open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.09.2012  № 1046

Питання присвоєння вченого звання професора і доцента на підставі рішень атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.09.2012

Відповідно до Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 27 грудня 2008 року № 1149, на підставі рішень атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.09.2012 НАКАЗУЮ:

1. Присвоїти вчене звання професора науковим та науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації та наукових установ відповідно до списку згідно з додатком 1.

2. Присвоїти вчене звання доцента науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації відповідно до списку згідно з додатком 2.

3. Відмовити у присвоєні вченого звання професора науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації відповідно до списку згідно з додатком 3.

4. Відкласти розгляд питання щодо присвоєння вченого звання професора В.О. Зільберману.

5. Задовольнити апеляційну скаргу А.М. Бондаренка на рішення вченої ради та присвоїти йому вчене звання доцента кафедри екології.

6. Направити атестаційні матеріали здобувачів щодо присвоєння вченого звання професора та доцента на зовнішню експертизу до науково-методичних комісій Міністерства відповідно до списку згідно з додатком 4.

7. Видати дублікат атестата професора кафедри фтизіатрії С.В. Зайкову та дублікат атестата доцента кафедри ділової іноземної мови С.М. Кустовському.

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Міністр

Д.В. Табачник
Додаток 1
до наказу Міністерства
освіти і науки, молоді
та спорту України
26.09.2012  № 1046

СПИСОК
наукових та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації, яким присвоєно вчене звання професора

Автономна Республіка Крим

Інститут біології південних морів (м. Севастополь)

Токареву Юрію Миколайовичу

зі спеціальності 03.00.17 - Гідробіологія

Керченський державний морський технологічний університет

Золотницькому Олександру Петровичу

професора кафедри водних біоресурсів та марикультури

Поповій Тетяні Миколаївні

професора кафедри вищої математики та фізики

Кримський гуманітарний університет

Горбуновій Наталії Володимирівні

професора кафедри педагогічної майстерності вчителів початкових класів та вихователів дошкільних закладів

Кримський інженерно-педагогічний університет

Акчуріній-Муфтієвій Нурії Мунірівні

професора кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

Національна академія природоохоронного та курортного будівництва

Міхуринській Катерині Олександрівні

професора кафедри економічної теорії, регіональної політики та управління

Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості

Гуліну Сергію Борисовичу

професора кафедри хімічних технологій ядерно-паливного циклу

Феодосійська фінансово-економічна академія Київського університету ринкових відносин

Паливоді Костянтину Віталійовичу

професора кафедри фінансів

Вінницька область

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Заболотному Володимиру Федоровичу

професора кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії

Волинська область

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Данилюк Ніні Олексіївні

професора кафедри української мови

Луцький національний технічний університет

Кощій Оксані Вікторівні

професора кафедри менеджменту та маркетингу

Дніпропетровська область

Академія митної служби України

Павленко Олені Олександрівні

професора кафедри державної служби та митної справи

Дніпропетровська державна фінансова академія

Власюку Валерію Євгеновичу

професора кафедри фінансів підприємств та банківської справи

Дніпропетровська медична академія

Ковтуненку Олександру Васильовичу

професора кафедри оториноларингології

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Вербенському Михайлу Георгійовичу

професора кафедри кримінально-правових дисциплін

Тертишнику Володимиру Митрофановичу

професора кафедри кримінально-правових дисциплін

Український державний хіміко-технологічний університет

Кузяєву Івану Михайловичу

професора кафедри хімічного машинобудування та апаратобудування

Паршиній Олені Анатоліївні

професора кафедри економіки промисловості та організації виробництва

Донецька область

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов

Габідулліній Аллі Рашатівні

професора кафедри мовознавства та російської мови

Докашенко Галині Петрівні

професора кафедри вітчизняної та зарубіжної історії

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

Кравцю Василю Анатолійовичу

професора кафедри прикладної екології і хімії

Ращупкіній Валентині Микитівні

професора кафедри економіки підприємств

Донецький державний університет управління

Жадану Олександру Володимировичу

професора кафедри менеджменту у виробничій сфері

Циганову Олександру Рувімовичу

професора кафедри банківської та біржової справи

Донецький національний медичний університет імені Максима Горького

Борзих Олександру Володимировичу

професора кафедри травматології, ортопедії та хірургії екстремальних ситуацій

Донецький національний технічний університет

Гого Володимиру Бейловичу

професора кафедри природничих наук

Кучеру Вячеславу Анатолійовичу

професора кафедри економіки і маркетингу

Міненку Олександру Степановичу

професора кафедри системного аналізу і моделювання

Старікову Геннадію Петровичу

професора кафедри розробки родовищ корисних копалин

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Орловій Валентині Олександрівні

професора кафедри банківської справи

Маріупольський державний університет

Руднєвій Олександрі Миколаївні

професора кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права

Соколовій Ірині Володимирівні

професора кафедри педагогіки

Приазовський державний технічний університет

Ткаченку Ігорю Федоровичу

професора кафедри матеріалознавства

Житомирська область

Житомирський державний технологічний університет

Орлову Ігорю Віталійовичу

професора кафедри бухгалтерського обліку

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Климовій Катерині Яківні

професора кафедри філології і лінгводидактики

Козловцю Миколі Адамовичу

професора кафедри філософії

Міщуку Сергію Миколайовичу

професора кафедри всесвітньої історії

Закарпатська область

Ужгородський національний університет

Бичку Михайлу Васильовичу

професора кафедри госпітальної терапії

Запорізька область

Бердянський університет менеджменту і бізнесу

Ушенко Наталі Валентинівні

професора кафедри менеджменту

Запорізький національний технічний університет

Матюшину Володимиру Михайловичу

професора кафедри мікро- та наноелектроніки

Запорізький національний університет

Максишко Наталії Костянтинівні

професора кафедри економічної кібернетики

Класичний приватний університет

Іваницькій Ользі Михайлівні

професора кафедри державного управління та земельного кадастру

Івано-Франківська область

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Петровському Олександру Павловичу

професора кафедри польової нафтогазової геофізики

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Олійнику Василю Степановичу

професора кафедри лісознавства

Київська область

Академія муніципального управління

Лощихіну Олександру Миколайовичу

професора кафедри теорії, історії держави і права та конституційного права

Академія праці і соціальних відносин

Демському Едуарду Францовичу

професора кафедри адміністративного, фінансового та господарського права

Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

Кущевській Ніні Федорівні

професора кафедри хімії та новітніх хімічних технологій

Державний економіко-технологічний університет транспорту

Стасишену Миколі Савовичу

професора кафедри обліку і аудиту

Інститут держави і права імені В.М. Корецького

Пархоменко Наталії Миколаївні

зі спеціальності 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень

Інститут електродинаміки

Авраменку Володимиру Миколайовичу

зі спеціальності 05.14.02 - Електричні станції, мережі та системи

Черненку Павлу Олексійовичу

зі спеціальності 05.14.02 - Електричні станції, мережі та системи

Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка

Коваленку Андрію Євгеновичу

зі спеціальності 14.01.14 - Ендокринологія

Інститут математики

Герасименку Віктору Івановичу

зі спеціальності 01.01.03 - Математична фізика

Інститут металофізики імені Г.В. Курдюмова

Ченакіну Сергію Петровичу

зі спеціальності 01.04.07 - Фізика твердого тіла

Інститут проблем матеріалознавства

Вишнякову Леону Романовичу

зі спеціальності 05.02.01 - Матеріалознавство

Інститут травматології та ортопедії

Гуку Юрію Миколайовичу

зі спеціальності 14.01.21 - Травматологія та ортопедія

Інститут фізики

Довбешко Галині Іванівні

зі спеціальності 03.00.02 - Біофізика

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Шафалюку Олександру Казимировичу

професора кафедри маркетингу

Київський національний торговельно-економічний університет

Бойку Андрію Васильовичу

професора кафедри вищої та прикладної математики

Гаврилку Петру Петровичу

професора кафедри фінансів

Київський національний університет будівництва і архітектури

Тугаю Олексію Анатолійовичу

професора кафедри організації і управління будівництвом

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Василенку Микиті Кімовичу

професора кафедри періодичної преси

Заблоцькій Ріті Олександрівні

професора кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин

Красновій Марії Василівні

професора кафедри екологічного права

Міщенко Лідії Трохимівні

зі спеціальності 03.00.06 - Вірусологія

Пархомчук Олені Станіславівні

професора кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики

Київський національний університет культури і мистецтв

Богоносу Петру Леонтійовичу

професора кафедри соціально-гуманітарниних дисциплін

Михайловій Раді Дмитрівні

професора кафедри теорії та історії мистецтв

Київський національний університет технологій та дизайну

Чупринці Віктору Івановичу

професора кафедри інформаційних технологій проектування

Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

Клокар Наталії Іванівні

професора кафедри управління освітою

Київський славістичний університет

Вітченку Андрію Олександровичу

професора кафедри педагогіки та управління освітою

Юськіву Богдану Миколайовичу

професора кафедри міжнародної інформації

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая

Бауліній Тетяні Володимирівні

професора кафедри менеджменту організацій

Національна академія державного управління при Президентові України

Коротич Олені Борисівні

професора кафедри державного управління та менеджменту

Крутій Олені Миколаївні

професора кафедри публічного адміністрування та кадрової політики

Рачинському Анатолію Петровичу

професора кафедри державного управління і менеджменту

Національна академія статистики, обліку та аудиту

Бондарук Таїсії Григорівні

професора кафедри фінансів

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Голяновському Олегу Володимировичу

професора кафедри акушерства та гінекології

Дрогомирецькій Мирославі Стефанівні

професора кафедри ортодонтії

Сергієнку Андрію Миколайовичу

професора кафедри офтальмології

Національна музична академія імені П.І. Чайковського

Палкіну Ігорю Вячеславовичу

професора кафедри оперно-симфонічного диригування

Черказовій Євгенії Іванівні

професора кафедри народних інструментів

Національний авіаційний університет

Козлюк Ірині Олексіївні

професора кафедри телекомунікаційних систем

Шутку Володимиру Миколайовичу

професора кафедри радіоелектроніки

Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова

Тодурову Івану Михайловичу

зі спеціальності 14.01.03 - Хірургія

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Байді Людмилі Анатоліївні

професора кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування

Герасимовій Ельвірі Миколаївні

професора кафедри соціальної філософії та філософії освіти

Діковій-Фаворській Олені Михайлівні

професора кафедри соціології

Нестеренко Галині Олегівні

професора кафедри інновацій та інформаційної діяльності в освіті

Торбіну Григорію Мирославовичу

професора кафедри математичного аналізу тадиференціальних рівнянь

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Дергачовій Вікторії Вікторівні

професора кафедри менеджменту

Квасницькому Віктору Вячеславовичу

професора кафедри інженерії поверхні

Ремез Наталі Сергіївні

професора кафедри інженерної екології

Юрковій Олександрі Іванівні

професора кафедри високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Будзяку Василю Мироновичу

професора кафедри управління земельними ресурсами

Величку Володимиру Андрійовичу

професора кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів

Діброві Анатолію Дмитровичу

професора кафедри державного управління

Охріменку Ігорю Віталійовичу

професора кафедри біржової діяльності

Українська військово-медична академія

Лихоті Андрію Миколайовичу

професора кафедри щелепно-лицевої хірургії і стоматології

Шматенку Олександру Петровичу

професора кафедри військової фармації

Університет банківської справи

Юрченко Любові Іванівні

професора кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Центральний науково-дослідний інститут збройних сил України

Котлярову Володимиру Петровичу

зі спеціальності 20.02.12 - Військова кібернетика, системи управління та зв'язок

Кіровоградська область

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Калініченко Надії Андріївні

професора кафедри біології

Луганська область

Луганський національний аграрний університет

Родіонову Олександру Володимировичу

професора кафедри аудиту і контролінгу

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Сташевській Інні Олегівні

професора кафедри теорії, історії музики та інструментальної підготовки

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Кравченку Олександру Петровичу

професора кафедри автоніки та управління на транспорті

Надьон Ганні Олександрівні

професора кафедри міжнародної економіки

Львівська область

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Одрехівському Миколі Васильовичу

професора кафедри економічної кібернетики та інноватики

Інститут біології тварин НААН

Федорович Єлизаветі Іллівні

зі спеціальності 06.02.01 - Розведення та селекція тварин

Львівська державна фінансова академія

Щурику Михайлу Васильовичу

професора кафедри фінансів суб'єктів господарювання

Львівський державний університет внутрішніх справ

Франчуку Василю Івановичу

професора кафедри фінансово-економічної безпеки

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Скибчику Василю Антоновичу

професора кафедри сімейної медицини

Томашевській Олександрі Яремівні

професора кафедри внутрішньої медицини

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького

Філевичу Петру Васильовичу

професора кафедри інформаційних систем менеджменту

Цісарик Орисі Йосифівні

професора кафедри технології молока та молочних продуктів

Львівський національний університет імені Івана Франка

Житарюкові Мар'янові Георгійовичу

професора кафедри зарубіжної преси та інформації

Назаруку Миколі Миколайовичу

професора кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Якимовичу Богдану Зіновійовичу

професора кафедри історичного краєзнавства

Національний лісотехнічний університет України

Ребезнюку Ігорю Тарасовичу

професора кафедри деревообробного обладнання та інструментів

Національний університет "Львівська політехніка"

Ваківу Миколі Михайловичу

професора кафедри напівпровідникової електроніки

Ваньку Володимиру Михайловичу

професора кафедри метрології, стандартизації та сертифікації

Іжніну Ігорю Івановичу

професора кафедри напівпровідникової електроніки

Нікольському Юрію Володимировичу

професора кафедри інформаційних систем та мереж

Миколаївська область

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Шевчуку Олександру Володимировичу

професора кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики

Одеська область

Національний університет "Одеська юридична академія"

Притиці Дмитру Микитовичу

професора кафедри організації судових та правоохоронних органів

Яковлеву Денису Вікторовичу

професора кафедри соціальних теорій

Одеська національна академія зв'язку імені О.С. Попова

Потаповій-Сінько Надії Юхимівні

професора кафедри економіки підприємства та корпоративного управління

Одеська національна академія харчових технологій

Гончаруку Анатолію Григоровичу

професора кафедри менеджменту та фінансів

Одеський державний аграрний університет

Юркевичу Євгену Олександровичу

професора кафедри польових і овочевих культур

Одеський державний університет внутрішніх справ

Надибській Оксані Ярославівні

професора кафедри філософії та соціальних дисциплін

Одеський національний медичний університет

Євчеву Федору Дмитровичу

професора кафедри оториноларингології

Одеський національний морський університет

Мошаку Григорію Григоровичу

професора кафедри цивільного та трудового права

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Канзафаровій Ілоні Станіславівні

професора кафедри цивільно-правових дисциплін

Прієшкіній Ользі Василівні

професора кафедри конституційного права та правосуддя

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського

Долинському Борису Тимофійовичу

професора кафедри біології, екології і основ здоров'я

Полтавська область

Полтавська державна аграрна академія

Киричку Борису Павловичу

професора кафедри хірургії та акушерства

Українська медична стоматологічна академія

Головановій Ірині Анатоліївні

професора кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров'я з біостатистикою та медичним правознавством

Королю Дмитру Михайловичу

професора кафедри пропедевтики ортопедичної с томатології

Рівненська область

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука

Тадеєвій Марії Іванівні

професора кафедри романо-германської філології

Національний університет водного господарства та природокористування

Кундрату Миколі Михайловичу

професора кафедри обчислювальної математики

Сумська область

Інститут прикладної фізики

Харченку Дмитру Олеговичу

зі спеціальності 01.04.02 - Теоретична фізика

Тернопільська область

Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського

Голяченку Андрію Олександровичу

професора кафедри медичної реабілітації та спортивної медицини

Харківська область

Державна наукова установа "Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів"

Чебанову Валентину Анатолійовичу

зі спеціальності 02.00.03 - Органічна хімія

Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського

"Харківський авіаційний інститут"

Копилову Володимиру Олександровичу

професора кафедри політології та історії

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Северину Валерію Петровичу

професора кафедри системного аналізу і управління

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

Денисюку Станіславу Федоровичу

професора кафедри криміналістики

Погрібній Вікторії Леонідівні

професора кафедри соціології та політології

Поліщуку Ігорю Олексійовичу

професора кафедри соціології та політології

Попічєву Михайлу Івановичу

професора кафедри соціально-економічних дисциплін (курс фізичне виховання)

Національний фармацевтичний університет України

Івановій Каріні Андріївні

професора кафедри суспільних наук

Кайдаловій Лідії Григорівні

професора кафедри педагогіки і психології

Сахаровій Тетяні Семенівні

професора кафедри клінічної фармакології з фармацевтичною опікою

Українська державна академія залізничного транспорту

Мойсеєнку Валентину Івановичу

професора кафедри автоматики та комп'ютерного телекерування рухом поїздів

Українська інженерно-педагогічна академія

Єфіменку Миколі Григоровичу

професора кафедри інтегрованих технологій в машинобудуванні і зварювального виробництва

Харківська державна академія культури

Кислюку Костянтину Володимировичу

професора кафедри культурології

Потрашкову Сергію Васильовичу

професора кафедри історії України і всесвітньої історії

Харківська національна академія міського господарства

Хворосту Миколі Васильовичу

професора кафедри електричного транспорту

Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

Дегтярьову Василю Володимировичу

професора кафедри ґрунтознавства

Нагаєву Віктору Михайловичу

професора кафедри менеджменту організацій

Олексенку Вячеславу Михайловичу

професора кафедри вищої математики

Харківський національний економічний університет

Колодізєву Олегу Миколайовичу

професора кафедри банківської справи

Харківський національний медичний університет

Щербіні Ірині Миколаївні

професора кафедри акушерства та гінекології

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Колгатіну Олександру Геннадійовичу

професора кафедри інформатики

Триняк Майї Вікторівні

професора кафедри філософії

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Кисельову Володимиру Костянтиновичу

професора кафедри квантової радіофізики

Сокурянській Людмилі Георгіївні

професора кафедри соціології

Херсонська область

Херсонський національний технічний університет

Тулученко Галині Яківні

професора кафедри вищої математики

Хмельницька область

Національна академія державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Волобуєвій Олені Федорівні

професора кафедри англійської мови

Подільський державний агрорно-технічний університет

Коняхіну Олександру Петровичу

професора кафедри внутрішніх хвороб та гігієни тварин

Хмельницький національний університет

Кириченку Віктору Івановичу

професора кафедри хімії

Чернівецька область

Буковинський державний медичний університет

Шкварковському Ігорю Володимировичу

професора кафедри хірургії та урології

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Житарюку Івану Васильовичу

професора кафедри алгебри та інформатики

Зваричу Ігорю Михайловичу

професора кафедри психології

Чучку Михайлу Костянтиновичу

професора кафедри етнології, античної та середньовічної історії.

Директор департаменту
роботи з персоналом
та керівними кадрами

І.А. Некрасса
Додаток 2
до наказу Міністерства
освіти і науки, молоді
та спорту України
26.09.2012  № 1046

СПИСОК
педагогічних працівників вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації, яким присвоєно вчене звання доцента

Автономна Республіка Крим

Академія військово-морських сил імені П.С. Нахімова

Володіну Віталію Миколайовичу

доцента кафедри судноводіння і морської безпеки

Палачаніній Ірині Сергіївні

доцента кафедри загальнонаукових і інженерних дисциплін

Кримський гуманітарний університет

Карпову Валерію Вікторовичу

доцента кафедри теорії та історії музики і музичного виховання

Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського

Бісюку Юрію Анатолійовичу

доцента кафедри внутрішньої медицини

Бобришевій Альоні Василівні

доцента кафедри педіатрії

Гавриленку Сергію Павловичу

доцента кафедри загальної хірургії

Залата Ользі Олександрівні

доцента кафедри нормальної фізіології

Мельніченко Олені Григорівні

доцента кафедри біологічної хімії

Моцар Валерії Валентинівні

доцента кафедри педіатрії

Резніченку Андрію Михайловичу

доцента кафедри загальної хірургії

Соколовій Людмилі Вікторівні

доцента кафедри внутрішньої медицини

Татарчуку Павлу Олексійовичу

доцента кафедри загальної хірургії

Кримський інженерно-педагогічний університет

Куртсеітову Рефіку Джаферовичу

доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Яценко Людмилі Феліксівні

доцента кафедри теоретичної та соціальної інформатики

Севастопольський національний технічний університет

Голіковій Вікторії Вікторівні

доцента кафедри технічної механіки і машинознавства

Тарховій Любові Анатоліївні

доцента кафедри теорії і практики перекладу

Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості

Толстенко Юлії Вікторівні

доцента кафедри хімії та матеріалознавства

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

Бондаренко Лідії Валеріївні

доцента кафедри англійської філології

Донскому Дмитру Володимировичу

доцента кафедри державного та регіонального управління

Ірхіну Олександру Анатолійовичу

доцента кафедри нової та новітньої історії

Іслямовій Ельзарі Рустемівні

доцента кафедри менеджменту та маркетингу

Лелякову Олександру Петровичу

доцента кафедри теоретичної фізики

Рибнікову Андрію Михайловичу

доцента кафедри фінансів і кредиту

Скворцовій Ользі Володимирівні

доцента кафедри кримінального права і кримінології

Швецю Володимиру Станіславовичу

доцента кафедри теорії та історії української літератури

Швецю Юрію Юрійовичу

доцента кафедри фінансів підприємства і страхування

Феодосійська фінансово-економічна академія Київського університету ринкових відносин

Гаєвському Ігорю Миколайовичу

доцента кафедри правознавства

Горобець Олені Владленівні

доцента кафедри обліку і аудиту

Вінницька область

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Бучацькій Світлані Михайлівні

доцента кафедри іноземних мов

Іванчуку Анатолію Васильовичу

доцента кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності

Вінницький національний аграрний університет

Берник Ірині Миколаївні

доцента кафедри процесів та обладнання переробних і харчових виробництв

Вергелесу Павлу Миколайовичу

доцента кафедри ентомології, фітопатології та захисту рослин

Іщенко Яні Петрівні

доцента кафедри організації обліку та звітності

Льоткій Галині Іванівні

доцента кафедри технології виробництва продуктів тваринництва

Настенко Марії Миколаївні

доцента кафедри організації обліку та звітності

Первачуку Миколі Васильовичу

доцента кафедри екології та охорони навколишнього середовища

Січко Тетяні Василівні

доцента кафедри економічної кібернетики

Швець Людмилі Василівні

доцента кафедри експлуатації машинно-тракторного парку та технічного сервісу

Шиш Ірині Миколаївні

доцента кафедри економічної кібернетики

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Годлевській Наталії Аркадіївні

доцента кафедри акушерства і гінекології

Дністрянській Антоніні Петрівні

доцента кафедри акушерства і гінекології

Дусику Андрію Володимировичу

доцента кафедри оперативної хірургії

Заічко Наталії Валентинівні

доцента кафедри біологічної та загальної хімії

Зайцевій Кристині Анатоліївні

доцента кафедри загальної гігієни та екології

Ісаковій Наталії Михайлівні

доцента кафедри стоматології дитячого віку

Ковальчук Ліні Олександрівні

доцента кафедри терапевтичної стоматології

Конопліцькому Віктору Сергійовичу

доцента кафедри дитячої хірургії

Крекотень Олені Миколаївні

доцента кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров'я

Кулик Ярославі Михайлівні

доцента кафедри педіатрії

Курець Олександрі Олександрівні

доцента кафедри пропедевтики дитячих захворювань та догляду за хворими дітьми

Паламар Інні Володимирівні

доцента кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров'я

Процюк Тетяні Леонідівні

доцента кафедри педіатрії

Супруновій Тетяні Володимирівні

доцента кафедри акушерства і гінекології

Чорноіван Наталії Георгіївні

доцента кафедри фармакології

Шевчуку Тарасу Володимировичу

доцента кафедри загальної гігієни та екології

Якименку Олександру Григоровичу

доцента кафедри дитячої хірургії

Вінницький національний технічний університет

Адлер Оксані Олександрівні

доцента кафедри економіки промисловості і організації виробництва

Городецькій Оксані Степанівні

доцента кафедри телекомунікаційних систем та телебачення

Іщенку Віталію Анатолійовичу

доцента кафедри екології та екологічної безпеки

Колесник Ірині Сергіївні

доцента кафедри обчислювальної техніки

Поповичу Миколі Миколайовичу

доцента кафедри промислового та цивільного будівництва

Прадівлянному Миколі Григорійовичу

доцента кафедри іноземних мов

Савуляку Віктору Валерійовичу

доцента кафедри технології та автоматизації машинобудування

Слободянюку Анатолію

доцента кафедри культурології, соціології,

Володимировичу

педагогіки та психології

Снігуру Анатолію Васильовичу

доцента кафедри обчислювальної техніки

Волинська область

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Кінд-Войтюк Наталії Василівні

доцента кафедри нової та новітньої історії України

Мотузюку Олександру Петровичу

доцента кафедри фізіології людини і тварин

Ніжегородцевій-Кириченко Ларисі Олексіївні

доцента кафедри англійської філології

Тискому Михайлу Григоровичу

доцента кафедри політології

Ханіну Олександру Григоровичу

доцента кафедри математичного аналізу

Луцький національний технічний університет

Баховському Петру Федоровичу

доцента кафедри фізики і електротехніки

Валецькому Богдану Петровичу

доцента кафедри пакування та автоматизації виробничих процесів

Грабовцю Віталію Валерійовичу

доцента кафедри автомобілів

Передрій Оксані Ігорівні

доцента кафедри товарознавства та експертизи в митній справі

Шегинському Олегу Володимировичу

доцента кафедри товарознавства та експертизи в митній справі

Дніпропетровська область

Академія митної служби України

Адашис Людмилі Іванівні

доцента кафедри теорії та історії держави і права

Вишнікіній Олені Вікторівні

доцента кафедри товарознавства та митної експертизи

Навроцькій Наталії Анатоліївні

доцента кафедри міжнародної економіки

Дніпродзержинський державний технічний університет

Носову Денису Геннадійовичу

доцента кафедри технології та устаткування зварювання

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Єфімову Володимиру Веніаміновичу

доцента кафедри оперативно-розшукової діяльності

Казначеєву Дмитру Георгійовичу

доцента кафедри оперативно-розшукової діяльності

Маркіній Лідії Леонідівні

доцента кафедри філософії та політології

Стояцькій Ганні Михайлівні

доцента кафедри філософії та політології

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Корнєєву Максиму Валерійовичу

доцента кафедри фінансів

Онищенку Геннадію Анатолійовичу

доцента кафедри української мови

Павлову Роману Анатолійовичу

доцента кафедри фінансів

Петуховій Олені Ігорівні

доцента кафедри органічної хімії

Криворізький державний педагогічний університет

Турилу Анатолію Анатолійовичу

доцента кафедри обліку і аудиту

Криворізький національний університет

Головку Сергію Івановичу

доцента кафедри банківської справи

Лехан Ларисі Борисівні

доцента кафедри історії України, філософії та політології

Луценку Сергію Олександровичу

доцента кафедри відкритих гірничих робіт

Ртищеву Сергію Андрійовичу

доцента кафедри менеджменту і адміністрування

Уткіній Галині Анатоліївні

доцента кафедри інформатики та інформаційних технологій

Національна металургійна академія України

Климовій Тетяні Володимирівні

доцента кафедри управління проектами

Левко Олені Миколаївні

доцента кафедри покриттів, композиційних матеріалів і захисту металів

Стьопкіну Василю Володимировичу

доцента кафедри електротехніки та електропривода

Національний гірничий університет

Івановій Марині Іллівні

доцента кафедри менеджменту виробничої сфери

Коліснику Дмитру Вікторовичу

доцента кафедри історії та політичної теорії

Яворській Олені Олександрівні

доцента кафедри аерології та охорони праці

Український державний хіміко-технологічний університет

Федіну Дмитру Олександровичу

доцента кафедри теоретичної механіки та опору матеріалів

Донецька область

Донбаська державна машинобудівна академія

Алієвій Лейлі Іграмотдіновні

доцента кафедри обробки металів тиском

Ковалевській Олені Сергіївні

доцента кафедри технології і управління виробництвом

Корчак Олені Сергіївні

доцента кафедри машин та технології обробки металів тиском

Сімоновій Вероніці Сергіївні

доцента кафедри економічної теорії

Фесенку Максиму Анатолійовичу

доцента кафедри технології і обладнання ливарного виробництва

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

Точонову Ігорю Вікторовичу

доцента кафедри менеджменту організацій

Донецька академія автомобільного транспорту

Гузь Олесі Олексіївні

доцента кафедри спеціалізованих комп'ютерних систем

Енглезі Ірині Павлівні

доцента кафедри організації перевезень

Костенку Андрію Вікторовичу

доцента кафедри автомобілів і двигунів

Петрову Олександру Вікторовичу

доцента кафедри автомобілів і двигунів

Донецький державний університет управління

Остапчуку Вадиму Володимировичу

доцента кафедри фінансів

Светличній Тетяні Вікторівні

доцента кафедри обліку і аудиту

Стадник Аллі Миронівні

доцента кафедри управління персоналом та економіки праці

Суровцевій Ірині Юріївні

доцента кафедри соціології управління

Титаренко Оксані Олексіївні

доцента кафедри соціології управління

Усачовій Галині Михайлівні

доцента кафедри іноземних мов

Чубарєвій Людмилі Іванівні

доцента кафедри обліку і аудиту

Донецький інститут соціальної освіти

Вакарєву Євгену Семеновичу

доцента кафедри психології, дошкільної та початкової освіти

Головльовій Олені Вікторівні

доцента кафедри психології

Титовій Антоніні Пилипівні

доцента кафедри економіки та географії

Донецький інститут туристичного бізнесу

Лопухіній Тетяні В'ячеславівні

доцента кафедри педагогіки, дошкільної і початкової освіти

Донецький національний медичний університет імені Максима Горького

Антоновій Ларисі Миколаївні

доцента кафедри неврології та медичної генетики

Дудчак Олександрі Петрівні

доцента кафедри педіатрії

Кардашевській Лілії Іванівні

доцента кафедри внутрішньої медицини

Колкіній Вікторії Яківні

доцента кафедри внутрішньої медицини

Піляєву Андрію Геннадійовичу

доцента кафедри терапевтичної стоматології

Синєпупову Миколі Анатолійовичу

доцента кафедри хірургічних хвороб

Холопову Леоніду Семеновичу

доцента кафедри внутрішніх хвороб, загальної практики - сімейної медицини

Донецький національний технічний університет

Гнитьку Олександру Миколайовичу

доцента кафедри основ проектування машин

Грабар Олені Вікторівні

доцента кафедри екології та безпеки життєдіяльності

Мірошниченку Олександру

доцента кафедри мехатронних систем

Володимировичу

машинобудівного обладнання

Неснову Дмитру Валерійовичу

доцента кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки

Шевченко Ользі Андріївні

доцента кафедри електропостачання промислових підприємств і міст

Шептурі Олександрі Олександрівні

доцента кафедри системного аналізу і моделювання

Донецький національний університет

Воробйовій Оксані Сергіївні

доцента кафедри теорії і практики перекладу

Головчану Олексію Віталійовичу

доцента кафедри нанофізики

Кришталь Світлані Михайлівні

доцента кафедри теорії і практики перекладу

Сарбаш Олені Сергіївні

доцента кафедри англійської філології

Удинській Аллі Геннадіївні

доцента кафедри теорії і практики перекладу

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла

Туган-Барановського

Кійко Вікторії Вікторівні

доцента кафедри товарознавства і експертизи продовольчих товарів

Ржесіку Костянтину Адольфовичу

доцента кафедри холодильної і торговельної техніки

Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Пастуховій Наталії Леонідівні

доцента кафедри природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Івановій Вікторії Віталіївні

доцента кафедри економічної теорії

Поповій Олені Вікторівні

доцента кафедри філософії та соціології

Росінській Олені Анатоліївні

доцента кафедри української філології

Маріупольський державний університет

Брадову Володимиру Вікторовичу

доцента кафедри соціальних комунікацій

Дворянкіну Віктору Олександровичу

доцента кафедри української філології

Євмененко Олені Валеріївні

доцента кафедри української філології

Коробці Юлії Віталіївні

доцента кафедри історичних дисциплін

Романенко Лідії Валеріївні

доцента кафедри української філології

Яровому Анатолію Олександровичу

доцента кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права

Слов'янський державний педагогічний університет

Артюхіній Марині Володимирівні

доцента кафедри маркетингу

Асланян Тетяні Сергіївні

доцента кафедри прикладної психології

Воєводзинській Олені Володимирівні

доцента кафедри фундаментальних економічних дисциплін

Глобі Галині Валеріївні

доцента кафедри методики викладання спортивно-педагогічних дисциплін

Степанову Вячеславу Володимировичу

доцента кафедри філософії, соціально-політичних і правових наук

Трубник Інні Василівні

доцента кафедри дошкільної освіти

Житомирська область

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Андрушенко Олені Юріївні

доцента кафедри міжкультурної комунікації

Житомирський національний агроекологічний університет

Абрамовій Ірині В'ячеславівні

доцента кафедри фінансів і аудиту

Вербельчуку Сергію Петровичу

доцента кафедри технологій переробки та якості продукції тваринництва

Заїці Світлані Сергіївні

доцента кафедри анатомії і гістології

Захаріній Оксані Володимирівні

доцента кафедри економічної діяльності

Кратюку Олександру Леонідовичу

доцента кафедри експлуатації лісових ресурсів

Мельничуку Ігорю Анатолійовичу

доцента кафедри філософії, політології та історії

Шевченку Олександру Миколайовичу

доцента кафедри психології та культурології

Шевчук Ірині Василівні

доцента кафедри фінансів і аудиту

Закарпатська область

Закарпатський державний університет

Білаку Юрію Юрійовичу

доцента кафедри інформатики та фізико-математичних дисциплін

Повхану Ігорю Федоровичу

доцента кафедри програмного забезпечення систем

Мукачівський державний університет

Атрощенко Тетяні Олександрівні

доцента кафедри педагогіки та методики дошкільної освіти

Гаваші Світлані Йосипівні

доцента кафедри психології

Корнієнку Інокентію Олексійовичу

доцента кафедри психології

Попович Наталії Михайлівні

доцента кафедри інструментального мистецтва і методики музичного виховання

Росулу Руслану Васильовичу

доцента кафедри технології і конструювання виробів із шкіри

Ужгородський національний університет

Алешкевичу Ярославу Андрійовичу

доцента кафедри історії стародавнього світу ісередніх віків

Бойку Ярославу Миколайовичу

доцента кафедри економіки, менеджменту і маркетингу

Ганусич Вероніці Олександрівні

доцента кафедри обліку і аудиту

Греці Ярославу Васильовичу

доцента кафедри господарського права

Гульпі Діані Василівні

доцента кафедри угорської філології

Кампо Георгіні Михайлівні

доцента кафедри фінансів

Маргітичу Миколі Олексійовичу

доцента кафедри квантової електроніки

Палійчук Євгенії Святославівні

доцента кафедри економічної теорії

Панову Алену Володимировичу

доцента кафедри міжнародних відносин

Пиндус Тетяні Олексіївні

доцента кафедри дитячої стоматології

Трускавецькому Богдану

доцента кафедри променевих методів

Любомировичу

діагностики та інтенсивної терапії

Ферков Оксані Василівні

доцента кафедри історії Угорщини та європейської інтеграції

Цмур Ользі Василівні

доцента кафедри акушерства та гінекології

Запорізька область

Бердянський державний педагогічний університет

Даннік Людмилі Анатоліївні

доцента кафедри професійної педагогіки та методики трудового навчання

Дубровій Оксані Володимирівні

доцента кафедри романо-германської філології

Кравченко Наталії Володимирівні

доцента кафедри комп'ютерних технологій в управлінні та навчанні

Мішечкіній Марині Євгенівні

доцента кафедри соціальної педагогіки

Морозу Андрію Анатолійовичу

доцента кафедри іноземних мов

Онуфрієнко Ользі Григорівні

доцента кафедри математики та методики викладання математики

Чумаку Віктору Вікторовичу

доцента кафедри психології

Бердянський університет менеджменту і бізнесу

Горячій Оксані Любомирівні

доцента кафедри економіки підприємств

Тітовій Наталії Володимирівні

доцента кафедри інформаційних систем і технологій

Запорізька державна інженерна академія

Курісу Юрію Володимировичу

доцента кафедри металургії кольорових металів

Запорізька медична академія післядипломної освіти

Вертегелу Андрію Олександровичу

доцента кафедри педіатрії та неонатології

Запорізький державний медичний університет

Візір Ірині Володимирівні

доцента кафедри нервових хвороб

Кизимі Наталі Володимирівні

доцента кафедри пропедевтики дитячих хвороб

Количевій Наталії Леонідівні

доцента кафедри мікробіології, вірусології та імунології

Запорізький національний технічний університет

Арабаджиєву Дмитру Юрійовичу

доцента кафедри соціальної роботи

Коваленко Олені Вікторівні

доцента кафедри психології

Тесленок Ірині Миколаївні

доцента кафедри менеджменту

Запорізький національний університет

Войтовичу Євгену Михайловичу

доцента кафедри кримінального права та правосуддя

Горбуновій Анні Володимирівні

доцента кафедри фінансів та кредиту

Дугієнко Наталі Олександрівні

доцента кафедри міжнародної економіки та економічної теорії

Іванюсі Тетяні Валеріївні

доцента кафедри теорії літератури й журналістики

Клименку Михайлу Івановичу

доцента кафедри математичного аналізу

Тєлковій Оксані Василівні

доцента кафедри романської філології і перекладу

Класичний приватний університет

Облєс Ірині Ігорівні

доцента кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Ратко Марині Валеріївні

доцента кафедри музичного виховання і хореографії

Царьковій Ользі Вікторівні

доцента кафедри практичної психології

Таврійський державний агротехнологічний університет

Гвоздєву Віктору Олександровичу

доцента кафедри прикладної математики та комп'ютерних технологій

Караєвій Тетяні Вячеславівні

доцента кафедри іноземних мов

Лукіній Ганні Ігорівні

доцента кафедри економічної теорії

Рижкову Андрію Олександровичу

доцента кафедри теоретичної і загальної електротехніки

Соколу Олегу Григоровичу

доцента кафедри обліку і аудиту

Тодоровій Людмилі Володимирівні

доцента кафедри рослинництва

Шведюку В'ячеславу Анатолійовичу

доцента кафедри організації виробництва та агробізнесу

Івано-Франківська область

Івано-Франківський національний медичний університет

Матковській Наталії Романівні

доцента кафедри внутрішньої медицини

Недоступ Ірині Степанівні

доцента кафедри пропедевтики педіатрії

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Запухляк Іванні Богданівні

доцента кафедри організації праці і виробництва

Копистинській Ірині Михайлівні

доцента кафедри документознавства та інформаційної діяльності

Палійчуку Ігорю Івановичу

доцента кафедри теоретичної механіки

Пітуху Ігорю Романовичу

доцента кафедри комп'ютерних систем та мереж

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Даниляку Ростиславу Петровичу

доцента кафедри філософії та соціології

Думчак Ірині Михайлівні

доцента кафедри англійської філології

Пільку Андрію Дмитровичу

доцента кафедри економічної кібернетики

Розвадовському Володимиру Івановичу

доцента кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права

Київська область

Академія муніципального управління

Жулаю Валерію Денисовичу

доцента кафедри соціальних дисциплін

Ромащенко Інні Володимирівні

доцента кафедри іноземних мов

Білоцерківський національний аграрний університет

Гончаренку Володимиру Петровичу

доцента кафедри паразитології та фармакології

Качан Лесі Михайлівні

доцента кафедри рослинництва

Лотоцькому Валерію Володимировичу

доцента кафедри акушерства і штучного осіменіння сільськогосподарських тварин

Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

Авраменку Анатолію Олександровичу

доцента кафедри реабілітації

Ганначенко Світлані Леонідівні

доцента кафедри технології харчування

Ємельяновій Тетяні В'ячеславівні

доцента кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій

Кириленко Валентині Граціянівні

доцента кафедри соціальної роботи

Олієвській Мирославі Григорівні

доцента кафедри загальноекономічних дисциплін

Сурядній Наталії Миколаївні

доцента кафедри екології

Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Білик Аллі Юріївні

доцента кафедри суспільних дисциплін

Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука

Полтавець-Гуйді Оксані Вікторівні

доцента кафедри живопису

Київський економічний інститут менеджменту

Грецькій Галині Адамівні

доцента кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Беловій Ользі Іванівні

доцента кафедри спеціальних правових дисциплін

Биковій Катерині Іванівні

доцента кафедри педагогіки і психології

Бойко Наталії Олександрівні

доцента кафедри регіональної економіки

Бриковій Ірині Володимирівні

доцента кафедри міжнародної економіки

Варбану Євгену Олександровичу

доцента кафедри педагогіки та психології

Гайдай Юлії Вікторівні

доцента кафедри міжнародної економіки

Ганієвій Альбіні Казимівні

доцента кафедри менеджменту

Гладченко Лідії Петрівні

доцента кафедри фінансів

Єжаковій Наталі Володимирівні

доцента кафедри обліку та аудиту

Жаворонковій Ользі Ростіславівні

доцента кафедри менеджменту

Завірюсі Валентині Василівні

доцента кафедри педагогіки та психології

Зінькевич Тетяні Олексіївні

доцента кафедри фінансів підприємств

Івановій Тетяні Георгіївні

доцента кафедри менеджменту банківської діяльності

Ільніцькій Оксані Іванівні

доцента кафедри управління персоналом та економіки праці

Куркову Максиму Семеновичу

доцента кафедри інформаційних систем в економіці

Міхневич Людмилі Володимирівні

доцента кафедри конституційного та адміністративного права

Назаренко Олені Аркадіївні

доцента кафедри міжнародного та європейського права

Отченаш Катерині Георгіївні

доцента кафедри міжнародних фінансів

Петренко Людмилі Анатоліївні

доцента кафедри економіки підприємств

Поплюйку Андрію Миколайовичу

доцента кафедри обліку підприємницької діяльності

Сацькому Павлу Вікторовичу

доцента кафедри політичної історії

Фляшніковій Аллі Борисівні

доцента кафедри політології та соціології

Хамідовій Ользі Михайлівні

доцента кафедри маркетингу

Чуткому Андрію Івановичу

доцента кафедри історії та теорії господарства

Яременко Світлані Миколаївні

доцента кафедри менеджменту банківської діяльності

Ярошевич Ірині Арнольдівні

доцента кафедри української мови та літератури

Київський національний лінгвістичний університет

Даценко Юлії Петрівні

доцента кафедри романських мов і перекладу

Залєсновій Олені Володимирівні

доцента кафедри романських мов і перекладу

Київський національний торговельно-економічний університет

Близнюк Надії Валентинівні

доцента кафедри міжнародної економіки

Гавриш Ользі Миколаївні

доцента кафедри економіки підприємства та економічної теорії

Кулик Марії Володимирівні

доцента кафедри економіки, менеджменту та маркетингу

Томнюк Тетяні Леонідівні

доцента кафедри фінансів

Трішкіній Ніні Іванівні

доцента кафедри товарознавства та маркетингу

Київський національний університет будівництва і архітектури

Апостоловій-Соссі Любові Олександрівні

доцента кафедри міського господарства

Булгакову Валерію Андрійовичу

доцента кафедри політичних наук

Омельчуку Василю Петровичу

доцента кафедри технології будівельних конструкцій і виробів

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Асадчих Оксані Василівні

доцента кафедри китайської, корейської та японської філології

Бабичу В'ячеславу Михайловичу

доцента кафедри геометрії

Вересу Максиму Миколайовичу

доцента кафедри інформаційних систем

Георгієвській Вікторії Володимирівні

доцента кафедри періодичної преси

Гончару Ігорю Анатолійовичу

доцента кафедри статистики та демографії

Горкавенку Володимиру Миколайовичу

доцента кафедри квантової теорії поля

Губіній Катерині Євгенівні

доцента кафедри неорганічної хімії

Задираці Наталії Юріївні

доцента кафедри адміністративного права

Карп Вікторії Сергіївні

доцента кафедри міжнародного бізнесу

Ковальській Кристині Валентинівні

доцента кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності

Ковтун Олені Юріївні

доцента кафедри міжнародних організацій та дипломатичної служби

Колюху Валерію Вікторовичу

доцента кафедри політичних наук

Кучмій Олені Петрівні

доцента кафедри міжнародної інформації

Лукач Ірині Володимирівні

доцента кафедри господарського права

Медведєвій Марині Олександрівні

доцента кафедри міжнародного права

Набоці Сергію Валерійовичу

доцента кафедри історії

Овчаренко Тетяні Сергіївні

доцента кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності

Панченко Жанні Олегівні

доцента кафедри міжнародної інформації

Пічкуру Володимиру Володимировичу

доцента кафедри моделювання складних систем

П'ятецькій Ользі Василівні

доцента кафедри української філології

Розорі Ірині Василівні

доцента кафедри прикладної статистики

Скриньці Дмитру Васильовичу

доцента кафедри міжнародного права

Фокіну Сергію Борисовичу

доцента кафедри теорії та практики перекладу романських мов

Хайдер Тетяні Василівні

доцента кафедри полоністики

Хоменку Іллі Андрійовичу

доцента кафедри телебачення та радіомовлення

Чугаєву Олексію Анатолійовичу

доцента кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин

Київський національний університет культури і мистецтв

Афанасьєву Сергію Миколайовичу

доцента кафедри класичної хореографії

Вакуленко Олесі Михайлівні

доцента кафедри бальної хореографії

Дорофєєвій Вероніці Юріївні

доцента кафедри музичного мистецтва

Дорошенко Валентині Андріївні

доцента кафедри іноземних мов

Сапак Наталії Вікторівні

доцента кафедри дизайну

Хомченко Людмилі Василівні

доцента кафедри економіки

Київський славістичний університет

Бачо Роберту Йосиповичу

доцента кафедри економіки

Кашці Марії Юріївні

доцента кафедри міжнародних відносин та країнознавства

Мірошниченко Оксані Миколаївні

доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Олексієвцю Тарасу Івановичу

доцента кафедри міжнародних відносин та країнознавства

Оніщенко Оксані Володимирівні

доцента кафедри міжнародних відносин

Парфенюку Володимиру Миколайовичу

доцента кафедри міжнародної інформації

Київський університет імені Бориса Грінченка

Капіруліній Світлані Леонідівні

доцента кафедри методики природничо-математичної освіти і технологій

Руденченко Аллі Андріївні

доцента кафедри образотворчого мистецтва та дизайну

Київський університет права

Похиленко Ірині Сергіївні

доцента кафедри господарського права та процесу

Спаському Андрію Сергійовичу

доцента кафедри теорії та історії держави і права

Київський університет туризму, економіки і права

Андреєву Дмитру Володимировичу

доцента кафедри цивільного права та правового забезпечення туризму

Воловику Владиславу Валерійовичу

доцента кафедри цивільного права та правового забезпечення туризму

Міжрегіональна академія управління персоналом

Гоцалюк Аллі Анатоліївні

доцента кафедри українознавства

Національна академія державного управління при Президентові України

Дмитренку Геннадію Васильовичу

доцента кафедри економічної політики

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Бойку В'ячеславу Івановичу

доцента кафедри суспільних наук

Кузнєцовій Інні Володимирівні

доцента кафедри теоретичної, прикладної культурології і музикознавства

Садовенко Світлані Миколаївні

доцента кафедри теоретичної, прикладної культурології і музикознавства

Національна академія Служби безпеки України

Скулишу Віталію Євгеновичу

доцента кафедри оперативно-розшукової діяльності у сфері боротьби з корупцією та організованою злочинністю

Ходановичу Олексію Леонідовичу

доцента кафедри історії національних спецслужб

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Вороновій Тетяні Дмитрівні

доцента кафедри терапії та ревматології

Горбуновій Ользі Володимирівні

доцента кафедри акушерства, гінекології та перинатології

Гульчію Миколі Васильовичу

доцента кафедри хірургії та проктології

Йосипенку Михайлу Олексійовичу

доцента кафедри хірургії та проктології

Клименку Олександру Віталійовичу

доцента кафедри неврології

Марусенко Наталі Анатоліївні

доцента кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів

Марухно Юрію Івановичу

доцента кафедри ортопедії і травматології

Окружнову Миколі Васильовичу

доцента кафедри інфекційних хвороб

Сусліковій Лідії Вікторівні

доцента кафедри акушерства, гінекології та репродуктології

Тимофєєву Олександру Олексійовичу

доцента кафедри стоматології

Ткачовій Тетяні Миколаївні

доцента кафедри педіатрії

Національна музична академія імені П.І. Чайковського

Ринденко Оксані Валеріївні

доцента кафедри спеціального фортепіано

Національний авіаційний університет

Висоцькій Ірині Іванівні

доцента кафедри організації авіаційних перевезень

Гнатюк Лілії Романівні

доцента кафедри комп'ютерних технологій дизайну

Костирі Наталії Олександрівні

доцента кафедри комп'ютерних технологій будівництва

Костюченко Руслані Михайлівні

доцента кафедри фундаментальних дисциплін

Креденцар Світлані Максимівні

доцента кафедри аеронавігаційних систем

Лобанчиковій Надії Миколаївні

доцента кафедри безпеки інформаційних і комунікаційних систем

Мєдвєдєвій Наталі Анатоліївні

доцента кафедри машинознавства

Мокійчуку Валентину Михайловичу

доцента кафедри інформаційно-вимірювальних систем

Оніщенко Ользі Вікторівні

доцента кафедри цивільного права і процесу

Поліщук Оксані Володимирівні

доцента кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

Пустовій Світлані Вікторівні

доцента кафедри комп'ютеризованих систем управління

Черних Юрію Олексійовичу

доцента кафедри бойових авіаційних комплексів та радіотехнічного забезпечення

Чубко Ларисі Сергіївні

доцента кафедри аерокосмічної геодезії

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Бардову Павлу Васильовичу

доцента кафедри дерматології та венерології

Литинській Тетяні Олександрівні

доцента кафедри дерматології та венерології

Новицькій Аллі Володимирівні

доцента кафедри загальної практики (сімейної медицини)

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Бойку Григорію Миколайовичу

доцента кафедри експериментальної і теоретичної фізики та астрономії

Вакуленко Олені Василівні

доцента кафедри соціальної педагогіки

Губаню Радиму Васильовичу

доцента кафедри правознавства

Гуменюк Тетяні Броніславівні

доцента кафедри основ виробництва

Дишлевій Світлані Миколаївні

доцента кафедри іноземних мов

Діковій-Фаворській Дарині Михайлівні

доцента кафедри соціальних та публічних комунікацій

Коваленко Інні Григорівні

доцента кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування

Левінець Наталії Валентинівні

доцента кафедри менеджменту та інноваційних технологій дошкільної освіти

Мордоус Ірині Олександрівні

доцента кафедри теорії та історії дошкільної педагогіки

Обловій Людмилі Анатоліївні

доцента кафедри філософії

Остапчук Галині Олександрівні

доцента кафедри філософії

Павловій Наталії Юріївні

доцента кафедри експериментальної і теоретичної фізики та астрономії

Романовій Наталії Федорівні

доцента кафедри теорії та технології соціальної роботи

Шулигіній Раїсі Андріївні

доцента кафедри теорії та історії дошкільної педагогіки

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Бєгуну Василю Васильовичу

доцента кафедри атомних електричних станцій та інженерної теплофізики

Гожію Сергію Петровичу

доцента кафедри механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів

Жуку Олександру Володимировичу

доцента кафедри бойового застосування військових систем захисту інформації

Замятіну Денису Станіславовичу

доцента кафедри спеціалізованих комп'ютерних систем

Киричуку Юрію Володимировичу

доцента кафедри приладобудування

Мохонько Ганні Анатоліївні

доцента кафедри менеджменту

Пампусі Лідії Олександрівні

доцента кафедри психології і педагогіки

Петрашенку Андрію Васильовичу

доцента кафедри спеціалізованих комп'ютерних систем

Фартушному Івану Дмитровичу

доцента кафедри математичного моделювання економічних систем

Філіпповій Марині В'ячеславівні

доцента кафедри виробництва приладів

Южаковій Ганні Олексіївні

доцента кафедри інформаційної безпеки

Національний транспортний університет

Глущенко Юлії Анатоліївні

доцента кафедри теоретичної та прикладної механіки

Клименко Ірині Станіславівні

доцента кафедри економіки

Кузьмінцю Миколі Петровичу

доцента кафедри дорожніх машин

Левківській Людмилі Володимирівні

доцента кафедри вищої математики

Рудзінській Ользі Володимирівні

доцента кафедри транспортних технологій

Шипіциній Юлії Володимирівні

доцента кафедри іноземних мов і перекладу

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Глибовцю Андрію Миколайовичу

доцента кафедри мережних технологій

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Ганяйло Оксані Миколаївні

доцента кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

Герчанівській Світлані Валеріївні

доцента кафедри менеджменту

Грищенко Ірині Василівні

доцента кафедри культурології

Данілочкіній Оксані Валеріївні

доцента кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

Завгородньому Володимиру

доцента кафедри технології зберігання,

Миколайовичу

переробки та стандартизації продукції рослинництва

Калівошку Олексію Миколайовичу

доцента кафедри фінансів

Карпуку Анатолію Івановичу

доцента кафедри лісового менеджменту

Кірейцевій Олені Василівні

доцента кафедри державного управління

Купріянчик Ірині Петрівні

доцента кафедри управління земельними ресурсами

Лєбєдєву Сергію Миколайовичу

доцента кафедри ентомології

Лісовій Вікторії Вікторівні

доцента кафедри патологічної анатомії

Лосєву Олексію Михайловичу

доцента кафедри бджільництва

Мартину Андрію Геннадійовичу

доцента кафедри землевпорядного проектування

Новаку Олександру Володимировичу

доцента кафедри менеджменту

Новіцькій Ользі Володимирівні

доцента кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

Носевичу Дмитру Костянтиновичу

доцента кафедри технології виробництва молока та яловичини

Остапчуку Анатолію Дмитровичу

доцента кафедри аграрної соціології та розвитку села

Поліщуку Віктору Миколайовичу

доцента кафедри охорони праці та інженерії середовища

Савченку Дмитру Анатолійовичу

доцента кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води

Сарані Віктору Володимировичу

доцента кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК

Солтисюку Віктору Івановичу

доцента кафедри інженерного забезпечення рослинництва

Тарасенко Світлані Євгенівні

доцента кафедри теплоенергетики

Тарнавській Тетяні Вердіївні

доцента кафедри англійської мови

Федосію Івану Олексійовичу

доцента кафедри овочівництва

Шевчуку Віктору Миколайовичу

доцента кафедри епізоотології та організації ветеринарної справи

Національний університет Державної Податкової Служби України

Антипову Владиславу Володимировичу

доцента кафедри кримінального права, процесу та криміналістики

Бабичу Володимиру Анатолійовичу

доцента кафедри управління, адміністративного права і процесу та адміністративної діяльності

Мельнику Миколі Миколайовичу

доцента кафедри аудиту та економічного аналізу

Параниці Сергію Павловичу

доцента кафедри управління, адміністративного права і процесу та адміністративної діяльності

Поночовній-Рисак Таїсі Михайлівні

доцента кафедри сучасних європейських мов

Національний університет оборони України

Кивлюку Володимиру Семеновичу

доцента кафедри тилового забезпечення

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Бутенко Юлії Іванівні

доцента кафедри менеджменту і економіки

Войцеховській Тамарі Володимирівні

доцента кафедри соціально-гуманітарних наук

Єрмоловій Валентині Михайлівні

доцента кафедри теорії та методики фізичного виховання

Кондак Наталії Миколаївні

доцента кафедри спортивних ігор

Литвиненку Юрію Вікторовичу

доцента кафедри кінезіології

Лукасевичу Івану Івановичу

доцента кафедри фізичної реабілітації

Національний університет харчових технологій

Бліщ Роксолані Олександрівні

доцента кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Ткачук Наталії Андріївні

доцента кафедри процесів і апаратів харчових виробництв

Чепелюку Олександру Миколайовичу

доцента кафедри машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Чугаєвій Наталії Юріївні

доцента кафедри філософії (курс психології)

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди

Руденко Оксані Володимирівні

доцента кафедри психології

Троценко Тетяні Юріївні

доцента кафедри спортивних ігор

Українська військово-медична академія

Єщенку Віталію Івановичу

доцента кафедри авіаційної, морської медицини і психофізіології

Жаховському Віктору Олександровичу

доцента кафедри організації медичного забезпечення збройних сил

Університет банківської справи

Андрос Світлані Вікторівні

доцента кафедри обліку і аудиту

Гриценку Руслану Андрійовичу

доцента кафедри банківської справи

Костюченко Олені Євгенівні

доцента кафедри менеджменту

Малихіній Яні Анатоліївні

доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Могильницькій Марії Павлівні

доцента кафедри банківської справи

Семіву Андрію Романовичу

доцента кафедри іноземних мов

Університет економіки і права "КРОК"

Французу Анатолію Йосиповичу

доцента кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права

Університет економіки та права "Крок"

Лободаєву Володимиру Миколайовичу

доцента кафедри міжнародних відносин та інформації

Кіровоградська область

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Гур'яновій Оксані Віталіївні

доцента кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового навчання

Пуляк Ользі Василівні

доцента кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового навчання

Хоменко Тетяні Анатоліївні

доцента кафедри германської філології

Кіровоградський національний технічний університет

Свяцькому Володимиру Вячеславовичу

доцента кафедри обчислювальної техніки і прикладної математики

Фільштейн Людмилі Миколаївні

доцента кафедри фінансів та планування

Луганська область

Донбаський державний технічний університет

Кобзарю Юрію Івановичу

доцента кафедри розробки родовищ корисних копалин

Рибаковій Тетяні Олександрівні

доцента кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Луганський державний інститут культури і мистецтв

Дерському Юрію Яковичу

доцента кафедри музичного мистецтва естради

Федечко Людмилі Вікторівні

доцента кафедри театрального мистецтва

Луганський державний медичний університет

Салмановій Оксані Миколаївні

доцента кафедри мікробіології

Соннову Валерію Володимировичу

доцента кафедри педіатрії

Чуріліну Олегу Олександровичу

доцента кафедри гістології, цитології та ембріології

Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка

Щербатих Віктору Юрійовичу

доцента кафедри конституційного та міжнародного права

Луганський національний аграрний університет

Бутовій Ользі Василівні

доцента кафедри економічної теорії і маркетингу

Пєрєдєрієвій Світлані Олександрівні

доцента кафедри фінансів і кредиту

Соболеву Сергію Михайловичу

доцента кафедри експлуатації машинно-тракторного парку та охорони праці

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Ваховському Максиму Леонідовичу

доцента кафедри англійської філології

Дєдову Євгену Геннадійовичу

доцента кафедри соціальної роботи

Красильніковій Людмилі Іванівні

доцента кафедри історії України

Кубанову Руслану Анатолійовичу

доцента кафедри маркетингу

Макаренко Ірині Володимирівні

доцента кафедри дефектології та психологічної корекції

Мацьку Дмитру Сергійовичу

доцента кафедри практики мовлення

Назаренко Нелі В'ячеславівні

доцента кафедри теорії, історії музики та інструментальної підготовки

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Корецькій-Гармаш Вікторії Олександрівні

доцента кафедри оподаткування

Ляшенко Вікторії Сергіївні

доцента кафедри прикладної математики

Мартинову Андрію Анатолійовичу

доцента кафедри фінансів

Мельнікову Андрію Сергійовичу

доцента кафедри соціології

Сабадусі Володимиру Олексійовичу

доцента кафедри соціальної роботи

Тяжкороб Ірині Володимирівні

доцента кафедри економіки підприємства та прикладної статистики

Усатюку Дмитру Андрійовичу

доцента кафедри матеріалознавства

Филипповій Ірині Гаріївні

доцента кафедри управління персоналом і економічної теорії

Чернову Олександру Юрійовичу

доцента кафедри соціології

Шаповаловій Олені Миколаївні

доцента кафедри обліку та аналізу господарської діяльності

Шульгіну Сергію Костянтиновичу

доцента кафедри системної інженерії

Львівська область

Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

Чорному Миколі Васильовичу

доцента кафедри водіння бойових машин та автомобілів

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Борисенко Зоряні Тарасівні

доцента кафедри практичної психології

Броді Мар'яні Володимирівні

доцента кафедри практики англійської мови

Заяць Ользі Василівні

доцента кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти

Лялюк Галині Миколаївні

доцента кафедри психології

Хацю Руслану Васильовичу

доцента кафедри математичного аналізу

Львівська державна фінансова академія

Олейнюку Роману Євстаховичу

доцента кафедри фінансів суб'єктів господарювання

Львівська комерційна академія

Белею Олександру Ігоровичу

доцента кафедри інформаційних систем у менеджменті

Мединській Тетяні Володимирівні

доцента кафедри фінансів і кредиту

Свидрук Ірені Ігорівні

доцента кафедри менеджменту

Львівський державний університет внутрішніх справ

Бурді Степану Ярославовичу

доцента кафедри кримінального права та кримінології

Созанському Тарасу Івановичу

доцента кафедри кримінального права та кримінології

Сороці Світлані Олександрівні

доцента кафедри кримінального процесу та криміналістики

Львівський інститут економіки і туризму

Цимбалюку Віктору Миколайовичу

доцента кафедри менеджменту та комерційної діяльності

Львівський національний аграрний університет

Андрушку Олегу Миколайовичу

доцента кафедри генетики, селекції та захисту рослин

Біляк Наталії Іванівні

доцента кафедри статистики та аналізу

Василині Орисі Романівні

доцента кафедри економічної теорії

Гошку Зіновію Орестовичу

доцента кафедри сільськогосподарських машин

Дидів Ользі Йосипівні

доцента кафедри плодоовочівництва, технології зберігання і переробки продукції рослинництва

Желєзняк Аллі Михайлівні

доцента кафедри інформаційних технологій

Ковальчуку Юрію Олексійовичу

доцента кафедри управління проектами та безпеки виробництва

Мазуру Ігорю Богдановичу

доцента кафедри управління проектами та безпеки виробництва

Павковичу Сергію Ярославовичу

доцента кафедри тваринництва та біотехнологій

Смолінському Валентину Броніславовичу

доцента кафедри інформаційних технологій

Стасіву Олегу Федоровичу

доцента кафедри менеджменту організацій

Шимечко Галині Іванівні

доцента кафедри економіки підприємства

Юрчук Оксані Федорівні

доцента кафедри українознавства

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Бідниченку Юрію Івановичу

доцента кафедри токсикологічної та аналітичної хімії

Вербовському Роману Михайловичу

доцента кафедри анестезіології та інтенсивної терапії

Гайдучку Ігорю Григоровичу

доцента кафедри патологічної фізіології

Іванюшко Олені Василівні

доцента кафедри анестезіології та інтенсивної терапії

Кленіній Олені Валеріївні

доцента кафедри загальної, біонеорганічної, фізколоїдної хімії

Колесніченку Олександру Володимировичу

доцента кафедри стоматології дитячого віку

Кузик Юлії Іванівні

доцента кафедри патологічної анатомії

Лишенюк Світлані Адамівні

доцента кафедри дитячих інфекційних хвороб

Маркову Анатолію Владиславовичу

доцента кафедри терапевтичної стоматології

Пахтер Ірині Наумівні

доцента кафедри поліклінічної справи, сімейної медицини та дерматології, венерології

Пупіну Тарасу Іллічу

доцента кафедри терапевтичної стоматології

Ріпецькій Ользі Романівні

доцента кафедри терапевтичної стоматології

Фуртаку Івану Івановичу

доцента кафедри організації і управління охороною здоров'я

Чучмаю Ігорю Георгійовичу

доцента кафедри ортопедичної стоматології

Шикулі Роксолані Григорівні

доцента кафедри мікробіології

Янишин Уляні Ярославівні

доцента кафедри організації і економіки фармації та технології ліків

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького

Куциняку Івану Володимировичу

доцента кафедри ветеринарно-санітарної і радіологічної експертизи, стандартизації та сертифікації

Львівський національний університет імені Івана Франка

Андрусяку Руслану Васильовичу

доцента кафедри диференціальних рівнянь

Вістовському Віталію Володимировичу

доцента кафедри експериментальної фізики

Коркуні Ользі Яремівні

доцента кафедри аналітичної хімії

Кривешко Ользі Володимирівні

доцента кафедри менеджменту

Мандюку Назарію Любомировичу

доцента кафедри туризму

Мраці Ігорю Богдановичу

доцента кафедри історичного краєзнавства

Осташ Любові Романівні

доцента кафедри слов'янської філології

Пацулі Остапу Ігоровичу

доцента кафедри фізіології та екології рослин

Сеник Світлані Василівні

доцента кафедри цивільного права та процесу

Стецюк Оксані Василівні

доцента кафедри географії України

Хібебі Наталії Василівні

доцента кафедри українського прикладного мовознавства

Штаблавому Ігорю Івановичу

доцента кафедри фізики металів

Національний лісотехнічний університет України

Данилик Руслані Миколаївні

доцента кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології

Каспрук Олесі Ігорівні

доцента кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології

Марутяк Софії Богданівні

доцента кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології

Національний університет "Львівська політехніка"

Беднарській Ользі Романівні

доцента кафедри міжнародної економіки

Дорош Лесі Олексіївні

доцента кафедри політології

Іванець Людмилі Володимирівні

доцента кафедри менеджменту організацій

Луцюк Ірині Володимирівні

доцента кафедри хімічної технології силікатів

Пелішку Володимиру Олексійовичу

доцента кафедри телекомунікацій

Саніній Ользі Романівні

доцента кафедри загальноекономічної підготовки та маркетингу

Українська академія друкарства

Занько Наталії Василівні

доцента кафедри технології додрукарських процесів

Український Католицький Університет

Фрис Вірі Ярославівні

доцента кафедри світової історії нового та новітнього часу

Миколаївська область

Миколаївський державний аграрний університет

Бабенку Миколі Дмитровичу

доцента кафедри фінансів

Ганніченко Тетяні Анатоліївні

доцента кафедри іноземних мов

Кириченку Віктору Анатолійовичу

доцента кафедри ветеринарії, якості та безпечності продукції

Кірей Катерині Олександрівні

доцента кафедри інформаційних систем і технологій

Кравченко Тетяні Пилипівні

доцента кафедри українознавства

Мозговому Віктору Леонідовичу

доцента кафедри теорії та практики психолого-педагогічних дисциплін

Новікову Олександру Євгеновичу

доцента кафедри світового сільського господарства і зовнішньоекономічної діяльності

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Буруніній Жанні Юріївні

доцента кафедри фізики

Голобородьку Жоржу Гавриловичу

доцента кафедри зварювання

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Бондаренко Ірині Григорівні

доцента кафедри здоров'я людини та фізичної реабілітації

Малині Валерію Васильовичу

доцента кафедри філософії

Чубуку Руслану Валентиновичу

доцента кафедри соціальної роботи, психології та педагогіки

Одеська область

Міжнародний гуманітарний університет

Рижих Володимиру Івановичу

доцента кафедри перекладу та мовознавства

Національний університет "Одеська юридична академія"

Барському Вадиму Рудольфовичу

доцента кафедри конституційного права

Боднаруку Юрію Володимировичу

доцента кафедри адміністративного та фінансового права

Долматову Івану Володимировичу

доцента кафедри історії держави і права

Єзерову Альберту Анатолійовичу

доцента кафедри конституційного права

Колесніченку Вадиму Васильовичу

доцента кафедри теорії держави і права

Сайфуліній Юлії Василівні

доцента кафедри спеціально-правових дисциплін

Терлецькому Дмитру Сергійовичу

доцента кафедри конституційного права

Трояновському Олександру

доцента кафедри міжнародного права та

Васильовичу

міжнародних відносин

Одеська державна академія будівництва та архітектури

Крантовській Олені Миколаївні

доцента кафедри опору матеріалів

Одеська національна академія харчових технологій

Герасим Ганні Станіславівні

доцента кафедри технології м'яса, риби та морепродуктів

Орловій Світлані Сергіївні

доцента кафедри теоретичної механіки і машинознавства

Патюкову Сергію Дмитровичу

доцента кафедри технології м'яса, риби та морепродуктів

Пилипенко Інні Василівні

доцента кафедри біотехнології, консервованих продуктів і напоїв

Одеський державний аграрний університет

Іщенко Ірині Олександрівні

доцента кафедри садівництва і виноградарства

Когуту Сергію Григоровичу

доцента кафедри польових і овочевих культур

Колєнцовій Вірі Михайлівні

доцента кафедри української та іноземних мов

Мовчан Тетяні Вікторівні

доцента кафедри земельного кадастру

Одеський державний екологічний університет

Ігнатенко Ганні Володимирівні

доцента кафедри вищої та прикладної математики

Сухареву Денісу Євгеновичу

доцента кафедри вищої та прикладної математики

Одеський державний університет внутрішніх справ

Балтаджи Поліні Миколаївні

доцента кафедри загальноправових дисциплін

Кіселю Віктору Йосиповичу

доцента кафедри цивільного права та процесу

Церковній Олені Володимирівні

доцента кафедри цивільного права та процесу

Одеський національний економічний університет

Гейні Оксані Володимирівні

доцента кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки

Сілічєвій Наталії Євгенівні

доцента кафедри економіки та управління національним господарством

Спиридоновій Лідії Костянтинівні

доцента кафедри мовної і психолого-педагогічної підготовки

Одеський національний медичний університет

Голубятникову Миколі Івановичу

доцента кафедри професійної патології, клінічної лабораторної і функціональної діагностики

Гончарук Людмилі Володимирівні

доцента кафедри терапевтичної стоматології

Михайленко Ірині Олександрівні

доцента кафедри загальної стоматології

Ціповязу Сергію Васильовичу

доцента кафедри загальної хірургії

Одеський національний морський університет

Кіссе Антону Івановичу

доцента кафедри теорії та історії держави і права

Мальчевському Валентину Павловичу

доцента кафедри суднові енергетичні установки та технічна експлуатація

Шутенко Тетяні Миколаївні

доцента кафедри системного аналізу та логістики

Одеський національний політехнічний університет

Шарфу Ігорю Володимировичу

доцента кафедри теоретичної та експериментальної ядерної фізики

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Вєйландє Лілії Вольдемар-Вікторівні

доцента кафедри педагогіки

Долусовій Наталі Валеріївні

доцента кафедри лексикології і стилістики англійської мови

Ізбаш-Гоцкан Тетяні Олександрівні

доцента кафедри історії стародавнього світу та середніх віків

Коробковій Наталії Костянтинівні

доцента кафедри теорії літератури та компаративістики

Матвіюк Людмилі Василівні

доцента кафедри математичного аналізу

Нєнно Ірині Михайлівні

доцента кафедри економіки та управління

Никифоренко Ірині Валеріївні

доцента кафедри німецької філології

Стояновій Галині Миколаївні

доцента кафедри археології та етнології України

Одеський регіональний інститут державного управління

Давтяну Степану Гургеновичу

доцента кафедри державного управління і місцевого самоврядування

Комаровському Віктору Вікторовичу

доцента кафедри європейської інтеграції

Овчару Олегу Михайловичу

доцента кафедри європейської інтеграції

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського

Лук'янченко Ірині Олегівні

доцента кафедри германської філології та методики викладання іноземних мов

Носенко Анні Іванівні

доцента кафедри образотворчого мистецтва

Серпіоновій Есфірі Наумівні

доцента кафедри ужиткової творчості та методики художнього навчання

Полтавська область

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Антоновій Олені Іванівні

доцента кафедри електронних апаратів

Квятковській Любові Абрамівні

доцента кафедри економіки

Шабуніній Вікторії Валентинівні

доцента кафедри українознавства

Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління

Аранович Юлії Віталіївні

доцента кафедри обліку і аудиту

Келембету Станіславу Миколайовичу

доцента кафедри соціально-політичних наук та мовознавства

Полтавська державна аграрна академія

Калініченку Володимиру Миколайовичу

доцента кафедри фізики, автоматизації та механізації виробничих процесів

Кончаковському Євгену Олеговичу

доцента кафедри економічної теорії та економічних досліджень

Остапенко Ользі Миколаївні

доцента кафедри фінансів і кредиту

Остапенко Тетяні Миколаївні

доцента кафедри бухгалтерського обліку

Світличній Аллі Василівні

доцента кафедри організації виробництва і дорадництва

Шишліній Олені Павлівні

доцента кафедри іноземних мов

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Павленко Наталії Олександрівні

доцента кафедри музики

Погребняк Марині Миколаївні

доцента кафедри хореографії

Степаненку Сергію Володимировичу

доцента кафедри політекономії

Шкурі Тетяні Володимирівні

доцента кафедри екології та охорони довкілля

Шукановій Анжелі Анатоліївні

доцента кафедри географії та краєзнавства

Полтавський університет економіки і торгівлі

Дібрівській Наталії Віталіївні

доцента кафедри технології та організації ресторанного господарства

Марченко Оксані Юріївні

доцента кафедри фізичного виховання

Чоні Інні Володимирівні

доцента кафедри технології та організації ресторанного господарства

Українська медична стоматологічна академія

Костріковій Юлії Анатоліївні

доцента кафедри внутрішньої медицини

Стецуку Євгену Валерійовичу

доцента кафедри гістології, цитології та ембріології

Чекаліній Наталії Ігорівні

доцента кафедри пропедевтики внутрішньої медицини з доглядом за хворими, загальної практики (сімейної медицини)

Ярмолі Тетяні Іванівні

доцента кафедри внутрішньої медицини з професійними хворобами

Рівненська область

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука

Дем'янчуку Віталію Анатолійовичу

доцента кафедри кримінального права і правосуддя

Думі Володимиру Васильовичу

доцента кафедри цивільно-правових дисциплін

Романовій Вікторії Іванівні

доцента кафедри оздоровчих спортивно-педагогічних дисциплін

Сотник Жанні Григорівні

доцента кафедри оздоровчих спортивно-педагогічних дисциплін

Національний університет водного господарства та природокористування

Гопчаку Ігорю Васильовичу

доцента кафедри водогосподарської екології, гідрології та природокористування

Новицькій Ользі Сергіївні

доцента кафедри водовідведення, теплогазопостачання та вентиляції

Петрук Ірині Ростиславівні

доцента кафедри економіки підприємства

Сталовєровій Ганні Вячеславівні

доцента кафедри політології, соціології і права

Цецику Ярославу Петровичу

доцента кафедри політології, соціології і права

Національний університет "Острозька академія"

Плеваку Ігорю Григоровичу

доцента кафедри міжнародних відносин

Рудьку Сергію Олексійовичу

доцента кафедри міжнародних відносин

Рівненський державний гуманітарний університет

Гуменюк Оксані Володимирівні

доцента кафедри історії України

Дружиніній Інні Анатоліївні

доцента кафедри загальної психології та психодіагностики

Фещуку Юрію Вікторовичу

доцента кафедри технологічної і графічної освіти та профорієнтації

Сумська область

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Бакальцю Олексію Андрійовичу

доцента кафедри історії

Сумський національний аграрний університет

Єфанову Володимиру Анатолійовичу

доцента кафедри логістики та виробничого менеджменту

Ковбасі Олександру Миколайовичу

доцента кафедри логістики та виробничого менеджменту

Мартиненку Олександру Петровичу

доцента кафедри охорони праці

Масику Ігорю Миколайовичу

доцента кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії

Назаренко Інні Миколаївні

доцента кафедри економічного контролю та аудиту

Наумко Юлії Сергіївні

доцента кафедри економіки і контролінгу

Приходьку Миколі Федоровичу

доцента кафедри технології виробництва продукції тваринництва

Тихоновій Олені Михайлівні

доцента кафедри ботаніки та фізіології сільськогосподарських рослин

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Ткаченко Олені Львівні

доцента кафедри методики початкової та природничо-математичної освіти

Українська академія банківської справи

Гриценко Ларисі Леонідівні

доцента кафедри фінансів

Домбровському Владиславу Сергійовичу

доцента кафедри економічної кібернетики

Турченюк Тетяні Вікторівні

доцента кафедри менеджменту

Яровенко Ганні Миколаївні

доцента кафедри економічної кібернетики

Тернопільська область

Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка

Коханській Ірині Станіславівні

доцента кафедри англійської філології

Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського

Белей Наталії Миколаївні

доцента кафедри фармацевтичних дисциплін

Іванець Людмилі Миколаївні

доцента кафедри фармацевтичної хімії

Рогальському Ігорю Олеговичу

доцента кафедри педіатрії

Тернопільський національний економічний університет

Барній Ользі Василівні

доцента кафедри фундаментальних дисциплін

Грубінку Андрію Васильовичу

доцента кафедри теорії та історії держави і права

Загородній Людмилі Зеонідівні

доцента кафедри іноземних мов для зовнішньоекономічної діяльності

Кармелюк Ганні Іванівні

доцента кафедри економіко-математичних методів

Карп Ірині Миколаївні

доцента кафедри економічної теорії

Лизун Марії Володимирівні

доцента кафедри міжнародної економіки

Манжулі Володимиру Івановичу

доцента кафедри комп'ютерних наук

Надвиничній Тетяні Лонгінівні

доцента кафедри соціальної роботи

Окрепкому Ростиславу Богдановичу

доцента кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу

Співак Ірині Ярославівні

доцента кафедри комп'ютерних наук

Ткачук Наталії Миколаївні

доцента кафедри фінансів

Федуну Ігорю Леонідовичу

доцента кафедри податків і фіскальної політики

Чуйко Інні Степанівні

доцента кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Бейко Людмилі Анатоліївні

доцента кафедри харчової біотехнології і хімії

Борисовій Тетяні Михайлівні

доцента кафедри промислового маркетингу

Вовк Ірині Ростиславівні

доцента кафедри іноземних мов

Голді Надії Михайлівні

доцента кафедри промислового маркетингу

Мельнічук Оксані Євстахівні

доцента кафедри харчової біотехнології і хімії

Моначин Інні Леонідівні

доцента кафедри психології у виробничій сфері

Оробчуку Богдану Ярославовичу

доцента кафедри систем електроспоживання та комп'ютерних технологій у електроенергетиці

Салуку Івану Андрійовичу

доцента кафедри фізичного виховання і спорту

Федак Софії Андріївні

доцента кафедри іноземних мов

Харківська область

Академія внутрішніх військ

Лисичкіній Ользі Олексіївні

доцента кафедри філології, перекладу та мовної комунікації

Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Волковому Андрію Володимировичу

доцента кафедри комп'ютерних систем та мереж

Єпіфанову Костянтину Сергійовичу

доцента кафедри аерокосмічної теплотехніки

Каширіній Ользі Вікторівні

доцента кафедри фінансів

Кузнецовій Наталії Володимирівні

доцента кафедри хімії, екології та експертизних технологій

Купріяновій Валентині Сергіївні

доцента кафедри економічної теорії

Мазуренку Олександру

доцента кафедри проектування

Володимировичу

радіоелектронних систем літальних апаратів

Тофанюк Ользі Володимирівні

доцента кафедри фінансів

Уссу Михайлу Леонтійовичу

доцента кафедри проектування радіоелектронних систем літальних апаратів

Фурсовій Вікторії Анатоліївні

доцента кафедри фінансів

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Ганусу Олексію Івановичу

доцента кафедри передачі електричної енергії

Голик Оксані Вячеславівні

доцента кафедри електроізоляційної та кабельної техніки

Михайловій Євгенії Олександрівні

доцента кафедри хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології

Нікітіній Тетяні Борисівні

доцента кафедри системного аналізу і управління

Сукачову Івану Івановичу

доцента кафедри геометричного моделювання та комп'ютерної графіки

Федченко Ганні Валеріївні

доцента кафедри геометричного моделювання та комп'ютерної графіки

Чуніхіній Тетяні Віталіївні

доцента кафедри інформаційно-вимірювальних технологій і

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

Захарову Денису Олександровичу

доцента кафедри адміністративно-правових та кримінально-правових дисциплін

Мельніковій Тетяні Вячеславівні

доцента кафедри іноземних мов

Мовчан Анастасії Олегівні

доцента кафедри цивільно-правових та господарсько-правових дисциплін

Мороз Тетяні Юріївні

доцента кафедри іноземних мов

Рамазановій Тамілі Іжрасівні

доцента кафедри цивільного права

Руденку Артему Валерійовичу

доцента кафедри адміністративно-правових та кримінально-правових дисциплін

Національний фармацевтичний університет України

Арзуманову Павлу Спартаковичу

доцента кафедри органічної хімії

Братішко Юлії Сергіївні

доцента кафедри управління та економіки підприємства

Бреусовій Світлані Вікторівні

доцента кафедри товарознавства

Бутко Ярославі Олександрівні

доцента кафедри фармакології

Головченко Ользі Сергіївні

доцента кафедри фармацевтичної хімії

Кириченко Ользі Миколаївні

доцента кафедри фармакоекономіки

Петрушовій Лідії Олександрівні

доцента кафедри фармацевтичної хімії

Подольському Іллі Миколайовичу

доцента кафедри медичної хімії

Постоловій Ірині Вікторівні

доцента кафедри українознавства та латинської мови

Северіній Ганні Іванівні

доцента кафедри фармацевтичної хімії

Семенову Андрію Миколайовичу

доцента кафедри клінічної фармакології з фармацевтичною опікою

Федосову Андрію Ігоревичу

доцента кафедри медичної хімії

Українська державна академія залізничного транспорту

Герасименку Олегу Степановичу

доцента кафедри будівельних матеріалів, конструкцій та споруд

Єрмоленку Олексію Анатолійовичу

доцента кафедри фінансів

Кравець Валентині Геннадіївні

доцента кафедри будівельних, колійних та вантажно-розвантажувальних машин

Кривошеї Юрію Володимировичу

доцента кафедри рухомого складу залізниць

Подтележніковій Інні Володимирівні

доцента кафедри будівельних матеріалів, конструкцій та споруд

Федченко Ірині Іванівні

доцента кафедри матеріалів та технологій виготовлення виробів транспортного призначення

Христофоровій Інні Володимирівні

доцента кафедри обліку і аудиту

Шуліці Олександру Сергійовичу

доцента кафедри механіки і проектування машин

Українська інженерно-педагогічна академія

Мезері Андрію Юрійовичу

доцента кафедри електроенергетики

Романову Сергію Валерійовичу

доцента кафедри інтегрованих технологій в машинобудуванні та зварювального виробництва

Сергєєву Сергію Миколайовичу

доцента кафедри соціально-економічних та педагогічних дисциплін

Татаринову Сергію Йосиповичу

доцента кафедри охорони праці та інженерної педагогіки

Харківська гуманітарно-педагогічна академія

Масло Ользі Володимирівні

доцента кафедри української та російської філології

Пікаловій Анні Олексіївні

доцента кафедри іноземної філології

Ремзі Ірині Владленівні

доцента кафедри фізичного виховання

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Бусол Лесі Володимирівні

доцента кафедри ветеринарно-санітарної експертизи та судової ветеринарної медицини

Харківська державна академія культури

Жуковій Олені Вікторівні

доцента кафедри музеєзнавства і пам'яткознавства

Осипенко Вікторії Володимирівні

доцента кафедри українського народного співу та музичного фольклору

Харківська державна академія фізичної культури

Коломійцевій Ользі Едуардівні

доцента кафедри теорії та методики фізичного виховання

Пятисоцькій Світлані Сергіївні

доцента кафедри інформатики та біомеханіки

Сидоровій Тетяні Вячеславівні

доцента кафедри зимових видів спорту, велоспорту та туризму

Таран Ларисі Миколаївні

доцента кафедри олімпійського і професійного спорту

Харківська державна зооветеринарна академія

Павліченко Олені Володимирівні

доцента кафедри гігієни тварин та ветеринарної санітарії

Пономаренко Оксані Віталіївні

доцента кафедри менеджменту і адміністрування

Харківська медична академія післядипломної освіти

Большаковій Галині Михайлівні

доцента кафедри клінічної імунології та мікробіології

Філатовій Оксані Аркадіївні

доцента кафедри сексології та медичної психології

Харківська національна академія міського господарства

Васильєвій Юлії Олегівні

доцента кафедри світлотехніки та джерел світла

Жван Вікторії Вікторівні

доцента кафедри економіки будівництва

Рассосі Ігорю Миколайовичу

доцента кафедри історії і культурології

Соболєвій Ганні Григорівні

доцента кафедри економіки будівництва

Яковицькому Ігорю Леонідовичу

доцента кафедри прикладної математики і інформаційних технологій

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Мастепану Сергію Миколайовичу

доцента кафедри технічної експлуатації та сервісу автомобілів

Попову Володимиру Михайловичу

доцента кафедри метрології та безпеки життєдіяльності

Ужві Анатолію Вікторовичу

доцента кафедри автомобілів

Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

Горковенко Інні Володимирівні

доцента кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

Утенковій Каріні Олександрівні

доцента кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

Харківський національний економічний університет

Іпполітовій Інні Ярославівні

доцента кафедри економіки підприємства та менеджменту

Ковальовій Вікторії Іванівні

доцента кафедри соціології та психології управління

Лаптєву В'ячеславу Ігоровичу

доцента кафедри управління персоналом та економіки праці

Лебідь Олесі Вікторівні

доцента кафедри банківської справи

Мащенко Марині Анатоліївні

доцента кафедри політичної економії

Тонєвій Кристині Валеріївні

доцента кафедри економіки, організації та планування діяльності підприємства

Тютліковій Вікторії Валеріївні

доцента кафедри соціології та психології управління

Яковенко Катерині Віталіївні

доцента кафедри економіки, організації та планування діяльності підприємства

Харківський національний медичний університет

Різниченко Олені Костянтинівні

доцента кафедри неврології

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Задихайло Олені Анатоліївні

доцента кафедри державно-правових дисциплін та міжнародного права

Кордубан Марині Валеріївні

доцента кафедри музично-теоретичної та художньої підготовки

Макар Людмилі Михайлівні

доцента кафедри соціальної педагогіки

Соляр Вікторії Василівні

доцента кафедри фінансів та обліку

Чернецькому Олександру Леонідовичу

доцента кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Гавриш Тетяні Володимирівні

доцента кафедри технологій переробних і харчових виробництв

Русальову Олександру Михайловичу

доцента кафедри технічних систем і технологій тваринництва

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Кудряшовій Ірині Віталіївні

доцента кафедри основ архітектури

Харківський національний університет внутрішніх справ

Колєснік Тетяні Володимирівні

доцента кафедри правового забезпечення господарської діяльності

Юшкевич Олені Геннадіївні

доцента кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Кучерову Кирилу Івановичу

доцента кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти

Парфьоновій Наталії Дмитрівні

доцента кафедри вищої математики

Шеховцову Олегу Валерійовичу

доцента кафедри експериментальної фізики

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського

Попову Юрію Кириловичу

доцента кафедри спеціального фортепіано

Сирятській Тетяні Олександрівні

доцента кафедри спеціального фортепіано

Харківський національний університет радіоелектроніки

Зубкову Олегу Вікторовичу

доцента кафедри радіоелектронних систем

Носовій Тетяні Віталіївні

доцента кафедри біомедичних електронних пристроїв та систем

Саранчі Сергію Миколайовичу

доцента кафедри електронних обчислювальних машин

Харківський регіональний інститут державного управління

Собченко Валентині Валентинівні

доцента кафедри права та законотворчого процесу

Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Бородавці Вадиму Анатолійовичу

доцента кафедри метрології та стандартизації

Херсонська область

Херсонська академія неперервної освіти

Моїсеєву Сергію Олександровичу

доцента кафедри теорії і методики виховної роботи

Херсонський державний аграрний університет

Собченко Аліні Миколаївні

доцента кафедри обліку і аудиту

Херсонський державний університет

Михайленко Галині Миколаївні

доцента кафедри всесвітньої історії та історіографії

Попович Тетяні Анатоліївні

доцента кафедри загальної та неорганічної хімії

Херсонський економічно-правовий інститут

Булюк Олені Валеріївні

доцента кафедри менеджменту організацій

Осадчій Тетяні Станіславівні

доцента кафедри обліку і аудиту

Херсонський національний технічний університет

Головченко Тетяні Миколаївні

доцента кафедри фінансів і кредиту

Гучеку Петру Йосиповичу

доцента кафедри інформаційних технологій

Лисюк Вікторії Миколаївні

доцента кафедри екології та безпеки життєдіяльності

Оболєнцевій Катерині Анатоліївні

доцента кафедри фінансів і кредиту

Рассихіній Вікторії Євгенівні

доцента кафедри менеджменту та маркетингу

Хмельницька область

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Беркещук Інні Степанівні

доцента кафедри української мови

Демідчику Федору Андрійовичу

доцента кафедри тактики інженерних військ

Дудченку Володимиру Степановичу

доцента кафедри філософських дисциплін

Карпенко Тетяні Пилипівні

доцента кафедри теорії, історії музики і гри на музичних інструментах

Колосу Руслану Леонідовичу

доцента кафедри спеціальних дисциплін

Петровій Тетяні Михайлівні

доцента кафедри англійської мови

Плахтій Маріанні Петрівні

доцента кафедри філософських дисциплін

Ситніку Олександру Віталійовичу

доцента кафедри тактики інженерних військ

Тімофєєву Андрію Валерійовичу

доцента кафедри журналістики

Національна академія державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Пустовєтову Володимиру Михайловичу

доцента кафедри інженерного та технічного забезпечення охорони державного кордону

Топольницькій Галині Юріївні

доцента кафедри соціально-економічних дисциплін

Яремчуку Ігорю Анатолійовичу

доцента кафедри англійської мови

Подільський державний аграрно-технічний університет

Беркуті Тамарі Василівні

доцента кафедри економіки підприємств і соціально-трудових відносин

Борису Миколі Михайловичу

доцента кафедри машиновикористання в агропромисловому комплексі

Бучковській Віті Іванівні

доцента кафедри годівлі тварин та технології кормів

Гаврилянчику Руслану Юрійовичу

доцента кафедри моніторингу навколишнього середовища та збалансованого природокористування

Дуганець Наталії Вікторівні

доцента кафедри обліку та аудиту

Овчаруку Олегу Васильовичу

доцента кафедри моніторингу навколишнього середовища та збалансованого природокористування

Подорожній Тетяні Станіславівні

доцента кафедри економічної теорії і права

Харкавлюку Віктору Євгеновичу

доцента кафедри годівлі тварин та технології кормів

Цвігуну Олегу Анатолійовичу

доцента кафедри фізіології, біохімії і морфології

Чухну Віталію Сергійовичу

доцента кафедри ветеринарного акушерства і хірургії

Хмельницький національний університет

Длугунович Наталі Анатоліївні

доцента кафедри програмної інженерії

Ліхневській Тетяні Анатоліївні

доцента кафедри ділової іноземної мови

Подлевській Нелі Володимирівні

доцента кафедри української філології

Черкаська область

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

Демессіе Мекуріа Келкай

доцента кафедри менеджменту ландшафтного дизайну

Уманський національний університет садівництва

Войтіку Андрію Володимировичу

доцента кафедри процесів, машин і обладнання агропромислового виробництва

Давлетхановій Олені Хаматівні

доцента кафедри математики та інформатики

Калієвському Максиму Валерійовичу

доцента кафедри загального землеробства

Стасінєвичу Олександру Юрійовичу

доцента кафедри агрохімії та ґрунтознавства

Черкаський державний технологічний університет

Беспальку Сергію Анатолійовичу

доцента кафедри енерготехнологій

Бондар Тамарі Іванівні

доцента кафедри прикладної лінгвістики

Донець Оксані Миколаївні

доцента кафедри управління проектами

Пасенку Владиславу Михайловичу

доцента кафедри міжнародної економіки

Савельєвій Тамарі Василівні

доцента кафедри інформатики та інформаційної безпеки

Черевку Віктору Олександровичу

доцента кафедри менеджменту

Чернівецька область

Буковинський державний медичний університет

Бойко Анні Вікторівні

доцента кафедри фтизіатрії та пульмонології

Грицюк Мар'яні Іванівні

доцента кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров'я

Каньовській Людмилі Володимирівні

доцента кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб

Карлійчуку Олександру Оксентійовичу

доцента кафедри загальної хірургії

Кокалку Миколі Миколайовичу

доцента кафедри анестезіології та реаніматології

Ткач Аллі Василівні

доцента кафедри суспільних наук та українознавства

Ткачуку Олексію Володимировичу

доцента кафедри патологічної фізіології

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Воробцю Олександру Івановичу

доцента кафедри комп'ютерних систем та мереж

Іваніцькій Валентині Григорівні

доцента кафедри неорганічної хімії

Каплієнко-Ілюк Юлії Володимирівні

доцента кафедри музики

Кирпушку Ярославу Васильовичу

доцента кафедри географії та менеджменту туризму

Маслянчук Олені Леонідівні

доцента кафедри оптоелектроніки

Найдеш Ользі Василівні

доцента кафедри германського, загального і порівняльного мовознавства

Рошкульцю Роману Георгійовичу

доцента кафедри філософії

Шпатарю Петру Михайловичу

доцента кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки

Ярошенко Олені Іванівні

доцента кафедри економіко-математичного моделювання

Чернігівська область

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Городецькій Ірині Альбінівні

доцента кафедри права та методики викладання історико-правознавчих дисциплін

Наконечній Марії Миколаївні

доцента кафедри загальної та практичної психології

Никоненко Юлії Петрівні

доцента кафедри загальної та практичної психології

Попенко Ользі Михайлівні

доцента кафедри педагогіки

Чернігівський державний інститут економіки і управління

Борисенко Валентині Володимирівні

доцента кафедри українознавства

Субботіній Інзі Володимирівні

доцента кафедри соціальної роботи

Чернігівський державний технологічний університет

Апанасенко Катерині Іванівні

доцента кафедри цивільно-правових дисциплін

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка

Богдан Тетяні Миколаївні

доцента кафедри фізики та астрономії

Каранді Марині Василівні

доцента кафедри філософії та культурології

Кислому Анатолію Олександровичу

доцента кафедри філософії та культурології

Пискун Оксані Миколаївні

доцента кафедри педагогіки, психології і методики технологічної освіти

Пуліній Вікторії Іванівні

доцента кафедри філософії та культурології

Юді Ларисі Анатоліївні

доцента кафедри етнології та краєзнавчо-туристичної роботи.

Директор департаменту
роботи з персоналом
та керівними кадрами

І.А. Некрасса
Додаток 3
до наказу Міністерства
освіти і науки, молоді
та спорту України
26.09.2012  № 1046

СПИСОК
наукових та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, яким відмовлено у присвоєні вченого звання професора

Батюку Богдану Богдановичу (Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького) - у зв'язку з невідповідністю вимогам пункту 11 Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента, а саме не має 5 років педагогічного стажу у ВНЗ III - IV рівнів акредитації між присвоєнням вченого звання доцента та професора.

Івановій Людмилі Георгіївні (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова) - у зв'язку з недостатнім науковим доробком.

Матвіїшину Євгену Григоровичу (Національна академія державного управління при Президентові України) - у зв'язку з недостатнім науковим доробком.

Окалєлову Василю Миколайовичу (Донбаський державний технічний університет) - у зв'язку з недостатньою кількістю наукових публікацій, опублікованих у фахових видання.

Саковичу Василю Микитовичу (Дніпропетровська медична академія) - у зв'язку з невідповідністю вимогам пункту 9 Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента, а саме не має 5 років педагогічного стажу у ВНЗ III - IV рівнів акредитації між присвоєнням вченого звання доцента та професора.

Хоменку Віталію Григоровичу (Бердянський державний педагогічний університет) - у зв'язку з недостатнім науковим доробком.

Шацькому Віктору Васильовичу (Таврійський державний агротехнологічний університет) - у зв'язку з невідповідністю вимогам пункту 9 Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента, а саме не має 5 р. педагогічного стажу на посаді професора при наявності 10 років наукового стажу.

Директор департаменту
роботи з персоналом
та керівними кадрами

І.А. Некрасса
Додаток 4
до наказу Міністерства
освіти і науки, молоді
та спорту України
26.09.2012  № 1046

СПИСОК
науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, атестаційні матеріали яких направляються на зовнішню експертизу до науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

щодо присвоєння вченого звання професора

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Ніколаєнко Поліна Митрофанівна - до НМК з мистецтва (підкомісія музичне мистецтво)

щодо присвоєння вченого звання доцента

Київський національний університет культури і мистецтв

Антюфрієв Микола Борисович - до НМК з мистецтва (підкомісія театральне мистецтво)

Білащ Ольга Сергіївна - до НМК з мистецтва (підкомісія музичне мистецтво)

Луганський державний інститут культури і мистецтв

Манасян Людмила Арташесівна - до НМК з мистецтва (підкомісія музичне мистецтво)

Харківський гуманітарно-педагогічна академія

Соболева Олена Дмитрівна - до НМК з мистецтва (підкомісія музичне мистецтво)

Харківська державна академія культури

Данильчишин Юрій Михайлович - до НМК з мистецтва (підкомісія музичне мистецтво)

Київський інститут музики імені Р.М. Глієра

Заруднянська Мальвіна Аронівна - до НМК з мистецтва (підкомісія музичне мистецтво).

Директор департаменту
роботи з персоналом
та керівними кадрами

І.А. Некрасса

{Текст взято з сайту МОНмолодьспорту України http://www.mon.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: