open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 24, ст.885)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 922-VIII від 25.12.2015, ВВР, 2016, № 9, ст.89
№ 1965-IX від 15.12.2021
№ 2465-IX від 27.07.2022
№ 3254-IX від 14.07.2023}


Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Друге речення частини третьої статті 28 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56) доповнити словами "(за наявності)".

2. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144):

1) доповнити статтею 581 такого змісту:

"Стаття 581. Печатки суб’єкта господарювання

1. Суб’єкт господарювання може мати печатки.

2. Для виготовлення печаток одержання будь-яких документів дозвільного характеру не передбачається";

2) у частині четвертій статті 62 слова "печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом" замінити словами "та може мати печатки";

3) у першому реченні частини першої статті 181 слова "та скріпленого печатками" виключити;

4) у частині другій статті 279 слова "печатку зі своїм найменуванням" замінити словами "та може мати печатки".

3. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356):

1) у частині другій статті 207:

в абзаці другому слова "та скріплюється печаткою" виключити;

доповнити абзацом третім такого змісту:

"Обов’язковість скріплення правочину печаткою може бути визначена за письмовою домовленістю сторін";

2) у статті 246 слова "та скріплюється печаткою цієї юридичної особи" виключити;

3) в останньому абзаці частини другої статті 962 слова "та печатки" виключити.

4. Частину третю статті 42 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №№ 40-42, ст. 492) доповнити словами "(за наявності)".

5. Частину третю статті 58 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35-37, ст. 446) доповнити словами "(за наявності)".

6. У пункті 2 частини другої статті 122 Закону України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 646; 2012 р., № 36, ст. 416) слова "а також печаткою (для юридичної особи)" виключити.

7. У частині другій статті 1 Закону України "Про товарну біржу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 10, ст. 139; 2002 р., № 16, ст. 114) слова "печатку із своїм найменуванням" замінити словами "та може мати печатки".

8. У частині другій статті 1 Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 20, ст. 272; 2002 р., № 16, ст. 114) слова "і печатку із своїм найменуванням" замінити словами "та може мати печатки".

9. У першому реченні частини другої статті 44 Закону України "Про заставу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 47, ст. 642) слова "та печаткою" виключити.

10. У Законі України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2009 р., № 13, ст. 161):

1) у частині першій статті 47 слова "і скріплені печаткою юридичної особи, яка видала документ" виключити;

2) у другому реченні статті 76 слова "з прикладенням печатки і" виключити.

11. Частину восьму статті 1 Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 13, ст. 52; 2002 р., № 16, ст. 114) викласти в такій редакції:

"8. Торгово-промислова палата має поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських установах і може мати печатки".

12. Пункт 1 статті 9 і пункт 7 статті 17 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 38, ст. 315; 2001 р., № 7, ст. 34; 2002 р., № 5, ст. 32) після слів "підписаних і завірених печаткою" доповнити словами "(за наявності)".

13. Третє речення абзацу другого частини п’ятої статті 5 Закону України "Про обіг векселів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 24, ст. 128 із наступними змінами) виключити.

14. У другому реченні частини першої статті 12 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 47, ст. 251) слова "печаткою та" виключити.

{Пункт 15 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 3254-IX від 14.07.2023}

16. У частині другій статті 10 Закону України "Про Товариство Червоного Хреста України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 5, ст. 47) слова "печатки із своїм найменуванням" замінити словами "може мати печатки".

17. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263 із наступними змінами):

1) статтю 7 доповнити частиною другою такого змісту:

"2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, забезпечує на своєму офіційному сайті безоплатний доступ до відомостей з Єдиного державного реєстру, затверджує перелік таких відомостей, що необхідні для видачі документів дозвільного характеру та ліцензій, для укладення цивільно-правових договорів, у тому числі щодо наявності запису про державну реєстрацію припинення або перебування юридичної особи у стані припинення, державну реєстрацію припинення чи перебування у процесі припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, про місцезнаходження або місце проживання, види діяльності, центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо така частка становить не менше 25 відсотків, про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа, про юридичних осіб - правонаступників, про відокремлені підрозділи юридичної особи, про осіб, які можуть вчиняти дії від імені особи, у тому числі відомості про розпорядника майна, санатора, голову комісії з припинення, ліквідатора, управителя майна, наявність обмежень щодо представництва, про відкриття виконавчого провадження, та забезпечує можливість пошуку відомостей щодо всіх зареєстрованих осіб, зокрема, за повним чи скороченим найменуванням, іменем, ідентифікаційним кодом, реєстраційним номером облікової картки платника податків, серією та номером паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків у передбаченому законодавством порядку), копіювання та роздрукування таких відомостей";

2) у статті 8:

у частині восьмій слова "а також електронного цифрового підпису" виключити;

частину десяту виключити;

3) у статті 10:

частини першу і другу викласти в такій редакції:

"1. За проведення державної реєстрації змін:

що вносяться до установчих документів юридичної особи, справляється реєстраційний збір у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

імені або місця проживання фізичної особи - підприємця справляється реєстраційний збір у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

2. Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації змін, що вносяться до установчих документів благодійних організацій, не справляється";

у частині п’ятій:

абзац перший доповнити словами "або копія квитанції з платіжного терміналу";

абзац другий викласти у такій редакції:

"У разі подання електронних документів підтвердженням внесення реєстраційного збору є копія, виготовлена шляхом сканування одного з документів, визначених в абзаці першому цієї частини";

4) в абзаці другому частини шостої статті 22 слова "засвідченого електронним цифровим підписом" виключити;

5) в абзаці п’ятому частини першої статті 24 слова "засвідченого електронним цифровим підписом" виключити;

6) абзац перший частини першої та частину другу статті 26 після слів "Пенсійного фонду України" доповнити словами "фондів соціального страхування";

7) абзац другий частини другої статті 27 виключити;

8) абзац другий частини третьої статті 44 виключити.

18. У Законі України "Про електронні документи та електронний документообіг" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст. 275):

1) частину першу статті 6 викласти в такій редакції:

"Для ідентифікації автора електронного документа може використовуватися електронний підпис";

2) у частині першій статті 7 слова "у тому числі з електронним цифровим підписом автора" виключити;

3) у статті 12 слово "проводиться" замінити словами "може проводитися".

19. Друге речення частини четвертої статті 21 і третє речення частини другої статті 25 Закону України "Про іпотеку" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 38, ст. 313) виключити.

20. Частину третю статті 1 Закону України "Про фермерське господарство" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 45, ст. 363) викласти в такій редакції:

"3. Фермерське господарство має найменування та може мати печатки".

21. У частині третій статті 6 Закону України "Про кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 5, ст. 35) слова "печатку із своїм найменуванням" замінити словами "та може мати печатки".

{Пункт 22 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1965-IX від 15.12.2021}

23. Друге речення частини шостої статті 43 Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 11, ст. 140) виключити.

24. В абзацах четвертому і п’ятому частини сьомої статті 25 Закону України "Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 6, ст. 136; 2013 р., № 51, ст. 716) слова "фізичної особи та печатку юридичної" виключити.

25. У першому реченні абзацу дев’ятого підпункту 3.2.1 пункту 3.2 статті 3 Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 33, ст. 430; 2011 р., № 41, ст. 413; 2013 р., № 42, ст. 586) слова "та скріплюються печаткою" виключити.

26. У Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268; 2008 р., №№ 50-51, ст. 384; 2009 р., № 49, ст. 733; 2011 р., № 43, ст. 447; 2013 р., № 23, ст. 222):

1) в абзаці другому частини п’ятої статті 6 слова "засвідчений печаткою емітента (уповноваженої особи)" виключити;

2) у першому реченні абзацу четвертого частини четвертої статті 11 слова "засвідчений печаткою емітента" виключити;

3) у першому реченні абзацу першого частини п’ятої статті 30 слова "аудитором та засвідчується печаткою емітента" замінити словами "та аудитором".

27. В абзацах другому і третьому частини десятої статті 39 Закону України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 32, ст. 273; 2009 р., № 10-11, ст. 137) слова "та печаткою" виключити.

{Пункт 28 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2465-IX від 27.07.2022}

{Пункт 29 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 922-VIII від 25.12.2015}

30. У частині четвертій статті 11 Закону України "Про охоронну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 2, ст. 8) слова "скріпленим печаткою" виключити.

31. Абзац п’ятий частини другої статті 9 Закону України "Про особливості приватизації вугледобувних підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 8, ст. 66; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року № 406-VII) викласти в такій редакції:

"заяву на участь у конкурсі у довільній формі (справжність підпису на заяві підлягає нотаріальному засвідченню)".

II. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

Виконуючий обов'язки
Президента України,
Голова Верховної Ради
України







О.ТУРЧИНОВ

м. Київ
15 квітня 2014 року
№ 1206-VII


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: