open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління

Пенсійного фонду України

19.12.2012 N 25-1

( z0094-13 )
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 січня 2013 р.

за N 96/22628

ЗМІНИ

до Інструкції про порядок нарахування

і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове

державне соціальне страхування,

затвердженої постановою правління

Пенсійного фонду України

від 27 вересня 2010 року N 21-5

( z0994-10 ),

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України

27 жовтня 2010 року за N 994/18289
{ Зміни фактично втратили чинність у зв'язку з втратою
чинності Постанови Пенсійного фонду N 21-5 від 27.09.2010
( z0994-10 ), до якої вносились зміни }

1. В абзацах другому та третьому підпункту 2.1.1 та
підпункті 2.1.6 пункту 2.1 розділу II слова "зазначеним у витягу"
замінити словами "відповідно до відомостей".
2. У розділі III:
2.1. У підпункті 3.1.4 пункту 3.1 слова "зазначеним у витягу"
замінити словами "відповідно до відомостей".
2.2. Підпункт 3.2.2 пункту 3.2 доповнити новим абзацом такого
змісту: "На період до 01 січня 2023 року платники, зазначені у
підпункті 2.1.2 пункту 2.1 розділу II цієї Інструкції, які є
підприємствами суднобудівної промисловості (клас 30.11 групи 30.1
розділу 30, клас 33.15 групи 33.1 розділу 33 КВЕД ДК 009:2010)
( vb457609-10 ), звільняються від сплати єдиного внеску на суму
оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що
здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по
тимчасовій непрацездатності, що здійснюється за рахунок Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати непрацездатності.".
2.3. Доповнити розділ новим пунктом 3.14 такого змісту: "3.14. На період до 01 січня 2023 року для підприємств
суднобудівної промисловості (клас 30.11 групи 30.1 розділу 30,
клас 33.15 групи 33.1 розділу 33 КВЕД ДК 009:2010) ( vb457609-10 )
розмір єдиного внеску встановлюється 33,2 відсотки від суми
нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають
основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та
компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що
визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці"
( 108/95-ВР ), та суми винагороди фізичним особам за виконання
робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.". У зв'язку з цим пункти 3.14, 3.15 вважати відповідно
пунктами 3.15, 3.16.
3. У розділі IV:
3.1. Підпункт 4.3.6 пункту 4.3 викласти в такій редакції: "4.3.6. Нараховані за відповідний календарний місяць суми
єдиного внеску сплачуються платниками не пізніше 20 числа
наступного місяця, крім гірничих підприємств, які зобов'язані
сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не
пізніше 28 числа наступного місяця, незалежно від виплати
заробітної плати та інших видів виплат, на суми яких нараховується
єдиний внесок.".
3.2. У підпункті 4.5.2: 3.2.1. В абзаці другому слова та цифру "до 1 квітня року,
наступного за звітним роком" замінити словами та цифрами "за
календарний рік до 10 лютого наступного року". 3.2.2. В абзаці четвертому слово "звітний" замінити словом
"календарний".
3.3. У підпункті 4.5.3: 3.3.1. В абзаці першому слова та цифру "до 1 квітня року,
наступного за звітним" замінити словами та цифрою "нарахований за
календарний рік, до 1 травня наступного року". 3.3.2. В абзаці третьому слово "звітний" замінити словом
"календарний".
3.4. Підпункт 4.6.2 пункту 4.6 викласти в такій редакції: "4.6.2. Платники сплачують єдиний внесок, нарахований за
календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом,
за який сплачується єдиний внесок. Платники можуть сплачувати єдиний внесок у вигляді авансового
платежу в розмірі, який самостійно визначили, до 20 числа кожного
місяця поточного кварталу. При цьому суми єдиного внеску, сплачені
у вигляді авансових платежів, ураховуються платником при
остаточному розрахунку, який здійснюється ним за календарний
квартал до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який
сплачується єдиний внесок.".
3.5. У пункті 4.9 слова "актів звірок з податковими органами"
замінити словами "інформації територіальних органів органу
виконавчої влади, що забезпечує реалізацію єдиної державної
податкової політики".
3.6. Доповнити розділ новими пунктами такого змісту: "4.10. У разі якщо останній день строків сплати єдиного
внеску, зазначених у цій Інструкції, припадає на вихідний або
святковий день, останнім днем таких строків сплати єдиного внеску
вважається перший робочий день, що настає за вихідним або
святковим днем. 4.11. Органи Пенсійного фонду України використовують дані,
зазначені у повідомленні про зміну класу професійного ризику
виробництва, отриманого від робочих органів виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України, для здійснення контролю за
правильністю відображення донарахованих (зменшених) сум єдиного
внеску у звітності до Пенсійного фонду, відповідно до встановлених
йому класів професійного ризику виробництва, за періоди, зазначені
у повідомленні.".
4. Абзац четвертий пункту 5.2 розділу V викласти в такій
редакції: "довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової
картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб -
платників податків (у разі наявності)".
5. У розділі VI:
5.1. Пункт 6.3 викласти у такій редакції: "6.3. Органи Пенсійного фонду надсилають платникам вимогу про
сплату недоїмки в таких випадках: а) якщо дані документальних перевірок результатів діяльності
платника або інформація територіальних органів органу виконавчої
влади, що забезпечує реалізацію єдиної державної податкової
політики про суми доходу (прибутку) фізичних осіб - підприємців чи
осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, свідчать про
донарахування (зменшення) сум єдиного внеску або органами
Пенсійного фонду у повідомленнях-розрахунках визначено суми
єдиного внеску, які підлягають доплаті; б) якщо платник має на кінець календарного місяця недоїмку зі
сплати єдиного внеску; в) якщо платник має на кінець календарного місяця борги зі
сплати фінансових санкцій. У випадку, передбаченому підпунктом "а" цього пункту, вимога
надсилається одночасно з актом документальної перевірки платника
єдиного внеску, або актом про суми розбіжностей щодо сум доходу
(прибутку), заявлених у звітності до Пенсійного фонду та
задекларованих у річній податковій декларації фізичними особами -
підприємцями чи особами, які забезпечують себе роботою самостійно,
або повідомленням-розрахунком на всю суму донарахованого
(зменшеного) єдиного внеску. У випадках, передбачених підпунктами "б" та/або "в" цього
пункту, вимога надсилається: платникам, зазначеним у підпунктах 2.1.1 та 2.1.2 пункту 2.1
розділу II цієї Інструкції, протягом п'яти робочих днів, наступних
за календарним місяцем, у якому виникла або зросла недоїмка зі
сплати єдиного внеску (заборгованість зі сплати фінансових
санкцій); платникам, зазначеним у підпунктах 2.1.3 та 2.1.4 пункту 2.1
розділу II цієї Інструкції, протягом п'ятнадцяти робочих днів,
наступних за календарним місяцем, у якому виникла або зросла
недоїмка зі сплати єдиного внеску (заборгованість зі сплати
фінансових санкцій). Вимога формується на підставі даних особових рахунків
платників на суму боргу, що перевищує 10 грн. Вимога про сплату недоїмки є виконавчим документом. Сума боргу у вимозі проставляється у гривнях з двома
десятковими знаками.".
5.2. У пункті 6.4: 5.2.1. В абзаці першому слова "актів звірок з органами
податкової служби" замініти словами "інформації органів державної
податкової служби". 5.2.2. Абзац п'ятий викласти в такій редакції: "Після формування вимоги та внесення даних до відповідного
реєстру, вимога передається працівнику, на якого покладено
обов'язки з ведення діловодства та архівне зберігання документів,
для надіслання (вручення) її платнику. При цьому корінець вимоги
залишається у Пенсійному фонді.". 5.2.3. Після абзацу восьмого доповнити пункт новим абзацом
дев'ятим такого змісту: "У разі коли не можливо вручити платнику єдиного внеску
вимогу поштою в зв'язку з відсутністю його за місцезнаходженням
(відсутністю службових осіб платника єдиного внеску за його
місцезнаходженням), відмовою службових осіб платника єдиного
внеску прийняти вимогу, вимога вважається врученою платнику
єдиного внеску у день, зазначений поштовою службою в повідомленні
про вручення із зазначенням причин невручення.". У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - дванадцятий вважати
відповідно абзацами десятим - тринадцятим.
6. У розділі VII:
6.1. У підпункті 7.2.2 пункту 7.2: 6.1.1. В абзаці третьому слова "базовий звітний період"
замінити словами "період, за який сплачується єдиний внесок". 6.1.2. Доповнити пункт новим абзацом такого змісту: "Для платників, зазначених у підпунктах 2.1.1 та 2.1.2 пункту
2.1 розділу II цієї Інструкції, таким періодом є календарний
місяць, для платників, зазначених у підпунктах 2.1.3 (крім
фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему
оподаткування) та 2.1.4 пункту 2.1 розділу II цієї Інструкції, -
календарний рік, для платників, зазначених у підпункті 2.1.3
пункту 2.1 розділу II цієї Інструкції, які обрали спрощену систему
оподаткування, - календарний квартал відповідно.".
6.2. В абзаці першому підпункту 7.2.3 пункту 7.2 слово
"базовий" виключити.
6.3. У пункті 7.7: абзац перший після слів "районі у місті" доповнити словами ",
а також у місті та районі"; доповнити пункт новими абзацами такого змісту: "Рішення про нарахування пені та застосування штрафів
вважається надісланим (врученим) юридичній особі або
відокремленому підрозділу, якщо його передано службовій особі
такого платника єдиного внеску під підпис або надіслано листом з
повідомленням про вручення. Рішення про нарахування пені та застосування штрафів
вважається надісланим (врученим) фізичній особі, якщо його вручено
особисто такій фізичній особі або її законному представникові чи
надіслано листом на її адресу за місцем проживання або останнього
відомого її місцеперебування з повідомленням про вручення. Якщо платник на день надсилання йому органом Пенсійного фонду
рішення про нарахування пені та застосування штрафів не повідомив
в установленому порядку про зміну місцезнаходження (місця
проживання), рішення вважається належним чином врученим навіть у
разі його повернення як такого, що не знайшло адресата. У разі коли неможливо вручити платнику єдиного внеску рішення
про нарахування пені та застосування штрафів поштою у зв'язку його
відсутністю за місцезнаходженням (службових осіб платника єдиного
внеску за його місцезнаходженням), відмовою службових осіб
платника єдиного внеску прийняти рішення, рішення про нарахування
пені та застосування штрафів вважається врученим платнику єдиного
внеску у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про
вручення із зазначенням причин невручення.".
7. У додатках до цієї Інструкції ( z0994-10 ):
7.1. У текстах додатків 1, 2, 7, 9-12 ( z0994-10 ) після слів
"районі у місті" доповнити словами ", а також у місті та районі".
7.2. У додатку 1 ( z0994-10 ) слова "районі в місті" замінити
словами "районі у місті, а також у місті та районі".
7.3. У додатку 2 ( z0994-10 ) слова "ідентифікаційний номер
за наявності" замінити словами "реєстраційний номер облікової
картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб -
платників податків (у разі наявності)".
7.4. У додатку 3 ( z0994-10 ): після слів "районах у містах" доповнити додаток словами ", а
також у містах та районах"; слова "ідентифікаційний номер" замінити словами
"реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія
та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
паспорті)".
7.5. Додатки 4 та 5 ( z0994-10 ) викласти в
такій редакції:
"Додаток 4

до Інструкції про порядок

нарахування і сплати

єдиного внеску

на загальнообов'язкове

державне соціальне

страхування
ВИМОГА

про сплату недоїмки

( za096-13 )
Додаток 5

до Інструкції про порядок

нарахування і сплати

єдиного внеску

на загальнообов'язкове

державне соціальне

страхування
ВИМОГА

про сплату недоїмки

( zb096-13 )"
7.6. У текстах додатків 7 та 8 слова "ідентифікаційний номер"
замінити словами "реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і
мають відмітку у паспорті)".
Директор Департаменту
надходження доходів В.В.Литвиненко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: