open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 лютого 2017 р. № 125
Київ

Про затвердження Положення про Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 січня 2013 р. № 5

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 112 від 20.02.2019}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю, що додається.

2. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 3 січня 2013 р. № 5 “Питання Секретаріату Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 2, ст. 46; 2015 р., № 32, ст. 925; 2016 р., № 81, ст. 2692) цифри “633” і “34” замінити відповідно цифрами “643” і “40”.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2017 р. № 125

ПОЛОЖЕННЯ
про Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю

1. Урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю (далі - Урядовий уповноважений) є уповноваженою Кабінетом Міністрів України посадовою особою, на яку покладено організацію здійснення Кабінетом Міністрів України своїх повноважень з питань захисту прав і законних інтересів осіб з інвалідністю та виконання Україною міжнародних зобов’язань у відповідній сфері.

2. Урядовий уповноважений призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України.

Урядовим уповноваженим може бути особа, яка є громадянином України, має вищу освіту та досвід роботи у сфері захисту прав і законних інтересів осіб з інвалідністю.

3. Урядовий уповноважений у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, цим Положенням.

4. Основними завданнями Урядового уповноваженого є:

сприяння виконанню Україною міжнародних зобов’язань щодо додержання в Україні прав і законних інтересів осіб з інвалідністю;

моніторинг додержання прав і законних інтересів осіб з інвалідністю та підготовка в установленому порядку пропозицій щодо забезпечення додержання прав і законних інтересів осіб з інвалідністю;

вжиття у межах своїх повноважень заходів щодо усунення порушень прав і законних інтересів осіб з інвалідністю та причин, що призвели до їх виникнення;

сприяння забезпеченню інформування громадськості про права осіб з інвалідністю.

5. Урядовий уповноважений відповідно до покладених на нього завдань:

подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо забезпечення додержання прав і законних інтересів осіб з інвалідністю;

бере участь у підготовці та опрацюванні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

вивчає стан роботи закладів охорони здоров’я, геріатричних пансіонатів, будинків-інтернатів для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, навчальних, психіатричних та інших закладів, в яких перебувають особи з інвалідністю, медико-соціальних експертних комісій, лікарсько-консультативних комісій, центрів соціально-психологічної допомоги, закладів системи реабілітації осіб з інвалідністю та інших підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, до відання яких належать питання, що стосуються осіб з інвалідністю;

взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, консультативно-дорадчими органами, що утворені Кабінетом Міністрів України, а також з органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції;

звертається в установленому порядку до державних органів, у тому числі правоохоронних, з питань усунення порушень прав і законних інтересів осіб з інвалідністю, запобігання їх повторному вчиненню;

подає Кабінетові Міністрів України узагальнену інформацію про факти порушення прав і законних інтересів осіб з інвалідністю разом з пропозиціями щодо усунення таких порушень;

сприяє виконанню центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування нормативно-правових актів, у тому числі міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, щодо додержання прав і законних інтересів осіб з інвалідністю;

взаємодіє з відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, вживає заходів для покращення іміджу України як держави, яка забезпечує додержання прав і законних інтересів осіб з інвалідністю;

організовує інформування громадськості через засоби масової інформації про права осіб з інвалідністю, а також про прийняття Кабінетом Міністрів України рішень щодо забезпечення додержання конституційних прав і законних інтересів осіб з інвалідністю, усунення їх порушень та виконання Україною міжнародних зобов’язань у відповідній сфері.

6. Урядовий уповноважений має право:

звертатися до центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування із клопотанням щодо вирішення питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів чи органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності інформацію, документи і матеріали, що необхідні для виконання покладених на нього завдань;

відвідувати заклади охорони здоров’я, геріатричні пансіонати, будинки-інтернати для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, навчальні заклади, психіатричні та інші заклади, в яких перебувають особи з інвалідністю, медико-соціальні експертні комісії, лікарсько-консультативні комісії, центри соціально-психологічної допомоги, заклади системи реабілітації осіб з інвалідністю та інші підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, до відання яких належать питання, що стосуються осіб з інвалідністю, з метою вивчення стану їх роботи, зокрема щодо забезпечення соціального захисту осіб з інвалідністю;

залучати представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, громадських об’єднань осіб з інвалідністю (за погодженням з їх керівниками), а також експертів, вчених та фахівців до опрацювання питань, що належать до його компетенції;

ініціювати утворення робочих груп з питань, що належать до його компетенції;

брати участь у засіданнях колегій міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади під час розгляду питань, що належать до його компетенції;

скликати наради з питань, що належать до його компетенції.

7. Урядовий уповноважений бере участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Кабінету Міністрів України під час розгляду питань, що належать до його компетенції.

8. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Урядового уповноваженого здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.

9. Урядовий уповноважений має бланк із найменуванням своєї посади.

10. Повноваження Урядового уповноваженого в обласних, Київській та Севастопольській міських держадміністраціях здійснює представник Урядового уповноваженого в обласній, Київській, Севастопольській міській держадміністрації.

Зазначений представник Урядового уповноваженого призначається на посаду з укладенням трудового договору з керівником апарату відповідної обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації за поданням Урядового уповноваженого.

На посаду зазначеного представника Урядового уповноваженого може бути призначено громадянина України, який має вищу освіту та досвід роботи у сфері захисту прав і законних інтересів осіб з інвалідністю.

{Положення доповнено пунктом 10 згідно з Постановою КМ № 112 від 20.02.2019}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: