open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків та удосконалення деяких положень

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 22, ст.778)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:

1. У пункті 14.1 статті 14:

1) підпункт "б" підпункту 14.1.11 викласти в такій редакції:

"б) прострочена заборгованість фізичної або юридичної особи, що не погашена внаслідок недостатності майна зазначеної особи, за умови, що дії кредитора, спрямовані на примусове стягнення майна боржника, не призвели до повного погашення заборгованості";

2) у підпункті 14.1.82 та першому абзаці підпункту 14.1.97 слова "основних фондів" замінити словами "основних засобів";

3) у підпункті 14.1.891 слова "в Законі України "Про сільськогосподарську кооперацію" замінити словами "в Законі України "Про кооперацію";

4) у підпункті "з" підпункту 14.1.159 слово "неповнолітні" замінити словами "малолітні/неповнолітні";

5) пункт 14.1.172 після слів "нормативно-правового акта з питань адміністрування" доповнити словами "нарахування та сплати";

6) підпункт 14.1.213 доповнити абзацом такого змісту:

"У разі якщо у розділі III цього Кодексу використовується термін "резидент" у відповідних відмінках, під цим терміном розуміються особи, визначені пунктом 133.1 статті 133 цього Кодексу".

2. У підпункті 17.1.7 пункту 17.1 статті 17 слово "роз’яснення" замінити словами "податкові консультації".

3. Підпункт 191.1.31 викласти в такій редакції:

"191.1.31. узагальнюють практику застосування законодавства з питань оподаткування, законодавства з питань сплати єдиного внеску, розробляють проекти нормативно-правових актів".

4. У пункті 32.2 статті 32 слова "податкового кредиту" виключити.

5. У підпункті 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 слово "відсотків" замінити словами "відсоткових пунктів".

6. В абзаці другому пункту 44.7 статті 44 слова "визначені в акті перевірки як відсутні" замінити словами "які підтверджують показники, відображені таким платником податків у податковій звітності".

7. В абзаці третьому пункту 46.2 статті 46 слово "зазначає" замінити словами "має право зазначати".

8. В абзаці п’ятому пункту 48.4 статті 48 слова "та номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість" виключити.

9. Абзац шостий пункту 50.1 статті 50 після слів "за такий самий звітний період" доповнити словами "або подає у наступних податкових періодах уточнюючу декларацію внаслідок виконання вимог пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу".

10. В абзаці першому пункту 56.18 статті 56 слова "про нарахування грошового зобов’язання" виключити.

11. В абзаці першому пункту 57.3 статті 57 слова та цифри "у підпунктах 54.3.1-54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу" замінити словами та цифрами "у підпунктах 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4-54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу".

12. У статті 63:

1) у пункті 63.3:

абзац другий після слова "обліку" доповнити словом "великого";

в абзаці четвертому слова "за місцезнаходженням таких об’єктів у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "за основним місцем обліку згідно з порядком обліку платників податків";

2) доповнити пунктом 63.13 такого змісту:

"63.13. З метою постійного забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб інформацією центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, оприлюднює на єдиному державному реєстраційному веб-порталі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та власному офіційному веб-сайті дані про взяття на облік як платників податків юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та самозайнятих осіб не пізніше наступного робочого дня після взяття на облік.

Доступ до зазначених веб-порталу та веб-сайту є безоплатним та вільним.

Зазначені дані містять такі відомості про платника податків:

податковий номер (для юридичної особи та її відокремленого підрозділу);

найменування для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові для фізичної особи;

місцезнаходження;

дата та номер запису про взяття на облік;

найменування та ідентифікаційний код контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків;

відомості про надіслання відповідним контролюючим органом державному реєстратору повідомлень у зв’язку з припиненням юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, що передбачені законодавством".

13. В абзаці третьому пункту 64.7 слово "податкове" виключити.

14. У статті 66:

1) перше речення абзацу третього пункту 66.3 після слів "У такому разі платник податків" доповнити словами та цифрами "визначений у пункті 64.2 статті 64 цього Кодексу", а слова "у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "згідно з порядком обліку платників податків";

2) пункт 66.5 після слів "згідно з цією главою" доповнити словами "крім змін, які вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, та змін, про які платник податків повідомив за основним місцем обліку".

15. Абзаци другий і третій підпунктів 67.1.1 та 67.1.2 пункту 67.1 статті 67 виключити.

16. У пункті 68.1 статті 68 слова "не пізніше наступного робочого дня з дати" замінити словами "у день".

17. У статті 69:

1) в абзаці першому пункту 69.2 слова "протягом трьох робочих днів" замінити словами "не пізніше наступного робочого дня";

2) у пункті 69.3 слова "протягом трьох робочих днів" замінити словами "не пізніше наступного робочого дня" та доповнити словами "у порядку, визначеному цим Кодексом".

18. Пункт 70.1 статті 70 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Фізична особа, яка є резидентом іноземної країни, тобто не проживає в Україні, може бути взята на облік за місцем реєстрації свого перебування (проживання) на території України".

19. У пункті 78.1 статті 78:

1) підпункт 78.1.1 слова "запит контролюючого органу протягом 10 робочих днів" замінити словами "запит контролюючого органу, в якому зазначаються можливі порушення цим платником податків податкового, валютного та іншого законодавства протягом 10 робочих днів";

2) у підпункті 78.1.4 слова "запит контролюючого органу протягом десяти робочих днів" замінити словами "запит контролюючого органу, в якому зазначено виявлену недостовірність даних та відповідну декларацію протягом 10 робочих днів";

3) підпункт 78.1.7 пункту 78.1 після слів "фізичної особи - підприємця" доповнити словами "закриття постійного представництва чи відокремленого підрозділу юридичної особи, в тому числі іноземної компанії, організації";

4) у підпункті 78.1.9 слова "запит контролюючого органу протягом десяти робочих днів" замінити словами "запит контролюючого органу, в якому зазначаються інформація зі скарги або про порушення правил заповнення податкової накладної".

20. Пункт 81.3 статті 81 доповнити абзацом третім такого змісту:

"При проведенні перевірок посадові (службові) особи контролюючого органу не мають права вимагати у платника податків отримувати витяг із відповідного реєстру про взяття такого платника податків на облік відповідно до вимог цього Кодексу".

21. У статті 85:

1) пункт 85.4 доповнити реченням такого змісту:

"Такі копії повинні бути засвідчені підписом платника податків або його посадової особи та скріплені печаткою (за наявності)";

2) у пункті 85.5 слова "первинних фінансово-господарських" замінити словами "первинних, фінансово-господарських".

22. У підпункті 94.19.9 пункту 94.19 статті 94 слова "основних фондів" замінити словами "основних засобів".

23. У статті 97:

1) у пункті 97.1 слова "зупинення державної реєстрації фізичної особи - підприємця" замінити словами "державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи чи реєстрація у відповідному уповноваженому органі припинення незалежної професійної діяльності фізичної особи (якщо така реєстрація була умовою ведення незалежної професійної діяльності)";

2) у пункті 97.3:

в абзаці першому слова "або скасування державної реєстрації фізичної особи - підприємця" виключити;

після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи чи реєстрації у відповідному уповноваженому органі припинення незалежної професійної діяльності фізичної особи (якщо така реєстрація була умовою ведення незалежної професійної діяльності), погашення грошових зобов’язань та/або податкового боргу здійснюється за рахунок майна зазначеної особи".

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

друге речення абзацу третього виключити;

3) підпункт 97.4.3 пункту 97.4 після слів "фізичної особи - підприємця" доповнити словами "або фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність".

24. У статті 99:

1) назву викласти в такій редакції:

"Стаття 99. Порядок виконання грошових зобов’язань та/або погашення податкового боргу фізичної особи (у тому числі фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність) у разі її смерті або визнання безвісно відсутньою чи недієздатною, а також малолітньої/неповнолітньої особи";

2) в абзаці першому пункту 99.1 слова "Грошові зобов’язання фізичної особи" замінити словами "Виконання грошових зобов’язань та/або погашення податкового боргу фізичної особи (у тому числі фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність)", а слово "виконуються" - словом "здійснюється";

3) у пункті 99.3:

в абзаці першому слова "Грошові зобов’язання фізичної особи" замінити словами "Виконання грошових зобов’язань та/або погашення податкового боргу фізичної особи (у тому числі фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність)", а слово "виконуються" - словом "здійснюється";

абзац другий після слів "визнання її недієздатною" доповнити словами "та/або погашає податковий борг";

4) у пункті 99.4:

в абзаці першому слова "Грошові зобов’язання фізичної особи" замінити словами "Виконання грошових зобов’язань та/або погашення податкового боргу фізичної особи (у тому числі фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність)", а слово "виконуються" - словом "здійснюється";

абзац другий після слів "визнання її безвісно відсутньою" доповнити словами "та/або погашає податковий борг";

5) пункт 99.7 після слів "виконання грошових зобов’язань" доповнити словами "та/або погашення податкового боргу";

6) у тексті статті слово "неповнолітньої" в усіх відмінках і числах замінити словами "малолітньої/неповнолітньої" у відповідному відмінку і числі.

25. У пункті 119.2 статті 119:

1) абзац перший доповнити словами "якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку";

2) доповнити абзацом п’ятим такого змісту:

"Передбачені цим пунктом штрафи не застосовуються у випадках, коли недостовірні відомості або помилки у податковій звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку виникли у зв’язку з виконанням податковим агентом вимог пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу та були виправлені відповідно до вимог статті 50 цього Кодексу".

26. В абзаці першому пункту 120.2 статті 120 слова і цифри "абзацом другим пункту 50.1 статті 50 цього Кодексу" замінити словами і цифрами "абзацами третім - п’ятим пункту 50.1 статті 50 цього Кодексу".

27. У пункті 121.1 статті 121 слова "первинних документів облікових" замінити словами "первинних документів, облікових".

28. Пункт 127.1 статті 127 доповнити абзацом восьмим такого змісту:

"Передбачені цим пунктом штрафи не застосовуються, коли ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податку на доходи фізичних осіб самостійно виявляється податковим агентом при проведенні перерахунку цього податку, передбаченого пунктом 169.4 статті 169 цього Кодексу, та виправляється в наступних податкових періодах протягом податкового (звітного) року згідно з нормами цього Кодексу".

29. Підпункт 135.5.3 пункту 135.5 статті 135 викласти в такій редакції:

"135.5.3. суми неустойки (штрафу та/або пені), фактично отримані за рішенням сторін договору або відповідних державних органів, суду".

30. У підпункті 139.1.4 пункту 139.1 статті 139 слово і цифри "підпункту 135.5.6" замінити словом і цифрами "підпункту 135.5.5".

31. Останній абзац підпункту 145.1.1 пункту 145.1 статті 145 викласти в такій редакції:

"Якщо відповідно до правовстановлюючого документа строк дії права користування нематеріального активу не встановлено, такий строк корисного використання визначається платником податку самостійно, але не може становити менше двох та більше 10 років безперервної експлуатації".

32. У другому реченні пункту 152.9 статті 152 слова "у разі сплати щомісячних авансових внесків, у порядку, визначеному пунктом 57.1 статті 57 цього Кодексу" замінити словами "для платників податків, визначених у пункті 57.1 статті 57 цього Кодексу".

33. Підпункт 153.4.3 пункту 153.4 статті 153 доповнити абзацом другим такого змісту:

"У разі розміщення платником податку боргових цінних паперів вище/нижче номінальної вартості, прибуток/збиток від їх розміщення відноситься до складу його доходів/витрат у податковий період, протягом якого відбулося погашення/викуп таких цінних паперів".

34. В абзаці четвертому пункту 158.2 статті 158 слова "облік прибутку/збитку, отриманого від здійснення зазначених заходів та реалізації проектів, у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України" замінити словами "облік прибутку, отриманого від здійснення зазначених заходів та реалізації проектів, у порядку, передбаченому пунктом 152.11 статті 152 цього Кодексу".

35. Підпункт 170.11.1 пункту 170.11 статті 170 доповнити реченням такого змісту: "У випадку, якщо особа має право постійного проживання на території іноземної країни, вона вважається такою, що не проживає в Україні".

36. У статті 179:

1) в абзаці третьому пункту 179.4 слово "неповнолітніми" замінити словами "малолітніми/неповнолітніми";

2) в абзаці другому пункту 179.6 слово "неповнолітньою" замінити словами "малолітньою/неповнолітньою".

37. У статті 183:

1) у пункті 183.8 слова "не здійснює постачання товарів/послуг або" виключити;

2) у пункті 183.9 слова "видати заявнику або відправити поштою (з повідомленням про вручення) свідоцтво" замінити словами "внести до реєстру платників податку запис", а слова "не пізніше наступного робочого дня після" - словом "з";

3) пункти 183.11 і 183.13 викласти в такій редакції:

"183.11. За запитом платника податку контролюючий орган надає безоплатно та безумовно протягом двох робочих днів, що настають за днем отримання такого запиту, витяг з реєстру платників податку. Витяг діє до внесення змін до реєстру.

Форма запиту про отримання витягу та витягу з реєстру платників податку затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику";

"183.13. З метою постійного забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб інформацією центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, щоденно оприлюднює на єдиному державному реєстраційному веб-порталі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та власному офіційному веб-сайті:

183.13.1. дані з реєстру платників податку із зазначенням найменування або прізвища, імені та по батькові платника податку, дати податкової реєстрації, індивідуального податкового номера та терміну дії реєстрації платника податку;

183.13.2. інформацію про осіб, реєстрацію яких як платників податку анульовано, із зазначенням індивідуальних податкових номерів, дати анулювання, причин та підстав для анулювання реєстрації.

За запитом у електронній формі платників податку, які подають податкові декларації засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, контролюючі органи надають безоплатно протягом 5 робочих днів від дати надходження такого запиту інформацію, що оприлюднюється відповідно до цього пункту.

Форми запиту про отримання інформації та довідки із реєстру та порядок їх формування встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику";

4) у пункті 183.14 слова "свідоцтва про реєстрацію" виключити;

5) абзаци другий і третій пункту 183.15 викласти в такій редакції:

"У разі зміни даних про платника податку, які стосуються податкового номера та/або найменування (прізвища, імені та по батькові), та/або місцезнаходження (місця проживання) платника податку, а також встановлення розбіжностей чи помилок у записах реєстру платників податку платник податку подає відповідно до пункту 183.7 цієї статті заяву протягом 10 робочих днів, що настають за днем, коли змінилися дані про платника податку або виникли інші підстави для перереєстрації.

Перереєстрація платника податку здійснюється з дотриманням правил та у строки, визначені цією статтею для реєстрації платників податку, шляхом внесення відповідного запису до реєстру платників податку";

6) у пункті 183.16 слова "дані у свідоцтві про реєстрацію платника податку, зазначене свідоцтво видається тільки на такий строк" замінити словами "дані реєстрації платника податку, реєстрація платником податку діє до закінчення такого строку".

38. У статті 184:

1) підпункт "з" пункту 184.1 викласти в такій редакції:

"з) припинено дію договору про спільну діяльність, договору управління майном, угоди про розподіл продукції (для платників податку, зазначених у підпунктах 4, 5 і 8 пункту 180.1 статті 180 цього Кодексу) або закінчився строк, на який утворено особу, зареєстровану як платник податку";

2) у пункті 184.2:

в абзаці третьому слова "якщо у свідоцтві про реєстрацію платника податку не було визначено граничний строк дії" виключити;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

"припинення дії договору про спільну діяльність, договору управління майном, угоди про розподіл продукції або закінчення строку, на який утворено особу, зареєстровану як платник податку";

доповнити абзацом такого змісту:

"При цьому датою анулювання реєстрації платника податку визначається дата, що настала раніше".

39. У пункті 187.11 статті 187 слова "експортуються чи імпортуються" замінити словами "вивозяться за межі митної території України чи ввозяться на митну територію України".

40. У пункті 188.1 статті 188:

1) в абзаці першому слова "крім податку на додану вартість та акцизного податку" замінити словами "крім збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку, податку на додану вартість та акцизного податку", а слова "а також збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку)" виключити;

2) абзац другий доповнити реченням такого змісту: "До складу договірної (контрактної) вартості не включаються суми неустойки (штрафів та/або пені), три проценти річних та інфляційні, що отримані платником податку внаслідок невиконання або неналежного виконання договірних зобов’язань".

41. У пункті 198.5 статті 198:

1) у підпункті "а" слова "в операціях, що не є об’єктом оподаткування" замінити словами "в операціях, що не є об’єктом оподаткування відповідно до статті 196 цього Кодексу";

2) у підпункті "б" слова "в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до" замінити словами "в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до статті 197, підрозділу 2 розділу XX".

42. Третє речення пункту 200.6 статті 200 викласти у такій редакції: "Платник податку зберігає право на отримання бюджетного відшкодування коштами у майбутніх звітних (податкових) періодах".

43. У статті 201:

1) підпункт "ї" пункту 201.1 виключити;

2) абзац одинадцятий пункту 201.10 після першого речення доповнити реченням такого змісту: "Таке право зберігається за ним протягом 60 календарних днів, що настають за граничним терміном подання податкової декларації за звітний (податковий) період, у якому не надано податкову накладну або порушено порядок її заповнення та/або порядок реєстрації в Єдиному реєстрі".

44. У статті 209:

1) пункти 209.10 і 209.12 викласти в такій редакції:

"209.10. Сільськогосподарське підприємство реєструється як суб’єкт спеціального режиму оподаткування з дотриманням правил та у строки, що визначені статтею 183 цього Кодексу для реєстрації платників податку на додану вартість.

У реєстрі суб’єктів спеціального режиму оподаткування, крім відомостей, передбачених для реєстрації платників податку на додану вартість на загальних підставах, повинен міститися перелік видів діяльності такого сільськогосподарського підприємства, на які поширюється дія спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, та дата внесення запису про такі види діяльності.

При оприлюдненні даних з реєстру платників податку на додану вартість згідно з пунктом 183.13 статті 183 цього Кодексу додатково оприлюднюються дані з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування про дату реєстрації суб’єктом спеціального режиму оподаткування, перелік видів діяльності сільськогосподарського підприємства із зазначенням дати внесення запису про такі види діяльності, дату виключення з такого реєстру, а також дату, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником зазначеного податку на загальних підставах";

"209.12. Сільськогосподарське підприємство виключається з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування у разі, коли:

а) підприємство подає заяву про зняття його з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування та/або про його реєстрацію як платника зазначеного податку на загальних підставах;

б) підприємство підлягає реєстрації як платник податку на загальних підставах;

в) щодо підприємства прийняте рішення про припинення шляхом ліквідації або реорганізації.

За наявності підстав, визначених у підпунктах "а", "б" цього пункту, сільськогосподарське підприємство знімається з реєстрації як суб’єкт спеціального режиму оподаткування з одночасною реєстрацією як платник податку на загальних підставах.

За наявності підстав, визначених у пункті 184.1 статті 184 цього Кодексу (за винятком підстави, визначеної у підпункті "є" пункту 184.1 статті 184 цього Кодексу), проводиться анулювання реєстрації сільськогосподарського підприємства як платника податку на загальних підставах та суб’єкта спеціального режиму оподаткування з дотриманням правил та у строки, що визначені статтею 184 цього Кодексу".

45. В абзаці третьому підпункту 212.1.9 пункту 212.1 статті 212 слова "відчуження акцій ощадних (депозитних) сертифікатів" замінити словами "відчуження акцій, ощадних (депозитних) сертифікатів".

46. В абзаці другому пункту 250.5 статті 250 цифри "240.6.1" замінити цифрами "240.21.1".

47. У статті 293:

1) у підпункті 2 пункту 293.4 слова "свідоцтві платника єдиного податку" замінити словами "у реєстрі платників єдиного податку";

2) підпункт "в" підпункту 4 пункту 293.8 після слів "переходу на спрощену систему оподаткування" доповнити словами "або зміни групи платників єдиного податку".

48. У статті 294:

1) у пункті 294.3 слова "таким особам виписано свідоцтво платника єдиного податку" замінити словами "особу зареєстровано платником єдиного податку";

2) в абзаці першому пункту 294.4 слова "виписано свідоцтво платника єдиного податку" замінити словами "особу зареєстровано платником єдиного податку".

49. У підпункті 296.5.5 пункту 296.5 статті 296 слова "свідоцтві платників єдиного податку" замінити словами "у реєстрі платників єдиного податку".

50. У статті 298:

1) у пункті 298.1:

у підпункті 298.1.2:

в абзаці першому слова "виписано свідоцтво платника єдиного податку" замінити словами "відбулася державна реєстрація";

друге речення підпункту 298.1.5 викласти в такій редакції: "При цьому у платника єдиного податку третьої - шостої груп, який є платником податку на додану вартість, анулюється реєстрація платника податку на додану вартість у порядку, встановленому цим Кодексом, у разі обрання ним першої або другої групи чи ставки єдиного податку, встановленої для третьої - шостої груп, яка включає податок на додану вартість до складу єдиного податку";

2) у пункті 298.2:

у підпункті 298.2.2 слова "(за умови відсутності непогашених податкових зобов’язань чи податкового боргу з єдиного податку та/або інших податків і зборів, які платники єдиного податку сплачують відповідно до цієї глави)" виключити;

у підпункті 298.2.3:

у підпункті 7 слова "не зазначених у свідоцтві платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця" замінити словами "не зазначених у реєстрі платників єдиного податку";

підпункт 8 викласти в такій редакції:

"8) у разі наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів - в останній день другого із двох послідовних кварталів";

3) у підпункті 1 пункту 298.3 слова "(ідентифікаційний номер)" виключити.

51. Статтю 299 викласти у такій редакції:

"Стаття 299. Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників єдиного податку

299.1. Реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку.

299.2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, веде реєстр платників єдиного податку, в якому міститься інформація про осіб, зареєстрованих платниками єдиного податку.

299.3. У разі відсутності визначених цим Кодексом підстав для відмови у реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку контролюючий орган зобов’язаний протягом двох робочих днів від дати надходження заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування зареєструвати таку особу платником єдиного податку.

299.4. У випадках, передбачених підпунктом 298.1.2 пункту 298.1 статті 298 цього Кодексу, контролюючий орган, у разі відсутності визначених цим Кодексом підстав для відмови, здійснює реєстрацію суб’єкта господарювання як платника єдиного податку з дати, визначеної відповідно до зазначеного підпункту, протягом двох робочих днів з дати отримання контролюючим органом заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування або отримання цим органом від державного реєстратора електронної копії заяви, виготовленої шляхом сканування, одночасно з відомостями з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, якщо така заява додана до реєстраційної картки.

299.5. У разі відмови у реєстрації платника єдиного податку контролюючий орган зобов’язаний надати протягом двох робочих днів з дня подання суб’єктом господарювання відповідної заяви письмову вмотивовану відмову, яка може бути оскаржена суб’єктом господарювання у встановленому порядку.

299.6. Підставами для прийняття контролюючим органом рішення про відмову у реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку є виключно:

1) невідповідність такого суб’єкта вимогам, встановленим статтею 291 цього Кодексу;

2) наявність у суб’єкта господарювання, який утворюється у результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, непогашених податкових зобов’язань чи податкового боргу, що виникли до такої реорганізації;

3) недотримання таким суб’єктом вимог, встановлених підпунктом 298.1.4 пункту 298.1 статті 298 цього Кодексу.

299.7. До реєстру платників єдиного податку вносяться такі відомості про платника єдиного податку:

1) найменування суб’єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відповідну відмітку у паспорті);

2) податкова адреса суб’єкта господарювання;

3) місце провадження господарської діяльності;

4) обрані фізичною особою - підприємцем першої та другої груп види господарської діяльності;

5) ставка єдиного податку та група платника податку;

6) дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;

7) дата реєстрації;

8) види господарської діяльності першої та другої груп;

9) дата анулювання реєстрації.

299.8. У разі зміни відомостей, передбачених підпунктами 1-5 пункту 299.7 цієї статті, вносяться зміни до реєстру платників єдиного податку в день подання платником відповідної заяви.

299.9. За бажанням зареєстрований платник єдиного податку може безоплатно та безумовно отримати витяг з реєстру платників єдиного податку. Строк надання витягу не повинен перевищувати одного робочого дня з дня надходження запиту. Витяг діє до внесення змін до реєстру.

Форма запиту про отримання витягу та витягу з реєстру платників єдиного податку затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

299.10. Реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу у разі:

1) подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, - в останній день календарного кварталу, в якому подано таку заяву;

2) припинення юридичної особи (крім перетворення) або припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем відповідно до закону - в день отримання відповідним контролюючим органом від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення;

3) у випадках, визначених підпунктом 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 цього Кодексу.

299.11. У разі виявлення відповідним контролюючим органом під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку вимог, встановлених цією главою, анулювання реєстрації платника єдиного податку проводиться за рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення. У такому випадку суб’єкт господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення контролюючим органом.

299.12. Погашення податкового боргу після анулювання реєстрації платника єдиного податку здійснюється у порядку, встановленому главою 9 розділу II цього Кодексу.

299.13. З метою постійного забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб інформацією центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, щоденно оприлюднює для безоплатного та вільного доступу на єдиному державному реєстраційному веб-порталі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та власному офіційному веб-сайті такі дані з реєстру платників єдиного податку:

податковий номер (для юридичної особи);

найменування для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові для фізичної особи;

дату (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;

ставку єдиного податку;

групу платника податку;

види господарської діяльності першої та другої груп;

дату виключення з реєстру платників єдиного податку".

52. В абзаці четвертому пункту 349.1 статті 349 слова "головні відділи" замінити словами "управління, головні відділи".

53. У розділі XX "Перехідні положення":

1) підрозділ 2 доповнити пунктом 251 такого змісту:

"251. Відновити з 1 грудня 2013 року до 1 січня 2015 року дію пункту 25 цього підрозділу";

2) у підрозділі 4:

пункт 4 виключити;

абзац другий пункту 31 викласти в такій редакції:

"При визначенні прибутків/збитків у порядку, визначеному пунктами 153.8 і 153.9 статті 153 цього Кодексу, витрати, понесені (нараховані) платниками податків при придбанні цінних паперів, деривативів, корпоративних прав, випущених в іншій, ніж цінні папери, формі до 1 січня 2013 року, враховуються при їх подальшому відчуженні в повному обсязі на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення витрат";

3) підрозділ 5 доповнити пунктом 41 такого змісту:

"41. Відновити з 1 грудня 2013 року до 1 січня 2015 року дію пункту 4 цього підрозділу";

4) у підрозділі 10:

у пункті 14:

цифри "2014" замінити цифрами "2016";

доповнити пунктом 22 такого змісту:

"22. Єдиний державний реєстраційний веб-портал юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців створюється відповідно до закону. До створення цього веб-порталу інформація з реєстрів про взяття суб’єктів господарювання на облік як платників податків і зборів, їх реєстрацію як платників податку на додану вартість (у тому числі як суб’єктів спеціального режиму оподаткування) та єдиного податку оприлюднюються на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, згідно з вимогами, встановленими цим Кодексом".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року, крім пункту 5 (щодо змін до статті 39), підпунктів 1 та 3 пункту 53 (щодо змін до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України) розділу I цього Закону, які набирають чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Пункт 5 розділу I Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо реєстрації осіб як платників податків" від 5 вересня 2013 року № 443-VII виключити.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
24 жовтня 2013 року
№ 657-VII


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: