open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 березня 2018 р. № 235
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 945 від 24.10.2018}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

{Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ № 945 від 24.10.2018}

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 січня 2018 року.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 40ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 березня 2018 р. № 235

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179 “Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 11, ст. 522; 2017 р., № 71, ст. 2161):

1) у пункті 11:

абзац четвертий замінити абзацами такого змісту:

“До складу директоратів входять експертні групи, до складу яких можуть входити експертні підгрупи.

До складу експертних груп, експертних підгруп входять державні експерти, можуть входити провідні, головні спеціалісти, а також працівники, які виконують функції з обслуговування, робота яких пов’язана із документальним забезпеченням та діловодством.

Переведення державних службовців на посади провідних, головних спеціалістів в експертних групах та експертних підгрупах здійснюється (за їх згодою) в установленому порядку за рішенням керівника державної служби.

В експертних групах із штатною чисельністю понад 12 осіб можуть утворюватися експертні підгрупи із штатною чисельністю не менш як п’ять осіб.

У разі коли штатна чисельність працівників директорату становить понад 30 осіб, а кількість експертних груп у такому директораті перевищує шість, у такому директораті може бути введено посаду заступника керівника директорату.

У разі коли виконання завдань за окремим напрямом діяльності директорату за обсягом може бути покладено на одного державного експерта, у складі директорату вводяться посади державних експертів, що не входять до експертних груп.”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий і шостий вважати відповідно абзацами десятим і одинадцятим;

абзац десятий викласти в такій редакції:

“Директорат очолює генеральний директор. У разі відсутності генерального директора його повноваження виконує заступник генерального директора директорату, один із керівників експертних груп або державних експертів відповідно до наказу державного секретаря міністерства.”;

2) абзац другий пункту 12 викласти в такій редакції:

“До складу генеральних департаментів входять експертні групи, які утворюються для виконання завдань за окремими напрямами діяльності. До складу експертних груп входять державні експерти, можуть входити провідні, головні спеціалісти. Переведення державних службовців на посади провідних, головних спеціалістів генерального департаменту здійснюється (за їх згодою) в установленому порядку за рішенням керівника державної служби. У разі коли виконання завдань за окремим напрямом діяльності генерального департаменту за обсягом може бути покладено на одного державного експерта, у складі генерального департаменту вводяться посади державних експертів, що не входять до експертних груп.”.

2. У додатку 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814; 2017 р., № 70, ст. 2120):

1) у виносці “*” цифру і слово “1 травня” замінити цифрами і словом “31 грудня”;

2) у виносці “**” цифру і слово “1 липня” замінити цифрами і словом “31 грудня”.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284; 2018 р., № 12, ст. 417):

1) у схемі посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2018 році, затвердженій зазначеною постановою, у графі “Найменування посади державної служби”:

слова “Заступник керівника департаменту” замінити словами “Заступник керівника директорату, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, департаменту”;

після слів “самостійного управління та відділу” доповнити словами “, керівник експертної підгрупи у складі експертної групи директорату, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції”;

2) у переліку посад державної служби, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці, затвердженому зазначеною постановою, у графі “Посади державних службовців, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці”:

у позиції “Група 5. Посади заступників керівників самостійних структурних підрозділів державних органів” слова “заступники керівників самостійних структурних підрозділів (головних департаментів” замінити словами “заступники керівників самостійних структурних підрозділів, директорату, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції (головних департаментів”;

позицію “Група 6. Посади керівників підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів державних органів” після слів “експертних груп” доповнити словами “, експертних підгруп директорату, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції”;

3) додаток до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого зазначеною постановою, доповнити такими позиціями:

“Заступник генерального директора директорату, генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції

31900-44900

Керівник експертної підгрупи експертної групи директорату, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції

29500-40300”.

4. У пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 646 “Питання Секретаріату Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 71, ст. 2162) цифру і слово “1 травня” замінити цифрами і словом “31 грудня”.

5. У постанові Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 647 “Деякі питання реалізації комплексної реформи державного управління” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 70, ст. 2120, № 76, ст. 2323, № 84, ст. 2571, № 99, ст. 3037):

1) у постанові:

у вступній частині слова і цифри “статті 30 Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” замінити словами і цифрами “статті 23 Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік”;

пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Затвердити Порядок розподілу і використання бюджетних коштів на підтримку реалізації комплексної реформи державного управління, що додається.”;

в абзаці третьому пункту 2 цифри “2017” замінити цифрами “2018”, а слова “(що будуть залучені)” виключити;

у пункті 5:

абзац третій виключити;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“подавати щомісяця до 15 числа Кабінетові Міністрів України інформацію про стан реформування міністерств, зокрема кількість державних службовців, що призначені на вакантні посади державної служби у директоратах, генеральних департаментах і Урядовому офісі координації європейської та євроатлантичної інтеграції, встановлені для них ключові показники результативності службової діяльності на період випробування і стан використання бюджетних коштів.”;

2) Порядок та умови розподілу і використання бюджетних коштів на підтримку реалізації комплексної реформи державного управління, затверджені зазначеною постановою, викласти в такій редакції:


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 серпня 2017 р. № 647
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 14 березня 2018 р. № 235)

ПОРЯДОК
розподілу і використання бюджетних коштів на підтримку реалізації комплексної реформи державного управління

1. Цей Порядок визначає механізм розподілу видатків, передбачених Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України за бюджетною програмою 0421060 “Підтримка реалізації комплексної реформи державного управління”, та використання бюджетних коштів на підтримку реалізації комплексної реформи державного управління (далі - бюджетні кошти).

2. Бюджетні кошти розподіляються за рішенням Кабінету Міністрів України державним органам шляхом передачі бюджетних призначень у порядку, визначеному статтею 23 Бюджетного кодексу України.

3. Бюджетні призначення, передбачені за програмою “Підтримка реалізації комплексної реформи державного управління”, передаються на бюджетні програми, пов’язані з функціонуванням державних органів, залучених до реалізації комплексної реформи державного управління, або нові бюджетні програми, відкриті в установленому порядку.

4. Проект розподілу бюджетних коштів готується Мінфіном з урахуванням:

кількості посад фахівців з питань реформ у директоратах Секретаріату Кабінету Міністрів України, директоратах міністерств, генеральних департаментах інших центральних органів виконавчої влади, що утворюються для виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням формування державної політики у відповідних сферах, із стратегічним плануванням діяльності та координацією роботи із забезпечення формування державної політики, та в Урядовому офісі координації європейської та євроатлантичної інтеграції у порядку, зазначеному у пункті 9 цього Порядку;

посад Державного секретаря Кабінету Міністрів України, його першого заступника та заступників, державних секретарів всіх міністерств, Голови НАДС, його першого заступника та заступника, Голови Державного агентства з питань електронного урядування, його першого заступника та заступника, яким передбачено встановлення надбавки за виконання особливо важливої роботи;

умов оплати праці працівників державних органів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

обґрунтованої потреби органів виконавчої влади, залучених до реалізації комплексної реформи державного управління, у проведенні капітального та/або поточного ремонту або реконструкції приміщень, придбанні техніки, меблів, іншого обладнання та устаткування для облаштування робочих місць, створенні та впровадженні інформаційно-аналітичних систем, придбанні ліцензійного програмного забезпечення, виготовленні проектно-кошторисної документації, зберіганні матеріальних активів, здійсненні інших заходів, спрямованих на реалізацію Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 55, ст. 1919).

5. Передані відповідно до пункту 3 цього Порядку бюджетні кошти спрямовуються на:

виплату фахівцям з питань реформ у директоратах Секретаріату Кабінету Міністрів України, директоратах міністерств, генеральних департаментах інших центральних органів виконавчої влади, що утворюються для виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням формування державної політики у відповідних сферах, із стратегічним плануванням діяльності та координацією роботи із забезпечення формування державної політики, та Урядовому офісі координації європейської та євроатлантичної інтеграції (генеральним директорам, заступникам генеральних директорів, директорам генеральних департаментів, керівникам експертних груп, керівникам експертних підгруп, державним експертам) посадових окладів, надбавки за виконання особливо важливої роботи, надбавки за вислугу років, надбавки за ранг державного службовця - з дня призначення на посаду, якщо інше не передбачено законодавством, премій;

виплату Державному секретарю Кабінету Міністрів України, його першому заступнику та заступникам, державним секретарям міністерств, Голові НАДС, його першому заступнику та заступнику, Голові Державного агентства з питань електронного урядування, його першому заступнику та заступнику надбавки за виконання особливо важливої роботи;

виплату грошової допомоги під час надання щорічної основної оплачуваної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань особам, зазначеним в абзацах другому і третьому цього пункту;

виплату заробітної плати іншим державним службовцям у випадку, коли виплати особам, зазначеним в абзацах другому і третьому цього пункту, були здійснені за рахунок кошторису установи до отримання коштів, переданих за рішенням Кабінету Міністрів України відповідно до цього Порядку (такі виплати не можуть перевищувати розміру витрат, здійснених до передачі додаткових коштів);

преміювання державних службовців, залучених до організації та проведення конкурсу на зайняття вакантних посад фахівців з питань реформ у директоратах Секретаріату Кабінету Міністрів України, директоратах міністерств, генеральних департаментах інших центральних органів виконавчої влади, що утворюються для виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням формування державної політики у відповідних сферах, із стратегічним плануванням діяльності та координацією роботи із забезпечення формування державної політики, та Урядовому офісі координації європейської та євроатлантичної інтеграції;

оплату послуг експертів з питань управління персоналом, залучених до відбору осіб на зайняття посад фахівців з питань реформ, експертів, залучених до роботи інших конкурсних комісій, номінаційних комітетів;

запровадження системи централізованого оцінювання окремих професійних компетентностей кандидатів на посади державної служби;

створення та впровадження інформаційно-аналітичних систем;

здійснення інших заходів, пов’язаних з реалізацією Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 55, ст. 1919), в тому числі на придбання техніки, меблів, іншого обладнання та устаткування для облаштування робочих місць, придбання ліцензійного програмного забезпечення, виготовлення проектно-кошторисної документації, зберігання матеріальних активів, проведення капітального та/або поточного ремонту або реконструкції приміщень.

6. Преміювання державних службовців, залучених за основним місцем роботи до організації та проведення конкурсу на зайняття вакантних посад фахівців з питань реформ у директоратах Секретаріату Кабінету Міністрів України, директоратах міністерств, генеральних департаментах інших центральних органів виконавчої влади, що утворюються для виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням формування державної політики у відповідних сферах, із стратегічним плануванням діяльності та координацією роботи із забезпечення формування державної політики, та Урядовому офісі координації європейської та євроатлантичної інтеграції, здійснюється за рішенням керівника державної служби в державному органі з урахуванням особистої участі державних службовців в організації та проведенні зазначених конкурсів у розмірі, що не може перевищувати половини посадового окладу генерального директора директорату.

Зазначене преміювання здійснюється в межах економії коштів, які передані відповідно до пункту 3 цього Порядку.

Відповідна премія виплачується одночасно із місячною премією, але не враховується під час обчислення середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження, передбачених Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100 (ЗП України, 1995 р., № 4, ст. 111).

7. Передані відповідно до пункту 3 цього Порядку бюджетні кошти визначаються за окремим напрямом у паспорті бюджетної програми.

8. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Остаточні розрахунки за товари, роботи і послуги здійснюються згідно з умовами договору про їх закупівлю на підставі актів приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт та наданих послуг.

Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, ведення обліку бюджетних зобов’язань, а також відкриття рахунків в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

9. Розподіл коштів на оплату праці у 2018 році здійснюється частинами протягом року.

Першочергово на підставі інформації, отриманої від державних органів, залучених до реалізації комплексної реформи державного управління, кошти на оплату праці розподіляються виходячи із чисельності фахівців з питань реформ у директоратах Секретаріату Кабінету Міністрів України, директоратах міністерств, генеральних департаментах інших центральних органів виконавчої влади та Урядовому офісі координації європейської та євроатлантичної інтеграції (генеральних директорів, заступників генеральних директорів директоратів, директорів генеральних департаментів, керівників експертних груп, керівників експертних підгруп, державних експертів), які призначені, та кількості посад фахівців з питань реформ, конкурси на заміщення яких оголошені до 28 лютого 2018 р. включно.

Подальший розподіл коштів на оплату праці між державними органами здійснюється після розгляду рекомендацій Координаційної ради з питань реформування державного управління щодо:

критеріїв та правил функціонування директоратів;

структури апарату таких державних органів;

кількості фахівців з питань реформ у державних органах.

Кількість посад фахівців з питань реформ у директоратах Секретаріату Кабінету Міністрів України, директоратах міністерств, генеральних департаментах інших центральних органів виконавчої влади, що утворюються для виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням формування державної політики у відповідних сферах, із стратегічним плануванням діяльності та координацією роботи із забезпечення формування державної політики, та Урядовому офісі координації європейської та євроатлантичної інтеграції, яка враховується протягом року під час розподілу бюджетних коштів, не може перевищувати для:

Мінагрополітики - 99 посад;

Міненерговугілля - 102 посад;

Мінінфраструктури - 72 посад;

Мінкультури - 63 посад;

МОЗ - 71 посади;

МОН - 92 посад;

Мінрегіону - 129 посад;

Мінсоцполітики - 144 посад;

Мінфіну - 198 посад;

Мін’юсту - 98 посад;

Секретаріату Кабінету Міністрів України - 180 посад;

Державного агентства з питань електронного урядування - 20 посад;

НАДС - 37 посад.

10. Не допускається спрямування бюджетних коштів на цілі, не визначені цим Порядком.

11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.”.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: