open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
23.11.2005 N 1047
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови

Національної комісії регулювання електроенергетики

N 338 ( v0338227-08 ) від 06.03.2008 }
Про затвердження Положення про Громадську колегію

при Голові Національної комісії регулювання

електроенергетики України

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
18.05.2005 N 356 ( 356-2005-п ) "Про додаткові заходи щодо
залучення громадян до участі в управлінні державними справами" з
метою координації заходів, пов'язаних з проведенням консультацій з
громадськістю та моніторингу врахування громадської думки при
прийнятті рішень Національної комісії регулювання
електроенергетики України щодо регулювання електроенергетики та
нафтогазового комплексу, Національна комісія регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити Положення про Громадську колегію при Голові
Національної комісії регулювання електроенергетики України, що
додається.
Голова Комісії В.Кальченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

23.11.2005 N 1047

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську колегію при Голові Національної

комісії регулювання електроенергетики України

1. Громадська колегія при Голові Національної комісії
регулювання електроенергетики України (далі - Громадська колегія)
є консультативно-дорадчим органом, утвореним з метою залучення
громадян до участі в регулюванні електроенергетики та
нафтогазового комплексу України, надання можливості для їх
вільного доступу до інформації про діяльність Національної комісії
регулювання електроенергетики України (далі - НКРЕ), а також
забезпечення гласності, відкритості та прозорості в діяльності
НКРЕ.
2. У своїй діяльності Громадська колегія керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями НКРЕ,
Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань
формування та реалізації державної політики, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2004 N 1378
( 1378-2004-п ), та цим Положенням.
3. Основними завданнями Громадської колегії є: сприяння участі громадян у реалізації державної політики щодо
регулювання природних монополій у сфері електроенергетики та
нафтогазового комплексу; забезпечення врахування громадської думки в процесі
підготовки та виконання регуляторних актів НКРЕ, які підлягають
державній реєстрації в Міністерстві юстиції України; подання пропозицій та зауважень щодо законопроектів, що
стосуються регулювання електроенергетики та нафтогазового
комплексу, і регуляторних актів НКРЕ.
4. Громадська колегія відповідно до покладених на неї
основних завдань: готує і подає пропозиції до проекту орієнтовного плану
проведення консультацій з громадськістю; подає пропозиції щодо строків проведення відкритих
громадських обговорень; розробляє та подає на розгляд Голови НКРЕ пропозиції до
орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю із
зазначенням переліку питань, строків та етапів, порядку
оприлюднення інформації щодо проведення консультацій та врахування
їх результатів; подає пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю
з питань, не передбачених орієнтовним планом; здійснює інші заходи щодо організації та проведення
консультацій з громадськістю згідно з Порядком проведення
консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації
державної політики, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 15.10.2004 N 1378 ( 1378-2004-п ); опрацьовує отримані за результатами проведення консультацій з
громадськістю пропозиції та зауваження з питань регулювання у
сфері електроенергетики та нафтогазового комплексу і подає їх у
встановленому порядку Голові НКРЕ; систематично інформує громадськість, зокрема через засоби
масової інформації, про свою діяльність, прийняті рішення та стан
їх виконання; подає аналітичну інформацію та надає консультативну допомогу
НКРЕ з питань регулювання природних монополій у сфері
електроенергетики та нафтогазового комплексу; бере участь в обговоренні регуляторних актів НКРЕ, які
підлягають державній реєстрації в Міністерстві юстиції України,
надає свої пропозиції та зауваження до них; бере участь у розробці та обговоренні законопроектів з питань
електроенергетики та нафтогазового комплексу.
5. Громадська колегія з метою виконання покладених на неї
завдань має право: отримувати від НКРЕ в установленому порядку інформацію (крім
інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства
України), необхідну для її роботи та для громадського обговорення; надавати Голові НКРЕ пропозиції з питань, віднесених до
компетенції НКРЕ; утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети,
комісії, експертні групи) відповідно до напрямків роботи
Громадської колегії; залучати на громадських засадах до своєї роботи працівників
апарату НКРЕ, інших органів виконавчої влади, підприємств,
установ, організацій, вітчизняних і міжнародних експертних та
наукових організацій (за згодою їх керівників), а також окремих
фахівців; проводити збори, конференції.
6. Громадська колегія утворюється у складі голови, його
заступників та членів Громадської колегії. Членами Громадської колегії є представники об'єднань
громадян, органів місцевого самоврядування, засобів масової
інформації, представники профспілкових організацій (об'єднань), а
також фізичні особи. Набуття членства у Громадській колегії відбувається шляхом
затвердження її складу Головою НКРЕ. Для вступу до Громадської колегії необхідно подати
лист-заяву, а також: для представників юридичних осіб - копії установчого
документу та довідки про державну реєстрацію; для фізичних осіб - копію паспорту. Кожна організація представляється у Громадській колегії одним
членом. Припинення членства у Громадській колегії здійснюється шляхом
подання офіційного листа-заяви. Членство у Громадській колегії припиняється автоматично, якщо
її представник двічі підряд не брав участі у її засіданнях. Відновлення членства у Громадській колегії відбувається
згідно з порядком, визначеним цим Положенням, але не раніше як
через півроку з дати виключення. Члени Громадської колегії беруть участь у її роботі на
громадських засадах. Членство в Громадській колегії не є підставою обмеження іншої
діяльності осіб, які входять до її складу, та не може
використовуватися для створення переваг для організацій, члени
яких представлені в Громадській колегії.
7. Громадську колегію очолює голова, який обирається членами
Громадської колегії строком на два роки. Голова Громадської колегії обирається на її засіданні
відкритим голосуванням, яке проводиться у порядку надходження
пропозицій. Кандидат вважається обраним на посаду голови
Громадської колегії, якщо за нього проголосувало не менше двох
третин присутніх на засіданні членів Громадської колегії, але не
менше половини її складу. Голова Громадської колегії має заступників, які обираються на
засіданні Громадської колегії з числа її членів за поданням голови
Громадської колегії відкритим голосуванням простою більшістю
голосів. Кількість заступників голови Громадської колегії
встановлюється її рішенням за поданням Голови. Загальне керівництво Громадською колегією здійснюється
головою, а в разі його відсутності - заступником голови.
8. Голова Громадської колегії: здійснює керівництво діяльністю Громадської колегії, визначає
порядок її роботи, затверджує склад постійних та тимчасових
комісій, які утворюються Громадською колегією, та плани роботи; представляє Громадську колегію у взаємовідносинах з органами
виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого
самоврядування, засобами масової інформації; представляє Громадську колегію у взаємовідносинах з НКРЕ, в
тому числі бере участь у відкритих засіданнях НКРЕ. Голова та його заступники можуть бути в будь-який час
відкликані з їх посад Громадською колегією на їх прохання, а також
у зв'язку з незадовільною роботою на цих посадах або через інші
обставини, що унеможливлюють виконання ними своїх обов'язків.
Припинення членства в Громадській колегії одночасно припиняє і
його повноваження як голови (заступника голови) Громадської
колегії.
9. Організаційною формою роботи Громадської колегії є
засідання, які проводяться за рішенням голови Громадської колегії
або на вимогу не менше як третини членів Громадської колегії, але
не рідше одного разу на квартал. Громадська колегія здійснює свою діяльність відповідно до
затвердженого нею плану роботи. У засіданнях Громадської колегії з правом дорадчого голосу
можуть брати участь керівники та фахівці НКРЕ. Засідання Громадської колегії є правомочним, якщо на ньому
присутні не менш як дві третини її членів. Члени Громадської
колегії беруть участь у засіданні особисто.
10. Рішення Громадської колегії є правомочним, якщо воно
приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її
членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів
голос головуючого на засіданні Громадської колегії є вирішальним. Рішення Громадської колегії, прийняті у межах її компетенції,
мають рекомендаційний характер. За результатами кожного засідання Громадської колегії
складається протокол, який підписується головою Громадської
колегії.
11. Громадська колегія припиняє діяльність при письмовій
відмові брати участь у засіданнях Громадської колегії двох третин
від кількості її членів, саморозпуску або згідно з рішенням НКРЕ.
12. Для організаційного забезпечення своєї роботи Громадська
колегія може утворювати робочий орган - секретаріат. Порядок роботи і склад секретаріату визначається Громадською
колегією. Організаційно-технічне забезпечення роботи Громадської
колегії здійснюється апаратом НКРЕ по змозі.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: