open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 142 від 01.04.2002

м. Київ

Про затвердження податкового роз'яснення

(Витяг)

З метою забезпечення єдиного розуміння окремих положень
податкового законодавства, керуючись підпунктом 4.4.2 статті 4
Закону України від 21.12.2000 N 2181-III ( 2181-14 ) "Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами" та Порядком надання податкових
роз'яснень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
16.05.2001 N 494 ( 494-2001-п ), Н А К А З У Ю:

1. Затвердити податкове роз'яснення положень підпункту 17.1.8
пункту 17.1 статті 17 Закону України від 21.12.2000 N 2181-III
( 2181-14 ) "Про порядок погашення зобов'язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами" (додається).

Голова М.Я.Азаров

Затверджено

наказом Державної податкової

адміністрації України

від 1 квітня 2002 р. N 142

Податкове роз'яснення

положень підпункту 17.1.8 пункту 17.1 статті 17 Закону

України від 21.12.2000 N 2181-III ( 2181-14 ) "Про

порядок погашення зобов'язань платників податків перед

бюджетами та державними цільовими фондами"

Підпунктом 17.1.8 пункту 17.1 статті 17 Закону України від
21.12.2000 N 2181-III ( 2181-14 ) "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" (далі - Закон), яка набрала чинності з
01.04.2001, визначено, що у разі коли платник податків, активи
якого перебувають у податковій заставі, відчужив такі активи без
попередньої згоди податкового органу, якщо отримання такої згоди є
обов'язковим згідно з цим Законом, платник податків додатково
сплачує штраф у розмірі ста відсотків суми податкового боргу, щодо
якого виникло право податкової застави.

Згідно з вимогами пункту 8.6 статті 8 зазначеного Закону
( 2181-14 ), яка набрала чинності з 01.10.2001, платник податків,
активи якого перебувають у податковій заставі, зобов'язаний
письмово узгоджувати з податковим органом, зокрема, операції
продажу, інших видів відчуження нерухомого та рухомого майна,
майнових чи немайнових прав, а також ліквідації об'єктів
нерухомого або рухомого майна.

Таким чином, починаючи з 01.10.2001 року органи державної
податкової служби України наділені правом застосовувати штрафні
санкції до платників податків, які здійснили відчуження активів
після вказаної дати, що перебували у податковій заставі, без
попередньої згоди податкового органу, у розмірі ста відсотків суми
податкового боргу, щодо якого виникло право податкової застави.

Законом ( 2181-14 ) визначені відповідні терміни "податковий
борг" та "податкове зобов'язання".

Так, податковий борг - це податкове зобов'язання (з
урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), узгоджене платником
податків або встановлене судом (господарським судом), але не
сплачене у встановлений термін, а також пеня, нарахована на суму
такого податкового зобов'язання.

Податкове зобов'язання - зобов'язання платника податків
сплатити до бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму
коштів у порядку та у терміни, визначені цим Законом ( 2181-14 )
або іншими законами України. При цьому податкове зобов'язання,
самостійно визначене платником податків у податковій декларації,
вважається узгодженим від дня подання такої податкової декларації.

Вказаний термін "податковий борг" в повному обсязі відповідає
терміну "податкове зобов'язання", який використовувався в межах
дії Указу Президента України від 4 березня 1998 року N 167/98
( 167/98 ) "Про заходи щодо підвищення відповідальності за
розрахунки з бюджетами та державними цільовими фондами".

Тому у випадку якщо право податкової застави на активи
платника податків виникли виключно відповідно до вимог статті 8
Закону України від 21.12.2000 N 2181-III ( 2181-14 ), для
нарахування зазначених вище штрафних санкцій використовується сума
податкового боргу, що згідно зі статтею 6 цього Закону відображена
у першій податковій вимозі, яка направлена платнику податків у
зв'язку з непогашенням ним суми податкового боргу у встановлені
терміни.

Форма такої податкової вимоги затверджена наказом Державної
податкової адміністрації України від 03.07.2001 N 266 ( z0595-01 )
"Про затвердження Порядку направлення органами державної
податкової служби України податкових вимог платникам податків" (із
змінами і доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 16.07.2001 за N 595/5786.

У разі якщо право податкової застави виникло відповідно до
Указу Президента України від 4 березня 1998 року N 167/98
( 167/98 ) "Про заходи щодо підвищення відповідальності за
розрахунки з бюджетами та державними цільовими фондами", для
розрахунку вказаних вище штрафних санкцій використовується сума
податкової заборгованості, зазначена в податковому повідомленні.

Форма такого податкового повідомлення затверджена Порядком
щодо звернення стягнення на рухоме майно, що перебуває у
податковій заставі, для погашення податкової заборгованості
платника податків (крім фізичних осіб - суб'єктів підприємницької
діяльності) та реалізації такого майна, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 22 червня 1998 року N 941
( 941-98-п ) (із змінами і доповненнями).

Таким чином, з набранням чинності статтею 8 Закону України
від 21.12.2000 N 2181-III ( 2181-14 ) "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" органи державної податкової служби повинні
застосовувати до платників податків штрафні санкції у розмірі ста
відсотків суми податкового боргу за відчуження таких активів без
попередньої згоди податкового органу.

Кошти, що будуть надходити від застосування зазначених
штрафних санкцій, повинні перераховуватися до Державного бюджету
України за кодом бюджетної класифікації 16030100 "Штрафи та
санкції, сплачені за порушення податкового законодавства".

Звертаємо увагу на те, що до внесення відповідних змін та
доповнень до Інструкції про порядок застосування та стягнення сум
штрафних (фінансових) санкцій органами державної податкової
служби, затвердженої наказом Державної податкової адміністрації
України від 17.03.2001 N 110 ( z0268-01 ), зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 23.03.2001 за N 268/5459, та наказу
Державної податкової адміністрації України від 21.06.2001 N 253
( z0567-01 ) "Про затвердження Порядку направлення органами
державної податкової служби України податкових повідомлень
платникам податків", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 06.07.2001 за N 567/5758, у випадку застосування штрафних
санкцій відповідно до вимог підпункту 17.1.8 пункту 17.1 статті 17
Закону України від 21.12.2000 N 2181-III ( 2181-14 ) "Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами" платнику податків направляється
податкове повідомлення за формою, що додається (додаток 1).

Начальник Головного управління
стягнення податкової заборгованості І.М.Ріжок

Додаток 1

до податкового роз'яснення

положень підпункту 17.1.8

пункту 17.1 статті 17

Закону України

від 21 грудня 2000 р.

N 2181-III ( 2181-14 )

----------------------------------------------------------------
| Корінець податкового | Податкове повідомлення |
| повідомлення | |
| |від "__" ___________ 200_ р. N ___ |
|N ______________________ |__________________________________ |
|від "__" _______ 200_ р. | назва податкового органу та його |
|Виставлене: | адреса |
|________________________ |повідомляє керівника (гр.) |
|повна назва юридичної |__________________________________ |
| особи - платника | повна назва юридичної особи - |
|________________________ |__________________________________ |
| податку або прізвище, | платника податків або прізвище, |
| ініціали |__________________________________ |
|________________________ |ім'я, по батькові фізичної особи - |
| фізичної особи - |__________________________________ |
| платника податків | платника податків, |
|________________________ |__________________________________ |
| ідентифікаційний код | ідентифікаційний код (номер) |
| (номер), | платника податків, |
|________________________ |_________________________________, |
|адреса платника податків | адреса платника податків |
| | |
|Загальна сума штрафу, |що на підставі підпункту 17.1.8 |
|визначена в цьому |пункту 17.1 статті 17 Закону |
|податковому повідомленні |України від 21.12.2000 N 2181-III |
|на підставі підпункту |"Про порядок погашення зобов'язань |
|17.1.8 пункту 17.1 |платників податків перед бюджетами |
|статті 17 Закону України |та державними цільовими фондами" |
|від 21.12.2000 |за самостійне відчуження активів, |
|N 2181-III "Про |які перебувають у податковій |
|порядок погашення |заставі та потребують обов'язкової |
|зобов'язань платників |попередньої згоди податкового |
|податків перед бюджетами |органу на таке відчуження, згідно |
|та державними цільовими |з актом перевірки від ____________ |
|фондами", за самостійне |200_ р. N _______________________, |
|відчуження активів, які |__________________________________ |
|перебувають у податковій | назва юридичної особи - платника |
|заставі та потребують |__________________________________ |
|обов'язкової попередньої |податків або прізвище, ім'я, по |
|згоди податкового органу |батькові фізичної особи - платника |
|на таке відчуження, |__________________________________ |
|згідно з актом перевірки | податків |
|від _______ 200_ р. N __ |зобов'язан______ сплатити штраф в |
|складає: |розмірі 100 % податкового боргу, |
|___________________ грн. |щодо якого виникло право |
|Керівник (заступник |податкової застави, що складає |
|керівника) |__________________________________ |
|________________________ | вказати суму |
| назва органу державної |__________________________________ |
| податкової служби | грн. |
|________________________ |штрафної санкції прописом в |
|підпис прізвище, |десятиденний термін від дня |
| ініціали |отримання цього податкового |
|М.П. |повідомлення на бюджетний рахунок |
| |одержувача |
|Податкове повідомлення |__________________________________ |
|отримав: | номер рахунка |
|________________________ |_______________________________, в |
| посада | установі банку |
|________________________ | |
| прізвище, ініціали |назва одержувача ________________, |
|________________________ |МФО _______________. |
| підпис | |
|"__" ___________ 200_ р. |У разі несплати в установлений |
|у разі надіслання |термін штрафу, визначеного в цьому |
|податкового повідомлення |податковому повідомленні, така |
|листом з повідомленням |сума штрафу буде визнана |
|про вручення |податковим боргом. Податковим |
|проставляється дата |органом будуть ужиті заходи з |
|вручення, зазначена в |погашення податкового боргу в |
|повідомленні про |порядку, установленому |
|вручення, або дата |законодавством. |
|розміщення на дошці |Від першого робочого дня, |
|податкових оголошень |наступного за останнім днем |
|(повідомлень) |граничного терміну сплати штрафу, |
| |визначеного в цьому податковому |
| |повідомленні, розпочинається |
| |нарахування пені у розмірах, |
| |установлених законом. |
| |У разі незгоди щодо суми |
| |податкового зобов'язання, |
| |визначеної у цьому податковому |
| |повідомленні, ви маєте право |
| |звернутися до податкового органу |
| |із заявою (скаргою) про перегляд |
| |прийнятого рішення у порядку, |
| |встановленому законодавством. |
| |Зазначена заява (скарга) має бути |
| |подана до податкового органу в |
| |письмовій формі протягом десяти |
| |календарних днів, наступних за |
| |днем отримання даного податкового |
| |повідомлення. |
| |Виконавець (тел.) |
| |__________________________________ |
| |Керівник (заступник керівника) |
| |__________________________________ |
| | назва органу державної |
| | податкової служби |
| |__________ ______________________ |
| | підпис прізвище, ініціали |
| | |
| |М.П. |
----------------------------------------------------------------

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу