open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.09.2017  № 729


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 вересня 2017 р.
за № 1167/31035

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України від 23 березня 2017 року № 1982-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями", Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 червня 2012 року № 758, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2012 року за № 1206/21518 (зі змінами), що додаються.

2. Унести до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року № 1407, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за № 130/22662 (зі змінами), такі зміни:

1) розділ I доповнити новим пунктом такого змісту:

"1.6. Для одержувачів бюджетних коштів, які є суб'єктами господарювання, організаціями, використання печатки відповідно до законодавства не є обов’язковим.";

2) у розділі XI:

перше речення абзацу першого пункту 11.7 після слів "і відбитка печатки установи зразкам" доповнити словами "(якщо картка із зразками підписів та відбитка печатки містить відбиток печатки)";

абзац другий пункту 11.9 викласти в такій редакції:

"На першому примірнику ставляться відбиток печатки (якщо картка із зразками підписів та відбитка печатки містить відбиток печатки) та підписи відповідальних осіб розпорядника (одержувача) бюджетних коштів, які мають право підписів згідно з карткою із зразками підписів та відбитка печатки.";

3) у додатках 33, 35 до Порядку:

абревіатуру "М.П." замінити абревіатурою "М.П.*";

доповнити додатки новими виносками такого змісту:

"*Для одержувачів бюджетних коштів, які є суб'єктами господарювання, організаціями, використання печатки відповідно до законодавства не є обов’язковим.".

3. Унести до Порядку казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21 липня 2014 року № 770, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 серпня 2014 року за № 928/25705 (зі змінами), такі зміни:

1) доповнити пункт 7 після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

"Для клієнтів, які є суб'єктами господарювання, організаціями та не утримуються за рахунок бюджетних коштів, використання печатки відповідно до законодавства не є обов’язковим.".

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

2) у додатку до Порядку:

слова і цифри "(пункт 20)" замінити словами і цифрами "(пункт 27)";

абревіатуру "М.П." замінити абревіатурою "М.П.*";

доповнити додаток виноскою такого змісту:

"*Для клієнтів, які є суб'єктами господарювання, організаціями та не утримуються за рахунок бюджетних коштів, використання печатки відповідно до законодавства не є обов’язковим.".

4. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України та Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Казначейства Державної казначейської служби України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Департаменту забезпечення комунiкацiй та органiзацiйно-аналiтичної роботи Міністерства фінансів України у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Маркарову О.С. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т.Я.

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної казначейської служби УкраїниТ.Я. Слюз


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
01.09.2017  № 729


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 вересня 2017 р.
за № 1167/31035

ЗМІНИ
до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України

1. Розділ I після пункту 1.8 доповнити новим пунктом 1.9 такого змісту:

"1.9. Для клієнтів, які є суб'єктами господарювання, організаціями та не утримуються за рахунок бюджетних коштів, використання печатки відповідно до законодавства не є обов’язковим.".

У зв’язку з цим пункти 1.9-1.11 вважати відповідно пунктами 1.10-1.12.

2. У розділі VI:

1) у третьому реченні пункту 6.1 слова "обов’язково", "(для фізичної особи - підприємця - за наявності)" виключити;

2) перше речення абзацу першого пункту 6.2 викласти в такій редакції: "Право першого підпису належить керівнику, його заступникам та іншій уповноваженій на те особі і не може бути надано головному бухгалтеру та іншим особам, які мають право другого підпису.";

3) абзаци третій, четвертий пункту 6.6 викласти в такій редакції:

"копії сторінок паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), які містять прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, дату народження, фотокартку(и), що відповідає(ють) його вікові, та дату(и) її (їх) вклеювання, номер паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та найменування органу, що видав документ, інформацію про громадянство (якщо особа є нерезидентом) осіб, які зазначені в картці або тимчасовій картці із зразками підписів та відбитка печатки;

копію документа, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії осіб, які зазначені в картці або тимчасовій картці із зразками підписів та відбитка печатки.".

3. У тексті Порядку слова "перший керівник" в усіх відмінках замінити словом "керівник" у відповідних відмінках.

4. У додатку 1 до Порядку виноску "*****" викласти в такій редакції:

"*****Для клієнтів, які є суб'єктами господарювання, організаціями та не утримуються за рахунок бюджетних коштів, використання печатки відповідно до законодавства не є обов’язковим.".

5. У додатку 6 до Порядку:

1) абревіатуру "М. П." замінити абревіатурою "М. П.*****";

2) доповнити додаток новою виноскою такого змісту:

"*****Для клієнтів, які є суб'єктами господарювання, організаціями та не утримуються за рахунок бюджетних коштів, використання печатки відповідно до законодавства не є обов’язковим.".

6. У додатку 7 до Порядку:

1) слова "зразок відбитка печатки" замінити словами "зразок відбитка печатки****";

2) абревіатуру "М.П." замінити абревіатурою "М.П.****";

3) доповнити додаток новою виноскою такого змісту:

"****Для клієнтів, які є суб'єктами господарювання, організаціями та не утримуються за рахунок бюджетних коштів, використання печатки відповідно до законодавства не є обов’язковим.".

7. У додатку 8 до Порядку:

1) абревіатуру "М.П." замінити абревіатурою "М.П.*";

2) доповнити додаток новою виноскою такого змісту:

"*Для клієнтів, які є суб'єктами господарювання, організаціями та не утримуються за рахунок бюджетних коштів, використання печатки відповідно до законодавства не є обов’язковим.".

8. У додатку 11 до Порядку:

1) абревіатуру "М.П." замінити абревіатурою "М.П.**";

2) доповнити додаток новою виноскою такого змісту:

"**Для клієнтів, які є суб'єктами господарювання, організаціями та не утримуються за рахунок бюджетних коштів, використання печатки відповідно до законодавства не є обов’язковим.".

9. У додатках 6, 7, 11 до Порядку слова "Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний територіальний орган Державної фіскальної служби та мають відмітку в паспорті)" замінити словами "Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний територіальний орган Державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті / запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова")".

Директор Департаменту
державного бюджетуВ.П. Лозицький

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: