open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.03.2015  № 205


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 березня 2015 р.
за № 300/26745

Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного
розвитку і торгівлі
№ 1394 від 03.11.2015
№ 1070 від 31.07.2018}

Відповідно до статей 75 і 77, частини п’ятої статті 89 Господарського кодексу України та з метою розроблення нової методології фінансового планування суб’єктами господарювання державного сектору економіки НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства економіки України згідно з переліком, що додається.

3. Департаменту фінансової політики забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

А. Абромавичус

ПОГОДЖЕНО:

Виконуючий обов'язки  Голови
Державної фіскальної служби України

Голова Державної регуляторної служби України

В.о. Голови Фонду державного майна України

Міністр фінансів України
М.В. Мокляк

К. Ляпіна

Д. Парфененко

Н. ЯреськоДодаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
02.03.2015  № 205

ПЕРЕЛІК
наказів Міністерства економіки України, що втратили чинність

1. Наказ Міністерства економіки України від 21 червня 2005 року № 173 “Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб’єктів господарювання, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх підприємств”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 липня 2005 року за № 729/11009.

2. Наказ Міністерства економіки України від 11 серпня 2005 року № 244 “Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб’єктів господарювання, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх підприємств, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 21.06.2005 № 173”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2005 року за № 1227/11507.

3. Наказ Міністерства економіки України від 31 березня 2006 року № 117 “Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб’єктів господарювання, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх підприємств”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 липня 2006 року за № 809/12683.

4. Наказ Міністерства економіки України від 17 січня 2007 року № 7 “Про затвердження Змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану державного комерційного та казенного підприємства, господарського товариства, у статутному фонді якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 лютого 2007 року за № 98/13365.

5. Наказ Міністерства економіки України від 16 березня 2009 року № 216 “Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану державного комерційного та казенного підприємства, господарського товариства, у статутному фонді якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 квітня 2009 року за № 336/16352.

Директор департаменту
фінансової політикиІ. Лівий
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
02.03.2015  № 205
(у редакції наказу
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
від 31липня 2018 року № 1070)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 березня 2015 р.
за № 300/26745

ПОРЯДОК
складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки

1. Цей Порядок визначає процедуру складання, затвердження (погодження) та контролю виконання фінансового плану державного комерційного та казенного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) прямо чи опосередковано належить державі (далі - підприємство).

2. Фінансовий план підприємства складається за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку на кожний наступний рік з поквартальною розбивкою і відображає очікувані фінансові результати в запланованому році. Фінансовий план підприємства містить інформацію щодо фактичних показників минулого року, планових і прогнозних показників поточного року, запланованих показників на плановий рік, а також інформацію згідно із стратегічним планом розвитку підприємства.

Під час складання фінансового плану, звіту про його виконання та підготовки пояснювальної записки підприємство використовує рекомендації щодо складання фінансового плану підприємства та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок до них, зазначені в додатку 2 до цього Порядку.

3. Фінансовий план має забезпечувати збільшення показників рентабельності діяльності підприємства, активів та власного капіталу порівняно з плановими та прогнозними показниками на поточний рік. У разі зменшення зазначених показників, а також обсягу сплати поточних податків, зборів (обов’язкових платежів) до державного бюджету підприємство обов’язково подає обґрунтування причин такого зменшення з відповідними розрахунками.

4. Проект фінансового плану підприємства, підписаний керівником підприємства, з пронумерованими та прошнурованими сторінками у двох примірниках разом з пояснювальною запискою в паперовому та електронному вигляді подається суб’єкту управління об’єктами державної власності (далі - суб’єкт управління) до 01 червня року, що передує плановому.

У разі необхідності суб’єкти управління самостійно встановлюють диференційовані строки подання проектів фінансових планів підприємств, але не пізніше 01 червня року, що передує плановому.

Проект фінансового плану підприємства, суб’єктом управління якого є Кабінет Міністрів України, подається Мінекономрозвитку відповідно до абзаців першого і другого цього пункту.

Фінансовий план підприємства за рік, що минув, не підлягає затвердженню/погодженню.

5. Суб’єкти управління у строк, що становить не більш як 10 робочих днів з дня надходження проекту фінансового плану підприємства, здійснюють аналіз зазначеного проекту з обов’язковим порівнянням його показників з показниками фінансово-господарської діяльності підприємства за два попередні роки, приймають рішення про затвердження/погодження фінансового плану або повернення його на доопрацювання та в письмовій формі повідомляють підприємство про прийняте рішення.

У разі повернення проекту фінансового плану на доопрацювання підприємство забезпечує його доопрацювання з урахуванням зауважень та подає на повторне затвердження/погодження протягом строку, установленого суб’єктом управління, але не більш як 10 робочих днів з дня надходження зауважень до проекту.

Суб’єкти управління подають у паперовому та електронному вигляді Мінфіну до 15 липня року, що передує плановому, для врахування під час формування державного бюджету зведені основні фінансові показники підприємств, зазначені в додатку 1 до цього Порядку, з відміткою «Розглянуто», за винятком підприємств, що є суб’єктами природних монополій або плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, та підприємств, суб’єктом управління яких є Кабінет Міністрів України.

Суб’єкти управління затверджують фінансовий план підприємства до 01 вересня (фінансовий план підприємства електроенергетики, ліцензована діяльність якого регулюється шляхом затвердження Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, складений з урахуванням затвердженої цією Комісією структури тарифів на електричну та теплову енергію,- до 31 грудня) року, що передує плановому, та в паперовому вигляді подають до Мінекономрозвитку, Мінфіну і ДФС завізовані зведені основні фінансові показники за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, а в електронному вигляді - фінансові плани щодо кожного підприємства в повному обсязі.

Зведені показники затверджених/погоджених фінансових планів підприємств подаються разом з пояснювальною запискою, переліком підприємств державного сектору економіки, що перебувають у сфері їх управління, та довідкою стосовно затверджених/погоджених фінансових планів підприємств. У разі незатвердження фінансових планів підприємств суб’єкти управління подають відповідні пояснення із зазначенням причин незатвердження.

6. Фінансові плани підприємств, що є суб’єктами природних монополій на загальнодержавних ринках, підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, та підприємств, суб’єктом управління яких є Кабінет Міністрів України, підлягають затвердженню шляхом прийняття відповідних рішень Кабінетом Міністрів України.

Підприємством, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку якого перевищує 50 мільйонів гривень, вважається суб’єкт господарювання державного сектору економіки, який за показником «Чистий фінансовий результат» (прибуток) (далі - чистий прибуток) планує отримати в плановому році 50 мільйонів гривень і більше.

Суб’єкти управління, до сфери управління яких належать підприємства, що є суб’єктами природних монополій на загальнодержавних ринках, та підприємства, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, подають до 01 липня року, що передує плановому, на погодження до Мінекономрозвитку і Мінфіну в електронному та паперовому вигляді проект рішення Кабінету Міністрів України з пояснювальною запискою, до якого додається проект фінансового плану підприємства за формою згідно з додатком 1, підписаний керівником підприємства, з пронумерованими та прошнурованими сторінками у двох примірниках (у тому числі по одному непрошнурованому примірнику) з відміткою «Розглянуто» із зазначенням посади, прізвища, імені, по батькові та дати його розгляду разом з пояснювальною запискою в порядку, визначеному абзацами першим і другим пункту 4 цього Порядку.

Проекти фінансових планів підприємств, суб’єктом управління яких є Кабінет Міністрів України, подаються до 01 червня року, що передує плановому, на погодження до Мінекономрозвитку в порядку, визначеному абзацом третім пункту 4 цього Порядку.

Суб’єкти управління, до сфери управління яких належать підприємства електроенергетики (що є суб’єктами природних монополій на загальнодержавних ринках та/або плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень), ліцензована діяльність яких регулюється шляхом затвердження Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та які складають фінансові плани з урахуванням затвердженої цією Комісією структури тарифів на електричну і теплову енергію, подають до 01 листопада року, що передує плановому, на погодження до Мінекономрозвитку і Мінфіну в електронному та паперовому вигляді проект рішення Кабінету Міністрів України з пояснювальною запискою, до якого додається проект фінансового плану підприємства за формою згідно з додатком 1, підписаний керівником підприємства, з пронумерованими та прошнурованими сторінками у двох примірниках (у тому числі по одному непрошнурованому примірнику) з відміткою «Розглянуто» із зазначенням посади, прізвища, імені, по батькові та дати його розгляду разом з пояснювальною запискою в порядку, визначеному абзацами першим і другим пункту 4 цього Порядку.

Підприємства електроенергетики, суб’єктом управління яких є Кабінет Міністрів України, ліцензована діяльність яких регулюється шляхом затвердження структури тарифів на електричну і теплову енергію Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та які складають фінансові плани з урахуванням затвердженої цією Комісією структури тарифів на електричну і теплову енергію, подають у паперовому та електронному вигляді до 01 листопада року, що передує плановому, на погодження до Мінекономрозвитку проекти фінансових планів, підписані керівником підприємства, з пронумерованими та прошнурованими сторінками у двох примірниках (у тому числі один непрошнурований примірник) разом з пояснювальною запискою.

До проекту фінансового плану підприємства в паперовому та електронному вигляді додаються такі документи:

фінансова звітність на останню звітну дату поточного року за формою, визначеною Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868, зокрема баланс (звіт про фінансовий стан) (форма № 1) (з розшифруванням статей балансу, що становлять більше 10 відсотків валюти балансу), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (форма № 2), звіт про рух грошових коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4);

затверджені в установленому порядку стратегія розвитку підприємства (крім стратегій малих підприємств, суб’єктів господарювання, що перебувають у процедурі банкрутства, а також стосовно яких прийнято рішення про приватизацію, реорганізацію (реструктуризацію) чи передання в комунальну власність) та інвестиційний план підприємства на середньострокову перспективу (3-5 років);

документ, що містить інформацію про наявність у судах загальної юрисдикції судових справ майнового характеру, стороною в яких є підприємство, відомості про стан виконання рішення суду або інших виконавчих документів, у яких зазначено суму, що підлягає сплаті, або яку стягнуто на користь підприємства, наслідки виконання яких матимуть вплив на фінансовий стан підприємства (за наявності).

7. Мінекономрозвитку і Мінфін у строк, що становить не більше ніж 10 робочих днів з дати надходження проекту рішення Кабінету Міністрів України щодо затвердження фінансового плану підприємства, опрацьовують матеріали та приймають рішення стосовно його погодження.

Про прийняте рішення Мінекономрозвитку і Мінфін у письмовій формі повідомляють суб’єкт управління.

У разі наявності зауважень до проекту рішення Кабінету Міністрів України та/або фінансового плану підприємства Мінекономрозвитку і Мінфін надають їх окремо (з обґрунтуваннями) разом з погодженим із зауваженнями проектом рішення Кабінету Міністрів України про затвердження фінансового плану підприємства.

У разі погодження Мінекономрозвитку та/або Мінфіном проекту рішення Кабінету Міністрів України про затвердження фінансового плану підприємства із зауваженнями суб’єкт управління у строк, що становить не більше ніж 10 робочих днів з дати надходження зауважень до проекту, приймає одне з таких рішень:

доопрацювати проект рішення Кабінету Міністрів України та подати його на повторне погодження до Мінекономрозвитку і Мінфіну в порядку, передбаченому абзацами першим - третім цього пункту;

подати проект у встановленому порядку на затвердження Кабінету Міністрів України з обов’язковим повідомленням у строк протягом трьох робочих днів Мінекономрозвитку і Мінфіну про прийняте рішення та наданням відповідних матеріалів щодо врахування зауважень.

Мінекономрозвитку у строк, що становить не більше ніж 10 робочих днів з дати надходження проекту фінансового плану підприємства, суб’єктом управління якого є Кабінет Міністрів України, розглядає проект фінансового плану підприємства, за результатами якого Мінекономрозвитку приймає одне з таких рішень:

погоджує проект фінансового плану підприємства та подає його на розгляд Мінфіну та іншим заінтересованим органам для подальшого подання на розгляд Кабінету Міністрів України;

повертає проект фінансового плану підприємства на доопрацювання з наданням обґрунтованих зауважень.

У разі повернення проекту фінансового плану підприємства, суб’єктом управління якого є Кабінет Міністрів України, на доопрацювання підприємство враховує висловлені зауваження та подає на погодження протягом строку, установленого Мінекономрозвитку, але не більш як 10 робочих днів з дня надходження зауважень до підприємства.

Суб’єкт управління до 10 серпня року, що передує плановому, подає проект рішення Кабінету Міністрів України в установленому порядку на затвердження Кабінету Міністрів України.

У тижневий строк після затвердження Кабінетом Міністрів України фінансового плану підприємства суб’єкт управління / підприємство, суб’єктом управління якого є Кабінет Міністрів України, подає до Мінекономрозвитку, Мінфіну і ДФС завірену копію затвердженого фінансового плану підприємства в паперовому та електронному вигляді.

8. Зміни до затвердженого фінансового плану підприємства можуть уноситись не більше двох разів протягом календарного року.

Зміни до фінансового плану підприємства не можуть уноситись у періоди, календарний строк яких закінчився.

Обов’язковому перегляду підлягають фінансові плани підприємств, які запланували чистого прибутку менше ніж 50 мільйонів гривень, але за результатами останнього звітного періоду (рік, квартал) фактично отримали та/або за прогнозними розрахунками мають отримати чистого прибутку 50 мільйонів гривень і більше.

9. Суб’єкти управління після прийняття рішення щодо внесення змін до фінансового плану підприємства подають зведені показники фінансових планів з урахуванням унесених змін до Мінекономрозвитку, Мінфіну і ДФС згідно з вимогами, передбаченими пунктом 5 цього Порядку, із зазначенням підстав унесення змін.

Суб’єкти управління, до сфери управління яких належать підприємства, що є суб’єктами природних монополій на загальнодержавних ринках, та підприємства, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, подають завізований проект рішення Кабінету Міністрів України разом з проектом зміненого фінансового плану таких підприємств на погодження до Мінекономрозвитку і Мінфіну, а підприємства, суб’єктом управління яких є Кабінет Міністрів України,- до Мінекономрозвитку згідно з пунктом 6 цього Порядку.

Проект рішення Кабінету Міністрів України погоджується згідно з пунктом 7 цього Порядку. На проекті фінансового плану підприємства ставиться відмітка «Змінений» та зазначається дата його затвердження або погодження.

10. Контроль за своєчасним складанням фінансових планів підприємств та виконанням показників затверджених фінансових планів підприємств здійснюють суб’єкти управління.

11. Звіт про виконання фінансового плану підприємства в паперовому та електронному вигляді за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку, підприємство подає суб’єкту управління щокварталу в строки, установлені для подання фінансової звітності, разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності такого підприємства із зазначенням значних відхилень фактичних показників від планових.

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за IV квартал подається разом із звітом про виконання фінансового плану підприємства за рік.

12. Суб’єкти управління подають Мінекономрозвитку в паперовому та електронному вигляді зведені основні фінансові показники виконання фінансових планів підприємств, зазначені в додатку 3 до цього Порядку, у тому числі стосовно підприємств, що є суб’єктами природних монополій на загальнодержавних ринках, та підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень.

До зведених основних фінансових показників виконання фінансових планів підприємств додаються перелік підприємств, що належать до сфери управління суб’єкта управління, пояснювальна записка та довідка щодо загальної кількості підприємств, кількості підприємств, яким було затверджено фінансові плани та які звітували про виконання фінансових планів, у тому числі щодо кількості прибуткових і збиткових підприємств.

Суб’єкти управління стосовно підприємств, що є суб’єктами природних монополій на загальнодержавних ринках, і підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, та підприємства, суб’єктом управління яких є Кабінет Міністрів України, подають до Мінекономрозвитку і Мінфіну звіти про виконання фінансових планів окремо щодо кожного підприємства в повному обсязі, до яких, крім зазначених матеріалів, додаються:

баланс (звіт про фінансовий стан) підприємства на останню звітну дату з розшифруванням статей, що становлять більше 10 відсотків валюти балансу;

звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) підприємства за останній звітний період.

Показники виконання фінансових планів підприємств подаються:

за IV квартал та рік - до 31 березня року, що настає за звітним періодом;

за І, ІІ та ІІІ квартали - до 31 травня, 31 серпня та 30 листопада року, що настає за звітним періодом.

13. Мінекономрозвитку здійснює узагальнення і аналіз отриманої інформації та подає її Кабінету Міністрів України і Мінфіну:

за IV квартал, рік та І квартал - до 30 червня року, що настає за звітним періодом;

за ІІ і ІІІ квартали - до 30 вересня та 31 грудня року, що настає за звітним періодом.

{Порядок в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1070 від 31.07.2018}

Директор департаменту
фінансової політикиІ. Лівий
Додаток 1
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового
плану суб'єкта господарювання
державного сектору економіки
(пункт 2)

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

{Додаток 1 в редакції Наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1394 від 03.11.2015, № 1070 від 31.07.2018}Додаток 2
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового
плану суб'єкта господарювання
державного сектору економіки
(пункт 2)

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо складання фінансового плану підприємства та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок до них

І. Загальні питання

Фінансовий план державного комерційного та казенного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) прямо чи опосередковано належить державі, суб’єкта господарювання, засновником якого є Кабінет Міністрів України (далі - підприємство), складається на рік з поквартальною розбивкою та відображає очікувані фінансові результати в запланованому році.

Фінансовий план складається за формою згідно з додатком 1 до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02 березня 2015 року № 205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 березня 2015 року за № 300/26745 (із змінами) (далі - Порядок), і подається в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, а також у вигляді електронного документа, сформованого в автоматизованій системі збирання, накопичення та оброблення інформації про діяльність суб’єктів господарювання державного сектору економіки, з метою оптимізації та уніфікації процесу складання і подання фінансового плану.

Звіт про виконання фінансового плану складається щокварталу та за рік за формою згідно з додатком 3 до Порядку і подається в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, а також у вигляді електронного документа, сформованого в автоматизованій системі збирання, накопичення та оброблення інформації про діяльність суб’єктів господарювання державного сектору економіки, з метою оптимізації та уніфікації процесу складання і подання звіту про виконання фінансового плану.

У розділі «Основні фінансові показники» фінансового плану, крім інформації щодо очікуваних фінансових результатів у запланованому році, зазначається також інформація згідно із стратегічним планом розвитку підприємства.

Значення рядків у підрозділах I-V та VIII розділу «Основні фінансові показники» фінансового плану / звіту про виконання фінансового плану підприємства (додатки 1 і 3 до Порядку) заповнюються автоматично, оскільки містять посилання на відповідні рядки таблиць 1-6, які змінювати самостійно забороняється.

Підрозділи VI «Звіт про фінансовий стан» та VІI «Кредитна політика» розділу «Основні фінансові показники» фінансового плану / звіту про виконання фінансового плану підприємства (додатки 1 і 3 до Порядку) заповнюються згідно з даними бухгалтерського обліку підприємства та форми № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», визначеної Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868 (із змінами).

Фінансовий план містить інформацію стосовно прогнозних показників на поточний рік, яка складається на підставі фактичної проміжної інформації (фактичні показники господарської діяльності підприємства за звітний період) та очікувань щодо господарської діяльності підприємства в поточному році.

У звіті про виконання фінансового плану міститься інформація про фактично отримані доходи і витрати та фактичне надходження і використання фінансових ресурсів за звітний період.

У плановому році підприємство має забезпечити збільшення чистого прибутку порівняно з плановим та прогнозним показниками поточного року з урахуванням зростання основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на відповідний рік. У разі неможливості забезпечити зазначене зростання підприємство обов’язково подає обґрунтування причин відсутності такого зростання з відповідними розрахунками.

Фінансовий план / звіт про виконання фінансового плану підприємства (додатки 1 і 3 до Порядку) складаються на методологічних засадах, визначених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, міжнародними стандартами фінансової звітності та відповідною обліковою політикою, згідно з якими підприємство складає свою фінансову звітність. Фінансова інформація, яка не є складовою фінансової звітності, формується на методологічних засадах, які застосовуються підприємством відповідно до законодавства, податкової та статистичної звітності.

Консолідований фінансовий план формується відповідно до порядку складання консолідованої фінансової звітності та загальних вимог до розкриття інформації щодо складання консолідованої фінансової звітності.

Суб’єкти господарювання державного сектору економіки складають фінансовий план та звіт про його виконання за формами згідно з додатками 1 і 3 до Порядку.

Під час складання фінансового плану необхідно планувати граничні обсяги витрат у межах, установлених пунктом 13 постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 року № 1673 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів».

У разі незатвердження (непогодження) фінансового плану в установленому порядку суб’єктам господарювання державного сектору економіки слід дотримуватися обмежень, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2012 року № 899 «Про порядок здійснення витрат суб’єктами господарювання державного сектору економіки в разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку».

У рядках, де передбачено розшифрування відповідних показників, зазначені суми мають бути обов’язково розшифровані в таблицях 1-3 додатків 1 і 3 до Порядку.

ІІ. Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до державного бюджету і господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, для виплати дивідендів здійснюються за нормативами та в порядку, визначеними законодавством України.

Чистий прибуток може розподілятися на витрати для спрямування коштів підприємств до спеціальних (цільових) фондів, утворених відповідно до законодавства України.

ІІІ. Рекомендації щодо заповнення таблиць 1-6 фінансового плану підприємства та звіту про його виконання (додатки 1 і 3)

Таблиці 1-6 додатків 1 і 3 до Порядку є обов’язковими для заповнення.

Показники, які містять формули, змінювати забороняється.

У чарунках, що містять дужки, показник зазначається зі знаком «мінус» (у дужках наводяться показники про витрати і збитки, податок на прибуток, вирахування з доходу, вибуття коштів).

1. Таблиця 1 «Формування фінансових результатів».

Чистий фінансовий результат розраховується як алгебраїчна сума фінансового результату до оподаткування, витрат (доходу) з податку на прибуток та прибутку (збитку) від припиненої діяльності після оподаткування.

Показник рядка 1200 = рядок 1170 ± рядок 1180 та/або рядок 1181 ± рядок 1190 та/або рядок 1191.

Для перевірки:

показник рядка 1200 = рядок 1201 - рядок 1202;

показник рядка 1200 = рядок 1210 - рядок 1220.

Показник рядка 1200 звіту про виконання фінансового плану підприємства відповідає показнику рядка 2350 або рядка 2355 форми № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», визначеної Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868 (із змінами), за звітний період залежно від того, якою була діяльність підприємства - прибутковою чи збитковою.

Для малих підприємств показник рядка 1200 відповідає показнику рядка 2350 форми № 2-м «Звіт про фінансові результати», визначеної Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року № 39, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за № 161/4382 (із змінами), за звітний період.

У консолідованому фінансовому плані / консолідованому звіті про виконання фінансового плану підприємства довідково відображається неконтрольована частка (рядок 1230).

2. Таблиця 2 «Розрахунки з бюджетом».

Розрахунки з бюджетом здійснюються за нормативами та в порядку, визначеними законодавством України.

Зарахування загальнодержавних податків і зборів до державного і місцевих бюджетів здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України.

Перелік загальнодержавних податків і зборів установлено статтею 9 Податкового кодексу України.

Рядок 2110 «Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)» заповнюється відповідно до вимог статті 29 Бюджетного кодексу України.

Рядок 2120 «Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)» заповнюється відповідно до вимог статей 63, 64, 66 і 69 Бюджетного кодексу України.

Рядок 2132 «митні платежі» заповнюється відповідно до вимог пункту 27 частини першої статті 4 Митного кодексу України.

Рядок 2133 «єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» заповнюється відповідно до вимог пункту 2 частини першої статті 1 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

3. Таблиця 3 «Рух грошових коштів (за прямим методом)».

Таблиця 3 фінансового плану / звіту про виконання фінансового плану підприємства (додатки 1 і 3 до Порядку) формується за прямим методом та розгорнуто відображає суми надходжень та видатків планового/звітного періоду, що виникають у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Таблиця 3 фінансового плану / звіту про виконання фінансового плану підприємства (додатки 1 і 3 до Порядку) заповнюється згідно з даними бухгалтерського обліку підприємства та форми № 3 «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)», визначеної Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868 (із змінами).

4. Таблиця 4 «Капітальні інвестиції».

У рядку 4000 «Капітальні інвестиції» таблиці 4 фінансового плану / звіту про виконання фінансового плану підприємства (додатки 1 і 3 до Порядку) зазначаються обсяги інвестицій, які підприємство планує спрямувати протягом планового періоду на капітальне будівництво, придбання (виготовлення) основних засобів, придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, придбання (створення) нематеріальних активів, модернізацію, модифікацію (добудову, дообладнання, реконструкцію) основних засобів та капітальний ремонт. Зазначені обсяги інвестицій мають відповідати інвестиційному плану підприємства на середньострокову перспективу (3-5 років) на відповідний період.

У звіті про виконання показників фінансового плану зазначаються обсяги інвестицій, які підприємство спрямувало протягом звітного періоду на капітальне будівництво, придбання (виготовлення) основних засобів, придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, придбання (створення) нематеріальних активів, модернізацію, модифікацію (добудову, дообладнання, реконструкцію) основних засобів та капітальний ремонт.

Витрати на капітальний ремонт об’єктів основних засобів, які пов’язані з поліпшенням об’єкта, що призводять до збільшення його строку служби або виробничої потужності, визнаються капітальними інвестиціями. Такі витрати зазначаються в рядку 4060 «капітальний ремонт» таблиці 4 фінансового плану / звіту про виконання фінансового плану підприємства (додатки 1 і 3 до Порядку).

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 року за № 288/4509, та Міжнародного стандарту фінансової звітності (IAS) 16 «Основні засоби» первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних з поліпшенням об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта.

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо) та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, належать до складу витрат.

Витрати на технічне обслуговування та поточні ремонти до капітальних інвестицій не належать. Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо), належать до складу собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) та зазначаються в рядку 1016 «Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)» таблиці 1 «Формування фінансових результатів» фінансового плану / звіту про виконання фінансового плану підприємства (додатки 1 і 3 до Порядку).

Витрати на капітальні інвестиції зазначаються без урахування податку на додану вартість.

5. Таблиця 6 «Інформація до фінансового плану» / «Інформація до звіту про виконання фінансового плану» складається з дев’яти пунктів:

1) пункт 1 «Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці» містить інформацію про підприємство (резюме) та відомості щодо:

середньої кількості працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами) (заповнюється з урахуванням Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 року № 286, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 30 листопада 2005 року за № 1442/11722 (із змінами));

фонду оплати праці (заповнюється з урахуванням Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13 січня 2004 року № 5, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27 січня 2004 року за № 114/8713);

витрат на оплату праці, які мають відповідати рядку 1410 розділу I «Формування фінансових результатів» таблиці 1 фінансового плану / звіту про виконання фінансового плану підприємства (додатки 1 і 3 до Порядку);

середньомісячних витрат на оплату праці одного працівника, що визначаються діленням суми витрат на оплату праці на середню кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами) за відповідний період (місяць, квартал, півріччя, рік) та на кількість місяців у цьому періоді.

Окремо зазначається інформація про оплату послуг/праці членів наглядової ради, правління та керівника підприємства (у тому числі щодо розміру його посадового окладу, преміювання та інших виплат, передбачених законодавством, з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями, зазначеними в пояснювальній записці), адміністративно-управлінського персоналу та інших категорій працівників (наводяться фактичні дані минулого року та відповідного звітного періоду, а також планові показники минулого, поточного та планового років).

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році (звітному періоді) порівняно з установленим рівнем поточного року та фактичним рівнем попереднього року обов’язково в пояснювальній записці надаються відповідні обґрунтування та розрахунки;

2) пункт 2 «Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану» містить інформацію щодо:

переліку підприємств, унесених до консолідованого фінансового плану, що належать до сфери управління суб’єкта господарювання та зазначаються в консолідованій фінансовій звітності підприємства;

переліку підприємств, унесених до зведеного фінансового плану, що належать до сфери управління суб’єкта управління.

У разі наявності підприємств, не внесених до консолідованого (зведеного) фінансового плану, надаються обґрунтовані пояснення;

3) пункт 3 «Інформація про бізнес підприємства» містить інформацію про всі види фінансово-господарської діяльності підприємства.

Плановий показник чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) має відповідати показнику рядка 1000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» фінансового плану підприємства.

Фактичний показник чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) має відповідати показнику рядка 1000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» звіту про виконання фінансового плану підприємства;

4) пункт 4 «Діючі фінансові зобов’язання підприємства» містить інформацію про кредиторів, перед якими у підприємства є фінансові зобов’язання, вид кредитного продукту, суми одержаних кредитів, відсоткові ставки та графік повернення кредитів;

5) пункт 5 «Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів» містить інформацію про залучені та повернені кошти (короткострокові, довгострокові або інші фінансові зобов’язання), у тому числі за кредиторами;

6) пункт 6 «Витрати, пов’язані з використанням власних службових автомобілів» (у складі адміністративних витрат, рядок 1031) містить інформацію про витрати щодо утримання службових автомобілів суб’єкта господарювання державного сектору економіки;

7) пункт 7 «Витрати на оренду службових автомобілів» (у складі адміністративних витрат, рядок 1032) містить інформацію про витрати на оренду службових автомобілів, наявність договорів оренди, марки автомобілів, мету використання і дату початку оренди.

Загальна сума запланованих/фактичних витрат на оренду легкових автомобілів відповідає показнику рядка 1032 фінансового плану / звіту про виконання фінансового плану підприємства (додатки 1 і 3 до Порядку);

8) пункт 8 «Джерела капітальних інвестицій» заповнюється відповідно до таблиці 4 «Капітальні інвестиції» з обов’язковим пооб’єктним розшифруванням статей і джерел капітальних інвестицій.

Показники придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів та придбання (створення) нематеріальних активів наводяться без пооб’єктного розшифрування із зазначенням джерел інвестування.

У разі здійснення витрат на ліцензійне програмне забезпечення зазначені витрати потребують обов’язкового розшифрування у рядку 4040.

«придбання (створення) нематеріальних активів».

Загальний обсяг капітальних інвестицій, зазначений у пункті 8 таблиці 6 «Джерела капітальних інвестицій», має відповідати показнику рядка 4000 «Капітальні інвестиції, усього» таблиці 4 «Капітальні інвестиції» фінансового плану / звіту про виконання фінансового плану підприємства (додатки 1 і 3 до Порядку).

Інформація про джерела капітальних інвестицій наводиться без урахування податку на додану вартість;

9) пункт 9 «Капітальне будівництво».

Таблиця 4 «Капітальні інвестиції», пункт 8 таблиці 6 «Джерела капітальних інвестицій» та пункт 9 таблиці 6 «Капітальне будівництво» (рядок 4010 таблиці 4 «Капітальні інвестиції») фінансового плану/ звіту про виконання фінансового плану підприємства (додатки 1 і 3 до Порядку) заповнюються згідно з даними форми № 2-інвестиції (квартальна або річна), затвердженої наказом Державної служби статистики України від 05 серпня 2014 року № 225 (форма № 2-інвестиції містить інформацію щодо фактично освоєних (використаних) у звітному періоді обсягів капітальних інвестицій у матеріальні та нематеріальні активи за рахунок передбачених чинним законодавством джерел фінансування без урахування суми податку на додану вартість).

Загальна сума освоєння капітальних вкладень, зазначена у графі 7 пункту 9 таблиці 6 «Капітальне будівництво» (додатки 1 і 3 до Порядку), має відповідати показнику рядка 4010 «капітальне будівництво» таблиці 4 «Капітальні інвестиції» з обов’язковим пооб’єктним розшифруванням та із зазначенням джерел фінансування в пункті 8 таблиці 6 «Джерела капітальних інвестицій» фінансового плану / звіту про виконання фінансового плану підприємства (додатки 1 і 3 до Порядку).

Графа 6 «Незавершене будівництво на початок планового року» пункту 9 таблиці 6 «Капітальне будівництво» додатка 1 та «Незавершене будівництво на початок звітного періоду» пункту 9 таблиці 6 «Капітальне будівництво» додатка 3 заповнюється згідно з даними бухгалтерського обліку підприємства.

IV. Рекомендації щодо підготовки пояснювальної записки до фінансового плану/звіту про виконання фінансового плану підприємства

1. Загальні відомості.

Розділ містить інформацію про підприємство та його діяльність (структуру, спеціалізацію та виробничу потужність підприємства).

2. Формування дохідної частини фінансового плану.

Розділ містить інформацію про особливості формування дохідної частини фінансового плану:

узгодження цінової політики підприємства з кон’юнктурою товарного ринку та особливостями обраної ринкової стратегії, макроекономічною ситуацією на плановий рік та курсом гривні до іноземних валют;

акти законодавства, відповідно до яких затверджено ціни (тарифи), на основі яких сформовано фінансовий план підприємства;

розрахунки формування чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та інших статей дохідної частини фінансового плану в розрізі структури доходів (у грошовому та кількісному еквівалентах) та пояснення і обґрунтування значних відхилень.

3. Формування витратної частини фінансового плану.

Розділ містить інформацію про особливості формування витратної частини фінансового плану, зокрема:

розрахунок собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг);

економічну доцільність запланованих витрат.

Витрати підприємства мають співвідноситися з доходами, які планується отримати в результаті фінансово-господарської діяльності підприємства, та не мають перевищувати граничних розмірів, визначених законодавством;

розрахунок витрат на оплату праці та їх відповідність із законодавством;

чисельність працівників, у тому числі за категоріями. Обов’язково зазначаються причини зменшення/збільшення чисельності працівників, фонду оплати праці, середньомісячної заробітної плати;

формування інших статей витратної частини фінансового плану.

Зазначається інформація про вжиті заходи з мінімізації витрат у відповідних сферах діяльності підприємства, у тому числі забезпечення дотримання підприємством обґрунтованого рівня витрат у межах, затверджених фінансовим планом. У разі наявності відхилень між плановими та фактичними показниками зазначаються причини згідно з кожним показником фінансового плану.

4. Очікувані фінансові результати.

Розділ містить інформацію про основні доходи та витрати, що впливають на формування результатів фінансово-господарської діяльності підприємства.

У пояснювальній записці до фінансового плану надається порівняльний аналіз показників фінансового плану планового року з показниками плану поточного року, фактичними - минулого року та прогнозними - поточного року. Надаються пояснення відхилень показників планового року більше ніж на 10 відсотків порівняно з прогнозом поточного року.

У пояснювальній записці до звіту про виконання показників фінансового плану зазначаються дані порівняльного аналізу фактичних показників поточного року з плановими показниками та фактичними показниками минулого року.

У пояснювальній записці до фінансового плану та звіту про виконання показників фінансового плану зазначаються дані факторного аналізу як фактичних показників минулого року, так і запланованих показників, який має передбачати розрахунок внеску у фінансовий результат таких чинників:

динаміка цільового ринку;

вихід на нові ринки;

зміна асортименту;

зміна ринкової частки підприємства;

зміна цін на готову продукцію;

зміна цін на сировину, матеріали та інше;

зміна рівня оплати праці;

зміна продуктивності праці;

рівень податкового навантаження;

ефект від інвестиційних програм;

інше (залежно від специфіки підприємства).

Обов’язково надається план заходів з підвищення операційної ефективності підприємства строком на три роки, який містить заходи з оптимізації витрат на виробництво, адміністративно-управлінський персонал, підвищення ефективності використання основних виробничих фондів і трудових ресурсів, збільшення прибутку та бюджетний ефект для держави від упровадження зазначених заходів, зокрема суми збільшення надходжень до державного бюджету, скорочення бюджетного субсидіювання тощо.

Обов’язково надається інформація про кількість розірваних контрактів з керівниками підприємств із зазначенням причин їх розірвання.

5. Розподіл чистого прибутку.

Зазначається інформація про розподіл чистого прибутку, у тому числі відрахувань до спеціальних (цільових) фондів підприємства, призначених для покриття витрат з фінансово-господарської діяльності підприємства.

6. Очікуваний/фактичний обсяг надходжень податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Зазначається інформація про очікувані/фактичні обсяги надходжень податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до бюджетів Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, погашення податкової заборгованості, реструктуризованих, відстрочених та розстрочених сум платежів до бюджетів, наявність заборгованості/переплати підприємства перед бюджетом та державними цільовими фондами станом на початок і кінець планового року та на останню звітну дату перед складанням фінансового плану.

У разі наявності заборгованості/переплати в розмірі, що становить більше ніж 10 відсотків запланованого розміру, до пояснювальної записки надається копія акта звірки з платником податків.

7. Обґрунтування складових витрат на соціальну сферу та отримання доходів від її утримання.

8. Інвестиційна діяльність підприємства.

У пояснювальній записці до фінансового плану зазначаються:

інформація про заплановані капітальні інвестиції з розшифруванням їх джерел, у тому числі заходів, спрямованих на підвищення технічного рівня, модернізацію, реконструкцію підприємства;

розрахунки очікуваного економічного ефекту від здійснення капітальних видатків, зокрема терміну окупності проектів, коефіцієнта прибутковості, внутрішньої норми прибутковості, фондовіддачі проекту тощо.

У пояснювальній записці до звіту про виконання показників фінансового плану зазначається інформація про запроваджені інвестиційні проекти у звітному періоді та їх економічну ефективність.

9. Кредитна політика підприємства.

У розділі зазначається інформація та надаються обґрунтування і розрахунки щодо:

отримання, повернення та заборгованості на кінець планового року кредитних ресурсів;

коефіцієнтного аналізу (вплив кредитного портфеля на показники діяльності підприємства).

Для підприємств, які одночасно розміщують грошові кошти на депозитних рахунках та отримують кредитні кошти, додатково надається розрахунок з обґрунтуваннями.

10. Інформація про рух грошових коштів, у тому числі:

отримання та повернення бюджетних коштів;

залишок грошових коштів на рахунках на початок та кінець планового року.

{Додаток 2 в редакції Наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1394 від 03.11.2015, № 1070 від 31.07.2018}Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового
плану суб'єкта господарювання
державного сектору економіки
(пункт 11)

ЗВІТ
про виконання фінансового плану

{Додаток 3 в редакції Наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1394 від 03.11.2015, № 1070 від 31.07.2018}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: