open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
01.06.2004 N 1046

( Дію Наказу скасовано на підставі Наказу Фонду

державного майна

N 551 ( v0551224-05 ) від 21.03.2005 )

Про внесення змін та доповнень до Типової програми

підвищення кваліфікації фахівців з управління

корпоративними правами держави, затвердженої

наказом ФДМУ від 11.11.2003 N 2007

З метою підвищення кваліфікації фахівців з управління
корпоративними правами держави з урахуванням вимог постанови
Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 N 155 ( 155-2004-п )
"Про затвердження Основних концептуальних підходів до підвищення
ефективності управління корпоративними правами держави" та
впорядкування організації та проведення навчальних семінарів з
підвищення кваліфікації зазначених фахівців Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни та доповнення до Типової програми підвищення
кваліфікації фахівців з управління корпоративними правами держави,
затвердженої наказом Фонду державного майна України від 11.11.2003
N 2007 ( v2007224-03 ), виклавши її в редакції, що додається.
2. Департаменту стратегії управління та обліку корпоративних
прав держави (А.Сачівко) забезпечити подання цього наказу на
публікацію у виданнях Фонду державного майна України у п'ятиденний
термін з дня його затвердження.
3. Управлінню офіційних друкованих видань
Адміністративно-господарського департаменту (Н.Путівська)
забезпечити опублікування цього наказу у "Державному
інформаційному бюлетені про приватизацію" та додатку-газеті
"Відомості приватизації".
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Фонду Є.Григоренка.
Голова Фонду М.Чечетов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду державного майна

України

01.06.2004 N 1046

ТИПОВА ПРОГРАМА

підвищення кваліфікації фахівців з управління

корпоративними правами держави

Тема 1. Розвиток правового регулювання корпоративного

управління (4 години)
Система актів законодавства, які регулюють відносини
корпоративного управління в Україні. Сучасний стан законодавства про господарські товариства. Цивільний кодекс України ( 435-15 ) (ЦКУ) та зміни в системі
корпоративного управління в акціонерних товариствах (АТ).
Особливості корпоративних відносин в відкритих та закритих АТ. Господарський кодекс України ( 436-15 ) (ГКУ) та його вплив
на фінансово-господарську діяльність АТ. Регулювання відносин власності нормами ЦКУ ( 435-15 ) та ГКУ
( 436-15 ). Відображення норм ЦКУ та ГКУ в статутах та внутрішніх
положеннях АТ. Розвиток законодавства з питань приватизації та управління
об'єктами державної власності. Стратегія держави у сфері управління корпоративними правами
держави. Зміст основних положень корпоративного управління.
Корпоративно-дивідендна політика держави.
Тема 2. Загальні засади управління

корпоративними правами держави (2 години)
Основні моделі управління корпоративними правами. Визначення корпоративних прав держави та джерела їх
походження. Оцінка корпоративних прав держави. Нормативне врегулювання порядку управління корпоративними
правами держави. Органи та особи, уповноважені управляти корпоративними
правами держави: порядок визначення, передачі та здійснення
повноважень, підготовки та надання звітності.
Тема 3. Організаційно-правові аспекти та вирішення
конфліктних питань при проведенні щорічних та позачергових

зборів акціонерів (3 години)
Порядок скликання загальних зборів акціонерів. Інформація про
збори (оприлюднення, порядок денний, інформація до порядку
денного, зміни в інформації про збори). Права акціонерів в процесі
скликання загальних зборів, їх реалізація, захист, розв'язання
конфліктів. Доручення при проведенні загальних зборів. Реєстрація
акціонерів при участі у загальних зборах. Типові конфлікти та
порушення прав акціонерів при допущенні до участі в загальних
зборах. Порядок проведення зборів та голосування акціонерів при
участі у загальних зборах. Захист прав акціонерів під час
проведення зборів. Взаємовідносини Спостережної ради та реєстратора. Рішення щодо встановлення статутних обмежень обігу акцій.
Типові конфлікти. Прийняття рішення та права акціонерів при збільшенні
статутного фонду та додаткових випусках акцій. Порядок здійснення
додаткового випуску цінних паперів АТ. Дивідендна політика АТ. Можливості збільшення статутного
фонду шляхом реінвестування дивідендів. Рішення про викуп товариством власних акцій, наслідки та
подальші операції з ними. Оскарження рішень загальних зборів.
Тема 4. Установчі та внутрішні нормативні документи

акціонерних товариств (2 години)
Установчий договір та статут акціонерного товариства. Зміст
та форма установчих документів, їх затвердження та реєстрація.
Підстави для визнання установчих документів недійсними. Внутрішні нормативні документи акціонерних товариств.
Положення про спостережну раду, положення про правління, положення
про ревізійну комісію, положення про регламент загальних зборів
акціонерів та інші. Розробка, зміст та затвердження зазначених
документів.
Тема 5. Майнові відносини в акціонерному товаристві

(4 години)
Створення акціонерних товариств. Установчі та нормативні
документи акціонерних товариств. Статутний капітал акціонерного товариства: визначення,
структура та функції. Порядок формування, збільшення та зменшення статутного
капіталу акціонерного товариства. Джерела формування та правовий статус майна акціонерного
товариства. Обмеження щодо розпорядження майном товариства,
створеного у процесі приватизації та корпоратизації. Доходи та прибуток акціонерного товариства: поняття, джерела
формування та порядок розподілу. Формування резервного та інших
фондів акціонерних товариств. Дивідендна політика акціонерного товариства. Особливості
нарахування і виплати дивідендів на корпоративні права держави.
Оподаткування дивідендів. Реінвестування дивідендів. Основні
положення Концепції корпоративно-дивідендної політики держави,
затвердженої наказом Фонду державного майна України від 04.05.2001
N 781 ( v0781224-01 ) (в редакції наказу ФДМУ від 16.07.2002
N 1262 ( v1262224-02 ).
Тема 6. Корпоративні цінні папери

(4 години)
Цінні папери акціонерного товариства. Функціонування та обіг
цінних паперів на внутрішньому та зовнішньому ринках. Порядок та умови випуску акцій. Державна реєстрація випуску
акцій. Право власності на акті. Види обліку прав власності на
акції. Перехід права власності на документарні та бездокументарні
цінні папери. Роль та функції реєстратора власників іменних цінних
паперів, зберігача цінних паперів, депозитарія в процесі обігу
цінних паперів. Поняття та функції номінального утримувача цінних
паперів. Обертання акцій на первинному та вторинному ринках. Біржовий
та позабіржовий ринок. Поняття лістингу та делістингу цінних,
паперів. Види послуг, які надаються акціонерному товариству
торговцем цінними паперами. Андерайтинг. Обмеження щодо обертання
акцій закритих акціонерних товариств. Порядок придбання,
реалізації та анулювання акціонерним товариством власних акцій. Державне регулювання ринку цінних паперів в Україні. Залучення інвестицій та позикового капіталу акціонерного
товариства шляхом випуску цінних паперів. Поняття та види облігацій. Порядок випуску, реєстрація
випуску та інформації про випуск облігацій акціонерного
товариства. Виплата доходів та погашення облігацій АТ.
Тема 7. Права та обов'язки акціонерів.

Захист прав акціонерів (2 години)
Підстави, порядок набуття та позбавлення прав акціонера.
Документи, що посвідчують права акціонера. Права та обов'язки акціонерів. Порядок реалізації
встановлених та охоронюваних законом прав та обов'язків
акціонерів. Поняття меншості в акціонерному товаристві та правові
механізми їх захисту. Найбільш поширені в Україні порушення прав акціонерів. Захист
прав акціонерів: судовий та позасудовий порядок. Обов'язки акціонерів: щодо виконання вимог статуту та рішень
загальних зборів акціонерів; щодо оплати власних акцій; щодо
зберігання конфіденційної інформації. Взаємовідносини Спостережної ради та реєстратора.
Тема 8. Реорганізація акціонерних товариств

(3 години)
Загальні питання реорганізації господарських товариств.
Основні проблеми, які вирішуються шляхом реорганізації.
Перетворення акціонерних товариств (ЗАТ в ВАТ, ВАТ в ЗАТ, АТ в
ТОВ): проблеми, що виникають, і шляхи їх вирішення. Порядок
отримання документально оформленої згоди кредиторів при
реорганізації. Реорганізація шляхом виділення та поділу. Етапи виділення
(поділу). Склад документів при виділенні (поділу). Процедура та
особливості складання розподільного балансу при виділенні
(поділу). Практика виконання умов законодавства за оцінкою
вартості активів в процесі виділення (поділу). Практика вирішення
спорів, пов'язаних з термінами та умовами переходу майнових прав
та обов'язків при виділенні (поділу). Реоганізація шляхом злиття та приєднання. Етапи злиття
(приєднання). Склад документів при злитті (приєднанні). Суттєві
умови та особливості складання договору про злиття (приєднання).
Особливості приєднання підприємства у разі неможливості
задоволення претензій кредиторів. Вимоги антимонопольного
законодавства до здійснення злиття (приєднання). Практика
вирішення суперечок, які пов'язані із термінами та умовами
переходу майнових прав та обов'язків при злитті (приєднанні). Особливості проведення емісій цінних паперів при
реорганізації підприємств. Процедурні особливості реєстрації
випусків цінних паперів в ДКЦПФР. Вимоги до складання та змісту
документів, що надаються до ДКЦПФР. Реєстрація випусків акцій при
реорганізації. Анулювання випусків акцій при реорганізації.
Тема 9. Забезпечення прозорості та контролю

діяльності акціонерного товариства (4 години)
Необхідність забезпечення прозорості та багаторівневої
системи контролю діяльності акціонерного товариства, як публічної
компанії. Регулярна та особлива інформація акціонерного товариства:
зміст, порядок та строки розкриття. Контроль діяльності акціонерного товариства: управлінський контроль; внутрішній та зовнішній аудит; контроль з боку акціонерів (ревізійна комісія).
Тема 10. Діагностика економічного стану

акціонерних товариств

(4 години)
Збір та систематизація інформації про підприємство. Діагностика оперативного та стратегічного становища АТ.
Методика оцінки фінансового стану АТ. Інтегральна оцінка
фінансового стану АТ. Розрахунок та аналіз фактичних показників та
тенденцій розвитку. Аналіз виробничо-господарської діяльності.
Аудит фінансової діяльності АТ. Позиція підприємства на ринках
факторів виробництва та збуту готової продукції. Фінансова криза. Аналіз причин і симптомів фінансової кризи.
Виявлення сильних та слабких місць на підприємстві. Система
раннього попередження та реагування. Методи прогнозування
банкрутства.
Тема 11. Фінансовий механізм санації

акціонерних товариств

(4 години)
Порядок проведення санації підприємства. Вибір стратегії
санації. Форми, правила та умови фінансування санації підприємств.
Джерела фінансування санаційних заходів. Внутрішні джерела фінансової стабілізації. Реструктуризація
підприємства, її зміст та порядок проведення. Види
реструктуризації. Заходи, що застосовуються під час
реструктуризації суб'єктів господарювання. Фінансова та виробнича
реструктуризація, реструктуризація активів, корпоративна
реструктуризація. Збільшення виручки від реалізації.
Реструктуризація активів. Рефінансування дебіторської
заборгованості. Згортання (заморожування) інвестицій. Зменшення
вихідних грошових потоків, що залежать від діяльності
підприємства. Зниження собівартості продукції. Резерви зниження
собівартості. Зменшення витрат, джерелом покриття яких є прибуток
підприємства. Зовнішні фінансові джерела санації підприємств. Потреба в
капіталі. Фінансове оздоровлення із залученням коштів власників
підприємства. Участь кредиторів у фінансуванні санації
підприємства-боржника. Конверсія боргу у власність. Пролонгація та
реструктуризація існуючої заборгованості. Державна фінансова підтримка санації підприємств. Надання
фінансових ресурсів на поворотній та безповоротній основі.
Державна підтримка інноваційного розвитку підприємств. Непрямі
методи державного фінансового сприяння суб'єктам господарювання.
Державні гарантії та поручительства як інструменти фінансового
оздоровлення підприємств. Податкові пільги. Реструктуризація
податкової заборгованості. Практика фінансової санації підприємств.
Тема 12. Економіко-правові аспекти санації,

банкрутства та ліквідації акціонерних товариств

(4 години)
Доарбітражне врегулювання господарських спорів. Арбітражне
врегулювання господарських спорів. Задоволення претензій
кредиторів як головна мета провадження справи про банкрутство
підприємства-боржника. Підстави для порушення справи про банкрутство.
Неплатоспроможність підприємства. Загроза неплатоспроможності.
Перевищення заборгованості підприємства над його активами. Учасники провадження у справі про банкрутство. Розпорядник
майна, його функції та обов'язки. Комітет кредиторів. Функції та
повноваження керуючого санацією. Функції та повноваження
ліквідаційної комісії. Фінансове забезпечення ліквідаційних процедур. Продаж майна
банкрута. Розподіл виручки від продажу ліквідаційної маси.
Черговість задоволення вимог кредиторів. Ліквідація підприємства.
Порядок складання ліквідаційного балансу. Затвердження
ліквідаційного балансу. Санація за рішенням арбітражного суду. План санації в ході
провадження справи про банкрутство. Мирова угода та порядок її
укладання. Фіктивне банкрутство. Приховане банкрутство. Умисне
банкрутство. Податкові аспекти банкрутства та ліквідації
підприємств. Практика розгляду корпоративних спорів в судах та державних
органах управління. Рекомендації представникам держави.
Розподіл навчального часу: Лекції - 40 годин Іспит - 10 годин
Перший заступник Голови Фонду Є.Григоренко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: