open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ПРЕЗИДІЯ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
05.11.2004 N П-10-4

Про внесення змін до типових положень

про громадського інспектора з охорони праці,

про комісію з охорони праці профкому

та про представників профспілок

з питань охорони праці

У зв'язку зі змінами в Законі України "Про охорону праці"
( 2694-12 ), інших нормативно-правових актах та на виконання
рішень IV з'їзду ФПУ щодо активізації діяльності профспілок у
сфері безпеки, гігієни праці та виробничого середовища Президія
Федерації професійних спілок України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Внести зміни до Типового положення про громадського
інспектора з охорони праці та Типового положення про комісію з
охорони праці профспілкового комітету підприємства, виклавши їх у
новій редакції згідно з додатками 1 і 2. Ввести зазначені
положення в дію з 1 січня 2005 року.
2. Визнати такою, що втратила чинність з 1 січня 2005 року,
постанову Президії Ради Федерації професійних спілок України від
06.09.2000 N П-28-13 "Про затвердження типових положень про
комісію з питань охорони праці профспілкового комітету
підприємства та про громадського інспектора з охорони праці".
3. Внести до Положення про представників профспілок з питань
охорони праці, затвердженого постановою Президії ФПУ від
17.09.2003 N П-5-13 ( v5-13580-03 ) (додаток 2) такі зміни:
3.1. Назву документа, викласти в такій редакції: "Типове положення про представників профспілок з питань
охорони праці";
3.2. Підпункт а) пункту 1.3 викласти в такій редакції: "а) на
виробничому рівні: - член виборного профспілкового органу підприємства,
установи, організації (далі - підприємство) чи структурного
підрозділу підприємства або профспілковий представник; - член комісії з охорони праці виборного органу первинної
профспілкової організації (який діє згідно з Типовим положенням
про цю комісію, затвердженим постановою Президії ФПУ від
05.11.2004 N П-10-4); - громадський (старший громадський) інспектор з охорони праці
(який діє згідно з Типовим положенням про громадського інспектора
з охорони праці, затвердженим постановою Президії ФПУ від
05.11.2004 N П-10-4); - інший член первинної профспілкової організації
підприємства, обізнаний у питаннях охорони праці";
3.3. У пункті 1.4: а) в абзаці першому слова "профспілкового комітету" замінити,
словами "виборного профспілкового органу"; б) абзаци четвертий і п'ятий викласти у такій редакції: "- завіреною копією рішення відповідного виборного
профспілкового органу;

довідкою за підписом голови відповідного виборного
профспілкового органу, скріпленою печаткою цього органу";
3.4. В абзаці другому пункту 1.9 слова "профспілковий
комітет (профорганізатор)" замінити словами " виборний орган
первинної профспілкової організації (профспілковий представник)";
3.5. У пункті 2.5 слова "Положення про порядок" замінити
словами "установленого порядку";
3.6. У пункті 2.7 слова "акта форми Н-1" замінити словами
"актів установленої форми".
4. Членським організаціям ФПУ переглянути власні рішення
про організацію діяльності громадських інспекторів з охорони праці
та комісій з охорони праці виборних органів первинних
профспілкових організацій з метою приведення їх у відповідність із
новою редакцією типових положень, затверджених цією постановою.
5. Рекомендувати центральним і обласним органам галузевих
профспілок, територіальним профспілковим об'єднанням і первинним
профспілковим організаціям приділяти належну увагу організації
навчання профспілкового активу з питань охорони праці підприємств,
вжити додаткових заходів щодо підвищення ефективності громадського
контролю за додержанням роботодавцями нормативно-правових актів,
за створенням працівникам здорових і безпечних умов праці.
6. Управлінню апарату ФПУ з питань охорони праці та
здоров'я членів профспілок (Горецький В.І.):

розробити до 1 квітня 2005 року за участю членських
організацій, Академії праці і соціальних відносин ФПУ
(Головко М.Л.) та внести на розгляд і за твердження Президії ФПУ
до 1 квітня 2005 року проекти Порядку і Типової програми навчання
представників профспілок з питань охорони праці;

разом з Підприємством "Профінформ" ФПУ (Юрченко Л.І.)
забезпечити опублікування зазначених типових положень в одному з
наступних номерів "Бібліотечки голови профспілкового комітету".
7. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника
Голови Федерації профспілок України Колосюк Г.В.
Голова ФПУ О.Стоян

Додаток 1

до постанови Президії ФПУ

05.11.2004 N П-10-4

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про громадського інспектора з охорони праці

Це Типове положення (далі - Положення) визначає правові
основи діяльності громадських (старших громадських) інспекторів з
охорони праці і містить вимоги щодо організації їх роботи з
урахуванням обов'язків, прав та повноважень профспілок у сфері
охорони праці, визначених законами України "Про професійні спілки,
їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ), "Про охорону праці"
( 2694-12 ), іншими актами законодавства.
1. Загальні положення
1.1. Громадський інспектор з охорони праці (далі -
громадський інспектор) здійснює громадський контроль за
додержанням законів, інших нормативно-правових актів з охорони
праці, виконанням роботодавцем і уповноваженими ним посадовими
особами заходів щодо запобігання нещасним випадкам на виробництві
та професійним захворюванням.

Головними завданнями громадського інспектора є захист прав
та інтересів членів профспілки в сфері охорони праці, визначених
законодавством, сприяння створенню для кожного працівника здорових
і безпечних умов праці відповідно до встановлених нормативів.
1.2. Громадський інспектор обирається відкритим
голосуванням на зборах профспілкової групи на строк повноважень
профгрупорга.
1.3. Із складу виборного профспілкового органу
підприємства, установи, організації (далі - підприємство) або
виборного профспілкового органу структурного підрозділу
підприємства обирається старший громадський інспектор, відповідно
підприємства або його структурного підрозділу.
1.4. Громадськими (старшими громадськими) інспектора ми
можуть бути досвідчені працівники і спеціалісти - члени
профспілки, на яких за посадовими обов'язками не покладено
відповідальності за створення здорових і безпечних умов праці в
підрозділах, службах або в цілому на підприємстві, а також які не
Належать до працівників служби охорони праці або інших служб,
уповноважених роботодавцем на здійснення організаційно-розпорядчих
та контрольних функцій у сфері безпеки, гігієни праці та
виробничого середовища.
1.5. Громадський (старший громадський) інспектор одночасно
є представником профспілки з питань охорони праці, який діє згідно
з вимогами статті 41 Закону України "Про охорону праці"
( 2694-12 ), статей 21 і 38 Закону України "Про професійні спілки,
їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ), інших
нормативно-правових актів, Статуту профспілки.
1.6. Громадський (старший громадський) інспектор у своїй
роботі керується трудовим законодавством, законами України "Про
охорону праці" ( 2694-12 ), "Про професійні спілки, їх права та
гарантії діяльності" ( 1045-14 ), "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності" ( 1105-14 ), іншими нормативно-правовими актами,
Статутом профспілки та цим Положенням.
1.7. Громадський (старший громадський) інспектор виконує
свою роботу під керівництвом відповідно профгрупорга, голови
комісії з охорони праці виборного профспілкового органу
підприємства (структурного підрозділу) або безпосередньо голови
цього органу. Він діє в контакті з керівниками й спеціалістами
дільниць, цехів, служб підприємства.
1.8. Про виконання своїх обов'язків громадські (старші
громадські) інспектори щокварталу звітують на профспілкових зборах
відповідної дільниці, цеху, іншого структурного підрозділу або
підприємства в цілому або на засіданні комісії з охорони праці
відповідного виборного профспілкового органу, або на засіданні
цього органу.

Виборний профспілковий орган підприємства з урахуванням
рекомендацій відповідного центрального органу все української
профспілки визначає зміст і порядок ведення облікової та звітної
документації про роботу громадських (старших громадських)
інспекторів.
1.9. Протягом не більше трьох місяців після обрання
громадські (старші громадські) інспектори проходять у
встановленому порядку навчання з охорони праці та організації
громадського контролю з цих питань, забезпечуються відповідними
нормативно-правовими актами, методичними, інформаційними та
довідковими матеріалами.

За необхідності виборний профспілковий орган підприємства
забезпечує громадських (старших громадських) інспекторів
відповідними документами (Посвідченням представника профспілки з
питань охорони праці, довідкою тощо), які засвідчують його право
на здійснення громадського контролю у сфері безпеки, гігієни праці
та виробничого середовища.
1.10. Витрати на навчання, придбання необхідних засобів і
нормативних документів з охорони праці, матеріальне заохочення
громадських інспекторів здійснюється роботодавцем на умовах,
передбачених колективним договором. Роботодавець звільняє
громадських (старших громадських) інспекторів від роботи для
навчання і виконання громадських обов'язків на передбачений
колективним договором строк зі збереженням за ними середнього
заробітку.
2. Основні напрями та зміст роботи

громадського інспектора
Громадський (старший громадський) інспектор:
2.1. Перевіряє стан умов і безпеки праці на робочих місцях,
додержання працівниками правил, норм, інструкцій, інших
нормативно-правових актів з охорони праці та вносить роботодавцю
(його представникам) пропозиції щодо усунення виявлених порушень і
недоліків з цих питань, повідомляє про результати перевірки осіб,
зазначених у пункті 1.7 цього Положення;
2.2. Негайно інформує бригадира, майстра або іншого
керівника дільниці, цеху, підприємства, служби охорони праці,
голову виборного профспілкового органу підприємства (структурного
підрозділу) про кожний нещасний випадок, що стався з працівниками
на виробництві, домагається вжиття заходів щодо надання допомоги
потерпілим;
2.3. Бере участь у розслідуванні нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань, домагається об'єктивного
визначення їх обставин, причин і профілактичних заходів,
оперативної підготовки матеріалів розслідування, складання актів
за встановленими формами (Н-5, Н-1, П-4), реєстрації випадків у
встановленому порядку, своєчасного подання відповідних документів
до Фонду соціального страхування від нещасних випадків, а також
сприяє одержанню потерпілими усіх страхових виплат та видів
соціальної допомоги, передбачених законодавством і колективним
договором;
2.4. Контролює:

- відповідність чинним нормативно-правовим актам з охорони
праці технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування,
інструментів, інших засобів праці, застосування працівниками
безпечних прийомів і методів виконання робіт;

- наявність і повноту інструкцій з охорони праці,
своєчасність і якість проведення інструктажів з безпеки праці на
робочих місцях, забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям
та іншими засобами індивідуального захисту, обов'язкове і
правильне їх використання та своєчасне проведення хімічного
чищення, прання, ремонту, дезинфекції, дезактивації тощо;

- виконання роботодавцем заходів щодо усунення причин
нещасних випадків і професійних захворювань, поліпшення умов та
підвищення рівня безпеки праці;

- забезпечення працівників санітарно-побутовими
приміщеннями і пристроями, мийними та знешкоджувальними засобами,
лікувально-профілактичним харчуванням, молоком, газованою солоною
водою відповідно до встановленого порядку;
2.5. У межах своєї компетенції реалізує інші повноваження,
передбачені Типовим положенням про представників профспілок з
питань охорони праці, затвердженим постановою Президії ФПУ від
17.09.2003 N П-5-13 ( v5-13580-03).
3. Права громадського інспектора
3.1. Громадський (старший громадський) інспектор має право:

3.1.1. Безперешкодно і в будь-який час проводити
перевірки - з питань, що належать до його компетенції, брати
участь у роботі відповідних комісій;

3.1.2. Вимагати від роботодавця (керівників підприємства,
його структурних підрозділів) негайного припинення робіт на
робочих місцях, виробничих дільницях тощо у разі загрози життю чи
здоров'ю працівників;

3.1.3. Одержувати від роботодавця, посадових осіб і
працівників необхідні документи й пояснення з питань охорони
праці, вносити роботодавцю (відповідному керівникові) обов'язкові
для розгляду подання з цих питань та одержувати від нього
аргументовану відповідь;

3.1.4. Порушувати перед роботодавцем питання про
притягнення до відповідальності посадових та інших осіб, які не
додержуються вимог законодавства про охорону праці, а також про
матеріальне й моральне заохочення працівників, які беруть активну
участь і виявляють ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення
рівня безпеки та поліпшення умов праці.
3.2. Виборний профспілковий орган підприємства
(структурного підрозділу) може відкликати подання чи висновок
громадського (старшого громадського) інспектора, якщо він
суперечить законам, іншим нормативно-правовим актам з охорони
праці, не відповідає вимогам захисту, законних прав та інтересів
працівників.
* * *
Особи, які створюють перешкоди в діяльності громадського
(старшого громадського) інспектора, притягаються до
дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної
відповідальності згідно з законом.

За неналежне виконання своїх обов'язків згідно з цим
Положенням громадський (старший громадський) інспектор може бути
притягнутий до відповідальності згідно з Статутом профспілки, а
також достроково усунутий від виконання цих громадських обов'язків
за рішенням профспілкових зборів чи виборного профспілкового
органу, які його обрали.

Додаток 2

до постанови Президії ФПУ

05.11.2004 N П-10-4

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з охорони праці виборного органу

первинної профспілкової організації

Це Типове положення (далі - Положення) визначає правові
засади діяльності комісії з охорони праці виборного органу
первинної профспілкової організації і містить вимоги щодо
організації роботи цієї комісії з урахуванням обов'язків, прав і
повноважень профспілок у сфері охорони праці, визначених законами
України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"
( 1045-14 ), "Про охорону праці" ( 2694-12 ), іншими актами
законодавства.
1. Загальні положення
1.1. Комісія з охорони праці виборного органу первинної
профспілкової організації (далі - Комісія) створюється цим органом
на строк його повноважень на підприємстві, в установі, організації
(далі - підприємство) будь-якої форми власності та виду діяльності
з кількістю працюючих, як правило, 50 і більше осіб. Залежно від
конкретних обставин виборний профспілковий орган підприємства може
створити комісію й за меншої кількості працівників.

У структурних підрозділах великих підприємств, де в
установленому порядку окремо обирається профспілковий орган,
створюється Комісія з охорони праці цього органу.

Кількісний і персональний склад Комісії визначається і
затверджується виборним профспілковим органом підприємства
(структурного підрозділу) залежно від кількості працівників і
специфіки виробництва.
1.2. Головними завданнями Комісії є здійснення громадського
контролю за додержанням роботодавцем вимог законів та інших
нормативно-правових актів з охорони праці, захист прав та
інтересів членів профспілки у цій сфері.
1.3. Членами Комісії можуть бути досвідчені працівники і
спеціалісти - члени профспілки, на яких за посадовими обов'язками
не покладено відповідальності за створення здорових і безпечних
умов праці на виробничих дільницях, в цехах, інших підрозділах або
в цілому на підприємстві і які не належать до працівників служби
охорони праці або інших служб, уповноважених роботодавцем на
здійснення організаційно-розпорядчих і контрольних функцій у сфері
безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

Кожний член Комісії одночасно є представником профспілки з
питань охорони праці, який діє в межах повноважень згідно з
статтею 41 Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ),
статтями 21 і 38 Закону України "Про професійні спілки, їх права
та гарантії діяльності" ( 1045-14 ), іншими нормативно-правовими
актами, Статутом профспілки.
1.4. Головою Комісії обирається член виборного
профспілкового органу підприємства (структурного підрозділу), який
не входить до складу адміністративного персоналу. Одночасно він є
старшим громадським інспектором підприємства (структурного
підрозділу).

На підприємстві зі значною кількістю працюючих (3 тисячі
осіб і більше) доцільно в штатному розкладі виборного
профспілкового органу передбачати звільненого працівника на посаді
голови Комісії, який одночасно може призначатися заступником
голови виборного профспілкового органу. Рішення з цих питань
виборний профспілковий орган приймає залежно від специфіки
підприємства, складності й небезпечності виробництв та з
урахуванням рекомендацій щодо конкретних нормативів чисельності,
визначених відповідним центральним органом всеукраїнської
профспілки.
1.5. Комісія у своїй роботі керується трудовим
законодавством, законами України "Про охорону праці" ( 2694-12 ),
Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"
( 1045-14 ), "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ),
іншими нормативно-правовими актами, Статутом профспілки та цим
Положенням.
1.6. Комісія працює під керівництвом відповідного виборного
профспілкового органу за планом роботи, що затверджується цим
органом.
1.7. Засідання Комісії проводяться за необхідності, але не
рідше одного разу на квартал.
1.8. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо в ньому
бере участь більше половини її членів.
1.9. Рішення Комісії оформляється протоколом довільної
форми, має рекомендаційний характер і надається роботодавцю
(керівникові підприємства), іншим заінтересованим особам для
впровадження в життя. У разі незгоди роботодавця (керівника
підприємства, структурного підрозділу) із запропонованими в
рішенні заходами він надсилає голові Комісії аргументовану
відповідь.

Із найбільш важливих і принципових питань Комісія вносить
матеріали на розгляд виборного профспілкового органу підприємства
(структурного підрозділу) для прийняття рішення по суті проблеми
на рівні зазначеного органу.
1.10. Голова і члени Комісії взаємодіють з іншими
представниками профспілки (профспілок) підприємства, громадськими
інспекторами з охорони праці структурних підрозділів, відповідними
службами та посадовими особами підприємства, а також з
представниками органів державного управління і нагляду за охороною
праці, виконавчими органами Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань,
технічними інспекторами праці та іншими фахівцями вищестоящих
профспілкових органів.
1.11. Комісія звітує про свою роботу за півріччя і рік (або
частіше - за необхідності) на засіданні відповідного виборного
профспілкового органу або на зборах членів профспілки.
1.12. Роботодавець за свій рахунок організовує разом з
виборним профспілковим органом підприємства навчання членів
Комісії, придбання для них відповідних засобів і нормативних
документів з охорони праці, а також забезпечує збереження їм
середнього заробітку протягом періоду навчання і виконання
громадських обов'язків, визначеного колективним договором.
2. Зміст роботи комісії
2.1. Комісія сприяє виборному профспілковому органу
підприємства (структурного підрозділу) у виконанні повно важень,
передбачених для профспілок законами України "Про охорону праці"
( 2694-12 ), "Про професійні спілки, їх права та гарантії
діяльності" ( 1045-14 ), іншими нормативно-правовими акта ми та
Статутом профспілки.

З цією метою Комісія:

2.1.1. Перевіряє стан умов і безпеки праці, забезпечення
працівників санітарно-побутовими приміщеннями, засобами
індивідуального й колективного захисту, мийними та
знешкоджувальними засобами, лікувально-профілактичним харчуванням,
молоком, газованою солоною водою, проведення обов'язкових медичних
оглядів працівників певних категорій, домагається від роботодавця
усунення недоліків у роботі з цих питань;

2.1.2. Бере участь у формуванні розділу "Охорона праці"
колективного договору в опрацюванні роботодавцем комплексних
заходів щодо досягнення встановлених нормативів і підвищення
існуючого рівня охорони праці, проводить перевірки виконання
затверджених заходів;

2.1.3. Аналізує причини виробничого травматизму та
професійної захворюваності, якість складання актів за
встановленими формами (Н-1, Н-5, П-4), готує пропозиції стосовно
вимог до роботодавця щодо вжиття ефективних профілактичних
заходів, а також з приводу безпідставного звинувачення потерпілих,
необгрунтованої відмови скласти акт за формою Н-1 або внести до
нього необхідні зміни;

2.1.4. Контролює усунення причин нещасних випадків і
професійних захворювань, визначених комісіями з їх розслідування,
додержання роботодавцем установленого порядку реєстрації та
подання звітності про зазначені випадки;

2.1.5. Перевіряє наявність для всіх професій і повноту
інструкцій з охорони праці, своєчасну розробку й затвердження
інших актів з охорони праці, що діють у межах підприємства,
ведення журналів інструктажу працівників, журналів періодичного
технічного огляду машин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки та іншої документації згідно з вимогами норм і правил;

2.1.6. Вивчає додержання вимог законодавства про охорону
праці жінок, неповнолітніх, інвалідів та вносить пропозиції щодо
усунення порушень з цих питань;

2.1.7. Здійснює громадський контроль за своєчасним
проведенням атестації робочих місць на відповідність
нормативно-правовим актам з охорони праці, вивчає додержання вимог
законодавства щодо надання працівникам пільг і компенсацій за
роботу з важкими та/або шкідливими умовами праці, готує пропозиції
про встановлення для окремих осіб додаткових пільг відповідно до
умов колективного договору;

2.1.8. Сприяє своєчасному й повному одержанню потерпілими
або членами сімей загиблих на виробництві сум відшкодування шкоди,
одноразової допомоги та всіх інших страхових виплат чи видів
соціальної допомоги, передбачених законодавством, за необхідності
готує на розгляд виборного профспілкового органу підприємства
проект подання з цих питань до робочих органів Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань;

2.1.9. Сприяє виплаті вихідної допомоги (у розмірі не менше
тримісячного заробітку), якщо працівник розриває трудовий договір
через порушення роботодавцем вимог законодавства та умов
колективного договору з питань охорону праці;

2.1.10. Організовує і контролює роботу громадських
інспекторів з охорони праці;

2.1.11. Здійснює громадський контроль за створенням та
ефективною роботою кабінету охорони праці, наявністю і станом
куточків, стендів та інших засобів пропаганди охорони праці;
спільно з роботодавцем організовує огляди-конкурси стану охорони
праці на підприємстві;

2.1.12. За необхідності порушує перед виборним
профспілковим органом підприємства питання про проведення
незалежної експертизи умов праці в діючому виробництві,
небезпечності певних машин, механізмів, устаткування, будівель і
споруд, відповідності нормативно-правовим актам з охорони праці
проектної документації, нових або реконструйованих виробничих
об'єктів.
2.2. Голова Комісії або за його дорученням будь-який інший
член Комісії бере участь у роботі:

комісії з розслідування нещасного випадку на виробництві
або профзахворювання;

комісії з атестації робочих місць на відповідність
нормативно-правовим актам з охорони праці;

комісії з перевірки знань посадовими особами і працівниками
нормативно-правових актів з охорони праці;

комісії з прийняття в експлуатацію нового або
реконструйованого об'єкту виробничого чи соціально-культурного
призначення на відповідність його вимогам охорони праці;

комісії з перевірки або комплексного обстеження стану
охорони праці на підприємстві, що проводиться представниками
органів державного нагляду за охороною праці, експертами Фонду
соціального страхування від нещасних випадків, технічними
інспекторами праці профспілок тощо.
2.3. Голова, члени Комісії реалізують інші повноваження,
передбачені Типовим положенням про представників профспілок з
питань охорони праці, затвердженим постановою Президії ФПУ від
17.09.2003 N 11-5-13 , та іншими актами.
2.4. Голова або будь-який член Комісії негайно повідомляє
голову виборного профспілкового органу підприємства про кожний
груповий нещасний випадок, нещасний випадок зі смертельним або
тяжким наслідком, що стався на виробництві, з метою термінового
повідомлення про це вищестоящому профспілковому органу та
забезпечення участі в спеціальному розслідуванні такого випадку
представників профспілок згідно з установленим Порядком.
3. Основні права членів комісії
Голова і члени Комісії мають право:
3.1. Безперешкодно і в будь-який час перевіряти стан умов і
безпеки праці, санітарно-побутового обслуговування і забезпечення
працівників засобами колективного та індивідуального захисту,
лікувально-профілактичним харчуванням, молоком, газованою солоною
водою, мийними та знешкоджувальними засобами, а також хід
виконання зобов'язань з охорони праці колективного договору,
відповідних програм та заходів з цих питань;
3.2. Вносити роботодавцю подання з будь-якого питання
охорони праці та одержувати від нього аргументовану відповідь;
3.3. Вимагати від роботодавця (керівників підприємства,
його структурних підрозділів) негайного припинення робіт на
робочих місцях, виробничих дільницях, у цехах та інших
структурних, підрозділах підприємства у разі виникнення загрози
життю або здоров'ю працівників;
3.4. Подавати свої висновки про обставини й причини
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а
також про відповідальність посадових осіб, дії або бездіяльність
яких призвели до цих випадків;
3.5. Одержувати від роботодавця, посадових осіб і
працівників необхідні пояснення, інформацію та документи з питань,
що належать до компетенції Комісії.

Виборний профспілковий орган підприємства (структурного
підрозділу) може відкликати рішення Комісії чи подання (висновок)
голови або члена Комісії, якщо вони суперечать законам, іншим
нормативно-правовим актам з охорони праці, не відповідають вимогам
захисту законних прав та інтересів працівників.
* * *
Особи, які створюють перешкоди в діяльності голови або
члена Комісії притягаються до дисциплінарної, адміністративної,
матеріальної, кримінальної відповідальності згідно з
законодавством.

За неналежне виконання обов'язків, передбачених цим
Положенням, будь-який член Комісії може бути притягнутий до
відповідальності згідно з Статутом профспілки, а також достроково
усунутий від виконання цих громадських обов'язків у тому ж
порядку, за яким його було обрано.
Вісті, Діловий випуск,
21 січня 2005 р. N 3

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: