open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

Угода

між Україною і Австрійською Республікою

про двосторонні торговельно-економічні зв'язки

Дата підписання: 31.08.1993

Дата набрання чинності: 01.11.1995

Україна і Австрійська Республіка, які надалі іменуються
"Договірні Сторони",

керуючись бажанням зміцнювати двосторонні
торговельно-економічні зв'язки,

прагнучи сприяти розвиткові товарообігу і економічному,
промисловому, технічному і науково-технічному співробітництву на
основі рівності та взаємної вигоди,

будучи переконані в тому, що ця Угода створить сприятливі
передумови та міцну основу для подальшого розвитку двосторонніх
торговельно-економічних зв'язків,

виходячи з принципів ринкової економіки, в рамках чинного в
обох державах законодавства,

домовились про нижчевикладене:

Стаття 1

Договірні Сторони, в рамках чинного в обох державах
законодавства, сприятимуть розвиткові двосторонніх
торговельно-економічних зв'язків між підприємствами,
організаціями, товариствами, установами та іншими фізичними та
юридичними особами двох країн, які надалі іменуються "Суб'єктами".

Стаття 2

1. Україна і Австрійська Республіка нададуть одна одній режим
найбільшого сприяння відносно мита та інших зборів, а також
засобів стягнення такого мита та інших зборів при вивезенні та
ввезенні товарів.

2. Договірні Сторони погодились з тим, що режим найбільшого
сприяння не поширюється, зокрема, на пільги та привілеї, які одна
з Договірних Сторін надає або надасть в майбутньому:

а) сусіднім державам з метою полегшення прикордонної
торгівлі;

б) державам, які разом з нею входять до митного союзу або
зони вільної або преференційної торгівлі, які вже існують або
будуть створені в майбутньому;

в) третім країнам в рамках багатосторонніх домовленостей, в
яких не бере участі інша Договірна Сторона.

Стаття 3

1. Договірні Сторони, виходячи зі своїх можливостей і
відповідно до чинного в кожній із держав законодавства,
сприятимуть економічному, промисловому, технічному та
науково-технічному співробітництву.

2. Договірні Сторони погодились з тим, що є можливості
співробітництва, зокрема, в таких галузях:

- створення спільних підприємств і здійснення інвестицій;

- передача технологій та "ноу-хау", надання промислових
послуг;

- сільське та лісове господарство, переробка та зберігання
сільськогосподарської продукції;

- реконструкція, модернізація, розширення та автоматизація
існуючих виробництв, включаючи конверсію підприємств оборонної
промисловості;

- легка промисловість;

- металургія та металообробка;

- хімічна промисловість, виробництво добрив та засобів
захисту рослин;

- гірничовидобувна промисловість;

- розвідування, видобування, обробка та переробка,
транспортування та маркетінг енергоносіїв;

- розширення та реконструкція систем електростанцій і ліній
електропередач, поставка енергії;

- охорона навколишнього середовища;

- целюлозно-паперова промисловість;

- будівництво, виробництво будівельних матеріалів;

- залізничний, повітряний і водний транспорт;

- охорона здоров'я, медична та фармацевтична промисловість;

- надання фінансових та банківських послуг;

- навчання та підготовка фахівців і менеджерів;

- організація та проведення ярмарків, виставок і семінарів,
обмін делегаціями та експертами;

- спільна діяльність на ринках третіх країн.

3. В усіх галузях співробітництва проекти реалізовуватимуться
відповідно до найбільш передових технологій, які відповідають
найвищим екологічним стандартам.

4. Договірні Сторони співробітничатимуть в галузях, які
становлять взаємний інтерес, з метою створення економічно вигідних
і екологічно безпечних систем інфраструктури.

Стаття 4

Договірні Сторони згодні в тому, що туризм може внести
суттєвий внесок в поглиблення двосторонніх зв'язків.

1. Договірні Сторони сприятимуть розвиткові туризму в рамках
чинного законодавства з урахуванням рекомендацій Конференції
Організації Об'єднаних Націй з міжнародного туризму та подорожей
(Рим, 1963 р.), а також "Хартії туризму та кодексу туриста"
(Софія, 1985 р.).

2. Економічне, промислове, технічне і науково-технічне
співробітництво щодо реалізації проектів в галузі туризму, а також
в розвитку відповідної інфраструктури, здійснюватиметься на основі
принципів охорони навколишнього середовища і організації туризму
на якісному рівні.

Стаття 5

Розрахунки та платежі між Україною і Австрійською Республікою
здійснюватимуться у вільно конвертованій валюті відповідно до
чинного в кожній з держав законодавства.

Стаття 6

1. Товарообмін, а також економічне, промислове, технічне та
науково-технічне співробітництво в рамках цієї Угоди
здійснюватиметься на комерційних засадах.

2. Торгівля між Суб'єктами обох держав здійснюватиметься на
основі поточних цін світового ринку.

Стаття 7

1. Договірні Сторони розпочнуть консультації, коли у взаємній
торгівлі буде спостерігатися ввезення будь-якого товару у такій
кількості або за такими цінами або на таких умовах, що завдають
або погрожують завдати значних збитків вітчизняним виробникам
подібних або безпосередньо конкуруючих товарів.

2. Якщо під час консультацій Сторони встановлять, що
ситуація, зазначена в п.1, має місце, тоді експорт має бути
обмежений або мають бути здійснені заходи з метою попередження або
усунення збитків.

3. Якщо Договірні Сторони не дійдуть згоди, то Договірна
Сторона, яка подала заяву про проведення консультацій, буде мати
право обмежити ввезення відповідних товарів в такій мірі та на
такий термін, які необхідні для попередження або усунення збитків.
Iнша Договірна Сторона в такому разі буде мати право відступити
від своїх зобов'язань перед першою Договірною Стороною в розмірах
приблизно еквівалентного обсягу торгівлі.

4. У випадках, коли відстрочка спричинила б значні збитки,
тимчасові заходи можуть бути здійснені без попередніх
консультацій. В такому разі Договірна Сторона, яка здійснила такі
заходи, невідкладно та письмово сповіщає іншу Договірну Сторону,
після чого консультації мають бути розпочаті негайно.

5. При обранні заходів відповідно до цієї Статті Договірні
Сторони надаватимуть перевагу заходам, які найменш негативно
впливають на подальше функціонування цієї Угоди.

Стаття 8

Договірні Сторони визнають корисність та необхідність більш
активної участі малих і середніх підприємств в двосторонніх
торговельно-економічних зв'язках.

Стаття 9

1. Договірні Сторони рекомендують Суб'єктам вирішувати спори
в першу чергу дружнім шляхом за обопільною згодою.

2. В рамках чинного в обох державах законодавства та
відповідно до домовленостей, які містяться в контрактах між
Суб'єктами, Договірні Сторони рекомендують:

а) застосування арбітражу для врегулювання спірних питань між
Суб'єктами обох Договірних Сторін, пов'язаних з торговельними та
коопераційними угодами, а також з угодами, що виникають при
створенні спільних підприємств і здійсненні інвестицій;

б) застосування арбітражних правил, розроблених Комісією
Організації Об'єднаних Націй з права міжнародної торгівлі
(ЮНСIТРАЛ) і залучення арбітражу однієї з держав-учасниць
Конвенції про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень
(Нью-Йорк, 1958 р.).

Стаття 10

Після припинення або зміни цієї Угоди її положення
застосовуватимуться до всіх контрактів між Суб'єктами обох держав,
зобов'язання по яких виникли в період її дії і частково або
повністю не виконані до моменту припинення або зміни Угоди.

Стаття 11

1. Від дня дійсної участі однієї Договірної Сторони або обох
Договірних Сторін в Європейському Економічному Просторі (ЄЕП), або
вступу до Європейських Співтовариств (ЄС) або організацій, які
будуть їхніми правонаступниками, Договірні Сторони не будуть
зв'язані цією Угодою в тій частині, що буде несумісною з їх
статусом членів в зазначених в цій Статті організацій.

2. В такому разі Договірні Сторони спільно визначать порядок
дії в подальшому інших Статей цієї Угоди.

Стаття 12

За бажанням однієї з Договірних Сторін скликається Змішана
комісія в Україні або Австрійській Республіці для розгляду
двосторонніх торговельно-економічних зв'язків, перспектив їх
розвитку, а також для розробки рішень актуальних питань, що
випливають з цієї Угоди.

Стаття 13

1. Ця Угода укладається строком на два роки і автоматично
подовжується на кожний наступний рік, якщо одна з Договірних
Сторін за три місяці до сплину строку її дії не сповістить
письмово дипломатичними каналами іншу Договірну Сторону про свій
намір розірвати її.

2. Ця Угода набирає чинності в перший день третього місяця,
що йде за місяцем, в якому Договірні Сторони сповістили одна одну
шляхом обміну нотами про виконання відповідних внутрішньодержавних
процедур, які передбачені чинним в обох державах законодавством
стосовно набрання чинності цією Угодою.

Здійснено в м.Відні 31 серпня 1993 року в двох примірниках,
кожний українською та німецькою мовами, причому обидва тексти
мають однакову силу.


За Україну За Австрійську Республіку

(підпис) (підпис)


  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу