open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.03.2016  № 387


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 квітня 2016 р.
за № 530/28660

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, а також з метою удосконалення казначейського обслуговування бюджетних коштів НАКАЗУЮ:

1. Унести до Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 березня 2012 року № 309, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 року за № 419/20732 (зі змінами), такі зміни:

1) у главі 2:

в абзаці другому пункту 2.2:

слова “проведення процедури закупівель” замінити словами “проведення процедури закупівлі”;

доповнити абзац словами “, з урахуванням законодавства у сфері закупівель”;

2) у пункті 2.6 слова “та перерахування коштів на вкладні рахунки” виключити;

3) абзац сьомий пункту 2.9 викласти в такій редакції:

“відсутності документів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до законодавства у сфері закупівель;”;

4) у Порядку заповнення Реєстру бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів додатка 2:

в абзаці сімнадцятому:

слово “Заявки” замінити словом “заявки”;

слова “та перерахування коштів на вкладні рахунки” виключити;

доповнити абзац новим реченням такого змісту: “За бюджетними фінансовими зобов’язаннями за окремими напрямами видатків, за якими не подаються документи, що підтверджують узяття бюджетного фінансового зобов’язання, проставляється дата Реєстру фінансових зобов’язань.”;

в абзаці вісімнадцятому:

слова “та перерахуванні коштів на вкладні рахунки” виключити;

доповнити абзац новим реченням такого змісту: “За бюджетними фінансовими зобов’язаннями за окремими напрямами видатків, за якими не подаються документи, що підтверджують узяття бюджетного фінансового зобов’язання, проставляється номер Реєстру фінансових зобов’язань.”.

2. Затвердити Зміни до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року № 1407, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за № 130/22662, що додаються.

3. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України (Лозицький В.П.) та Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Державної казначейської служби України (Литвиненко Л. І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) Міністерства фінансів України (Юрик І.І.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України та Голову Державної казначейської служби України.

Міністр

Н. Яресько

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови
Державної казначейської служби України
В.П. Дуда


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
25.03.2016  № 387


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 квітня 2016 р.
за № 530/28660

ЗМІНИ
до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами

1. У розділі I:

1) абзац перший пункту 1.2 після слів “Бюджетним кодексом України” доповнити словами “, Законами України “Про електронні документи та електронний документообіг” і “Про електронний цифровий підпис”;

2) у пункті 1.3:

абзац перший після слів “Клієнт казначейства - Казначейство” доповнити словами “(далі - система Казначейства)”;

в абзаці другому слова “системи дистанційного обслуговування “Клієнт казначейства - Казначейство” замінити словами “системи Казначейства”;

абзац третій виключити;

3) доповнити розділ новими пунктами такого змісту:

“1.4. Розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів) здійснює формування та подання документів до системи Казначейства в електронному вигляді протягом операційного дня в межах операційного часу, визначеного органом Казначейства. Документи, що надійшли після операційного часу, опрацьовуються наступного операційного дня.

Підтвердженням для розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) успішного передавання їх електронних документів до системи Казначейства є відповідне сповіщення системи Казначейства.

У разі невдалої спроби передавання документів в електронному вигляді до системи Казначейства розпорядником бюджетних коштів (одержувачем бюджетних коштів) здійснюються заходи щодо повторного їх передавання.

У разі неможливості передавання документів в електронному вигляді до системи Казначейства з технічних причин або в інших випадках, визначених законодавством, до органу Казначейства подаються документи на паперових та електронних носіях.

Датою та часом отримання документів в електронному вигляді органом Казначейства є дата та час, зафіксовані у повідомленні системи Казначейства про отримання цих документів.

1.5. Орган Казначейства перевіряє документи в електронному вигляді, передані розпорядником бюджетних коштів (одержувачем бюджетних коштів), на відповідність вимогам законодавства, в тому числі цього Порядку.

Якщо надіслані в електронному вигляді документи сформовано з порушенням вимог законодавства, в тому числі цього Порядку, то орган Казначейства інформує розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) засобами системи Казначейства про їх непроведення із зазначенням причин.”.

2. У розділі III:

1) пункт 3.1 після слів “до головних розпорядників” доповнити словами “(крім державних адміністрацій)”;

2) пункт 3.3 після слів “управління (відділення) Казначейства” доповнити словами “протягом трьох робочих днів”, після слів “розпису державного бюджету до” доповнити словами “державних адміністрацій,”.

3. У розділі IV:

1) пункт 4.3 після слів “головному розпоряднику” доповнити словами “(крім державних адміністрацій)”;

2) у пункті 4.4:

абзац перший після слів “головні розпорядники” доповнити словами “(крім державних адміністрацій)”;

в абзацах третьому, четвертому слова “в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці” виключити;

3) у пункті 4.5:

абзац перший викласти в такій редакції:

“4.5. Органи Казначейства протягом одного робочого дня після внесення змін до розписів доводять витяги із зазначених документів до державних адміністрацій, розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, які в них обслуговуються.”;

в абзаці третьому слова “отримання витягу з повідомлення про зміни до розписів” замінити словами “отримання витягу із змін до розписів”;

в абзаці шостому слова “повідомлення про зміни до розпису” замінити словами “змін до розпису”.

4. У пункті 5.3 розділу V:

перше речення абзацу третього викласти в такій редакції: “У разі внесення змін до мережі та/або розпису державного бюджету при реорганізації (злитті, приєднанні, поділі, перетворенні, виділенні) розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) (крім зміни найменування установи без зміни коду за ЄДРПОУ та зміни коду органу Казначейства у зв'язку з переходом на обслуговування до іншого органу Казначейства) відповідні головні розпорядники приймають рішення про коригування відкритих з початку року асигнувань.”;

в абзаці четвертому слова “в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці” виключити.

5. У пункті 9.3 розділу IX слова “; документів стосовно державних закупівель” виключити.

6. У розділі X:

1) пункт 10.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

“Операції за рахунок власних надходжень розпорядників бюджетних коштів здійснюються із спеціальних реєстраційних рахунків, відкритих в органах Казначейства, або з поточних рахунків, відкритих у банках державного сектору, у випадках, визначених законодавством.”;

2) пункт 10.2 після слів “в органах Казначейства,” доповнити словами “або на поточні рахунки, відкриті в банках державного сектору,”, після слів “касових видатків” доповнити словами “, проведених у поточному бюджетному періоді”;

3) пункт 10.3 викласти в такій редакції:

“10.3. Суми коштів власних надходжень, що надходять готівкою в каси бюджетних установ, зараховуються на рахунки, призначені для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ. Кошти, сплачені в касу як відновлення касових видатків, проведених у поточному бюджетному періоді, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Казначейства, або на поточні рахунки, відкриті в банках державного сектору.”;

4) пункт 10.4 після слів “реєстраційні рахунки” доповнити словами “або поточні рахунки в банках державного сектору”;

5) після пункту 10.4 доповнити новим пунктом 10.5 такого змісту:

“10.5. У разі розміщення розпорядниками бюджетних коштів на поточних рахунках у банках державного сектору власних надходжень у випадках, визначених законодавством, для відображення в бухгалтерському обліку виконання державного бюджету операцій із надходження та використання зазначених коштів розпорядники бюджетних коштів протягом трьох робочих днів місяця, що настає за звітним, подають до органів Казначейства довідку про операції в національній валюті (додаток 31 до цього Порядку) на паперових та електронних носіях. Довідка про операції в національній валюті складається окремо за кожною групою власних надходжень.”.

У зв'язку з цим пункт 10.5 вважати пунктом 10.6.

7. У розділі XI:

1) у пункті 11.8:

у підпункті “ж” слово “державних” виключити;

після абзацу п’ятнадцятого доповнити новим абзацом шістнадцятим такого змісту:

“Платіжне доручення, яке подано в електронному вигляді та не прийнято до виконання, повертається засобами системи Казначейства з накладанням електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП) із зазначенням причини його повернення без виконання.”.

У зв'язку з цим абзац шістнадцятий вважати абзацом сімнадцятим;

2) у пункті 11.13 слова “обов'язкових платежів” замінити словами “єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування”;

3) пункт 11.14 доповнити новим абзацом такого змісту:

“За зверненням розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) органи Казначейства надають виписки з рахунків в електронному вигляді з накладанням ЕЦП.”;

4) після пункту 11.14 доповнити новим пунктом 11.15 такого змісту:

“11.15. При поданні документів на отримання заробітної плати та прирівняних до неї платежів разом з визначеними цим Порядком документами розпорядники бюджетних коштів (одержувачі бюджетних коштів) подають платіжні доручення на перерахування (сплату) утримань із заробітної плати працівників та нарахувань на фонд оплати праці.

У реквізиті платіжного доручення "Призначення платежу" в разі перерахування (сплати) утримань із заробітної плати працівників та нарахувань на фонд оплати праці зазначається період, за який здійснюється виплата.

За правильність оформлення та достовірність інформації, зазначеної у платіжних дорученнях, відповідають розпорядники бюджетних коштів (одержувачі бюджетних коштів).”.

У зв'язку з цим пункти 11.15-11.17 вважати відповідно пунктами 11.16-11.18;

5) пункт 11.16 викласти в такій редакції:

“11.16. При застосуванні системи безготівкової виплати заробітної плати бюджетні кошти перераховуються (за згодою працівників) на поточні рахунки, відкриті в банках, відповідно до платіжних доручень.”;

6) у пункті 11.18 слова “в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці” виключити.

8. У розділі XII:

1) абзац четвертий пункту 12.1 виключити;

2) пункти 12.2, 12.3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 12.4-12.10 вважати відповідно пунктами 12.2-12.8;

3) друге речення абзацу третього пункту 12.8 виключити.

9. Додатки 21, 22 до Порядку викласти в новій редакції, що додаються.

10. Доповнити Порядок після додатка 30 новим додатком 31, що додається.

У зв’язку з цим додатки 31-37 вважати відповідно додатками 32-38.

У тексті Порядку посилання на додатки 31-37 замінити посиланнями відповідно на додатки 32-38.

11. Додаток 34 до Порядку викласти в новій редакції, що додається.

Директор Департаменту
державного бюджетуВ.П. Лозицький


Додаток 21
до Порядку казначейського
обслуговування державного бюджету
за витратами
(пункт 5.2)

ВИПИСКА
з рахунка відкритих асигнувань за узагальненими показниками


Додаток 22
до Порядку казначейського
обслуговування державного бюджету
за витратами
(пункт 5.2)

РОЗПОДІЛ
відкритих асигнувань з рахунка


Додаток 31
до Порядку казначейського
обслуговування державного бюджету
за витратами
(пункт 10.5)

ДОВІДКА
про операції в національній валюті


Додаток 34
до Порядку казначейського
обслуговування державного бюджету
за витратами
(пункт 12.1)

ЗАЯВКА
на видачу готівки

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: