open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
26.12.2002 N 492

Про забезпечення виконання

доручення Кабінету Міністрів України

від 12.12.2002 N 15616/3 до постанови

Верховної Ради України від 28.11.2002 N 276-IV

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

охорони здоров'я

N 593 ( v0593282-03 ) від 18.12.2003 )
З метою забезпечення реалізації постанови Верховної Ради
України від 28.11.2002 N 276-IV ( 276-15 ) "Про інформацію
Кабінету Міністрів України про стан справ у вітчизняній системі
охорони здоров'я" та з метою поліпшення стану та механізмів
фінансування вітчизняної системи охорони здоров'я, посилення
соціального захисту працівників вітчизняної системи охорони
здоров'я Н А К А З У Ю:
1. Затвердити заходи Міністерства охорони здоров'я України,
спрямовані на реформування вітчизняної системи охорони здоров'я,
забезпечення економічної ефективності використання фінансових,
матеріально-технічних та кадрових ресурсів, підвищення якості
медичної допомоги населенню, підготовки до запровадження
загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування
та відпрацювання механізмів договірної оплати медичних послуг
(далі заходи; додаються).
2. Першим заступникам, заступникам Державного секретаря,
керівникам структурних підрозділів Міністерства охорони здоров'я
України забезпечити реалізацію заходів та щоквартально першого
числа місяця, наступного за звітним періодом, подавати інформацію
про їх виконання до Головного управління освіти, науки та
інформаційно-аналітичного забезпечення.
3. Головному управлінню освіти, науки та
інформаційно-аналітичного забезпечення забезпечити підготовку
узагальненої інформації та її подання до Кабінету Міністрів
України до 20 травня 2003 року.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Міністр А.В.Підаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

26.12.2002 N 492

ЗАХОДИ

Міністерства охорони здоров'я України

щодо виконання постанови Верховної Ради України

від 28.11.2002 N 276-IV ( 276-15 )

---------------------------------------------------------------------------------------- N | Найменування заходу | Термін виконання | Виконавці | ---+---------------------------------------+-----------------------+------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ---+---------------------------------------+-----------------------+------------------| 1 |Вивчити питання щодо правового| |Білий В.Я. | |забезпечення самостійності у питаннях| 2003 р. |Загородній В.В. | |господарської діяльності державних і| |Орда О.М. | |комунальних закладів охорони здоров'я.| |Карамушка Л.І. | |При необхідності підготувати пропозиції| |Жданова М.П. | |щодо внесення змін до відповідних| |Алешко Д.В. | |законів та нормативно-правових актів | | | ---+---------------------------------------+-----------------------+------------------| 2 |Провести інвентаризацію медичних| до 20 лютого 2003 р. |Білий В.Я. | |закладів у вітчизняній системі охорони| |Загородній В.В. | |здоров'я, в тому числі санаторіїв,| |Орда О.М. | |профілакторіїв тощо, майно яких| |Пасічник М.Ф. | |передано до статутних фондів суб'єктів| |Карамушка Л.І. | |підприємницької діяльності, та| |Корнієнко М.М. | |проаналізувати стан і ефективність| |Дишловий І.М. | |використання їх майна за призначенням | |Девко В.Ф. | ---+---------------------------------------+-----------------------+------------------| 3 |Продовжити роботу над проектом Закону| I квартал 2003 р. |Педченко Т.В. | |України про загальнообов'язкове| |Григорович В.Р. | |державне соціальне медичне страхування| | | |та підготувати до розгляду Верховною| | | |Радою України у третьому читанні | | | ---+---------------------------------------+-----------------------+------------------| 4 |Розробити проект Закону України "Про| у тримісячний термін |Педченко Т.В. | |внесення змін до деяких законодавчих|після прийняття Закону |Григорович В.Р. | |актів України" з метою приведення| України "Про | | |нормативно-правової бази у| загальнообов'язкове | | |відповідність із Законом України "Про| державне | | |загальнообов'язкове державне соціальне| соціальне медичне | | |медичне страхування" в разі його| страхування" | | |прийняття, та пакету| | | |нормативно-правових документів з питань| | | |впровадження загальнообов'язкового| | | |державного соціального медичного| | | |страхування | | | ---+---------------------------------------+-----------------------+------------------| 5 |Забезпечити ефективну роботу| постійно |Педченко Т.В. | |Координаційного центру з питань| |Григорович В.Р. | |впровадження загальнообов'язкового| | | |державного соціального медичного| | | |страхування | | | ---+---------------------------------------+-----------------------+------------------| 6 |Дотримуватись вимог Закону України "Про| постійно |Загородній В.В. | |закупівлю товарів, робіт і послуг за| |Карамушка Л.І. | |державні кошти" ( 1490-14 ) у частині, | |Софронов А.І. | |що стосується здійснення державних| | | |закупівель медичних послуг, та| | | |посилення контролю за виконанням| | | |вимог статті 6 цього Закону щодо| | | |надання переваг вітчизняним виробникам| | | |при проведенні тендерних закупівель| | | |лікарських засобів, виробів медичного| | | |призначення та медичного обладнання | | | ---+---------------------------------------+-----------------------+------------------| 7 |Здійснювати ефективне прогнозування та| протягом року |Передерій В.Г. | |перспективне планування підготовки| |Мельник Ю.В. | |необхідної для держави кількості| |Волосовець О.П. | |медичних кадрів у вищих медичних| |Пономаренко В.М. | |навчальних закладах I-IV рівнів| | | |акредитації, відповідно до потреб| | | |галузі | | | ---+---------------------------------------+-----------------------+------------------| 8 |Забезпечити післядипломну підготовку| постійно |Передерій В.Г. | |фахівців з спеціальності "загальна| |Волосовець О.П. | |практика - сімейна медицина" в| | | |інтернатурі, на циклах спеціалізації,| | | |удосконалення, передатестаційних циклах| | | |відповідно до потреб галузі | | | ---+---------------------------------------+-----------------------+------------------| 9 |Вжити заходів щодо прискорення| III квартал 2003 р. |Лапушенко О.В. | |підготовки та впровадження міжнародних| |Бережнов С.П. | |проектів з питань туберкульозу та| |Ценілова Ж.В. | |ВІЛ-інфекції/СНІДу, які| | | |фінансуватимуться за рахунок позики| | | |Міжнародного банку реконструкції та| | | |розвитку і гранту Глобального фонду| | | |боротьби із СНІДом, туберкульозом та| | | |малярією | | | ---+---------------------------------------+-----------------------+------------------| 10 |Забезпечити безумовне виконання| постійно |Орда О.М. | |постанови Кабінету Міністрів України| |Білий В.Я. | |від 20 червня 2000 року N 989 | |Жданова М.П. | |( 989-2000-п ) "Про комплексні | | | |заходи щодо впровадження сімейної | | | |медицини в систему охорони здоров'я" | | | ---+---------------------------------------+-----------------------+------------------| 11 |Посилити контроль за виконанням вимог| постійно |Білий В.Я. | |Указу Президента України від 8 серпня| |Пасічник М.Ф. | |2000 року N 963/2000 ( 963/2000 ) "Про | |Жданова М.П. | |додаткові заходи щодо поліпшення | |Девко В.Ф. | |медичної допомоги населенню України" | |Петренко М.Я. | |та Указу Президента України від | | | |3 січня 2002 року N 8/2002 | | | |( N 8/2002 ) "Про Комплексні| | | |заходи щодо поліпшення медичного| | | |обслуговування сільського населення на| | | |2002-2005 роки" | | | ---+---------------------------------------+-----------------------+------------------| 12 |Забезпечити: | 2003-2011 рр. |Передерій В.Г. | |- науковий супровід завдань | |Волосовець О.П. | |Міжгалузевої комплексної програми | |Пономаренко В.М. | |"Здоров'я нації" на 2002-2011 роки | | | |( 14-2002-п ); | | | | | | | |- постійний моніторинг її реалізації | постійно | | ---+---------------------------------------+-----------------------+------------------| 13 |Ввести стандарти диспансерного нагляду| з 2003 року |Моісеєнко Р.О. | |за дітьми в діяльність| | | |лікувально-профілактичних закладів| | | |(наказ МОЗ України від 29.11.2002 N 434| | | |( v0434282-02 ) "Про удосконалення| | | |амбулаторно-поліклінічної допомоги| | | |дітям в Україні") | | | ---+---------------------------------------+-----------------------+------------------| 14 |Поетапно запровадити медичне| 2003-2005 рр. |Білий В.Я. | |обслуговування дітей з 15 до 18 років в| |Загородній В.В. | |педіатричних амбулаторно-поліклінічних| |Орда О.М. | |та стаціонарних закладах (наказ МОЗ| |Моісеєнко Р.О. | |України від 12.12.02 N 465 | | | |( v0465282-02 ) "Про удосконалення | | | |організації медичної допомоги дітям | | | |підліткового віку") | | | ---+---------------------------------------+-----------------------+------------------| 15 |Прискорити виконання Постанови| протягом року |Білий В.Я. | |Верховної Ради України від 21 червня| |Загородній В.В. | |2001 року "Про інформацію Кабінету| |Орда О.М. | |Міністрів України про здійснення| |Пасічник М.Ф. | |політики державного регулювання цін на| | | |лікарські засоби та вироби медичного| | | |призначення" ( 2564-14 ) | | | |у частині, що стосується узгодження | | | |Національного переліку | | | |основних (життєво необхідних)| | | |лікарських засобів і виробів| | | |медичного призначення з відповідними| | | |рекомендаціями ВООЗ | | | ---+---------------------------------------+-----------------------+------------------| 16 |Запровадити формулярну систему | протягом року |Білий В.Я. | |медикаментозного забезпечення медичної| |Загородній В.В. | |допомоги, що надається населенню | |Орда О.М. | | | |Пасічник М.Ф. | | | |Жданова М.П. | | | |Моісеєнко Р.О. | ---+---------------------------------------+-----------------------+------------------| 17 |Забезпечити прозорість та економічну | протягом року |Пасічник М.Ф. | |обґрунтованість системи ціноутворення| |Карамушка Л.І. | |у сфері фармації | | | ---+---------------------------------------+-----------------------+------------------| 18 |Запровадити систему державної | протягом року |Пасічник М.Ф. | |реєстрації оптових цін на основні | |Карамушка Л.І. | |(життєво необхідні) лікарські засоби | | | |та вироби медичного призначення | | | |вітчизняного та зарубіжного | | | |виробництва | | | ---+---------------------------------------+-----------------------+------------------| 19 |Вдосконалити ліцензійні умови| протягом року |Пасічник М.Ф. | |провадження господарської | | | |діяльності з роздрібної торгівлі| | | |лікарськими засобами | | | ---+---------------------------------------+-----------------------+------------------| 20 |Забезпечити виконання у повному| постійно |Лапушенко О.В. | |обсязі бюджетної програми у сфері| |Бережнов С.П. | |забезпечення радіаційного контролю| |Карамушка Л.І. | |населення (на виконання постанови| | | |Кабінету Міністрів України від 23.04.01| | | |N 379 ( 379-2001-п ) "Про | | | |затвердження Порядку створення | | | |єдиної державної системи контролю та | | | |обліку індивідуальних доз опромінення | | | |населення") | | | ---+---------------------------------------+-----------------------+------------------| 21 |Розширити наукові дослідження з проблем| постійно |Передерій В.Г. | |сімейної медицини відповідно до| |Білий В.Я. | |затверджених постановою Кабінету| |Орда О.М. | |Міністрів України від 20.06.2000 р. | |Жданова М.П. | |N 989 ( 989-2000-п ) Комплексних | |Волосовець О.П. | |заходів щодо впровадження сімейної | |Пономаренко В.М. | |медицини в систему охорони здоров'я | |Латишев Є.Є. | ---+---------------------------------------+-----------------------+------------------| 22 |Розробити методичні рекомендації щодо| 2003 р. |Білий В.Я. | |визначення вартості медичних послуг | |Загородній В.В. | | | |Орда О.М. | | | |Карамушка Л.І. | | | |Жданова М.П. | | | |Моісеєнко Р.О. | | | |Пономаренко В.М. | ---+---------------------------------------+-----------------------+------------------| 23 |Для впровадження Єдиної тарифної сітки| |Карамушка Л.І. | |розрядів та коефіцієнтів, затвердженої| | | |постановою Кабінету Міністрів України| | | |від 30.08.2002 N 1298 ( 1298-2002-п ): | | | |- підготувати та подати до Міністерства| грудень 2002 року | | |фінансів та Міністерства праці та| | | |соціальної політики розрахунки потреби| | | |додаткових асигнувань на 2003 рік; | | | | | | | |- розробити наказ про введення Єдиної| Після затвердження | | |тарифної сітки розрядів та коефіцієнтів| відповідної постанови | | |у терміни, встановлені додатковою| Кабінету Міністрів | | |постановою Кабінету Міністрів України | України | | ---+---------------------------------------+-----------------------+------------------| 24 |Розробити і подати на розгляд| I квартал 2003 року |Білий В.Я. | |Міністерства фінансів України| |Загородній В.В. | |пропозиції щодо внесення змін до| |Карамушка Л.І. | |Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ),| |Жданова М.П. | |спрямовані на вдосконалення | | | |міжбюджетних відносин у вітчизняній | | | |системі охорони здоров'я та надання | | | |прав розпорядників бюджетних коштів | | | |центральним районним лікарням | | | ---+---------------------------------------+-----------------------+------------------| 25 |Продовжити роботу зі створення серверу| IV квартал 2003 року |Лапушенко О.В. | |відкритого доступу в мережі Інтернет| |Бережнов С.П. | |баз даних висновків державної| | | |експертизи, санітарних норм,| | | |законодавства України щодо порядку та| | | |процедур санітарного контролю | | | ---+---------------------------------------+-----------------------+------------------| 26 |Подати до Кабінету Міністрів України| I квартал 2003 року |Лапушенко О.В. | |проект Закону України "Про державну| |Бережнов С.П. | |санітарно-епідеміологічну експертизу" | | | ---+---------------------------------------+-----------------------+------------------| 27 |Створити інформаційний центр санітарних| IV квартал 2003 року |Лапушенко О.В. | |заходів | |Бережнов С.П. | ---+---------------------------------------+-----------------------+------------------| 28 |Організувати проведення медичного| Починаючи з 2003 року |Білий В.Я. | |обстеження осіб, які подали заяву про| |Загородній В.В. | |реєстрацію шлюбу (згідно з постановою| |Орда О.М. | |Кабінету Міністрів України від 16.11.02| |Моісеєнко Р.О. | |N 1740 ( 1740-2002-п ) | | | ---+---------------------------------------+-----------------------+------------------| 29 |Завершити розробку та розпочати| I півріччя 2003 р. |Білий В.Я. | |впровадження у практику державних| |Загородній В.В. | |соціальних нормативів у сфері охорони| |Лапушенко О.В. | |здоров'я | |Жданова М.П. | | | |Бережнов С.П. | | | |Моісеєнко Р.О. | | | |Пономаренко В.М. | --------------------------------------------------------------------------------------- Заходи із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 593 ( v0593282-03 ) від 18.12.2003 )
Державний секретар Ю.В.Поляченко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: