open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.06.2016  № 1049

Про внесення змін до Положення про департамент оборони та безпеки

НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до Положення про департамент оборони та безпеки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 21.05.2015 № 511, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший
віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

С.І. Кубів


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
21.05.2015  № 511
(у редакції наказу
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
29.06.2016  № 1049)

ПОЛОЖЕННЯ
про департамент оборони та безпеки

1. Загальні положення

1.1. Департамент оборони та безпеки (далі - департамент) є самостійним структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Головною метою діяльності департаменту є:

забезпечення реалізації в межах повноважень державної економічної політики у сфері оборони та безпеки;

здійснення координації діяльності з реалізації державного оборонного замовлення;

розроблення пропозицій стосовно розвитку оборонно-промислового комплексу;

забезпечення формування державної політики у сфері державного експортного контролю;

забезпечення формування державної політики у сфері державного матеріального резерву;

забезпечення підготовки проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо виділення коштів резервного фонду державного бюджету.

1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, дорученнями керівництва Мінекономрозвитку, а також цим Положенням.

1.4. Структура та чисельність департаменту визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.5. До складу департаменту входять такі структурні підрозділи:

управління воєнно-економічної політики;

управління резервів та мобілізаційної підготовки;

управління розвитку оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва.

1.6. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу департаменту, визначаються в положеннях про них.

2. Завдання департаменту

Основними завданнями департаменту є:

підготовка пропозицій щодо забезпечення реалізації державної економічної політики у сфері оборони та безпеки;

участь у визначенні основних показників забезпечення потреб оборони в матеріальних, фінансових та людських ресурсах в умовах мирного та воєнного часу;

участь у розробленні та реалізації державних цільових програм у сфері оборони та безпеки, державних програм реформування та розвитку Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів та інших державних органів, що мають повноваження у сфері оборони та безпеки держави, здійснення моніторингу ефективності їх виконання;

розроблення проектів рішень Кабінету Міністрів України з питань передачі окремого індивідуально визначеного військового майна до сфери управління органів, уповноважених управляти державним майном, або в комунальну власність;

підготовка висновків щодо погодження Мінекономрозвитку:

- протоколів можливих цін реалізації військового майна в разі, коли воно не користується попитом і його реалізація можлива лише за ціною, меншою від залишкової вартості;

- титулів будов (об'єктів) житла для військовослужбовців, фінансування проектів будівництва яких здійснюється із залученням коштів державного бюджету або коштів з інших джерел;

- переліків військового майна, що може бути відчужено, сформованих державними органами, які здійснюють керівництво Збройними Силами України, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами;

- пропозицій ініціаторів передачі окремого індивідуально визначеного військового майна до сфери управління органів, уповноважених управляти державним майном, або в комунальну власність;

проведення моніторингу виконання завдань та координація нормативно-правового супроводження Комплексної програми забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби та членів їх сімей, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.99 № 2166;

підготовка пропозицій щодо виконання функцій Мінекономрозвитку як уповноваженого органу з питань координації діяльності з виконання державного оборонного замовлення;

координація діяльності з виконання державного оборонного замовлення;

формування та подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекту державного оборонного замовлення;

надання роз'яснень щодо застосування законодавства у сфері оборонного замовлення;

формування та ведення реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю;

забезпечення координації діяльності державних замовників щодо укладання, виконання та здійснення контролю за виконанням офсетних договорів;

розроблення проектів нормативно-правових актів з питань оборонного замовлення;

забезпечення державного регулювання у сфері озброєння та військової техніки;

забезпечення виконання функцій Мінекономрозвитку як головного органу системи спеціальної інформації, виконання завдань з визначення потреб у спеціальній інформації, опрацювання та надання її замовникам;

здійснення методологічного та методичного забезпечення мобілізаційної підготовки національної економіки та координації планування, методологічного забезпечення розроблення проектів мобілізаційних планів та програм мобілізаційної підготовки в органах виконавчої влади, інших державних органах;

розроблення, уточнення та підготовка до подання Кабінету Міністрів України проекту мобілізаційного плану національної економіки на особливий період;

узагальнення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення на особливий період;

розроблення виходячи з економічних можливостей держави мобілізаційних завдань (замовлень) центральним та місцевим органам виконавчої влади, іншим державним органам щодо виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, створення спеціальних формувань в особливий період для задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань і правоохоронних органів спеціального призначення, сил цивільного захисту, національної економіки та системи життєдіяльності населення в особливий період;

координація роботи із створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації та реалізації мобілізаційних потужностей;

координація роботи із створення мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів;

організація бронювання на період мобілізації та на воєнний час військовозобов'язаних, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та на підприємствах, в установах і організаціях, яким установлено мобілізаційні завдання (замовлення);

визначення потреб (обсягів) центральних і місцевих органів виконавчої влади у фінансуванні заходів з мобілізаційної підготовки національної економіки України для їх включення до проекту Державного бюджету України на відповідний рік;

розроблення проекту розподілу видатків на організацію та проведення заходів з мобілізаційної підготовки національної економіки України центральними та місцевими органами виконавчої влади в межах загальних видатків, визначених у державному бюджеті;

здійснення контролю за станом мобілізаційної готовності національної економіки України та підприємств, установ і організацій, яким установлені мобілізаційні завдання (замовлення);

підготовка висновків щодо економічної доцільності та можливого обсягу виділення коштів з резервного фонду державного бюджету та проектів відповідних рішень Кабінету Міністрів України;

підготовка та опрацювання пропозицій стосовно формування державної політики щодо створення, розміщення, зберігання, поповнення та використання запасів державного матеріального резерву та здійснення контролю за її реалізацією;

підготовка пропозицій щодо встановлення порядку розроблення номенклатури матеріальних цінностей державного резерву і норм їх накопичення, у тому числі незнижуваного запасу;

розроблення пропозицій та забезпечення виконання рішень з питань спрямування та координації діяльності Державного агентства резерву України;

участь у виконанні завдань і заходів у сфері техногенної безпеки;

підготовка та узагальнення пропозицій щодо формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері функціонування і розвитку оборонно-промислового комплексу, розвитку науково-технічного потенціалу в галузі озброєнь та військової техніки, удосконалення механізму державного регулювання у цій сфері;

забезпечення координації заходів, що здійснюються центральними та місцевими органами виконавчої влади у сфері функціонування і розвитку оборонно-промислового комплексу;

розроблення та організація виконання спрямованих на розвиток оборонно-промислового комплексу державних програм, бюджетних запитів та порядків використання бюджетних коштів;

участь у підготовці пропозицій щодо структурних змін оборонно-промислового комплексу, зміни форми власності підприємств оборонно-промислового комплексу та залучення стратегічних інвесторів в оборонно-промисловий комплекс;

участь у підготовці пропозицій щодо розвитку ракетно-космічної галузі;

виконання (здійснення) функцій замовника з державного оборонного замовлення;

участь у підготовці пропозицій щодо формування державної політики у сфері військово-технічного співробітництва з іноземними державами, державного експортного контролю, забезпечення встановлення державного контролю за провадженням діяльності, пов'язаної з міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання, здійснення контролю за їх реалізацією;

участь відповідно до своїх повноважень і на підставі міжнародних договорів України з питань військово-технічного співробітництва в укладанні договорів з установами та організаціями іноземних держав з питань розроблення та виробництва військової техніки та озброєння;

розроблення пропозицій та забезпечення виконання рішень з питань спрямування та координації діяльності Державної служби експортного контролю України;

підготовка пропозицій щодо проведення виставок озброєння, військової та спеціальної техніки, технологій, послуг військового призначення і подвійного використання, участь в організації їх підготовки та проведення разом з іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями;

підготовка пропозицій щодо організації та координації разом з Міністерством оборони України діяльності центральних органів виконавчої влади у сфері військово-технічного співробітництва;

організація в межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономрозвитку, подання разом з Міністерством оборони України до Кабінету Міністрів України погоджених в установленому порядку проектів законів, міжнародних договорів України, інших нормативно-правових актів у сфері військово-технічного співробітництва;

забезпечення виконання завдань і заходів, спрямованих на розвиток військово-економічного співробітництва;

виконання завдань і заходів, спрямованих на забезпечення розвитку економічного співробітництва з державами - членами Організації Північноатлантичного договору;

узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції департаменту, розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку внесення їх на розгляд керівництва Мінекономрозвитку.

3. Права департаменту

Департамент для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати інформацію, документи та матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку;

залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за згодою їх керівників) для розгляду питань, що належать до компетенції департаменту;

скликати наради та утворювати робочі групи;

отримувати інформацію, документи і матеріали від центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

брати участь у нарадах, конференціях і семінарах з питань, що належать до компетенції департаменту;

користуватися безоплатно базами даних, реєстрами та іншими видами інформаційних ресурсів державних органів, державними, у тому числі урядовими системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

4. Керівництво департаменту

4.1. Департамент очолює директор, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Міністр економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністр).

4.2. Директор департаменту:

здійснює керівництво роботою департаменту та несе персональну відповідальність за виконання завдань, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в департаменті;

контролює ведення діловодства в департаменті;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до компетенції департаменту;

візує проекти рішень та документи з питань, що належать до компетенції департаменту, які подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку;

у межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономрозвитку, підписує листи, запити та документи з питань, що належать до компетенції департаменту, які надсилаються до інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій;

з питань, що належать до компетенції департаменту, підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, які використовуються в управлінській діяльності, для подання керівництву Мінекономрозвитку або надання іншим самостійним структурним підрозділам Мінекономрозвитку;

організовує міжвідомчу взаємодію та забезпечує взаємодію департаменту з іншими самостійними структурними підрозділами Мінекономрозвитку та структурними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань, що потребують спільного вирішення;

організовує та забезпечує взаємодію Мінекономрозвитку з Державною службою експортного контролю України та Державним агентством резерву України;

уносить пропозиції щодо порядку обміну інформацією між Мінекономрозвитку, Державною службою експортного контролю України та Державним агентством резерву України;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку організовує підготовку пропозицій щодо вирішення питань з Державною службою експортного контролю України та Державним агентством резерву України;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку забезпечує супровід у комітетах Верховної Ради України законопроектів з питань, що належать до компетенції департаменту;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в департаменті;

працює з відомостями, що становлять державну таємницю, зокрема:

- про планування, розміщення, фінансування, виконання державного оборонного замовлення за його напрямами, за окремими показниками в цілому щодо України; про бойовий та чисельний склад військ (сил), плани територіальної оборони; про результати аналізу розвідувальної інформації, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці;

- за окремими показниками про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану галузей національної економіки щодо виробництва, ремонту та поставок озброєння, будівництва фортифікаційних споруд у цілому щодо центрального органу виконавчої влади; про місця зберігання, номенклатуру, норми накопичення, фактичну наявність матеріальних цінностей державного резерву в цілому щодо Державного агентства резерву України; щодо окремих показників фактичної наявності резервних фондів грошових коштів;

- за сукупністю всіх показників про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів, які передбачається використовувати для виготовлення озброєння, у цілому щодо центрального органу виконавчої влади; щодо створення та модернізації озброєння, військової та спеціальної техніки; формування, розміщення, фінансування та виконання державних програм, спрямованих на розвиток озброєння, військової та спеціальної техніки; щодо створення та виробництва товарів військового призначення та подвійного використання; про номенклатуру, обсяги надходжень від експорту товарів військового призначення та подвійного використання; про довгострокові прогнози, оцінки центральних органів виконавчої влади щодо перспектив стратегічного розвитку двостороннього (багатостороннього) співробітництва з питань зовнішньополітичної (зовнішньоекономічної) діяльності України;

контролює додержання співробітниками департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку;

представляє Мінекономрозвитку в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції департаменту;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника директора департаменту - начальника управління воєнно-економічної політики, заступника директора департаменту - начальника управління резервів та мобілізаційної підготовки, заступника директора департаменту - начальника управління розвитку оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва;

погоджує положення про структурні підрозділи, утворені у складі департаменту;

затверджує положення про відділи та сектори, що функціонують у складі управлінь, утворених у складі департаменту;

організовує та забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі департаменту, і департаментом персоналу роботу в департаменті з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; погоджує пропозиції щодо формування кадрового резерву департаменту;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців департаменту, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

уносить заступнику Міністра - керівнику апарату подання про заохочення державних службовців департаменту та накладення дисциплінарнихстягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

готує, візує та подає заступнику Міністра - керівнику апарату для внесення на розгляд Міністра подання про заохочення заступника директора департаменту - начальника управління воєнно-економічної політики, заступника директора департаменту - начальника управління резервів та мобілізаційної підготовки і заступника директора департаменту - начальника управління розвитку оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва; накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

4.3. Заступник директора департаменту - начальник управління воєнно-економічної політики:

здійснює керівництво роботою управління воєнно-економічної політики, несе персональну відповідальність за виконання завдань, визначених Положенням про управління воєнно-економічної політики;

виконує обов'язки директора департаменту в разі його тимчасової відсутності;

здійснює координацію діяльності державних замовників і виконавців під час формування проекту основних показників державного оборонного замовлення та виконання державних контрактів;

забезпечує в межах компетенції виконання завдань і заходів державної політики у сфері економіки оборони та безпеки;

організовує підготовку та опрацювання пропозицій щодо вдосконалення механізму державного регулювання у сфері озброєння та військової техніки, забезпечує державне регулювання у цій сфері;

здійснює координацію забезпечення спеціальною інформацією замовників;

працює з відомостями, що становлять державну таємницю, зокрема, про планування, розміщення, фінансування, виконання державного оборонного замовлення за його напрямами, за окремими показниками в цілому щодо України; про бойовий та чисельний склад військ (сил), плани територіальної оборони; про результати аналізу розвідувальної інформації, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці.

4.4. Заступник директора департаменту - начальник управління резервів та мобілізаційної підготовки:

здійснює керівництво роботою управління резервів та мобілізаційної підготовки, несе персональну відповідальність за виконання завдань, визначених Положенням про управління резервів та мобілізаційної підготовки;

виконує обов'язки директора департаменту в разі одночасної тимчасової відсутності директора департаменту, директора департаменту - начальника управління воєнно-економічної політики і директора департаменту - начальника управління розвитку оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва;

здійснює функції з координації планування, методологічного, методичного, наукового та фінансового забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації в органах виконавчої влади, інших державних органах, національній економіці;

організовує підготовку та опрацювання пропозицій щодо формування державної політики щодо створення, розміщення, зберігання, поповнення та використання запасів державного матеріального резерву і здійснення контролю за її реалізацією;

забезпечує підготовку та опрацювання проектів нормативно-правових актів у сфері державного матеріального резерву;

забезпечує в межах компетенції координацію питань щодо визначення економічної доцільності використання коштів резервного фонду державного бюджету;

бере участь у виконанні завдань і заходів у сфері техногенної безпеки;

працює з відомостями, що становлять державну таємницю, зокрема, за окремими показниками про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану галузей національної економіки щодо виробництва, ремонту та поставок озброєння, будівництва фортифікаційних споруд у цілому щодо центрального органу виконавчої влади; про місця зберігання, номенклатуру, норми накопичення, фактичну наявність матеріальних цінностей державного резерву в цілому щодо Державного агентства резерву України; щодо окремих показників фактичної наявності резервних фондів грошових коштів.

4.5. Заступник директора департаменту - начальник управління розвитку оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва:

здійснює керівництво роботою управління розвитку оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва, несе персональну відповідальність за виконання завдань, визначених Положенням про управління розвитку оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва;

виконує обов'язки директора департаменту в разі одночасної тимчасової відсутності директора департаменту і заступника директора департаменту - начальника управління воєнно-економічної політики;

організовує підготовку та опрацювання пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері оборонно-промислового комплексу, розвитку науково-технічного потенціалу в галузі озброєння та військової техніки;

забезпечує підготовку пропозицій щодо формування державної політики у сферах військово-технічного співробітництва з іноземними державами, експортного контролю, установлення державного контролю за провадженням діяльності, пов'язаної з міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання, здійснення контролю за їх реалізацією;

забезпечує в межах компетенції здійснення заходів з розвитку військово-економічного співробітництва;

працює з відомостями, що становлять державну таємницю, зокрема, за сукупністю всіх показників про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів, які передбачається використовувати для виготовлення озброєння, у цілому щодо центрального органу виконавчої влади; щодо створення та модернізації озброєння, військової та спеціальної техніки; формування, розміщення, фінансування та виконання державних програм, спрямованих на розвиток озброєння, військової та спеціальної техніки; щодо створення та виробництва товарів військового призначення та подвійного використання; про номенклатуру, обсяги надходжень від експорту товарів військового призначення та подвійного використання; про довгострокові прогнози, оцінки центральних органів виконавчої влади щодо перспектив стратегічного розвитку двостороннього (багатостороннього) співробітництва з питань зовнішньополітичної (зовнішньоекономічної) діяльності України.

4.6. Заступник директора департаменту - начальник управління воєнно-економічної політики, заступник директора департаменту - начальник управління резервів та мобілізаційної підготовки, заступник директора департаменту - начальник управління розвитку оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва:

за дорученням директора департаменту координує роботу та забезпечує здійснення заходів щодо організації, підвищення ефективності роботи управління воєнно-економічної політики, управління резервів та мобілізаційної підготовки і управління розвитку оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва;

за дорученням директора департаменту здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції департаменту;

у межах повноважень, наданих директором департаменту, приймає рішення та підписує листи з питань, що належать до компетенції структурних підрозділів департаменту;

за дорученням директора департаменту організовує та координує роботу разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі департаменту, і департаментом персоналу роботу в департаменті з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; погоджує пропозиції щодо формування кадрового резерву департаменту;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців управління, а також пропозиції щодо їх відряджень;

готує пропозиції та подає на підпис директору департаменту подання про заохочення державних службовців управління та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

Директор департаменту
оборони та безпекиВ.О. Плахута

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: