open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
05.11.2014  № 565


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 листопада 2014 р.
за № 1498/26275

ЗМІНИ
до Правил перевезення небезпечних вантажів

1. У главі 1:

1) у пункті 1.5:

у підпункті 1.5.2 слова "(Міністерство охорони навколишнього природного середовища)" виключити;

підпункт 1.5.4 виключити.

У зв’язку з цим підпункт 1.5.5 вважати підпунктом 1.5.4;

2) пункт 1.7 викласти в такій редакції:

"1.7. Працівники підприємств та організацій (за винятком суб’єктів перевезення радіоактивних матеріалів), що займаються класифікацією небезпечних вантажів, пакуванням, нанесенням знаків небезпеки та інформаційних табло на паковання, оформленням перевізних документів, відправленням, прийманням, перевезенням та вантажними операціями, повинні пройти спеціальне навчання та мати відповідне свідоцтво (сертифікат) згідно з Порядком проведення спеціального навчання працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року № 1285. Навчання працівників повинно здійснюватися перед початком виконання ними функціональних обов’язків, пов’язаних з перевезенням небезпечних вантажів.

Кожне підприємство, установа, організація (далі - підприємство), діяльність якого пов’язана з перевезенням небезпечних вантажів, вантажними операціями, а також іншими діями щодо перевезення (оформленням перевізних документів, класифікацією та пакуванням небезпечних вантажів тощо), призначає одного або декілька уповноважених з питань безпеки.

На уповноваженого з питань безпеки відповідно до видів діяльності підприємства покладаються такі обов’язки:

нагляд за дотриманням вимог щодо перевезення небезпечних вантажів;

консультування керівництва та працівників щодо перевезення небезпечних вантажів.

Також до обов’язків уповноваженого з питань безпеки належить нагляд за дотриманням підприємством вимог щодо:

ідентифікації небезпечних вантажів, що перевозяться;

урахування властивостей небезпечних вантажів при закупівлі транспортних засобів;

перевірки обладнання, яке використовується при перевезенні, завантажуванні або розвантажуванні небезпечних вантажів;

належної підготовки працівників, причетних до перевезення небезпечних вантажів, і ведення обліку такої підготовки;

здійснення аварійних заходів у разі будь-якої аварії або нещасного випадку, які можуть загрожувати безпеці під час перевезення, завантажування або розвантажування небезпечних вантажів;

розслідування та складання звітів про аварії або порушення, виявлені під час перевезення, завантажування або розвантажування небезпечних вантажів;

ужиття відповідних заходів, спрямованих на уникнення аварій, нещасних випадків або порушень;

наявності плану дій у разі виникнення аварійних ситуацій.

Уповноваженим з питань безпеки також може бути керівник підприємства, працівник підприємства з іншими обов’язками на підприємстві або особа, яка не є безпосереднім працівником підприємства, за умови, що така особа здатна виконувати зазначені обов’язки.

Уповноважений з питань безпеки повинен мати свідоцтво (сертифікат) про пройдене спеціальне навчання з питань перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом.

Керівники підприємств, відправники, перевізники та одержувачі мають дотримуватись вимог цих Правил та законодавства з питань проведення спеціального навчання.";

3) абзац чотирнадцятий підпункту 1.11.2, абзац дев’ятий підпункту 1.11.3 та абзац шостий підпункту 1.11.4 пункту 1.11 після слова "вантажів" доповнити словами ", а також забезпечити проведення спеціального навчання уповноважених з питань безпеки".

2. У пункті 2.7 глави 2:

1) у підпункті 2.7.1 слово "залізницями" замінити словами "залізничним транспортом";

2) у підпункті 2.7.2:

в абзаці другому:

слова "Міністерством транспорту та зв’язку України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту";

слова та цифри "міждержавного стандарту ГОСТ 30333-95 "Паспорт безопасности вещества (материала). Основные положения. Информация по обеспечению безопасности при производстве, применении, хранении, транспортировании, утилизации" замінити словами та цифрами "ДСТУ ГОСТ 30333:2009 "Паспорт безпечності хімічної продукції. Загальні вимоги" (ГОСТ 30333-2007, IDT)";

в абзаці сьомому слова "Міністерством транспорту та зв’язку України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту".

3. У колонці 16 підпункту 3.8.2 пункту 3.8 глави 3 слова "загального парку залізниць" виключити.

4. В абзаці першому підпункту 4.2.1 пункту 4.2 глави 4 слова та цифри "та Правилам будови та безпечної експлуатації посудин під тиском, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 18.10.94 № 104" виключити.

5. У главі 5:

1) у пункті 5.4:

в абзаці другому підпункту 5.4.17:

після слова "одиницях" доповнити підпункт словами "та транспортних засобах";

слово "маркування" замінити словом "марковання";

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

"5.4.18. Спеціальні положення, що застосовуються до упаковок, вагонів і контейнерів, що містять речовини (такі, як лід сухий номер ООН 1845, азот охолоджений рідкий номер ООН 1977, аргон охолоджений рідкий номер ООН 1951), які використовуються для охолодження або кондиціонування вантажів, що перевозяться, і якщо є реальна загроза асфіксії (задушення).

Ця вимога не застосовується до вказаних речовин, якщо вони перевозяться як небезпечний вантаж.

Речовини, які використовуються під час перевезення для охолодження або кондиціонування вагонів і контейнерів (крім фумігації), не підпадають під дію положень цих Правил, крім вимог цього підпункту.

Якщо перевезення небезпечних вантажів у вагонах або контейнерах потребує охолодження або кондиціонування, на додаток до положень цього підпункту повинні виконуватися всі вимоги стосовно цих небезпечних вантажів.

Особи, які займаються навантаженням, розвантаженням, обробкою або перевезенням вагонів чи контейнерів з вантажами, що перевозяться з охолодженням або кондиціонуванням, повинні отримати підготовку, відповідну їхнім обов’язкам.

Паковання з небезпечними вантажами, що вимагають охолодження або кондиціонування, які віднесені до інструкцій з пакування P203, P620, P650, P800, P901 або P904, повинні відповідати вимогам відповідної інструкції.

Під час перевезення паковання з небезпечними вантажами, що потребують охолодження або кондиціонування, які віднесені до інших інструкцій, повинні витримувати низьку температуру і вплив холодоагенту або реагенту для кондиціонування. Паковання повинні бути сконструйовані та виготовлені таким чином, щоб була можливість випуску газу для запобігання підвищенню тиску, що може призвести до розриву тари. Небезпечні вантажі повинні упаковуватися таким чином, щоб унеможливлювалось їх переміщення після того, як холодоагент або реагент для кондиціонування випарується.

Паковання, що містять холодоагент або реагент для кондиціонування, повинні перевозитися в добре вентильованих вагонах або контейнерах. Такі паковання повинні мати марковання у вигляді найменування відповідного небезпечного вантажу, зазначеного в колонці 2 додатка 2 до цих Правил, за яким залежно від випадку повинні записуватися слова: "як холодоагент" або "як кондиціонуючий реагент". Це марковання повинно бути довговічним, розбірливим і розміщуватися в такому місці й мати відносно тари такі розміри, які робили б його чітко видимим.

У разі використання сухого льоду як холодоагенту в упакованому вигляді він не повинен безпосередньо торкатися металевих конструкцій вагона або контейнера. Для відділення холодоагенту від стінок вагона або контейнера на відстань не менше ніж 30 мм необхідно використовувати відповідні матеріали з низькою теплопровідністю, такі, як дошки, піддони тощо.

У разі передчасного випарування сухого льоду навколо паковань повинні вживатися заходи для забезпечення того, щоб паковання залишалися в первинному положенні під час перевезення.

Вагони і контейнери, що містять небезпечні речовини, які використовуються для охолодження або кондиціонування вантажу, повинні мати попереджувальний знак, який має бути розміщений біля входу до вагона або контейнера у добре видимому місці. Цей знак повинен зберігатися на вагоні чи контейнері доти, доки не будуть виконані такі умови:

вагон або контейнер був провітрений з метою видалення шкідливих концентрацій холодоагенту або кондиціонуючого реагенту;

охолоджені або кондиціоновані вантажі були вивантажені.

На попереджувальний знак, який повинен мати прямокутну форму шириною не менше 150 мм і висотою не менше 250 мм, наноситься напис "ПОПЕРЕДЖЕННЯ" червоним або білим кольором з висотою літер не менше 25 мм та найменування речовини, наприклад: "ВУГЛЕЦЮ ДІОКСИД ТВЕРДИЙ як холодоагент".

Приклад марковання

__________
*Проставити найменування речовини, вказане в колонці 2 додатка 2 до цих Правил, а після нього залежно від випадку слова: "як холодоагент" або "як кондиціонуючий реагент".

При оформленні накладної на вагони або контейнери, що містять небезпечні речовини, які використовуються для охолодження або кондиціонування вантажів, а також тих, які після вивантаження повністю не провітрені, повинна вказуватися така інформація:

номер ООН, якому передують літери "UN";

найменування речовини, вказане в колонці 2 додатка 2 до цих Правил, а після нього залежно від випадку слова: "як холодоагент" або "як кондиціонуючий реагент".";

2) у підпункті 5.5.4 пункту 5.5:

в абзаці першому підпункту "б":

слова та цифри "не пізніше ніж за 24 години" виключити;

слова "заповнений комплект перевізних документів" замінити словами "заповнену накладну";

у підпункті "в":

абзац перший викласти в такій редакції:

"в) При заповненні накладної на перевезення ВМ у відповідних графах відправник зобов’язаний проставити необхідні відмітки про небезпеку та відомості щодо норм прикриття згідно з підпунктом 8.3.6 пункту 8.3 глави 3 цих Правил, а також відмітки:";

у підпункті 4:

в абзаці першому слова "обидва штемпелі" замінити словами "обидві відмітки";

в абзаці другому слова "У графі "Найменування вантажу" замінити словами в лапках "У графі "Заяви відправника";

у підпункті 6:

в абзаці першому слова "на всіх перевізних документах замість штемпеля" замінити словами "у накладній відмітки";

в абзаці другому підпункту "ґ" і підпункту "д" слово "штемпелів" замінити словом "відміток".

6. У пункті 6.2 глави 6:

1) абзац четвертий викласти в такій редакції:

"При подачі вагонів під навантаження небезпечними вантажами залишковий строк до наступного планового ремонту цих вагонів не повинен бути меншим за строк, визначений нормативним документом з технічного обслуговування вагонів в експлуатації.";

2) у другому реченні абзацу сьомого слова "на зворотному боці накладної у графі "Заяви і відмітки відправника" замінити словами та цифрою "у графі 7 накладної".

7. У главі 8:

1) у пункті 8.1:

абзац перший підпункту 8.1.1 викласти в такій редакції:

"8.1.1. Навантаження ВМ проводиться у справні й чисті вагони, які мають залишковий термін до наступного планового ремонту не менший терміну, визначеного інструкцією з технічного обслуговування вагонів в експлуатації. Вагони повинні бути обладнані роликовими колісними парами і композиційними гальмівними колодками товщиною не менше 30 мм.";

в абзаці четвертому підпункту 8.1.3 слова "на зворотному боці накладної у графі "Заяви і відмітки відправника" замінити словами та цифрою "у графі 7 накладної";

в абзаці першому підпункту 8.1.6 слово "начальником" замінити словом "керівником";

2) абзац третій підпункту 8.3.3 пункту 8.3 доповнити новим реченням такого змісту: "Вагонами прикриття відправники забезпечуються за умови оплати кожного порожнього вагона залізниці.".

8. У додатках до Правил:

1) таблицю 14 додатка 1 доповнити новою позицією такого змісту:

"

9

Легкозаймисті рідини, що реагують з водою

6191

";

2) у додатку 2:

внести у додаток такі зміни:

{зміни}

доповнити додаток новими позиціями такого змісту:

"{доповнення}";

3) у додаток 3 внести такі зміни:

Найменування вантажу

Колонка

Зміни

Антифризи етиленгліколеві (50-60 % водний розчин)

1

Доповнити словами: "Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів"

2

Виключити цифри "2810"

3

Виключити цифри "6.1"

Бутилцелозольв

2

Доповнити цифрами "2810"

3

Цифру "9" замінити цифрами "6.1"

Доповнити позицією

1

ВИРОБИ ПРОМИСЛОВІ, ЩО МІСТЯТЬ РТУТЬ

2

3506

3

8

Дибензоїла пероксид більше 77 %, але менше 94 % з водою

1

Слово "менше" замінити словами "не більше"

Диметилфосфіт

1

Доповнити словами "Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів"

3

Виключити цифру "9"

Дипропіленгліколь

1-3

Виключити рядок

Добрива рідкі комплексні "ЖКУ" (марки 10:34)

1

Виключити слово та цифри "(марки 10:34)";

доповнити словами "Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів"

3

Виключити цифру "9"

Етиленгліколь

1-3

Виключити рядок

Етилкарбітол

1

Доповнити словами "Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів"

3

Виключити цифру "9"

Йоду хлорид див. ЙОДУ МОНОХЛОРИД

1

Після слів "ЙОДУ МОНОХЛОРИД" доповнити словом "РІДКИЙ"

2

Цифри "1792" замінити цифрами "3498"

Доповнити позицією

1

ЙОДУ МОНОХЛОРИД ТВЕРДИЙ

2

1792

3

8

Каніфоль

1

Доповнити словами "Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів"

3

Виключити цифру "9"

Кислоти жирні талові

1

Доповнити словами "Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів"

3

Виключити цифру "9"

Доповнити позицією

1

Кіновар натуральна див. Ртуті (ІІ) сульфід

2

2025

3

6.1

Доповнити позицією

1

КОНДЕНСАТОР з подвійним електричним шаром (з енергоємністю більше 0,3 Вт·год)

2

3499

3

9

Концентрат карбамідоформальдегідний (КФК)

1

Доповнити словами "Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів"

3

Виключити цифру "9"

Криоліт див. Натрію гексафтороалюмінат

2

Цифри "3288" замінити цифрами "3077"

3

Цифри "6.1" замінити цифрою "9"

Латекси (з температурою спалаху більше 60 °C, але менше 91 °C)

1

Доповнити словами "Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів"

3

Виключити цифру "9"

Мазут (з номером ООН 3256)

1-3

Виключити позицію

Масло кам’яновугільне поглинальне

2

Цифри "2810" замінити цифрами "3082"

3

Цифри "6.1" замінити цифрою "9"

Моноалкілфеноли

2

Доповнити цифрами "3082"

Доповнити позицією

1

"МУКА КРИЛЬОВА"

2

3497

3

4.2

Натрію гексафтороалюмінат

2

Цифри "3288" замінити цифрами "3077"

3

Цифри "6.1" замінити цифрою "9"

Оксаноли

2

Доповнити цифрами "3082"

Полігліколі

1

Доповнити словами "Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів"

3

Виключити цифру "9"

Полідиметилдіаліламонійхлорид

1

Доповнити словами "Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів"

3

Виключити цифру "9"

Доповнити позицією

1

ПРОДУКТ ХІМІЧНИЙ ПІД ТИСКОМ, Н.З.К.

2

3500

3

2.2

Доповнити позицією

1

ПРОДУКТ ХІМІЧНИЙ ПІД ТИСКОМ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К.

2

3501

3

2.1

Доповнити позицією

1

Продукт хімічний під тиском ТОКСИЧНИЙ, н.з.к.

2

3502

3

2.2+6.1

Доповнити позицією

1

ПРОДУКТ ХІМІЧНИЙ ПІД ТИСКОМ КОРОЗІЙНИЙ, Н.З.К.

2

3503

3

2.2+8

Доповнити позицією

1

ПРОДУКТ ХІМІЧНИЙ ПІД ТИСКОМ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К.

2

3504

3

2.1+6.1

Доповнити позицією

1

ПРОДУКТ ХІМІЧНИЙ ПІД ТИСКОМ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ КОРОЗІЙНИЙ, Н.З.К.

2

3505

3

2.1+8

РІДИНА ПРИ ПІДВИЩЕНІЙ ТЕМПЕРАТУРІ ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. з температурою спалаху більше 60 °C, що перевозиться при температурі не менше її температури спалаху

1

Доповнити словами "і менше 100 °C"

Доповнити позицією

1

РІДИНА ПРИ ПІДВИЩЕНІЙ ТЕМПЕРАТУРІ ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. з температурою спалаху більше 60 °C, що перевозиться при температурі не менше її температури спалаху і не менше 100 °C

2

3256

3

3

Селітра аміачна див. АМОНІЮ НІТРАТ, що містить не більше 0,2 % горючих речовин (включаючи будь-яку органічну речовину, що розрахована за вуглецем), за винятком домішок іншої речовини

1

Після слова "аміачна" доповнити словом та літерою "марки "А"

Селітра аміачна кристалічна див. АМОНІЮ НІТРАТ, що містить не більше 0,2 % горючих речовин (включаючи будь-яку органічну речовину, що розрахована за вуглецем), за винятком домішок іншої речовини

1

Слова та цифри "Селітра аміачна кристалічна див. АМОНІЮ НІТРАТ, що містить не більше 0,2 % горючих речовин (включаючи будь-яку органічну речовину, що розрахована за вуглецем), за винятком домішок іншої речовини" замінити словами "Селітра аміачна марки "Б" див. ДОБРИВО АМІАЧНО-НІТРАТНЕ"

2

Цифри "1942" замінити цифрами "2067"

Синтаноли

2

Доповнити цифрами "3082"

Смола поліалкілбензольна

2

Доповнити цифрами "3082"

2,4-Толуїлендіізоціанат див. Толуолдіізоціанат

1-3

Виключити позицію

ТОЛУОЛДІІЗОЦІАНАТ

1

Слово "ТОЛУОЛДІІЗОЦІАНАТ" замінити словом "ТОЛУЇЛЕНДІІЗОЦІАНАТ"

Трихлорпропілфосфат

1

Доповнити словами "Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів"

3

Виключити цифру "9"

Фракція етилбензольна

2

Цифри "1992" замінити цифрами "3295"

;

4) додаток 6 для речовин і виробів класу 3 доповнити новим класифікаційним кодом такого змісту:

"F3 - Вироби, що містять легкозаймисті рідини";

5) у додатку 9:

пояснення до спеціального положення "VW 1" доповнити новим реченням такого змісту: "Допускається перевезення кальцію оксиду в критих вагонах бункерного типу з кузовами з легованої або низьколегованої сталі та антикорозійним внутрішнім покриттям.";

перше речення пояснення до спеціального положення "VW 4" після слова "укриттям" доповнити словами "та закритих великотоннажних контейнерах";

третє речення пояснення до спеціального положення "VW 8" після слів та цифр "номери ООН 2067, 2071" доповнити словами та цифрами "натрію гексафтороалюмінату (номер ООН 3077)";

6) пояснення до спеціальних положень "СW 63" та "СW 64" додатка 10 доповнити новим реченням такого змісту: "Для перевезення легкозаймистих рідин класу 3 з класифікаційним кодом F1 (групи паковання ІІ, ІІІ) допускається використання цистерн з верхнім зливом або з універсальним зливним пристроєм, обладнаних трьома ступенями захисту.";

7) у додатку 11:

доповнити додаток спеціальними положеннями 240, 272, 358-360, 363, 364, 560, 657, 658, 660, розмістивши їх за нумерацією, такого змісту:

"240 Дивись примітку 2 до підпункту 2.2.9.1.7 Додатка 2 до СМГС.";

"272 Ця речовина повинна перевозитися відповідно до положень, встановлених для класу 4.1, тільки за наявності дозволу компетентного органу (номер ООН 0143 або номер ООН 0150).";

"358 Розчин нітрогліцерину в спирті з вмістом нітрогліцерину більше 1 %, але не більше 5 %, може бути включений у клас 3 і віднесений до номера ООН 3064 за умови дотримання вимог інструкції з пакування Р300, наведеної в підрозділі 4.1.4.1 Додатка 2 до СМГС.

359 Розчин нітрогліцерину в спирті з вмістом нітрогліцерину більше 1 %, але не більше 5 %, повинен бути віднесений до класу 1, номера № ООН 0144, якщо не дотримані вимоги інструкції з пакування Р300, наведеної в підрозділі 4.1.4.1 Додатка 2 до СМГС.

360 Транспортні засоби, що працюють тільки на батареях літій-металевих або батареях літій-іонних, повинні бути віднесені до номера ООН 3171 "Транспортний засіб, який працює на акумуляторних батареях, або обладнання, яке працює на акумуляторних батареях".";

"363 Ця позиція також застосовується до рідкого палива, за винятком рідкого палива, на яке не поширюється дія цих Правил, відповідно до підпункту "б" підрозділу 1.1.3.3 Додатка 2 до СМГС в кількості, що перевищує значення, вказане в колонці 7а таблиці А глави 3.2 Додатка 2 до СМГС, яке міститься в засобах утримання, що є невід'ємною частиною обладнання або машин (наприклад генераторів, компресорів, обігрівачів тощо) як частини їх первісного типу конструкції, якщо вони відповідають таким вимогам:

1) засоби утримання відповідають вимогам компетентного органу країни виготовлення щодо конструкції;

2) всі клапани та отвори (наприклад вентиляційні пристрої) в засобах утримання, що містять небезпечні речовини, закриваються під час перевезення;

3) машини або обладнання завантажуються в положенні, що не допускає витікання небезпечних речовин, і закріплюються за допомогою засобів, здатних під час перевезення утримувати машини або обладнання від будь-якого переміщення, яке могло б змінити їх положення або спричинити пошкодження;

4) якщо засіб утримання має місткість понад 60 л, але не більше 450 л, машини або обладнання повинні мати знаки небезпеки відповідно до пункту 5.2 глави 5 цих Правил на одній зовнішній стороні, а якщо його місткість перевищує 450 л, але не перевищує 1500 л, машини та обладнання повинні мати знаки небезпеки на всіх чотирьох зовнішніх сторонах;

5) якщо засіб утримання має місткість понад 1500 л, машини або обладнання забезпечуються знаками небезпеки на всіх чотирьох зовнішніх сторонах, у накладній проставляється додаткова відмітка: "Перевезення відповідно до спеціального положення 363".

364 Цей виріб може перевозитися відповідно до положень пункту 3.7 глави 3 цих Правил тільки в тому випадку, якщо компетентним органом визначено, що упаковка в представленому для перевезення вигляді пройшла випробування серії 6d) частини I "Руководства по испытаниям и критериям Типовых правил ООН".";

"560 Рідини при підвищеній температурі, Н.З.К., що перевозяться при температурі не менше 100 °C (включаючи розплавлені метали і розплавлені солі), або речовини, що мають температуру менше їх температури спалаху, є речовиною класу 9 (номер ООН 3257).";

"657 Ця позиція повинна використовуватися тільки для технічно чистої речовини. Стосовно сумішей компонентів ГНС дивись вимоги до номера ООН 1965 або номера ООН 1075.

658 Номер ООН 1057 ЗАПАЛЬНИЧКИ і номер ООН 1057 БАЛОНЧИК ДЛЯ ЗАПРАВКИ ЗАПАЛЬНИЧОК можуть перевозитися з дотриманням положень тільки розділів 3.4.1 ("a"-"ж"), 3.4.2 (за винятком загальної маси брутто - 30 кг), 3.4.3 (за винятком загальної маси брутто - 20 кг), 3.4.11 і першого речення розділу 3.4.12 Додатка 2 до СМГС при дотриманні таких умов:

маса брутто кожного паковання не перевищує 10 кг;

загальна маса брутто зазначених паковань в одному вагоні не перевищує 100 кг;

кожна зовнішня тара залежно від вантажу, що перевозиться, має чітке і довговічне марковання "Номер ООН 1057 ЗАПАЛЬНИЧКИ" або "Номер ООН 1057 БАЛОНЧИК ДЛЯ ЗАПРАВКИ ЗАПАЛЬНИЧОК";

"660 Для перевезення систем утримання паливного газу (газу, який використовується як паливо), що сконструйовані для установки на автотранспортних засобах та містять зазначений газ, при дотриманні нижченаведених умов немає необхідності застосовувати положення підрозділу 4.1.4.1, глав 5.2, 5.4 і 6.2 Додатка 2 до СМГС:

а) система утримання паливного газу залежно від конкретного випадку повинна відповідати положенням Правил № 674, 1105 і 1156 ЄЕК або Регламенту (ЄС) № 79/2009 ЕС7 і положенням Регламенту (ЕU) № 406/20108;

б) система утримання паливного газу повинна бути герметичною і не мати жодних ознак зовнішніх пошкоджень, що можуть вплинути на її безпеку.

Примітка. Якщо системи утримання паливного газу не є герметичними, переповнені або мають пошкодження, що можуть вплинути на їх безпеку, то вони повинні перевозитися тільки в аварійних посудинах під тиском;

в) якщо система утримання паливного газу обладнана щонайменше двома послідовно встановленими вентилями, два вентилі повинні закриватися таким чином, щоб бути газонепроникними за нормальних умов перевезення. Якщо є тільки один вентиль або якщо тільки один вентиль працює належним чином, всі отвори, за винятком отвору для скидання тиску, повинні закриватися таким чином, щоб за нормальних умов перевезення бути газонепроникними;

перевезення системи утримання паливного газу здійснюється таким чином, щоб унеможливлювати забруднення пристроїв для скидання тиску, пошкодження вентилів та інших систем утримання, що знаходяться під тиском. Система утримання паливного газу повинна бути закріплена таким чином, щоб запобігти її ковзанню, скочуванню або вертикальному переміщенню;

система утримання паливного газу повинна відповідати положенням підрозділу 4.1.6.8 "a", "б", "в", "г", "ґ" або "д" Додатка 2 до СМГС;

повинні дотримуватися положення, що стосуються марковання та знаків небезпеки, крім тих випадків, коли система утримання паливного газу відправляється в транспортно-завантажувальних пристосуваннях. У таких випадках марковання і знаки небезпеки повинні бути розміщені на транспортно-завантажувальному пристосуванні;

г) документація. Кожен вантаж, що перевозиться відповідно до цього спеціального положення, повинен мати супровідний документ, що містить таку інформацію:

1) номер ООН газу, що міститься в системі утримання паливного газу, якому передує абревіатура "ООН";

2) транспортне найменування газу;

3) номер зразка знака небезпеки;

4) кількість систем утримання паливного газу;

5) у разі скраплених газів - масу нетто (кг) газу в кожній системі утримання паливного газу, а у разі стиснених газів - номінальну місткість (л) кожної системи утримання паливного газу з подальшою вказівкою номінального робочого тиску;

6) найменування та адресу відправника і одержувача. Елементи інформації 1 - 5 повинні вказуватися відповідно до наведених нижче прикладів:

Приклад 1. "ООН 1971 ГАЗ ПРИРОДНИЙ СТИСНЕНИЙ, 2.1, 1 система утримання паливного газу загальною місткістю 50 л, 200 бар".

Приклад 2. "ООН 1965 ГАЗІВ ВУГЛЕВОДНЕВИХ СУМІШ ЗРІДЖЕНА, Н.З.К., 2.1, 3 системи утримання паливного газу масою нетто газу 15 кг кожна";

у пояснення до спеціального положення "296" внести такі зміни:

підпункт "в" після слова "стиснені" доповнити словами "або скраплені";

доповнити пояснення новим абзацом такого змісту:

"Вимоги цих Правил не поширюються на рятувальні засоби, що упаковані в міцну жорстку зовнішню тару максимальною масою брутто 40 кг, в якій не містяться будь-які інші небезпечні вантажі, крім стиснених або скраплених газів групи А або О класу 2, поміщених в посудини місткістю не більше 120 мл, які встановлені виключно для приведення рятувального засобу в дію.";

у поясненні до спеціального положення "327" літеру та цифри "Р003" замінити літерою та цифрами "Р207";

спеціальні положення 289, 300, 500, 636, 653, 656 викласти в такій редакції:

"289 Правила не поширюються на надувні пристрої подушок безпеки, модулі надувних подушок і пристрої попереднього натягу ременів безпеки, що є частиною транспортного засобу, вагона, судна чи літального апарата або знаходяться в укомплектованих вузлах, таких, як рульові колонки, дверні панелі, сидіння тощо.";

"300 Вантаж не допускається до навантаження, якщо його температура під час навантаження перевищує 35 °C або на 5 °C вище температури навколишнього середовища, якщо порушений хоча б один із вказаних критеріїв.";

"500 (зарезервовано).";

"636 а) елементи, що містяться в обладнанні, не повинні розряджатися під час перевезення до рівня, при якому напруга в розімкнутому ланцюгу становить менше 2 В або 2/3 напруги зарядженого елемента, залежно від того, яка з цих величин є найменшою;

б) відпрацьовані літієві елементи (батареї) масою брутто не більше 500 г кожен (кожна), зібрані і пред'явлені для перевезення з метою їх утилізації, перевезені зі збірного пункту до місця проміжної переробки разом з іншими не літієвими елементами і батареями, не підпадають під дію інших положень цих Правил, якщо вони відповідають таким умовам:

1) дотримуються положення інструкції щодо пакування Р903b Додатка 2 до СМГС;

2) застосовується система забезпечення якості для того, щоб загальна кількість літієвих елементів або батарей в кожному вагоні або великотоннажному контейнері не перевищувала 333 кг;

3) паковання мають напис: "відпрацьовані літієві елементи".";

"653 Перевезення зазначеного газу в балонах, у яких значення величини добутку випробувального тиску на місткість не перевищує 15,2 МПа • л (152 бар • л), не підпадає під дію інших положень цих Правил при дотриманні таких умов:

виконуються вимоги щодо конструкції та випробувань балонів;

балони поміщаються в зовнішню тару, що відповідає вимогам частини 4 Додатка 2 до СМГС для комбінованої тари. Також повинні дотримуватися загальні положення щодо паковання (див. підрозділи 4.1.1.1, 4.1.1.2 та 4.1.1.5 - 4.1.1.7 Додатка 2 до СМГС);

балони не упаковуються разом з іншими небезпечними вантажами;

маса брутто паковання не перевищує 30 кг;

на кожне паковання наноситься чітке і довговічне марковання “номер ООН 1006" для аргону стисненого, "номер ООН 1013" для вуглецю діоксиду, "номер ООН 1046" для гелію стисненого або "номер ООН 1066" для азоту стисненого. Марковання проставляється всередині ромба, встановленого на вершину, з мінімальними розмірами 100 x 100 мм.";

"656 (зарезервовано).";

8) у додатку 13:

у позиції "Донецька залізниця" слова "Донецьк", "Кудрявка", "Мушкетове", "Нижньокринка" та "Ясинувата" виключити;

у позиції "Придніпровська залізниця" слова "Берда", "Каховське Море" та "Мекензієві Гори" виключити.

Директор
Департаменту безпеки
Міністерства інфраструктури
УкраїниМ.М. Горбаха

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: