open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
Чинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 липня 2015 р. № 469
Київ

Про затвердження Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 1158 від 27.12.2018}

Відповідно до частини п’ятої статті 25 Кодексу цивільного захисту України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 75ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 липня 2015 р. № 469

ПОЛОЖЕННЯ
про спеціалізовані служби цивільного захисту

1. Це Положення визначає основні завдання, порядок утворення та склад спеціалізованих служб цивільного захисту (далі - спеціалізовані служби), організацію управління ними та їх функціонування.

2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

1) розвідка - комплекс заходів, що організовуються і проводяться в місцях виникнення (загрози виникнення) надзвичайної ситуації для визначення загального характеру і орієнтовного обсягу руйнувань в осередку ураження, зони надзвичайної ситуації та умов проведення рятувальних робіт;

2) спеціальна розвідка - комплекс заходів, що організовуються і проводяться в місцях виникнення (загрози виникнення) надзвичайної ситуації з метою одержання в повному обсязі відомостей про пожежну, інженерну, радіаційну, хімічну, бактеріологічну обстановку тощо.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі цивільного захисту України та інших законодавчих актах.

3. Спеціалізовані служби (енергетики, захисту сільськогосподарських тварин і рослин, інженерні, комунально-технічні, матеріального забезпечення, медичні, зв’язку і оповіщення, протипожежні, торгівлі та харчування, технічні, транспортного забезпечення, охорони публічного (громадського) порядку) входять до складу сил цивільного захисту та складаються з галузевих, територіальних та об’єктових спеціалізованих служб відповідно до функціональної спрямованості.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1158 від 27.12.2018}

4. Галузеві спеціалізовані служби утворюються у системі центрального органу виконавчої влади шляхом зведення об’єктових підрозділів у відповідну галузеву спеціалізовану службу для проведення спеціальних робіт у визначених таким органом сферах.

5. Територіальні спеціалізовані служби утворюються для проведення спеціальних робіт і заходів з цивільного захисту та їх забезпечення відповідно в територіальних підсистемах єдиної державної системи цивільного захисту, їх ланках.

Територіальні спеціалізовані служби є місцевого та регіонального рівня.

Територіальні спеціалізовані служби місцевого рівня утворюються в районі, районі мм. Києва та Севастополя районними, районними в мм. Києві та Севастополі держадміністраціями, а в містах обласного значення - органами місцевого самоврядування.

{Абзац третій пункту 5 в редакції Постанови КМ № 1158 від 27.12.2018}

Територіальні спеціалізовані служби регіонального рівня утворюються в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим (іншим органом, визначеним відповідно до нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим), обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями шляхом об’єднання територіальних спеціалізованих служб місцевого рівня.

Територіальні спеціалізовані служби утворюються з урахуванням їх функціональної спрямованості, наведеної у пункті 3 цього Положення.

{Абзац п'ятий пункту 5 в редакції Постанови КМ № 1158 від 27.12.2018}

6. Об’єктові спеціалізовані служби утворюються для проведення спеціальних робіт і заходів з цивільного захисту та їх забезпечення на суб’єктах господарювання.

Об’єктові спеціалізовані служби утворюються керівником суб’єкта господарювання на суб’єкті з чисельністю працівників більше 50 осіб шляхом формування ланок, команд, груп.

7. Спеціалізована служба провадить свою діяльність відповідно до положення про службу, що затверджується органом, суб’єктом господарювання, який утворив таку службу.

Положення про галузеві спеціалізовані служби погоджуються із ДСНС, а територіальні та об’єктові спеціалізовані служби - з підрозділом з питань цивільного захисту відповідно Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації.

8. Основними завданнями спеціалізованих служб є:

1) участь у розробленні планів реагування на надзвичайні ситуації, планів цивільного захисту на особливий період;

2) здійснення заходів з переведення спеціалізованих служб до функціонування в умовах надзвичайної ситуації та особливого періоду;

3) підготовка та забезпечення готовності до дій за призначенням спеціалізованих служб;

{Підпункт 3 пункту 8 в редакції Постанови КМ № 1158 від 27.12.2018}

4) організація та проведення навчання за програмою спеціальної підготовки фахівців певної спеціальності, які входять до складу спеціалізованої служби;

5) підтримання у готовності техніки і майна спеціального призначення для виконання завдань з цивільного захисту в мирний час та особливий період;

6) підготовка пропозицій щодо проведення спеціальних робіт і заходів з цивільного захисту та їх забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та управління підрозділами спеціалізованих служб, що залучаються до таких робіт і заходів;

7) організація та взаємодія з органами управління та силами цивільного захисту функціональних і територіальних підсистем, їх ланок, які залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

8) створення та поповнення матеріальних та інших ресурсів спеціалізованих служб.

9. Галузеві спеціалізовані служби відповідно до покладених на них завдань:

1) проводять розвідку районів, зон, ділянок, об’єктів проведення спеціальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

2) організовують і проводять на суб’єктах господарювання, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, який утворив такі служби:

спеціальні роботи із забезпечення сталого функціонування в умовах загрози виникнення і виникнення надзвичайних ситуацій та мінімізації їх наслідків;

аварійні, відновлювальні та інші спеціальні роботи на уражених об’єктах і територіях з використанням спеціальних технічних засобів, обладнання, спорядження та матеріалів;

3) беруть відповідно до функціональної спрямованості участь у:

проведенні спеціальних робіт і заходів із життєзабезпечення постраждалих;

визначенні потреби у матеріальних, технічних та фінансових ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також повного відновлення пошкоджених (зруйнованих) об’єктів і територій;

роботі комісій з розслідування причин виникнення надзвичайних ситуацій та визначення збитків;

4) надають відповідно до компетенції методичну допомогу територіальним та об’єктовим спеціалізованим службам відповідно до функціональної спрямованості щодо проведення спеціальних робіт, забезпечують їх необхідними матеріально-технічними засобами, технікою та оснащенням;

5) здійснюють інші заходи відповідно до призначення.

10. Територіальні та об’єктові спеціалізовані служби відповідно до покладених на них завдань:

1) служби енергетики:

організовують і проводять аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах мережі електропостачання;

забезпечують енергопостачання сил цивільного захисту під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, у тому числі з використанням автономних джерел енергопостачання (у разі їх наявності);

забезпечують енергопостачання суб’єктів господарювання, що забезпечують життєдіяльність населення;

визначають шкоду, заподіяну суб’єктам господарювання паливно-енергетичного комплексу внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій, потребу в матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також повного відновлення їх функціонування;

координують заходи, які здійснюються суб’єктами господарювання незалежно від форми власності, щодо дотримання встановленого режиму світломаскування в особливий період;

2) служби із захисту сільськогосподарських тварин і рослин:

проводять моніторинг стану забруднення радіоактивними та небезпечними хімічними речовинами, біологічними засобами сільськогосподарських угідь, продукції рослинництва, поверхневих вод, призначених для сільськогосподарських потреб;

проводять спеціальну розвідку в місцях виникнення (загрози виникнення) надзвичайних ситуацій, шляхів руху сил цивільного захисту та маршрутів евакуації;

проводять роботи з ліквідації епізоотій та епіфітотій, здійснюють епізоотичний, фітосанітарний і токсикологічний контроль під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

здійснюють відповідно до компетенції контроль за безпечністю харчових продуктів і кормів під час виникнення надзвичайних ситуацій, беруть участь у здійсненні заходів щодо забезпечення безпечності харчових продуктів та сировини для їх виготовлення рослинного та тваринного походження;

беруть участь у здійсненні заходів щодо спеціальної обробки територій, приміщень, сільськогосподарських тварин і рослин, продукції тваринництва та рослинництва;

беруть участь у підготовці сільськогосподарської та спеціальної техніки для роботи на зараженій місцевості, спеціальної обробки тварин і рослин, що заражені (уражені), знезаражені території, приміщень, де зберігається продукція тваринництва та рослинництва;

здійснюють агрохімічне обстеження, ветеринарну діагностику, лікування тварин, що заражені (уражені), знезаражують посіви, пасовища і продукцію тваринництва та рослинництва;

здійснюють ветеринарно-санітарні та фітосанітарні заходи;

беруть участь у здійсненні заходів щодо захисту джерел і систем водопостачання для тварин від впливу небезпечних факторів ураження;

організовують заходи із знищення зерна, продовольства, харчової сировини, фуражу та інших матеріальних засобів, що не підлягають знезараженню;

забезпечують створення резерву спеціального майна і засобів для захисту свійських тварин та сільськогосподарських рослин у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

беруть участь у сільськогосподарському виробництві на забруднених територіях, здійснюють контроль за безпечністю такого виробництва;

беруть участь у зборі, утилізації або знищенні загиблих тварин і відходів тваринного походження;

3) інженерні служби:

проводять спеціальну розвідку в місцях виникнення (загрози виникнення) надзвичайної ситуації, шляхів руху сил цивільного захисту та маршрутів евакуації;

організовують будівництво протизсувних, протиповеневих, протиселевих, протилавинних, протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального призначення;

організовують обстеження будівель, споруд, інженерних мереж і транспортних комунікацій, здійснюють заходи щодо їх безпечної експлуатації;

здійснюють інженерне забезпечення сил цивільного захисту в місцях їх розташування під час висування до зон надзвичайних ситуацій, зон можливого ураження та на визначені об’єкти для виконання робіт;

здійснюють методичне забезпечення робіт і заходів під час будівництва та інженерного захисту об’єктів і територій;

визначають шкоду, заподіяну суб’єктам господарювання внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій, потребу в матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також повного відновлення пошкоджених (зруйнованих) об’єктів;

ведуть облік інженерної техніки, що може бути залучена для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, залучають її до проведення таких робіт;

4) комунально-технічні служби:

проводять спеціальну розвідку в місцях виникнення (загрози виникнення) надзвичайних ситуацій, шляхів руху сил цивільного захисту та маршрутів евакуації;

визначають шкоду, заподіяну об’єктам комунальної сфери і нерухомому майну громадян внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій, потребу в матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також повного відновлення пошкоджених (зруйнованих) об’єктів;

здійснюють розчищення шляхів руху сил цивільного захисту та маршрутів евакуації;

організовують та здійснюють організаційно-технічні заходи щодо підвищення стійкості комунально-енергетичних мереж, проводять невідкладні аварійно-відновлювальні роботи на них та їх спорудах;

здійснюють посипання спеціальними сумішами вулиць і доріг населених пунктів, а також очищення зливової каналізації та дренажних систем населених пунктів, зливостоків, систем поверхневого водовідведення та зливоприймальних колодязів;

організовують підвезення (подачу) питної та технічної води у зони, де здійснюються заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

ведуть облік спеціальної техніки, що може бути залучена для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на об’єктах комунальної сфери, залучають її до проведення таких робіт;

5) служби матеріального забезпечення:

проводять спеціальну розвідку в місцях виникнення (загрози виникнення) надзвичайних ситуацій, шляхів руху сил цивільного захисту та маршрутів евакуації;

здійснюють організаційні заходи щодо створення резерву матеріально-технічних засобів, пально-мастильних матеріалів, необхідних для реагування на надзвичайні ситуації у мирний час та особливий період, на базі суб’єктів господарювання, які утворили такі служби;

організовують забезпечення органів управління і сил цивільного захисту запасами сировинних, матеріально-технічних і продовольчих ресурсів для проведення першочергових робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та здійснення інших заходів, передбачених законодавством;

визначають потребу у матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також життєзабезпечення постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

6) медичні служби:

організовують медичне забезпечення, надають медичну допомогу постраждалим у разі виникнення надзвичайних ситуацій та особовому складу підрозділів цивільного захисту;

організовують взаємодію сил і засобів відомчих медичних служб, які залучені для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

надають екстрену медичну допомогу пораненим та постраждалим у разі виникнення надзвичайних ситуацій, здійснюють медичне сортування поранених;

організовують евакуацію постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій до закладів охорони здоров’я з урахуванням медичних показань;

організовують роботу закладів охорони здоров’я під час прийому великої кількості поранених та постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

здійснюють забезпечення сил та підрозділів медичної служби лікарськими засобами, виробами медичного призначення, профілактичними засобами, препаратами крові тощо;

ізолюють інфекційних хворих і контамінованих осіб, проводять їх санітарну обробку і деконтамінацію та надають екстрену медичну допомогу; організовують та здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд та контроль і протиепідемічні заходи під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

організовують та здійснюють медичні профілактичні заходи серед населення та особового складу підрозділів цивільного захисту;

створюють резерв лікарських засобів та виробів медичного призначення для забезпечення заходів під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

збирають та аналізують статистичні дані щодо заходів з медичного забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

проводять постійну роботи з підвищення кваліфікації медичного персоналу системи екстреної медичної допомоги, організовують навчання та тренування підрозділів системи екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;

навчають немедичних працівників методам та навичкам надання домедичної допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

збирають, аналізують, узагальнюють дані про медичну і санітарно-епідемічну обстановку, прогнозують її розвиток у районах виникнення надзвичайних ситуацій, осередках ураження (захворювання) та на прилеглих територіях, а також у місцях тимчасового розміщення евакуйованого населення;

7) служби зв’язку і оповіщення:

організовують взаємодію з центрами управління операторів телекомунікацій;

організовують та здійснюють заходи щодо забезпечення стійкого функціонування технічних засобів автоматизованих систем централізованого оповіщення відповідного рівня;

здійснюють оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій органів виконавчої влади, виконавчих органів рад, суб’єктів господарювання, що розташовані в прогнозованій зоні ураження або братимуть участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також населення, яке проживає в прогнозованій зоні ураження, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі;

забезпечують функціонування у населених пунктах і місцях масового перебування людей сигнально-гучномовних пристроїв та електронних інформаційних табло для висвітлення інформації з питань цивільного захисту;

визначають шкоду, заподіяну технічним засобам оповіщення внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій, потребу в матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також повного відновлення пошкоджених технічних засобів оповіщення;

організовують і проводять аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених технічних засобах оповіщення;

забезпечують зв’язком сили цивільного захисту під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

забезпечують надійним зв’язком органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, органи управління і сили цивільного захисту в умовах надзвичайних ситуацій;

8) протипожежні служби:

проводять спеціальну розвідку в місцях виникнення (загрози виникнення) надзвичайних ситуацій, шляхів руху сил цивільного захисту та маршрутів евакуації;

проводять першочергові (невідкладні) роботи в осередках пожеж, їх гасіння, а також під час виникнення аварій, катастроф, стихійного лиха;

забезпечують органи управління і сили протипожежної служби необхідними матеріально-технічними засобами для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків у разі виникнення таких ситуацій;

визначають потребу в матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

координують дії з планування та здійснення організаційних та інженерно-технічних заходів щодо підвищення рівня протипожежного захисту об’єктів і територій;

9) служби торгівлі і харчування:

розробляють та здійснюють заходи щодо захисту продовольства і промислових товарів першої необхідності під час виникнення надзвичайних ситуацій;

організовують закладення продовольства до захисних споруд цивільного захисту та на пункти управління;

забезпечують продовольством і промисловими товарами першої необхідності особовий склад сил цивільного захисту під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

забезпечують речовим майном пункти санітарної обробки людей;

забезпечують створення запасів продуктів харчування та непродовольчих товарів, необхідних для життєзабезпечення постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

визначають потребу в матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт і життєзабезпечення постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

10) технічні служби:

організовують ремонт техніки, механізмів, приладів та інших технічних засобів, що вийшли з ладу під час здійснення заходів з цивільного захисту;

здійснюють евакуацію пошкодженої та несправної техніки до збірних пунктів пошкоджених машин та ремонтних підприємств;

постачають запасні частини і ремонтні матеріали до ремонтних підприємств;

визначають потребу в матеріальних ресурсах, необхідних для технічного забезпечення проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

11) служби транспортного забезпечення:

забезпечують здійснення заходів у разі загрози виникнення і виникнення надзвичайних ситуацій на транспорті;

ведуть облік техніки і майна, що може залучатися для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт за напрямами діяльності служби, та подають відповідні відомості керівництву галузевої спеціалізованої служби;

здійснюють перевезення небезпечних вантажів автомобільним, залізничним, морським, річковим та повітряним транспортом у зонах (із зон) виникнення надзвичайних ситуацій;

забезпечують перевезення згідно з планами реагування на надзвичайні ситуації та планами цивільного захисту на особливий період, перевезення під час проведення заходів з евакуації населення, підвезення (вивезення) робочих змін, вивезення матеріальних цінностей відповідно до рішень штабу з ліквідації надзвичайної ситуації;

беруть участь у визначенні шкоди, заподіяної здоров’ю людей та національній економіці у разі виникнення надзвичайних ситуацій, потреби у матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також повного відновлення функціонування транспортних засобів і комунікацій;

організовують забезпечення транспортних засобів, що залучаються до виконання завдань з цивільного захисту, пально-мастильними матеріалами;

забезпечують відповідно до компетенції здійснення заходів з підготовки єдиної транспортної системи України до сталого функціонування в особливий період;

розробляють та здійснюють заходи щодо забезпечення функціонування дорожнього господарства в умовах стихійного лиха, у разі виникнення аварії, катастрофи, іншої надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, під час ліквідації їх наслідків;

12) служби охорони публічного (громадського) порядку:

{Абзац перший підпункту 12 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1158 від 27.12.2018}

беруть участь відповідно до компетенції у забезпеченні публічного (громадського) порядку, безпеки дорожнього руху в зонах виникнення надзвичайних ситуацій та охороні майна, що залишилося без нагляду в таких зонах;

{Абзац другий підпункту 12 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1158 від 27.12.2018}

повідомляють відповідним державним органам і громадським об’єднанням про небезпечні події та надзвичайні ситуації;

надають допомогу органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у відселенні людей з місць, небезпечних для проживання, проведенні евакуації населення;

беруть участь у здійсненні карантинних заходів під час епідемій та епізоотій;

визначають потребу в матеріальних ресурсах, необхідних для здійснення заходів з охорони публічного (громадського) порядку.

{Абзац шостий підпункту 12 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1158 від 27.12.2018}

11. Організаційну структуру спеціалізованих служб, кількість їх підрозділів визначають керівники органів, суб’єктів господарювання, які утворили такі служби, з урахуванням техногенно-екологічної та природної обстановки, виробничих умов, функціонального призначення, обсягів виконання завдань із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, захисту населення і території у мирний час та особливий період, наявності та стану матеріально-технічної бази.

12. Органом управління спеціалізованої служби є відповідний орган, визначений Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевою держадміністрацією, органом місцевого самоврядування, суб’єктом господарювання, а також відповідний структурний підрозділ центрального органу виконавчої влади, який утворив таку службу.

13. Спеціалізовану службу очолює керівник відповідного органу управління такої служби.

14. Функціонування та залучення спеціалізованих служб для проведення спеціальних робіт і заходів з цивільного захисту та їх забезпечення здійснюється згідно з Кодексом цивільного захисту України у режимах повсякденного функціонування, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації та надзвичайного стану відповідно до основних завдань і заходів єдиної державної системи цивільного захисту у таких режимах. В особливий період спеціалізовані служби функціонують відповідно до зазначеного Кодексу та з урахуванням особливостей, що визначаються Законами України “Про правовий режим воєнного стану”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, а також іншими нормативно-правовими актами. Переведення спеціалізованих служб до функціонування в умовах особливого періоду здійснюється згідно з відповідними планами цивільного захисту на особливий період.

{Абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1158 від 27.12.2018}

Галузевим спеціалізованим службам у разі їх залучення на період здійснення заходів згідно з покладеними на них завданнями оперативно підпорядковуються територіальні спеціалізовані служби відповідно до функціональної спрямованості.

15. Облік працівників спеціалізованих служб, техніки та майна, якими такі служби укомплектовані, ведеться завчасно відповідним органом управління спеціалізованої служби.

16. Підготовка спеціалізованих служб проводиться згідно з Порядком підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 443 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 50, ст. 1787), Порядком здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 444 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 50, ст. 1788), Порядком проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 р. № 819 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 89, ст. 3269).

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: