open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.12.2015  № 1125


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 січня 2016 р.
за № 6/28136

Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, а також з метою удосконалення казначейського обслуговування коштів державного бюджету НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року № 1407, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за № 130/22662, що додаються.

2. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України (Лозицький В.П.) та Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Державної казначейської служби України (Литвиненко Л.І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) Міністерства фінансів України (Юрик І.І.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Уманського І.І. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т.Я.

Міністр

Н. Яресько

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
казначейської служби України

Голова Державної
регуляторної служби України
Т.Я. СлюзК.М. Ляпіна


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
10.12.2015  № 1125


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 січня 2016 р.
за № 6/28136

ЗМІНИ
до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами

1. У розділі I:

1) доповнити пункт 1.2 після абзацу третього новим абзацом четвертим такого змісту:

«казначейські клірингові розрахунки - операції за взаємними розрахунками відповідно до спільних протокольних рішень, договорів або інших документів, укладених учасниками розрахунків, які визначають послідовне виконання вимог і зобов’язань між ними, передбачених відповідними нормативно-правовими актами;».

У зв’язку з цим абзаци четвертий - дев’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим - десятим;

2) доповнити пункт 1.3 новими абзацами такого змісту:

«У разі застосування системи дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства - Казначейство» між розпорядниками бюджетних коштів (одержувачами бюджетних коштів) та органами Казначейства здійснюється обмін документами в електронному вигляді, в тому числі електронними документами.

У разі неможливості передавання документів в електронному вигляді до системи Казначейства України з технічних причин або в інших випадках, визначених законодавством, до органу Казначейства подаються документи на паперових та електронних носіях.».

2. В абзаці четвертому пункту 2.4 розділу II слова «, що ліквідується або реорганізується,» замінити словами «у разі ліквідації, реорганізації, зміни підпорядкування» та після слів «установі-правонаступнику (підприємству, організації)» доповнити словами «або установі (підприємству, організації), яка змінила підпорядкування,».

3. У розділі IV:

1) у пункті 4.4:

в абзаці третьому слова «Якщо зазначені зміни викликані змінами в підпорядкуванні та/або розташуванні установ чи іншими змінами мережі головного розпорядника (крім зміни найменування установи без зміни коду за ЄДРПОУ), то» замінити словами «У разі внесення змін до мережі (крім зміни найменування установи без зміни коду за ЄДРПОУ та зміни коду органу Казначейства у зв’язку з переходом на обслуговування до іншого органу Казначейства в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці)»;

абзац четвертий після слів «У разі зміни найменування установи без зміни коду за ЄДРПОУ» доповнити словами «та зміни коду органу Казначейства у зв’язку з переходом на обслуговування до іншого органу Казначейства в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці»;

2) абзац перший пункту 4.6 доповнити реченням такого змісту: «У разі внесення змін до спеціального фонду кошторису розпорядники бюджетних коштів разом із довідкою про зміни до кошторису подають до органу Казначейства зведення показників спеціального фонду кошторису із зазначенням суми змін.».

4. У розділі V:

1) абзац сьомий пункту 5.2 викласти в такій редакції:

«За правильність складання розподілу відкритих асигнувань та своєчасність подання до Казначейства України відповідають головні розпорядники.»;

2) у пункті 5.3:

абзац другий після слів «бюджетних фінансових зобов’язань» доповнити словами «(крім інших випадків, передбачених законодавством)»;

абзац четвертий після слів «У разі зміни найменування установи без зміни коду за ЄДРПОУ» доповнити словами «та зміни коду органу Казначейства у зв’язку з переходом на обслуговування до іншого органу Казначейства в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці».

5. У пункті 8.1 розділу VIII:

1) в абзацах другому, третьому підпункту 8.1.2 слова «Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, головних фінансових управлінь обласних державних адміністрацій, Головного фінансового управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та фінансового управління Севастопольської міської державної адміністрації» замінити словами «фінансових органів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій»;

2) абзац перший підпункту 8.1.4 викласти в такій редакції:

«Розпорядники бюджетних коштів місцевих бюджетів через фінансові органи Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій надають інформацію щодо взятих бюджетних зобов’язань у розрізі міських (міст обласного значення) та районних бюджетів (у разі якщо зазначене передбачено нормативно-правовими актами) до Головних управлінь Казначейства, які в свою чергу надають узагальнену інформацію до Казначейства України.».

6. Пункт 9.6 розділу IX після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

«Для відшкодування банкам, в яких відкриті рахунки в іноземній валюті на ім’я Казначейства України, комісійних витрат в іноземній валюті за здійснення платежів з виконання державою гарантійних зобов’язань за позичальників, що отримали кредити під державні гарантії, Мінфін України надає Казначейству України розпорядження, на підставі якого формується реєстр на відкриття асигнувань (виділення коштів) із загального фонду державного бюджету (додаток 30 до цього Порядку).».

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.

7. У розділі XI:

1) абзац другий пункту 11.3 викласти в такій редакції:

«Підтвердні документи надаються у разі потреби здійснення авансування, поетапної оплати зареєстрованих бюджетних фінансових зобов’язань.»;

2) доповнити пункт 11.5 новими абзацами такого змісту:

«Розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів) має право в будь-який час до переказу коштів з його рахунка відкликати платіжні доручення з органу Казначейства, що його обслуговує. Платіжні доручення відкликаються лише в повній сумі.

Для відкликання платіжного доручення до органу Казначейства подається лист за підписом посадової особи розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), яка має право першого підпису на розрахункових документах.»;

3) пункт 11.17 викласти в такій редакції:

«11.17. Для коригування касових видатків у разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділення) розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) орган Казначейства після отримання коригувальних розподілів на відкриття асигнувань, які передбачені в пункті 5.3 розділу V цього Порядку, здійснює коригування проведених з початку року касових видатків. У разі зміни найменування установи без зміни коду за ЄДРПОУ та зміни коду органу Казначейства у зв’язку з переходом на обслуговування до іншого органу Казначейства в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці перенесення показників проведених з початку року касових видатків відповідного розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) здійснюється на підставі реєстру змін до мережі, наданого головним розпорядником.».

8. Доповнити розділ XIII новим пунктом такого змісту:

«13.6. При проведенні операцій в іноземній валюті розпорядниками бюджетних коштів складається довідка про операції в іноземній валюті за формою, наведеною в додатку 37 до цього Порядку, яка подається на паперових та електронних носіях до органу Казначейства протягом трьох робочих днів місяця, що настає за звітним, за кожним видом (кодом) іноземної валюти окремо.

За достовірність інформації, дотримання правил за операціями з бюджетними коштами в іноземній валюті, правильність складання та своєчасність подання до органу Казначейства довідки про операції в іноземній валюті відповідає розпорядник бюджетних коштів.».

9. Абзац перший пункту 14.1 розділу XIV після слів «взаємні розрахунки» доповнити словами «(казначейські клірингові розрахунки)».

10. Додатки 12, 18, 30, 31 до Порядку викласти в новій редакції, що додаються.

11. Доповнити Порядок новим додатком 37, що додається.

Директор Департаменту
державного бюджетуВ.П. Лозицький


Додаток 12
до Порядку казначейського
обслуговування державного бюджету
за витратами
(пункт 3.2)

ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ
спеціального фонду


Додаток 18
до Порядку казначейського
обслуговування державного бюджету
за витратами
(пункт 4.4)

РЕЄСТР ЗМІН
зведення показників спеціального фонду


Додаток 30
до Порядку казначейського
обслуговування державного бюджету
за витратами
(пункт 9.1)

РЕЄСТР
на відкриття асигнувань (виділення коштів) із загального фонду державного бюджету по державному боргу/виконанню державою гарантійних зобов’язань за позичальників, що отримали кредити під державні гарантії


Додаток 31
до Порядку казначейського
обслуговування державного бюджету
за витратами
(пункт 11.3)

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ


Додаток 37
до Порядку казначейського
обслуговування державного бюджету
за витратами
(пункт 13.6)

ДОВІДКА
про операції в іноземній валюті

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: