open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
01.12.2003 N 491

Про затвердження Положення

щодо галузево-функціонального підпорядкування

наукових установ

На виконання рішення Колегії Мінпромполітики України від
26 листопада 2002 року N 12 "Про затвердження результатів
атестації наукових установ" Департаментом науково-технічного
забезпечення та охорони праці розроблено Положення щодо
галузево-функціонального підпорядкування наукових установ. З метою введення в дію цього положення Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення щодо галузево-функціонального
підпорядкування наукових установ (додається).
2. Керівникам структурних підрозділів Мінпромполітики
України:
2.1. Довести текст Положення щодо галузево-функціонального
підпорядкування наукових установ до підпорядкованих наукових
установ та наукових установ, що знаходяться у сфері діяльності
структурних підрозділів.
Термін - 25.12.2003 р.
2.2. У своїй діяльності керуватися вимогами затвердженого
положення.
Контроль за виконанням наказу покласти на першого аступника Міністра Іващенка М.М.
Міністр А.К.М'ялиця

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

промислової політики України

01.12.2003 N 491

ПОЛОЖЕННЯ

щодо галузево-функціонального

підпорядкування наукових установ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Дане положення розроблено на виконання Рішення Колегії
Мінпромполітики України з питання "Про затвердження результатів
атестації наукових установ" від 26.11.2002 р. N 12.
1.2. Дія даного положення поширюється на наукові установи
усіх форм власності, які знаходяться у сфері діяльності
Міністерства промислової політики України.
1.3. Цим положенням із моменту його затвердження вводиться
галузево-функціональне підпорядкування наукових установ.
1.4. Методичні функції по керівництву діяльністю наукових
установ закріплюються за функціональним структурним підрозділом
Мінпромполітики України, який відповідає за реалізацію державної
науково-технічної політики в Міністерстві, а галузеві функції - за
відповідними галузевими структурними підрозділами Мінпромполітики
України, до сфери діяльності яких вони відносяться.
2. ОСНОВНІ МЕТОДИЧНІ ФУНКЦІЇ СТРУКТУРНОГО

ПІДРОЗДІЛУ З РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ

ПОЛІТИКИ ГАЛУЗЕЙ
Відповідно до цього положення за функціональним структурним
підрозділом закріплюються наступні функції з управління науковими
установами:
2.1. Організаційне забезпечення реалізації науково-технічної
політики у галузях промисловості.
2.2. Організація формування переліку державних та галузевих
пріоритетів науково-технічної та інноваційної діяльності.
2.3. Методичне забезпечення та організація розробки і
розгляду державних цільових наукових і науково-технічних програм
(загальнодержавних (національних), державних, галузевих).
2.4. Внесення пропозицій щодо формування планів фінансування
державних цільових програм за рахунок коштів Державного бюджету
України.
2.5. Моніторинг та контроль за виконанням державних цільових
програм, узагальнення та подання до Міністерства економіки та з
питань європейської інтеграції України звітів про стан та
результати виконання програм.
2.6. Внесення пропозиції щодо формування планів державного
замовлення за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки
"Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері промисловості"
за рахунок коштів Державного бюджету України.
2.7. Координація виконання та супроводження договорів із
реалізації державного замовлення за пріоритетними напрямками
розвитку науки і техніки, моніторинг та контроль виконання
завдань. Узагальнення та подання до Міністерства економіки та з
питань європейської інтеграції України звітів про стан та
результати виконання державного замовлення.
2.8. Внесення пропозицій щодо формування планів прикладних
розробок із проблем розвитку основних галузей обробної
промисловості та наукових розробок у сфері стандартизації та
сертифікації промислової продукції. Супроводження договорів та
контроль виконання завдань.
2.9. Ведення Загальнодержавної програми розвитку високих
наукоємних технологій, міжгалузевої науково-технічної програми
розвитку найбільш конкурентоспроможних напрямків мікроелектроніки
в Україні та програми використання відходів виробництва і
споживання.
2.10. Візування всіх договорів на створення науково-технічної
продукції за всіма бюджетними програмами, що виконуються науковими
установами галузей, та узагальнення результатів їх виконання.
2.11. Розробка пропозицій щодо оптимізації мережі
науково-дослідних та проектних інститутів.
2.12. Узгодження контрактів із керівниками державних наукових
установ та погодження кандидатур на посади їх заступників із
питань наукової роботи.
2.13. Формування системи головних наукових організацій з
питань науково-технічного забезпечення галузей промисловості.
2.14. Організація та проведення державної атестації наукових
установ.
2.15. Організація роботи по включенню наукових установ до
Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка
держави.
2.16. Формування пропозицій від Мінпромполітики України щодо
об'єктів, які становлять національне надбання, та подання їх до
Міністерства освіти і науки України.
2.17. Координація виставкової діяльності та проведення
науково-практичних семінарів, конференцій, круглих столів тощо, що
фінансуються за бюджетні кошти.
2.18. Організація роботи Науково-технічної Ради
Мінпромполітики України та її секцій.
2.19. Організація та координація діяльності наукових установ
у сфері інтелектуальної власності.
2.20. Організація та координація діяльності наукових установ
у сфері інноваційної діяльності.
2.21. Організація та координація діяльності наукових установ
у сфері стандартизації, метрології та сертифікації.
2.22. Координація співпраці наукових установ із відповідними
підрозділами Міністерства освіти і науки України та Національної
академії наук України.
2.23. Участь у здійсненні в межах своїх повноважень заходів
щодо адаптації законодавства України до законодавства
Європейського Союзу з питань наукової, науково-технічної,
інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.
3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ГАЛУЗЕВИХ СТРУКТУРНИХ

ПІДРОЗДІЛІВ
За галузевими структурними підрозділами, у підпорядкуванні та
у сфері діяльності яких знаходяться наукові установи,
закріплюються наступні функції з управління науковими установами:
3.1. Забезпечення контролю за ефективною роботою галузевих
наукових установ та належним виконанням ними показників
фінансово-економічної діяльності.
3.2. Проведення комплексного аналізу стану вітчизняної науки
і техніки в НДІ і КБ та у відповідній підгалузі, прогнозування
тенденцій їх розвитку і взаємозв'язку з виробничою, економічною,
соціальною та оборонною сферами.
3.3. Формування і супроводження науково-технічних програм та
наукових частин інших програм із розвитку галузей промисловості.
Підготовка обгрунтованих пропозицій щодо їх фінансування за
рахунок коштів державного бюджету.
3.4. Сприяння залученню вітчизняних та іноземних інвестицій у
розвиток наукових установ.
3.5. Підготовка пропозицій щодо визначення пріоритетних
напрямів розвитку науки і техніки та пріоритетів інноваційної
діяльності.
3.6. Підготовка та проведення засідань секцій і
науково-технічної ради Мінпромполітики України.
3.7. Організація та проведення галузевих виставок та ярмарків
наукоємної продукції.
3.8. Проведення разом із галузевими науковими установами
постійного моніторингу внутрішнього і зовнішнього ринків
наукоємної продукції.
3.9. Розгляд та підготовка висновків щодо пропозицій
винахідників за напрямком відповідної підгалузі.
3.10. Підготовка пропозицій та висновків щодо створення та
реорганізації державних наукових установ, які повністю або
частково фінансуються з Державного бюджету України.
3.11. Внесення у встановленому порядку пропозицій щодо
визначення особливостей приватизації наукових установ, що належать
до сфери його управління.
3.12. Участь у підготовці пропозицій щодо формування і
реалізації державної податкової, антимонопольної та цінової
політики.
3.12. Проведення моніторингу фінансово-економічної діяльності
галузевих наукових установ та сприяння покращанню їх діяльності.
3.13. Погодження запитів на розробку науково-технічної
продукції у відповідній підгалузі, що передбачається виконувати за
кошти Державного бюджету України.
3.14. Організація діяльності координаційних
(науково-технічних) рад із реалізації науково-технічних програм та
наукових частин інших програм.
3.15. Забезпечення в межах своєї компетенції реалізації
державної політики у сфері охорони державної таємниці при
здійсненні наукової діяльності на підпорядкованих наукових
установах.
3.16. Здійснення інших функцій, необхідних для виконання
покладених на галузеві управління завдань з управління
підпорядкованими організаціями.
3.17. Здійснення обліку науково-технічної продукції,
створеної за бюджетні кошти, та контроль використання об'єктів
промислової власності.
3.18. Аналіз і інвентаризація матеріальних і нематеріальних
активів, матеріально-технічної бази, матеріалів статистичної
звітності наукових установ.
4. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ

З РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

ГАЛУЗЕЙ ТА ГАЛУЗЕВИХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
4.1. Структурний підрозділ із питань науково-технічного
забезпечення працює у тісній взаємодії з галузевими
департаментами, управліннями і відділами Мінпромполітики України.
4.2. Структурний підрозділ із питань науково-технічного
забезпечення має право отримувати від галузевих структурних
підрозділів необхідну інформацію щодо діяльності наукових установ.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: