управління Мінпромполітики
України, рішення Міністерства; - документів дозвільного характеру. Дія Порядку також не застосовується при забезпеченні
Міністерством участі у підготовці, укладанні та реалізації
міжнародних договорів.
1.4. Підготовка проекту регуляторного акта передбачає: - розроблення проекту; - аналіз регуляторного впливу; - оприлюднення проекту регуляторного акта; - відстеження результативності регуляторного акта; - погодження проекту регуляторного акта з Державним комітетом
України з питань регуляторної політики та підприємництва.
2. Визначення термінів
2.1. Регуляторний акт - це нормативно-правовий акт, який або
окремі положення якого спрямовані на правове регулювання
господарських відносин, який встановлює, змінює чи скасовує норми
права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб
і який або окремі положення якого спрямовані на правове
регулювання господарських відносин, а також адміністративних
відносин між Міністерством промислової політики України та
суб'єктами господарювання.
2.2. Регуляторний орган - Міністерство промислової політики
України (далі - Міністерство).
2.3. Відстеження результативності регуляторного акта -
заходи, спрямовані на оцінку стану впровадження регуляторного акта
та досягнення цим актом цілей, задекларованих при його прийнятті.
2.4. Показники результативності регуляторного акта -
показники, на підставі яких при проведенні відстеження
результативності регуляторного акта здійснюється оцінка стану
впровадження цього регуляторного акта та досягнення ним цілей,
задекларованих при його прийнятті.
2.5. Аналіз регуляторного впливу - документ, який містить
обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття
регуляторного акта, аналіз впливу, який справлятиме регуляторний
акт на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів
суб'єктів господарювання, громадян та держави, а також
обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам
державної регуляторної політики.
2.6. Звіт про відстеження результативності регуляторного
акта - документ, який містить дані про результати відстеження
результативності регуляторного акта та про методи, за допомогою
яких було здійснено таке відстеження.
2.7. Розробник проекту регуляторного акта - структурний
підрозділ Міністерства, на який покладено відповідальність за
розроблення проекту регуляторного акта, підготовку аналізу
регуляторного впливу, оприлюднення проекту регуляторного акта,
його погодження із Держпідприємництвом та відстеження
результативності регуляторного акта.
3. Підготовка аналізу регуляторного впливу
3.1. Стосовно кожного проекту регуляторного акта розробником
готується аналіз регуляторного впливу.
3.2. Аналіз регуляторного впливу готується до оприлюднення
проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень та
пропозицій.
3.3. При підготовці аналізу регуляторного впливу розробником
проекту регуляторного акта: 1) визначається проблема, яку передбачається розв'язати
шляхом прийняття регуляторного акта. При визначенні проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом
державного регулювання, зазначаються причини та умови виникнення
проблеми; обґрунтування неможливості її розв'язання за допомогою
ринкових механізмів або чинних регуляторних актів; суб'єкти, на
яких проблема справляє негативний вплив; 2) визначаються цілі регуляторного акта, визначаються та
оцінюються усі прийнятні альтернативні способи досягнення
зазначених цілей, наводяться аргументи щодо переваги обраного
способу. При визначенні та оцінці усіх прийнятних альтернативних
способів досягнення цілей державного регулювання наводяться не
менше ніж два можливих способи; оцінка кожного із способів;
причини відмови від застосування альтернативних способів
розв'язання проблеми; аргументи щодо переваги обраного способу; 3) описується механізм, який пропонується застосувати для
розв'язання проблеми, і відповідні заходи. В описі механізму, який пропонується застосувати для
розв'язання проблеми, і відповідних заходів наводяться основні
принципи і способи досягнення цілей державного регулювання та
визначається ступінь їх ефективності; 4) обґрунтовуються можливості досягнення визначених цілей у
разі прийняття регуляторного акта. При обґрунтуванні можливості досягнення цілей у разі
прийняття регуляторного акта наводиться оцінка впливу зовнішніх
факторів на дію акта з визначенням та порівнянням позитивних і
негативних обставин, які можуть вплинути на виконання вимог акта;
оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта органами
державної влади і органами місцевого самоврядування, фізичними та
юридичними особами; характеристика механізму повної або часткової
компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків
дії акта; 5) визначаються очікувані результати прийняття акта. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного
акта провадиться із застосуванням методу аналізу вигод та витрат у
простій (перелік очікуваних позитивних та негативних факторів) або
складній (із застосуванням різноманітних економічних моделей)
формі. Для проведення аналізу вигод та витрат установлюється певний
період. Розмір кожної вигоди та витрати обчислюється з
використанням статистичних даних, даних наукових досліджень та
опитувань, а також даних, одержаних з інших джерел. На підставі
обчисленого розміру кожної вигоди та витрати підсумовується
загальний розмір. 6) обґрунтовується запропонований строк дії акта (у разі
обмеження цього строку). Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта
здійснюється з урахуванням достатності цього строку для
розв'язання проблеми та досягнення цілей державного регулювання. 7) визначаються показники результативності акта. Прогнозні значення показників результативності регуляторного
акта встановлюються протягом різних періодів після набрання
чинності актом, обов'язковими з яких повинні бути: - розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і
державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта; - кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на
яких поширюватиметься дія акта; - розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами
господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням
вимог акта; - рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або
фізичних осіб з основних положень акта.
Примітка. Залежно від напрямку діяльності, змісту проекту егуляторного акта можливе передбачення додаткових показників.
Прогнозні значення показників результативності регуляторного
акта можуть бути виражені у кількісній формі. У разі неможливості
обчислення розмірів тієї чи іншої вигоди або витрати наводиться
текстовий опис результативності акта;
8) визначаються заходи, з допомогою яких буде здійснюватися
відстеження результативності акта. При визначенні заходів, з допомогою яких буде здійснюватися
відстеження результативності регуляторного акта, зазначаються
строки проведення базового та повторного відстеження
результативності акта; вид даних (статистичних, наукових
досліджень або опитувань), які використовуватимуться для такого
відстеження; групи осіб, що відбиратимуться для участі у
відповідному опитуванні; наукові установи, що залучатимуться для
відстеження.
3.4. Результати аналізу викладаються у письмовій формі і
підписуються Міністром або особою, яка його заміщує.
4. Оприлюднення проектів регуляторних актів

з метою одержання зауважень і пропозицій
4.1. Кожен проект регуляторного акта оприлюднюється
розробником з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних
та юридичних осіб, їх об'єднань. Якщо поданий на погодження проект регуляторного акта не
оприлюднювався, Державний комітет України з питань регуляторної
політики та підприємництва залишає проект без розгляду.
4.2. Про оприлюднення проекту регуляторного акта з метою
одержання зауважень і пропозицій розробник проекту повідомляє у
спосіб, передбачений статтею 13 Закону України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ), а саме: повідомлення про оприлюднення проекту
регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій,
проект регуляторного акта та відповідний аналіз регуляторного
впливу оприлюднюються шляхом опублікування у друкованих засобах
масової інформації та/або шляхом розміщення на офіційній сторінці
Міністерства в мережі Інтернет. При визначенні друкованих засобів масової інформації, в яких
публікуються документи, надається перевага офіційним друкованим
засобам масової інформації.
4.3. Витрати, пов'язані з оприлюдненням документів,
фінансуються за рахунок Міністерства.
4.4. Проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом
регуляторного впливу оприлюднюється не пізніше п'яти робочих днів
з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту
регуляторного акта.
4.5. Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта
повинно містити: - стислий виклад змісту проекту; - поштову та електронну адресу Міністерства; - інформацію про спосіб оприлюднення проекту регуляторного
акта та відповідного аналізу регуляторного впливу (назва
друкованого засобу масової інформації та/або адреса сторінки в
мережі Інтернет, де опубліковано чи розміщено проект регуляторного
акта, та аналіз регуляторного впливу); - інформацію про строк, протягом якого приймаються зауваження
та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань; - інформацію про спосіб надання фізичними та юридичними
особами, їх об'єднаннями зауважень та пропозицій.
4.6. Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх
об'єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється
Міністерством і не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж
три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та
відповідного аналізу регуляторного впливу.
4.7. Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного
акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані
протягом встановленого строку, підлягають обов'язковому розгляду
розробником цього проекту. За результатами цього розгляду
розробник проекту регуляторного акта повністю чи частково враховує
одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.
4.8. У разі врахування зауважень і пропозицій щодо проекту
регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу,
що одержані протягом встановленого строку, розробник здійснює
повторне внутрішнє погодження проекту регуляторного акта.
5. Відстеження результативності регуляторних актів
5.1. Стосовно кожного регуляторного акта розробником
послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження
його результативності.
5.2. Відстеження результативності регуляторного акта включає: - виконання заходів з відстеження результативності; - підготовку та оприлюднення звіту про відстеження
результативності.
5.3. Для відстеження результативності регуляторних актів
можуть бути використані статистичні дані та дані наукових
досліджень і соціологічних опитувань.
5.4. Базове відстеження здійснюється до дня набрання чинності
регуляторним актом або більшістю його положень з метою оцінки
стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія
акта.
5.5. Повторне відстеження здійснюється через рік після
набрання чинності актом або більшістю його положень, але не
пізніше ніж через два роки, якщо рішенням Міністерства не
встановлено більш ранній строк, з метою оцінки ступеня досягнення
цим актом визначених цілей.
5.6. Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки
починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, в тому
числі у разі, коли дію акта, прийнятого на визначений строк, було
продовжено з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених
цілей.
5.7. Базове, повторне та періодичне відстеження здійснюється
на основі показників і даних, визначених під час проведення
аналізу впливу регуляторного акта.
5.8. Види даних, що використовуються для відстеження,
визначаються Міністерством.
5.9. Одержані при здійсненні повторного відстеження
результативності значення показників результативності порівнюються
із значеннями цих показників, що були одержані при здійсненні
базового відстеження. Періодичні відстеження результативності
здійснюються з метою перевірки сталого досягання регуляторним
актом цілей, задекларованих при його прийнятті, після здійснення
повторного відстеження результативності цього регуляторного акта.
5.10. Строк виконання заходів з відстеження результативності
регуляторного акта не може бути більшим ніж сорок п'ять робочих
днів.
5.11. Після виконання відповідних заходів готується звіт
окремо для базового, повторного і періодичного відстеження та не
пізніше як у десятиденний строк з дня підписання оприлюднюється
шляхом опублікування у друкованих засобах масової інформації
та/або шляхом розміщення на офіційній сторінці Міністерства в
мережі Інтернет.
5.12. У звіті про результати відстеження зазначаються: - вид та назва регуляторного акта, результативність якого
відстежується, дата його прийняття та номер (у разі базового
відстеження дата прийняття і номер акта не зазначаються); - назва виконавця заходів з відстеження; - цілі прийняття акта; - строк виконання заходів з відстеження; - тип відстеження (базове, повторне або періодичне); - методи одержання результатів відстеження; - дані та припущення, на основі яких відстежувалася
результативність, а також способи одержання даних; - кількісні та якісні значення показників результативності
акта; - оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей.
5.13. Звіт про відстеження підписується Міністром або особою,
яка його заміщує.
5.14. Витрати на виконання заходів з відстеження
результативності фінансуються за рахунок Міністерства.
6. Погодження проектів регуляторних актів, які розробляються
Міністерством, із Державним комітетом України з питань
регуляторної політики та підприємництва
6.1. Проекти регуляторних актів,

які розробляються Міністерством, підлягають

погодженню із Державним комітетом України з питань

регуляторної політики та підприємництва.
6.2. Для погодження до Держпідприємництва разом з проектом
регуляторного акта подаються аналіз регуляторного впливу цього
проекту та копія оприлюдненого повідомлення про оприлюднення
проекту з метою одержання зауважень і пропозицій.
6.3. Державний комітет України з питань регуляторної політики
та підприємництва розглядає проект регуляторного акта та
документи, що додаються до нього, і приймає рішення про погодження
цього проекту або рішення про відмову в його погодженні.
6.4. Після доопрацювання проекту регуляторного акта та/або
відповідного аналізу регуляторного впливу з урахуванням наданих
зауважень та пропозицій цей проект подається на повторне
погодження до Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва.
6.5. У разі незгоди з рішенням про відмову в погодженні
проекту регуляторного акта Міністерство може звернутися відповідно
до Держпідприємництва з ініціативою щодо утворення погоджувальної
групи для проведення консультацій з метою усунення суперечностей.
До складу погоджувальної групи входять представники Міністерства
та Держпідприємництва. Рішення про відмову Держпідприємництва в погодженні проекту
регуляторного акта Міністерство має право оскаржити до урядового
комітету у порядку, передбаченому Законом України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ).
6.6. Якщо поданий на погодження проект регуляторного акта не
оприлюднювався, Державний комітет України з питань регуляторної
політики та підприємництва залишає цей проект без розгляду, про що
повідомляє Міністерству в письмовій формі не пізніше наступного
робочого дня з дня одержання відповідного проекту.
6.7. Після оприлюднення проект регуляторного акта, який було
залишено без розгляду, подається розробником проекту регуляторного
акта на погодження до Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва у вищезазначеному порядку.
Начальник
юридичного управління О.Г.Володін

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: