open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

14.01.2015  № 10

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 149 від 22.12.2018}

Про затвердження Змін до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів та Положення про порядок подання відомостей про структуру власності

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
№ 328 від 21.05.2015}

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення порядку реєстрації банків, відкриття банками відокремлених підрозділів Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити:

Зміни до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1203/19941 (зі змінами), що додаються (далі - Зміни).

{Абзац третій пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 328 від 21.05.2015}

2. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України та територіальних управлінь Національного банку України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Писарука О.В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім абзацу другого підпункту 1 пункту 1, підпунктів 1 - 3 пункту 3, підпунктів 3, 5 пункту 5 Змін, які набирають чинності з 16 січня 2015 року.

Голова

В.О. ГонтареваЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
14.01.2015 №10

ЗМІНИ
до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів

1. У розділі I:

1) у пункті 1.2:

абзац другий викласти в такій редакції:

"значний вплив на управління або діяльність юридичної особи - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами від 10, але нижче рівня 50 відсотків статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість здійснення такого впливу на управління чи діяльність юридичної особи";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"незалежний член ради - фізична особа, яка входить до складу ради банку та не є асоційованою особою члена правління цього банку, представником споріднених або афілійованих осіб банку, акціонером банку або його представником";

2) пункт 1.4 після абзацу першого доповнити абзацом другим такого змісту:

"Документи, що подаються до Національного банку відповідно до цього Положення та стосуються юридичних осіб, мають бути засвідчені відбитком печатки (за наявності)";

3) у пункті 1.14:

у третьому реченні абзацу шостого слово "банку" замінити словами "банку/іншої кредитної установи";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"наявність підтверджених джерел походження коштів, за рахунок яких здійснюються внески для формування або збільшення статутного капіталу банку";

4) пункт 1.15 доповнити новим абзацом такого змісту:

"наявність підтвердження джерел походження коштів, за рахунок яких здійснюються внески для формування або збільшення статутного капіталу банку";

5) у пункті 1.16:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"неналежне виконання зобов'язань фінансового характеру щодо будь-якого банку або іншої юридичної чи фізичної особи, зокрема наявність фактів невиконання особою взятих на себе зобов'язань як учасника/інвестора щодо забезпечення внесення коштів для капіталізації банку";

пункт доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"застосування іноземними державами, міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною санкцій до юридичної особи або власників істотної участі в юридичній особі, які не скасовані (далі - застосування міжнародних санкцій);

установлення Правлінням Національного банку або Комісією Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем відповідно до нормативно-правового акта Національного банку про застосування заходів впливу за порушення банківського законодавства факту здійснення банком, у якому юридична особа - учасник банку є (була) контролером, ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (застосовується протягом одного року з дня настання такої події)";

6) у пункті 1.17:

абзац другий викласти в такій редакції:

"наявність судимості, яка не погашена і не знята в установленому законодавством порядку за злочинами, передбаченими розділом VII, статтями 199, 200, 209, 2091, 212, 2121, 258, 2585, статтями 3661, 368, 3682, 3683, 3684, 369, 3692 Кримінального кодексу України";

абзац третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий - десятий уважати відповідно абзацами третім - дев'ятим;

абзац третій викласти в такій редакції:

"неналежне виконання зобов'язань фінансового характеру щодо будь-якого банку або іншої юридичної чи фізичної особи (протягом останніх п'яти років), зокрема наявність фактів невиконання особою взятих на себе зобов'язань як учасника/інвестора щодо забезпечення внесення коштів для капіталізації банку";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"кандидат обіймав не менше шести місяців посаду в органах управління банку протягом одного року до запровадження тимчасової адміністрації, ліквідації банку (застосовується протягом трьох років з дня настання події)";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"звільнення за статтями 40 (пункти 2 - 4, 7, 8), 41 (крім пункту 5 частини першої цієї статті) Кодексу законів про працю України (протягом останніх п'яти років)";

пункт доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

"застосування міжнародних санкцій до фізичної особи;

установлення Правлінням Національного банку або Комісією Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем відповідно до нормативно -правового акта Національного банку про застосування заходів впливу за порушення банківського законодавства факту здійснення банком, у якому фізична особа є (була) кінцевим бенефіціарним власником (контролером), ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (застосовується протягом одного року з дня настання такої події);

особа піддана адміністративному стягненню за порушення вимог банківського законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (застосовується протягом одного року з дня настання такої події)";

7) у пункті 1.18:

абзац третій доповнити новим реченням такого змісту: "Зазначені вимоги не застосовуються до юридичних осіб, що мають високий довгостроковий кредитний рейтинг за міжнародною шкалою не нижче ніж інвестиційний рівень "BBB-" за класифікацією рейтингових агентств "Standard & Poor's" або "Fitch-Ratings", не нижче ніж рівень "Baa3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"відсутність підтвердження джерел походження коштів, за рахунок яких здійснюються внески для формування або збільшення статутного капіталу банку";

8) доповнити розділ двома новими пунктами такого змісту:

"1.19. Особа є такою, що здійснює незалежно від формального володіння значний вплив на управління чи діяльність банку, якщо така особа може використовувати права голосу від 10, але нижче рівня 50 відсотків акцій банку на загальних зборах акціонерів на свій розсуд (крім випадків, коли в довіреності на право участі та голосування визначено, яким саме чином представник має голосувати щодо питань порядку денного, або наявності довіреності на право участі та голосування та окремого документа, у якому визначено, яким саме чином представник має голосувати щодо питань порядку денного).

1.20. Особа є такою, що здійснює незалежно від формального володіння вирішальний вплив на управління чи діяльність банку, якщо така особа може використовувати права голосу від 50 відсотків акцій банку на загальних зборах акціонерів на свій розсуд (крім випадків, коли в довіреності на право участі та голосування визначено, яким саме чином представник має голосувати щодо питань порядку денного, або наявності довіреності на право участі та голосування та окремого документа, у якому визначено, яким саме чином представник має голосувати щодо питань порядку денного)".

2. У розділі II:

1) у главі 1:

абзац другий пункту 1.3 викласти в такій редакції:

"Протокол установчих зборів (зборів учасників) має містити рішення про створення банку, затвердження його статуту, обрання наглядової (спостережної) ради або ради банку [далі - наглядова (спостережна) рада банку] і ревізійної комісії (у разі її створення), призначення голови правління, головного бухгалтера та членів правління банку, а також призначення уповноваженої особи для погодження статуту, державної реєстрації та реєстрації банку, рішення про затвердження бізнес-плану, затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій (для акціонерного товариства), інші положення відповідно до законодавства України";

у пункті 1.7:

підпункт "а" доповнити новим абзацом такого змісту:

"довідки про наявність чи відсутність судимості у членів виконавчого органу та наглядової (спостережної) ради, виданої компетентним органом країни проживання";

доповнити підпункт "б" новим абзацом такого змісту:

"довідки про наявність чи відсутність судимості у фізичної особи, виданої компетентним органом країни проживання";

у пункті 1.8:

у підпункті "а":

абзац перший підпункту викласти в такій редакції:

"а) фінансової звітності юридичних осіб з відміткою органів статистики про її прийняття, яка має бути засвідчена підписами керівника та головного бухгалтера (за наявності такої посади) і відбитком печатки (за наявності) юридичної особи за останніх чотири звітних періоди (для юридичних осіб України - квартали за формами фінансової звітності у складі форми 1 "Баланс" ("Звіт про фінансовий стан"), форми 2 "Звіт про фінансові результати" ("Звіт про сукупний дохід"), які передбачені Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868 (зі змінами), або за даними форми 1-м "Фінансовий звіт малого підприємництва", яка передбачена Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року № 39, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за № 161/4382 (зі змінами), для іноземних юридичних осіб - окремо за кожний з останніх чотирьох звітних періодів, установлених законодавством країни походження іноземного інвестора. Фінансова звітність іноземної юридичної особи, що має довгостроковий кредитний рейтинг за міжнародною шкалою за зобов'язаннями в іноземній валюті не нижче ніж інвестиційний рівень "BBB-" за класифікацією рейтингових агентств "Standard & Poor's" або "Fitch Ratings", не нижче ніж рівень "Baa3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service", подається за останній звітний період, установлений законодавством країни походження цієї особи, що передує періоду придбання акцій)";

доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

"інформації від банків, що обслуговують рахунки юридичної особи - прямого учасника банку, з яких здійснюватиметься оплата акцій/паїв, що містить запевнення про можливість придбання акцій за рахунок коштів, джерела походження яких підтверджено";

абзац шостий підпункту "б" викласти в такій редакції:

"Аудитор/аудиторська фірма разом з аудиторським висновком надає інформацію щодо джерел походження власних коштів, за рахунок яких здійснюються внески для формування або збільшення статутного капіталу банку юридичною особою (крім банків) і можливих фінансових наслідків придбання особою істотної участі в банку/власником істотної участі в банку акцій банку та ризиків погіршення фінансового стану такої особи, а саме";

підпункт "в" викласти в такій редакції:

"в) інформації від банків, що обслуговують рахунки фізичної особи - прямого учасника банку, з яких здійснюватиметься оплата акцій/паїв, що містить запевнення про можливість придбання акцій за рахунок коштів, джерела походження яких підтверджені, інформації фізичної особи про джерела походження коштів, що спрямовуються на придбання акцій/паїв банку (на первинному і вторинному ринку) за підписом фізичної особи, засвідченим нотаріально та інформації про майновий стан фізичних осіб відповідно до податкового законодавства - копії податкової декларації за формою, установленою податковим законодавством з відміткою відповідного контролюючого органу про її отримання, довідки контролюючого органу про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) (далі - довідка контролюючого органу). Фізична особа подає довідку контролюючого органу за період один - три роки, що підтверджує наявність достатньої кількості власних коштів для забезпечення виконання нею зобов'язань щодо формування статутного капіталу банку.

Майновий стан фізичних осіб-іноземців має бути підтверджений копією податкової декларації за формою, установленою податковим законодавством з відміткою відповідного контролюючого органу про її отримання, довідкою контролюючого органу (у разі наявності доходів, отриманих в Україні) та/або довідкою уповноваженого органу країни проживання фізичної особи-іноземця про її доходи і про належне виконання нею своїх обов'язків як платника податків та довідкою банку, у якому відкрито рахунок, про наявні кошти на рахунку іноземця на дату, що передує даті здійснення оплати за акції банку. Якщо законодавством країни проживання фізичної особи-іноземця не передбачено отримання довідки про її доходи, то подаються письмове запевнення про неможливість її подання та копія декларації про її доходи. Фізична особа-іноземець подає зазначену довідку/декларацію за один - три роки, що дає змогу підтвердити наявність достатності власних коштів для забезпечення виконання нею зобов'язань щодо формування статутного капіталу банку.

Копія податкової декларації подається за той самий період, за який подається довідка контролюючого органу";

2) у главі 4:

абзац восьмий пункту 4.2 викласти в такій редакції:

"та/або має незалежну від формального володіння можливість вирішального впливу на управління або діяльність банку чи будь-якої зазначеної вище юридичної особи";

абзац четвертий пункту 4.4 викласти в такій редакції:

"Розмір істотної участі в банку особи, яка набуває незалежно від формального володіння можливість вирішального впливу на управління або діяльність банку, у разі передавання в довірче управління контрольного пакета акцій опосередкованого власника участі в банку, розраховується шляхом додавання розмірів усіх часток участі в банку осіб, які мають пряме володіння участю в банку та через яких така особа здійснює опосередковане володіння/контроль участю в банку та які передають особі (яка набуває володіння можливістю вирішального впливу на управління або діяльність банку) право голосу та/або контрольний пакет акцій в довірче управління";

у пункті 4.7:

підпункт "б" доповнити новим абзацом такого змісту:

"довідки про наявність чи відсутність судимості у членів виконавчого органу та наглядової (спостережної) ради, виданої компетентним органом країни проживання";

у підпункті "в":

абзац перший викласти в такій редакції:

"в) документи/інформація про фінансовий стан, наявність достатньої кількості власних коштів і джерела походження таких коштів для набуття/збільшення істотної участі в банку надаються/надається у вигляді";

доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

"інформації від банків, що обслуговують рахунки юридичної особи - прямого учасника банку, з яких здійснюватиметься оплата акцій/паїв, що містить запевнення про можливість придбання акцій за рахунок коштів, джерела походження яких підтверджені";

у пункті 4.9:

підпункт "а" доповнити новим абзацом такого змісту:

"довідки про наявність чи відсутність судимості у фізичної особи, виданої компетентним органом країни проживання";

підпункт "б" пункту 4.9 викласти в такій редакції:

"б) документи, що дають змогу зробити висновок про майновий стан самої особи та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння істотною участю в банку:

щодо юридичних осіб:

документи, визначені підпунктами "а", "б" пункту 1.8 глави 1 розділу II цього Положення (вимоги абзаців третього та шостого підпункту "б" поширюються лише на тих юридичних осіб, які безпосередньо придбаватимуть акції/паї банку);

щодо фізичних осіб - у вигляді:

довідки контролюючого органу. Фізична особа подає зазначену довідку за один - три роки, що дає змогу підтвердити наявність достатності власних коштів для набуття істотної участі в банку;

довідки банків, які обслуговують рахунки особи - прямого учасника банку, з яких здійснюється оплата акцій/паїв, про наявність коштів на цих рахунках на дату, що передує даті здійснення оплати за акції банку.

Майновий стан фізичних осіб-іноземців має бути підтверджений довідкою контролюючого органу України (у разі наявності доходів, отриманих в Україні) та/або довідкою уповноваженого органу країни проживання фізичної особи-іноземця про її доходи і про належне виконання нею своїх обов'язків як платника податків та довідкою банку, у якому відкрито рахунок, про наявні кошти на рахунку фізичної особи-іноземця на дату, що передує даті здійснення оплати за акції банку. Якщо законодавством країни проживання фізичної особи-іноземця не передбачено отримання довідки про її доходи, то подаються письмове запевнення про неможливість її подання та копія декларації про її доходи. Фізична особа-іноземець подає зазначену довідку/декларацію за один - три роки, що дає змогу підтвердити наявність достатності власних коштів для набуття істотної участі в банку";

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

"е) документи, що дають змогу зробити висновок про джерела походження коштів, які використовуватимуться фізичною особою для набуття та/або збільшення істотної участі в банку подаються у вигляді:

інформації від банків, що обслуговують рахунки фізичної особи - прямого учасника банку, з яких здійснюватиметься оплата акцій/паїв, що містить запевнення про можливість придбання акцій за рахунок коштів, джерела походження яких підтверджено;

інформації фізичної особи про джерела походження коштів, що спрямовуються на придбання акцій/паїв банку (на первинному і вторинному ринку) за підписом фізичної особи, засвідченим нотаріально;

копії податкової декларації за формою, установленою податковим законодавством з відміткою відповідного контролюючого органу про її отримання. Копія податкової декларації подається за той самий період, за який подається довідка контролюючого органу";

главу після пункту 4.11 доповнити новим пунктом 4.12 такого змісту:

"4.12. Джерела походження коштів, що спрямовуються для набуття/збільшення істотної участі в банку, є підтвердженими в разі:

наявності достатнього розміру коштів у юридичної особи, яка набуває/збільшує пряму істотну участь у банку (розрахунок здійснюється згідно з додатком 5);

наявності достатнього розміру коштів у фізичної особи, яка набуває/збільшує пряму істотну участь, що підтверджується довідкою/довідками контролюючого органу;

підтвердження виконання показників платоспроможності та фінансової стійкості юридичних осіб, які опосередковано володіють істотною участю в банку (розрахунок здійснюється згідно з додатком 1);

наявності інформації від банків, що обслуговують рахунки юридичної/фізичної особи - прямого учасника банку, з яких здійснюватиметься оплата акцій/паїв, що містить запевнення про можливість придбання акцій/паїв за рахунок коштів, джерела походження яких підтверджено;

наявності інформації фізичної особи про джерела походження коштів, що спрямовуються на придбання акцій/паїв банку (на первинному і вторинному ринку) за підписом фізичної особи, засвідченим нотаріально;

наявності копії податкової декларації за формою, установленою податковим законодавством з відміткою відповідного контролюючого органу про її отримання;

наявності інформації аудитора/аудиторської фірми щодо джерел походження власних коштів юридичної особи, за рахунок яких здійснюються внески для формування або збільшення статутного капіталу банку".

У зв'язку з цим пункти 4.12 - 4.14 уважати відповідно пунктами 4.13 - 4.15.

3. У розділі III:

1) пункт 2.2 глави 2 викласти в такій редакції:

"2.2. Банки мають право надавати в національній валюті банківські послуги на підставі банківської ліцензії, здійснювати іншу діяльність, визначену статтею 47 Закону, а також інші фінансові послуги, визначені статтею 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

2) у главі 3:

у пункті 3.7:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3.7. Юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність, подає відомості про ділову репутацію голови наглядової (спостережної) ради, його заступників, членів наглядової (спостережної) ради (у тому числі незалежних), представників юридичної особи - члена наглядової (спостережної) ради разом з протоколом засідання уповноваженого органу про їх призначення у вигляді";

підпункт "б" викласти в такій редакції:

"б) копії диплома/дипломів про освіту (що засвідчується банком або нотаріально), який/які свідчить/свідчать про наявність:

вищої освіти [не нижче другого рівня (магістерського)] в галузі економіки або права в не менше ніж однієї четвертої складу членів наглядової (спостережної) ради;

вищої освіти [не нижче другого рівня (магістерського)] та освіти в галузі менеджменту (управління) в інших членів наглядової (спостережної) ради;

вищої економічної або юридичної освіти [не нижче другого рівня (магістерського)], або наукового ступеня в галузі економіки, фінансів та/або права для членів наглядової ради державного банку.

Копія документа про освіту, виданого іноземним навчальним закладом, подається разом із копією рішення, виданого в порядку, визначеному законодавством України, щодо визнання цього іноземного документа про освіту";

у підпункті "в":

абзац третій викласти в такій редакції:

"відсутність фактів звільнення за статтями 40 (пункти 2 - 4, 7, 8), 41 (крім пункту 5 частини першої цієї статті) Кодексу законів про працю України (протягом останніх п'яти років);

доповнити підпункт новим реченням такого змісту: "Обов'язковою умовою є наявність хоча б одного із членів наглядової (спостережної) ради банку, який має освіту в галузі економіки або права, досвіду роботи в банківській системі на керівних посадах не менше трьох років";

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

"ж) довідки про наявність чи відсутність судимості у фізичної особи, виданої компетентним органом країни проживання";

2) у пункті 3.8:

абзац перший викласти в такій редакції:

"Юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність, подає відомості про професійну придатність та ділову репутацію голови, його заступників та членів правління банку, головного бухгалтера та його заступника, керівника підрозділу внутрішнього аудиту разом з протоколом засідання уповноваженого органу про призначення цих керівників у вигляді";

підпункт "б" викласти в такій редакції:

"б) копії диплома/дипломів про освіту (що засвідчується банком або нотаріально), який/які свідчить/свідчать про наявність вищої освіти (не нижче другого рівня (магістерського) в галузі економіки, менеджменту (управління) або права.

Копія документа про освіту, виданого іноземним навчальним закладом, подається разом із копією рішення, виданого в порядку, визначеному законодавством України, щодо визнання цього іноземного документа про освіту";

доповнити главу новим підпунктом такого змісту:

"и) довідки про наявність чи відсутність судимості у фізичної особи, виданої компетентним органом країни проживання";

3) пункт 4.1 глави 4 викласти в такій редакції:

"4.1. Керівники банку мають відповідати вимогам статті 42 Закону.

Керівниками банку не можуть бути особи, які займали посади Голови Національного банку, заступників Голови Національного банку, керівників структурних підрозділів, які за посадою входили до складу Правління Національного банку, та членів Ради Національного банку, якщо з дня припинення їх повноважень не минув один рік.

Національний банк у разі потреби звертається до органів державної влади та управління, інших осіб щодо отримання інформації, необхідної для визначення або підтвердження ділової репутації керівників банку";

4) у главі 5:

у пункті 5.1:

підпункт "б" викласти в такій редакції:

"б) банк не є об'єктом застосування заходів впливу, передбачених статтею 73 Закону (крім письмового застереження), мір відповідальності (фінансових санкцій), передбачених Декретом Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", санкцій, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", у тому числі строк дії яких не закінчився:

протягом усього періоду діяльності та під час розгляду повідомлення про початок нового виду діяльності або надання нового виду послуг - для банків, які отримали банківську ліцензію менше ніж за три місяці до часу повідомлення Національному банку про початок нового виду діяльності або надання нового виду послуг;

протягом трьох місяців, що передують часу повідомлення Національному банку про початок нового виду діяльності або надання нового виду послуг, та під час розгляду Національним банком пакета документів - для банків, які здійснюють банківську діяльність на підставі банківської ліцензії більше ніж три місяці";

підпункт "з" викласти в такій редакції:

"з) наявність внутрішніх положень про наглядову (спостережну) раду та правління банку, про підрозділ внутрішнього аудиту і підрозділ управління ризиками, внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу, а також відповідних внутрішніх положень банку, що регулюють політику управління активами і пасивами, кредитну, інвестиційну, облікову політику банку та проведення ним нового виду діяльності або надання нового виду фінансових послуг, що відповідають вимогам законодавства України";

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

"і) дотримання банком вимог щодо прозорості структури власності, установлених Національним банком";

підпункт "в" пункту 5.2 викласти в такій редакції:

"в) документи, у тому числі інформацію (згідно з додатком 13) про керівників підрозділів та окремих спеціалістів, що підтверджують виконання банком вимог нормативно-правових актів Національного банку, щодо нового виду діяльності або нового виду фінансових послуг";

абзац третій пункту 5.4 викласти в такій редакції:

"Банк після усунення порушень, зазначених у листі Національного банку, для отримання права розпочати новий вид діяльності або надання нового виду фінансових послуг вправі повторно звернутися до Національного банку з відповідним повідомленням та пакетом документів".

5. Абзац сьомий пункту 1.2 глави 1 розділу V викласти в такій редакції:

"банк не є об'єктом застосування заходів впливу, передбачених статтею 73 Закону (крім письмового застереження), мір відповідальності (фінансових санкцій), передбачених Декретом Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", санкцій, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", у тому числі строк дії яких не закінчився, протягом останніх трьох місяців, що передують зверненню, та до часу прийняття передбаченого абзацом першим цього пункту рішення Національним банком".

6. У розділі VII:

1) у главі 1:

абзац четвертий підпункту "ґ" пункту 1.3 викласти в такій редакції:

"фізичних осіб - власників істотної участі, що здійснили додаткові внески до статутного капіталу банку або придбали акції/паї банку на вторинному ринку, - згідно з вимогами підпунктів "б", "е" пункту 4.9 глави 4 розділу II цього Положення";

пункт 1.11 доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"наявності фактів застосування міжнародних санкцій до учасників банку;

відсутності підтвердження джерел походження коштів, за рахунок яких здійснюються внески для збільшення статутного капіталу банку";

2) в абзаці третьому пункту 2.2 глави 2 після слів "Національного банку" знак "," виключити;

3 ) доповнити главу 3 трьома новими пунктами такого змісту:

"3.7. Рішення про звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту не з його ініціативи в обов'язковому порядку погоджується Національним банком (рішення приймає Комісія Національного банку).

3.8. У разі звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту за ініціативою банку до Національного банку подаються такі документи:

клопотання про погодження звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту із зазначенням обґрунтованих підстав прийняття такого рішення;

рішення засідання наглядової (спостережної) ради банку про звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту, завізований головою наглядової (спостережної) ради банку;

інші документи, що безпосередньо стосуються питання звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку (у разі потреби).

3.9. Національний банк приймає рішення про погодження звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку протягом 10 робочих днів з дати надходження документів, визначених пунктом 3.8 цієї глави, та повідомляє банк про прийняте рішення, надсилаючи відповідного листа;

4) у главі 4:

абзац другий пункту 4.1 викласти в такій редакції:

"повідомлення про зміни реквізитів за формою, наведеною в додатку 15 до цього Положення, з обов'язковим заповненням рядків 1 - 4, 6 та зазначенням відомостей у тих рядках, у яких були зміни";

пункт 4.2 викласти в такій редакції:

"4.2. Національний банк або територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням банку здійснює внесення до Державного реєстру банків записів щодо змін відомостей про філію/відділення, представництво банку (у тому числі щодо припинення їх діяльності, а також у разі тимчасового призупинення їх діяльності) та повідомляє про це територіальні управління Національного банку за місцезнаходженням цих підрозділів і банк";

5 ) доповнити розділ новою главою такого змісту:

"Глава 7. Спрощена процедура погодження змін, що вносяться до статуту банку, та погодження набуття та/або збільшення істотної участі в банку.

1. Національний банк застосовує спрощену процедуру погодження змін до статуту банку та погодження набуття та/або збільшення істотної участі в банку у випадках, передбачених законодавством України.

2. Національний банк у разі зменшення загального обсягу вкладів (депозитів) у банківській системі на п'ять і більше відсотків у строк до шести календарних місяців приймає рішення про запровадження на визначений період спрощеної процедури погодження Національним банком змін до статуту банку.

Рішення про запровадження/скасування спрощеної процедури погодження Національним банком змін до статуту банку приймає Правління Національного банку.

Національний банк повідомляє банки України про прийняте рішення шляхом надсилання відповідного листа.

3. Банк/уповноважена особа в разі збільшення статутного капіталу шляхом переведення вкладів (депозитів) від імені власників істотної участі в банку, членів наглядової (спостережної) ради, правління та ревізійної комісії банку (за наявності) до статутного капіталу банку для погодження змін до статуту подає до Національного банку такі документи:

1) клопотання про погодження змін до статуту банку, оформлене на бланку банку, засвідчене підписом уповноваженої особи;

2) рішення уповноваженої особи/уповноваженого органу про переведення вкладів (депозитів) власників істотної участі в банку, членів наглядової (спостережної) ради, правління та ревізійної комісії банку (за наявності) до статутного капіталу банку, проведення розміщення акцій, затвердження підсумків розміщення акцій та затвердження змін до статуту в частині збільшення статутного капіталу банку;

3) зміни до статуту банку, засвідчені відбитком печатки банку та оформлені відповідно до вимог статті 8 Закону про державну реєстрацію, у трьох примірниках з урахуванням пункту 1.5 глави 1 розділу II цього Положення;

4) таблицю збільшення (зменшення) статутного капіталу (додаток 17);

5) копію тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, засвідчену нотаріально або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4. Банк/уповноважена особа в разі збільшення статутного капіталу за участю держави для погодження змін до статуту подає до Національного банку такі документи:

1) клопотання про погодження змін до статуту банку, оформлене на бланку банку, засвідчене підписом уповноваженої особи;

2) постанову Кабінету Міністрів України про збільшення статутного капіталу банку та проведення розміщення акцій банку;

3) постанову Кабінету Міністрів України про затвердження змін до статуту в частині збільшення статутного капіталу банку;

4) зміни до статуту банку, засвідчені відбитком печатки банку та оформлені відповідно до вимог статті 8 Закону про державну реєстрацію, у трьох примірниках з урахуванням пункту 1.5 глави 1 розділу II цього Положення;

5) таблицю збільшення (зменшення) статутного капіталу (додаток 17);

6) копію тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, засвідчену нотаріально або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5. Банк/уповноважена особа в разі збільшення/зменшення статутного капіталу для погодження змін до статуту подає до Національного банку такі документи:

1) клопотання про погодження змін до статуту банку, оформлене на бланку банку, засвідчене підписом уповноваженої особи;

2) рішення уповноваженого органу про проведення розміщення акцій, затвердження підсумків розміщення акцій, затвердження змін до статуту в частині збільшення/зменшення статутного капіталу банку;

3) зміни до статуту банку, засвідчені відбитком печатки банку та оформлені відповідно до вимог статті 8 Закону про державну реєстрацію, у трьох примірниках з урахуванням пункту 1.5 глави 1 розділу II цього Положення;

4) таблицю збільшення (зменшення) статутного капіталу (додаток 17);

5) копію тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, засвідчену нотаріально або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

6) копію платіжного документа про внесення плати за погодження змін до статуту банку;

7) інформацію від банків, що обслуговують рахунки юридичної/фізичної особи - прямого учасника банку, з яких здійснюватиметься оплата акцій/паїв, що містить запевнення про можливість придбання акцій за рахунок коштів, джерела походження яких підтверджено.

6. Уповноважена особа після погодження Національним банком набуття та/або збільшення істотної участі в банку в порядку, визначеному пунктом 8 цієї глави, у разі збільшення статутного капіталу неплатоспроможного банку для погодження змін до статуту подає до Національного банку такі документи:

1) клопотання про погодження змін до статуту банку на бланку банку, засвідчене підписом уповноваженої особи;

2) рішення уповноваженого органу банку про проведення розміщення акцій, затвердження підсумків розміщення акцій, затвердження змін до статуту в частині збільшення статутного капіталу банку;

3) зміни до статуту банку, засвідчені відбитком печатки банку та оформлені відповідно до вимог статті 8 Закону про державну реєстрацію, у трьох примірниках з урахуванням пункту 1.5 глави 1 розділу II цього Положення;

4) таблицю збільшення (зменшення) статутного капіталу (додаток 17), підписану уповноваженою особою Фонду та інвестором, та засвідчену відбитком печатки банку;

5) копію тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, засвідчену нотаріально або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7. Дата подання повного пакета документів до Національного банку є датою погодження Національним банком змін до статуту банку (рішення приймає Комісія Національного банку).

8. Уповноважена особа для погодження Національним банком набуття та/або збільшення істотної участі в неплатоспроможному, перехідному банках подає до Національного банку документи:

1) визначені підпунктами "а", "в", "г", "ґ", абзацами другим, сьомим і восьмим підпункту "б" пункту 4.7 та пунктом 4.8 глави 4 розділу ІІ цього Положення (для юридичних осіб).

Іноземні юридичні особи подають фінансову звітність за останній звітний період, установлений законодавством країни походження іноземного інвестора;

2) визначені абзацом четвертим підпункту "а", підпунктами "б" - "е" пункту 4.9 та пунктом 4.10 глави 4 розділу ІІ цього Положення (для фізичних осіб);

3) письмове запевнення особи, яка має намір набути/збільшити істотну участь у банку, про відповідність її ділової репутації вимогам, установленим цим Положенням.

Національний банк протягом п'ятнадцяти робочих днів із дня отримання повного пакета документів приймає рішення (рішення приймає Комісія Національного банку) щодо погодження (заборони) набуття та/або збільшення істотної участі в неплатоспроможному, перехідному банках.

Національний банк повідомляє про прийняте рішення особу, яка подала документи щодо набуття та/або збільшення істотної участі в неплатоспроможному, перехідному банках, надсилаючи відповідного листа".

7. У додатках до Положення:

1) додаток 1 викласти в такій редакції:


"Додаток 1
до Положення про порядок
реєстрації та ліцензування
банків, відкриття
відокремлених підрозділів
(пункт 1.14 розділу I)

ПОРЯДОК
розрахунку рекомендованих показників платоспроможності та фінансової стійкості учасників банку - юридичних осіб

(рядок - далі р.; графа - далі гр.)

Фінансовий коефіцієнт

Формула розрахунку для всіх учасників банку, які відповідно до Положення про порядок реєстрації та ліцензуванні банків, відкриття відокремлених підрозділів мають розраховувати показники платоспроможності та фінансової стійкості

Для учасників банку - небанківських установ, зареєстрованих в Україні (за звітом "Баланс")

алгоритм розрахунку для великого, середнього підприємства (форма № 1)

алгоритм розрахунку для малого підприємства (форма № 1м)

1

2

3

4

1. КЛ1 - коефіцієнт поточної ліквідності, що характеризує можливість погашення короткострокових зобов'язань у встановлені строки за рахунок грошових коштів і їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості. Теоретичне оптимальне значення КЛ1 не менше ніж 0,5

Оборотні активи
_________________
Поточні зобов'язання

р.1195 - р.1101 -
- р.1102 - р.1103 -
-р.1104 - р. 1110 -
- р. 1170 гр. 4
______________________
р.1695 - р. 1660 -
- р.1665 - р. 1670 гр. 4

р.1195 - р. 1103 -
- р. 1110 -
- р. 1170 гр. 4
_____________________
р.1695 -
- р. 1665 гр. 4

2. КЛ2 - коефіцієнт миттєвої ліквідності, що характеризує те, як швидко короткострокові зобов'язання можуть бути погашені за рахунок ліквідних оборотних активів та вимог. Теоретичне оптимальне значення КЛ2 не менше ніж 0,2

Монетарні оборотні активи
_____________________
Поточні зобов'язання

р. 1120 + р.1125 +
+ р. 1160 + р. 1165 гр. 4
________________________
р. 1695 - р. 1660 -
- р.1665 - р. 1670 гр. 4

р.1125 +
+ р. 1160 +
+ р. 1165 гр. 4
_________________
р. 1695 -
- р. 1665 гр. 4

3. КФН - коефіцієнт фінансової незалежності, що характеризує ступінь фінансового ризику. Теоретичне оптимальне значення КФН не менше ніж 0,1

Власний капітал
__________________
Валюта балансу (пасив)

р. 1495 гр. 4
__________________
р. 1900 гр. 4

р. 1495 гр. 4
_________________
р. 1900 гр. 4

4. КПНА - коефіцієнт покриття необоротних активів власним капіталом, що характеризує рівень ризику фінансування необоротних (довгострокових) активів. Теоретичне оптимальне значення КПНА не менше ніж 0,1

Власний капітал
____________________
Необоротні активи

р. 1495 гр. 4
_____________________
р. 1095 гр. 4

р. 1495 гр. 4
__________________
р. 1095 гр. 4

2) главу 6 додатка 2 доповнити новим пунктом такого змісту:

"6.5. Стверджую, що юридична особа належним чином виконує вимоги законодавства України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та до юридичної особи (або власників істотної участі в юридичній особі) не застосовувалися міжнародні санкції.

Стверджую, що юридична особа має можливість підтвердити походження джерел коштів, за рахунок яких придбає акції банку";

3) у додатку 3:

пункт 1.10 глави 1 викласти в такій редакції:

"1.10. Розмір отриманих доходів за останній звітний період (рік)* ___________________________________";

главу 3 доповнити новим пунктом такого змісту:

"3.5. Стверджую, що я належним чином виконую вимоги законодавства України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму";

4) главу 5 додатка 4 доповнити новим пунктом такого змісту:

"5.5. Стверджую, що я належним чином виконую вимоги законодавства України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та до мене не застосовувалися міжнародні санкції.

Стверджую, що маю можливість підтвердити походження джерел коштів, за рахунок яких придбаю акції банку";

5) абзац четвертий пункту 1 додатка 5 викласти в такій редакції:

"Для небанківської установи, зареєстрованої в Україні, розрахунок здійснюється за даними форми № 1 "Баланс" або за даними форми № 1-м "Баланс" (для суб'єкта малого підприємництва)";

6) у додатку 17:

назву додатка викласти в такій редакції:


"Таблиця  збільшення (зменшення) статутного капіталу


________________________
(повне офіційне найменування банку)
станом на

______
(дата)

(гривень)",

загальну назву колонок 11 - 13 таблиці викласти в такій редакції:

"Збільшення (зменшення) статутного капіталу".

8. У тексті Положення та додатках до нього слова "орган державної податкової служби", "Комісія Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків", "правління (ради директорів)" і "службу внутрішнього аудиту" у всіх відмінках замінити відповідно словами "контролюючий орган", "Комісія Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем", "правління" та "підрозділу внутрішнього аудиту" у відповідних відмінках.

Директор Департаменту
нормативно-методологічного забезпечення
банківського регулювання та наглядуН.В. Іваненко

{Зміни до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності втратили чинність на підставі Постанови Національного банку № 328 від 21.05.2015}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: