open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

УГОДА
про фінансування Щорічної програми дій з ядерної безпеки 2011 року - частина II

Дата підписання:

17.12.2012

20.12.2012

Дата набрання чинності для України:

20.12.2012

Особливі умови

Уряд України (далі - Бенефіціар),

з одного боку, і

Європейський Союз (далі - ЄС), представлений Європейською Комісією (далі - Комісія),

з іншого,

домовились про таке:

Стаття 1 - Характер і цілі операції

1.1. ЄС зробить внесок у фінансування такого проекту в межах Щорічної програми дій з ядерної безпеки 2011 року - частина II (Інструмент співробітництва з ядерної безпеки):

Проект U4.01/11: Удосконалення інфраструктури для поводження з радіоактивними відходами та зняття з експлуатації ядерних об'єктів в Україні (Посилання CRIS N 2011/23-466)

далі - Проект, який описано в Технічних і адміністративних положеннях (Додаток II).

1.2 Реалізація Проекту буде здійснюватись згідно з положеннями цієї Угоди про фінансування і додатків до неї: Загальні умови (Додаток I) та Технічні і адміністративні положення (Додаток II).

Стаття 2 - Загальна вартість та фінансовий внесок ЄС

2.1 Загальна вартість Проекту оцінюється в 9210000 євро,

2.2 ЄЄ бере на себе зобов'язання щодо здійснення фінансування обсягом максимум 7600000 євро. Розподіл фінансової участі ЄС за статтями бюджету включено до Технічних і адміністративних положень (Додаток II).

Стаття 3 - Внесок бенефіціара

Бенефіціар бере на себе зобов'язання щодо здійснення фінансування обсягом 1610000 євро. Розподіл фінансової участі Бенефіціара за статтями бюджету включено до Технічних і адміністративних положень (Додаток II).

Стаття 4 - Виконання

4.1 Стаття 3 Загальних умов не буде застосовуватись до цієї Угоди про фінансування і реалізація Проекту буде здійснюватись Комісією, яка діє для та на користь Бенефіціара.

4.2 Нижченаведені положення Загальних умов не будуть застосовуватись до цієї Угоди про фінансування: Статті 1.3, 5, 6, 7, 11, 17, 19.4, 22.3, 22.4, 22.6 та 23.3.

4.3 Нижченаведені положення Загальних умов будуть замінені такими положеннями:

4.3.1 Стаття 2.2: Якщо виникає ризик перевитрати загальної суми, яка визначена цією Угодою про фінансування, Комісія може вдатися або до зменшення обсягу Проекту, або до використання власних резервів Бенефіціара, після погодження з ним, чи інших резервів, що походять з будь-яких джерел, крім ЄС.

4.3.2 Стаття 2.3: У разі неможливості зменшення обсягу Проекту або покриття перевитрати з власних резервів Бенефіціара чи з інших резервів, Комісія може прийняти рішення щодо виділення додаткових фінансових ресурсів з боку ЄС. Якщо буде ухвалене таке рішення, фінансування надмірних витрат повинен здійснюватися без порушення відповідних правил та процедур ЄС, шляхом додаткового фінансового внеску, розмір якого визначається Комісією.

4.3.3 Стаття 18.1: На кожен Проект, що фінансується ЄС, поширюються відповідні правила проведення комунікаційних та інформаційних заходів. Такі заходи мають визначатися за погодженням з Комісією.

4.3.4 Стаття 19.1: Бенефіціар повинен вжити відповідних заходів для недопущення незаконних дій, шахрайства та корупції, а також на вимогу Комісії починати процесуальні дії з метою повернення помилково сплачених коштів. Бенефіціар повинен інформувати Європейську Комісію про всі вжиті заходи.

4.3.5 Стаття 19.3: Бенефіціар повинен негайно повідомити Комісію про будь-який випадок, що привернув увагу та викликав підозри щодо можливих порушень чи шахрайства.

Стаття 5 - Термін виконання

5.1 Термін виконання цієї Угоди про фінансування згідно з положеннями статті 4 "Період реалізації" Загальних умов починається з дати набрання чинності Угодою про фінансування і закінчується через 96 місяців після цієї дати.

5.2 Період практичної реалізації становить 72 місяці.

5.3 Завершальна стадія становить 24 місяці.

Стаття 6 - Адреси сторін

Усі повідомлення, що стосуються виконання цієї Угоди про фінансування, повинні бути оформлені у письмовому вигляді, мати чітке посилання на Проект і надсилатися на такі адреси:;

а) Бенефіціарові


пан Анатолій МАКСЮТА
Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України
вул. М. Грушевського, 12/2
Київ, 01008, Україна
Факс: +38044 226 31 81

б) Комісії


пану Крістіану ШМІДТУ
Директор
Людський і суспільний розвиток
Генеральний директорат з питань розвитку і співробітництва EuropeAid
Європейська Комісія
вул. Рю де ла Луа, 200
В-1049 Брюссель, Бельгія

Стаття 7 - Додатки

7.1 Нижчезазначені документи є додатками до цієї Угоди про фінансування і є її невід'ємною частиною:


Додаток I:

Загальні умови


Додаток II:

Технічні і адміністративні положення

7.2 У разі виникнення суперечностей між положеннями Додатків і положеннями Особливих умов Угоди про фінансування такими, що мають перевагу, важаються положення Особливих умов. У разі виникнення суперечностей між положеннями Додатка I і положеннями Додатка II такими, що мають перевагу, вважаються положення Додатка I.

Стаття 8 - Набрання чинності угодою про фінансування

Ця Угода про фінансування набирає чинності з дати її підписання останньою зі Сторін і не пізніше 31 грудня 2012 року. У разі її підписання останньою зі Сторін після цієї дати, Угода про фінансування не набирає чинності і не має законної сили.

Цю Угоду про фінансування укладено у двох примірниках українською та англійською мовами, кожний з яких має однакову силу, один з яких переданий Бенефіціару, а інший - Комісії. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення між текстом українською та англійською мовами Сторони звернуться до тексту англійською мовою.


ВІД ІМЕНІ БЕНЕФІЦІАРА

ВІД ІМЕНІ КОМІСІЇ


Анатолій МАКСЮТА

Крістіан ШМІДТ


Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України

Директор
Людський і суспільний розвиток
Генеральний директорат з питань розвитку і співробітництва EuropeAid


(підпис)

(підпис)


Дата 20/12/12

Дата 17/12/12


ДОДАТОК I - ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Частина I - ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТУ/ПРОГРАМИ

Стаття 1 - Загальний принцип

1.1 Фінансовий внесок Європейського Союзу має обмежуватися сумою, зазначеною в Угоді про фінансування.

1.2 Умовою фінансування з боку ЄС є виконання Бенефіціаром зобов'язань, передбачених цією Угодою про фінансування.

1.3 Видатки Бенефіціара, які виникли до набрання чинності Угоди про фінансування, не можуть фінансуватись ЄС.

Стаття 2 - Перевитрата коштів та її покриття

2.1 Окремі випадки перевитрати бюджетних статей Угоди про фінансування мають врегульовуватися шляхом перерозподілу коштів в рамках загального бюджету, відповідно до статті 22 цих Загальних умов.

2.2 Якщо виникає ризик перевитрати загальної суми, яка визначена цією Угодою про фінансування, Бенефіціар повинен негайно повідомити про це Європейську Комісію та отримати від неї попередню згоду на застосування запланованих коригуючих заходів для покриття перевитрати, запропонувавши або зменшення обсягу проекту/програми, або використання власних резервів Бенефіціара, чи інших резервів, що походять з будь-яких джерел, крім ЄС.

2.3 У випадку неможливості зменшення обсягу проекту/програми або покриття перевитрати з власних резервів Бенефіціара чи з інших резервів, Європейська Комісія на основі відповідного обґрунтованого запиту Бенефіціара може прийняти рішення щодо виділення додаткових фінансових ресурсів з боку ЄС. Якщо Європейською Комісією буде ухвалене таке рішення, фінансування надмірних витрат має здійснюватися без порушення відповідних правил та процедур ЄС, шляхом додаткового фінансового внеску, розмір якого визначається Комісією.

Частина II - РЕАЛІЗАЦІЯ

Стаття 3 - Загальний принцип

Відповідальність за реалізацію проекту/програми, за узгодженням з Європейською Комісією, покладається на Бенефіціара.

Стаття 4 - Період реалізації

4.1 Період виконання Угоди про фінансування поділяється на дві стадії:

- період практичної реалізації, коли проводяться основні види діяльності. Ця стадія починається разом з набуттям чинності Угоди про фінансування, та закінчується з початком завершальної стадії;;

- завершальна стадія, впродовж якої проводяться остаточні аудити та оцінки, а також здійснюється технічне та фінансове закриття контрактів та кошторисів програм, що забезпечують реалізацію Угоди про фінансування. Ця стадія закінчується не пізніше ніж через 24 місяці після завершення стадії практичного виконання.

4.2 Витрати, пов'язані з основною діяльністю, можуть фінансуватися ЄС лише за умови, що вони були понесені впродовж періоду практичної реалізації. Витрати, пов'язані з проведенням остаточних аудитів та оцінок, а також з завершальними діями, вважатимуться прийнятними до кінця завершальної стадії.

4.3 Будь-який залишок внеску ЄС автоматично анулюється через шість місяців після завершення періоду реалізації.

4.4 У виключних, належним чином обґрунтованих випадках, може бути зроблений запит на подовження періоду практичної реалізації та, відповідно, періоду виконання. Якщо ініціатором такого запиту є Бенефіціар, то він має робитися щонайменше за три місяці до дати завершення періоду практичної реалізації та затверджуватися Комісією також до цієї дати.

4.5 У виключних, належним чином обґрунтованих випадках, по закінченню періоду практичної реалізації, може бути зроблений запит на подовження завершальної стадії та, відповідно, періоду виконання. Якщо ініціатором такого запиту є Бенефіціар, то він має робитися щонайменше за три місяці до дати закінчення завершальної стадії та затверджуватися Комісією також до цієї дати.

Частина III - ВИПЛАТИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЮ КОМІСІЄЮ ТРЕТІМ ОСОБАМ

Стаття 5 - Терміни здійснення виплат Європейської Комісії третім особам

5.1 У разі здійснення Європейською Комісією виплат за контрактами, укладеними Бенефіціаром для реалізації Угоди про фінансування, Бенефіціар має надати Європейській Комісії запит виконавця контракту щодо здійснення платежу не пізніше ніж через 15 календарних днів після реєстрації прийнятного запиту Бенефіціаром. Бенефіціар має також повідомити Європейську Комісію про дату реєстрації цього запиту. Запит щодо здійснення платежу не приймається у разі недотримання принаймні однієї з головних вимог. Європейська Комісія може тимчасово припинити дію термінів для здійснення виплат, повідомивши Бенефіціара в будь-який час протягом вказаного вище періоду про неможливість виконання запиту про платіж або через неналежну суму платежу, або через відсутність необхідних документів, які додаються до запиту. У разі, якщо Європейська Комісія отримує інформацію, яка ставить під сумнів прийнятність витрат, які включені до запиту, Європейська Комісія може тимчасово припинити дію термінів для здійснення виплат для проведення перевірки, в тому числі на місці, з метою встановлення прийнятності витрат до здійснення виплати. Європейська Комісія повинна якнайшвидше повідомити Бенефіціара про таке рішення.

5.2 Терміни зазначені в попередньому параграфі застосовуються також у випадках, коли виплати здійснюються за умови ухвалення звіту. В цьому разі запит щодо здійснення платежу приймається, проте термін для здійснення виплат починає діяти після ухвалення звіту Бенефіціаром, про що виконавця контракту або інформують шляхом спеціального повідомлення, або автоматично дозволивши закінчити строк ухвалення, передбачений контрактом, без повідомлення щодо відкладення терміну для здійснення виплат. Бенефіціар повинен повідомити Європейську Комісію про дату ухвалення звіту.

5.3 У разі затримки з надсиланням запиту щодо здійснення платежу, яка виникла з боку Бенефіціара, Європейська Комісія звільнюється від зобов'язання сплачувати виконавцю контракту передбачені контрактом проценти за затримку у здійсненні виплати. В цьому випадку проценти виплачуються Бенефіціаром.

Частина IV - ВИПЛАТИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ БЕНЕФІЦІАРОМ ТРЕТІМ ОСОБАМ ЧЕРЕЗ КОШТОРИСИ ПРОГРАМ, ТА ПЕРЕРАХУНОК КОШТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЮ КОМІСІЄЮ

Стаття 6 - Загальний принцип

6.1 Бенефіціар може здійснювати виплати третім особам тільки за попередньо складеним і прийнятим кошторисом програми.

6.2 Кошторис програми - це документ, в якому описується запланована програма заходів, людські та матеріальні ресурси, необхідні для її виконання, відповідний бюджет, технічні і адміністративні положення виконання у разі децентралізованого виконання проекту/програми протягом визначеного періоду реалізації безпосередньо установами Бенефіціара та/чи шляхом укладання контрактів на постачання та/чи надання грантів.

6.3 Всі кошториси програм, спрямовані на виконання угоди про фінансування повинні укладатися відповідно до процедур та типових документів Європейської Комісії, які застосовуються на момент прийняття відповідних кошторисів програм.

Стаття 7 - Перерахунок виплат

7.1 Європейська Комісія зобов'язується перераховувати кошти не пізніше ніж через 45 календарних днів після дати реєстрації прийнятного запиту від Бенефіціара щодо здійснення платежу. Запит щодо здійснення платежу не приймається у разі недотримання принаймні однієї з головних вимог. Європейська Комісія може тимчасово припинити дію термінів для здійснення виплат, повідомивши Бенефіціара в будь-який час протягом вказаного вище періоду про неможливість виконання запиту про платіж або через неналежну суму платежу, або через відсутність необхідних документів, які додаються до запиту. У разі, якщо Європейська Комісія отримує інформацію, яка ставить під сумнів прийнятність витрат, які включені до запиту, Європейська Комісія може тимчасово зупинити дію термінів для здійснення виплат для проведення перевірки, в тому числі на місці, з метою встановлення прийнятності витрат до здійснення виплати. Європейська Комісія повинна якнайшвидше повідомити Бенефіціара про таке рішення.

7.2 Європейська Комісія перераховує кошти на рахунок, відкритий в євро у фінансовому закладі, погодженому з Європейською Комісією.

7.3 Бенефіціар повинен гарантувати можливість ідентифікації на цьому рахунку авансового платежу, здійсненого Європейською Комісією.

7.4 У разі необхідності обмін перерахованих в євро коштів в національну валюту Бенефіціара здійснюється коли Бенефіціар проводить виплати з цього рахунку, при цьому для обміну валют застосовується банківський курс на дату здійснення виплати Бенефіціаром.

7.5 На кошти, перераховані Європейською Комісією на зазначений рахунок, можуть нараховуватись відсотки чи інші види прибутку. Бенефіціар повинен інформувати Європейську Комісію про отримані відсотки чи інші види прибутку від цих коштів не менше одного разу на рік.

7.6 Відсотки чи інші види прибутку, отримані від перерахованих коштів у розмірі, що перевищує двісті п'ятдесят тисяч євро повинні бути повернуті Європейській Комісії не пізніше ніж через 45 днів після отримання відповідного запиту від Європейської Комісії.

7.7 У випадку, якщо за кошторисом програми не було здійснено жодного перерахунку коштів протягом трьох років після її підписання, відповідна сума, виділена на програму, анулюється.

Частина V - УКЛАДАННЯ КОНТРАКТІВ ТА НАДАННЯ ГРАНТІВ

Стаття 8 - Загальний принцип

Усі контракти, спрямовані на реалізацію Угоди про фінансування, мають укладатися та виконуватися відповідно до процедур та типових документів, що були розроблені та опубліковані Європейською Комісією для проведення зовнішніх операцій та застосовуються на дату початку відповідної процедури.

Стаття 9 - Кінцева дата підпису контрактів, спрямованих на реалізацію фінансової угоди

9.1 Контракти, що забезпечують виконання Угоди про фінансування, мають бути підписані обома сторонами впродовж трьох років з дня набуття чинності Угоди про фінансування. Кінцева дата підписання не може переноситися на пізніший термін.

9.2 Попереднє положення не поширюється на контракти про аудит та оцінку, які можуть укладатися пізніше, а також на доповнення до вже підписаних контрактів.

9.3 Після закінчення трьох років, що минули після набуття чинності Угоди про фінансування, будь-який залишок, стосовно якого не були укладені контракти, буде скасовано.

9.4 Попереднє положення не поширюється на залишки резервів для непередбачених витрат.

9.5 Дія контракту, що не призвів до здійснення жодного платежу впродовж трьох років з моменту його підписання, має автоматично припинятися, а його фінансування скасовуватися.

Стаття 10 - Прийнятність

10.1 Участь у тендері на виконання робіт, постачання та надання послуг, а також запрошення про подання пропозицій мають бути однаково відкритими для усіх фізичних та юридичних осіб країн - членів ЄС та, згідно спеціальних положень основних актів, що регулюють діяльність відповідного сектору співробітництва, для усіх фізичних та юридичних осіб третіх країн - бенефіціарів чи будь-яких інших третіх країн, окремо визначених у вищезазначених актах.

10.2 Зважаючи на спеціальні умови, що містяться в основних актах та регулюють діяльність відповідного сектору співробітництва, може бути прийняте рішення щодо допущення громадян третіх країн (на відміну від зазначених у першому параграфі) до подання заявок на участь у тендері.

10.3 Товари та матеріали, що закуповуватимуться за кошти ЄС та є необхідними для виконання контрактів на проведення робіт, постачання та надання послуг, а також для процедур здіснення закупівель, розпочатих одержувачами гранту з метою реалізації фінансованої діяльності, повинні походити з країн, що мають право брати участь на умовах, викладених у попередніх двох параграфах, якщо основним актом не передбачено іншого.

Стаття 11 - Оприлюднення інформації

11.1 Бенефіціар зобов'язується щорічно оприлюднювати назви всіх контрактів, які фінансуються за цією Угодою про фінансування, назву та національність одержувачів гранту чи виконавців контрактів, обраних через процедуру тендеру, а також обсяг відповідного гранту чи контракту в окремому легко доступному місці на своїй сторінці в Інтернеті.

11.2 У разі якщо публікація в Інтернеті є неможливою, інформація оприлюднюється іншим чином, таким як публікація в офіційному друкованому виданні Бенефіціара. Публікація має здійснитися у першій половині року після завершення попереднього року, в якому відбулось надання грантів чи укладання конрактів. Бенефіціар повинен повідомити Європейську Комісію про місце публікації, посилання на адресу якої буде зроблене в окремому місці на сторінці Європейської Комісії в Інтернеті. У разі публікації іншим чином Бенефіціар повинен надати Європейської Комісії повну інформацію про використаний спосіб.

Частина VI - ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ КОНТРАКТІВ

Стаття 12 - Перебування та право на проживання

12.1 Коли це обумовлено умовами контракту, фізичні та юридичні особи, яким запропоновано взяти участь у тендері на проведення робіт, постачання та надання послуг, повинні мати тимчасове право на перебування та проживання на території Бенефіціара. Таке право має залишатися дійсним впродовж одного місяця після присудження контракту.

12.2 Виконавці контрактів (включно з одержувачами гранту) та фізичні особи, чиї послуги є необхідними для виконання контракту, разом з членами їх сімей, повинні мати аналогічні права впродовж періоду реалізації проекту/програми.

Стаття 13 - Податкові та митні положення

13.1 Бенефіціар має застосовувати до контрактів на постачання та грантів, що фінансуються ЄС, найбільш сприятливі податкові та митні підходи, що вона використовує по відношенню до країн або організацій міжнародного розвитку, з якими вона має зв'язки.

13.2 :. Якщо Рамкова угода містить більш детальні положення стосовно цього питання, то ці положення також мають застосовуватися.

Стаття 14 - Положення щодо іноземної валюти

14.1 Бенефіціар зобов'язується дозволити імпорт або купівлю іноземної валюти, яка необхідна для реалізації проекту. Він також зобов'язується не вдаватися до дискримінаційного застосування національних валютних правил до виконавців контрактів, участь яких дозволена відповідно до статті 10 цих Загальних умов.

14.2 Якщо Рамкова угода містить більш детальні положення стосовно цього питання, то ці положення також мають застосовуватися.

Стаття 15 - Використання дослідних даних

Якщо Угода про фінансування передбачає фінансування досліджень, то відповідний контракт, укладений з метою реалізації Угоди про фінансування, має регулювати як право власності на ці дослідження так і право Бенефіціара та Комісії використовувати дані, одержані в рамках досліджень, публікувати чи розкривати їх третім особам.

Стаття 16 - Розподіл сум, одержаних за контрактами

Суми, одержані від помилково здійснених платежів, фінансових гарантій, наданих згідно з умовами отримання контракту чи за контрактами, що фінансуються в рамках цієї Угоди про фінансування, а також фінансові стягнення, накладені Бенефіціаром на кандидата, учасника тендеру, виконавця контракту чи одержувача гранту мають бути повернуті Комісії. Виплачені Бенефіціару компенсації також повинні бути повернуті Комісії.

Стаття 17 - Фінансові позови за контрактами

Бенефіціар зобов'язується попередньо до прийняття відповідного рішення щодо вимоги виконавця контракту про отримання компенсації погодити його з Європейською Комісією після розгляду вимоги Бенефіціаром і визнання її в цілому чи частково правомірною. Тільки у випадку отримання попередньої згоди від Європейської Комісії фінансові наслідки можуть повністю покриватися ЄС. Попередня згода також необхідна для будь-якого використання коштів передбачених цією Угодою про фінансування на покриття витрат внаслідок вирішення суперечок щодо контрактів.

Частина VII - ЗАГАЛЬНІ ТА ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 18 - Прозорість

18.1 На кожен проект/програму, що фінансується ЄС, розповсюджуються відповідні правила проведення комунікаційних та інформаційних заходів. Відповідальність за визначення таких заходів покладається на Бенефіціара за погодженням з Комісією.

18.2 Комунікаційні та інформаційні заходи мають здійснюватися за правилами, розробленими та опублікованими Європейською Комісією для проведення зовнішніх операцій, що застосовуються на дату початку відповідної процедури.

Стаття 19 - Запобігання порушенням, шахрайству та корупції

19.1 Бенефіціар зобов'язується проводити систематичні перевірки належного виконання заходів, які фінансуються за кошти ЄС. Він має вжити відповідних заходів для недопущення незаконних дій та шахрайства, а також, у разі необхідності, починати судові переслідування з метою повернення помилково сплачених коштів.

19.2 "Незаконна дія" - означає будь-яке порушення Угоди про фінансування, контрактів, що забезпечують її виконання, кошторисів програм чи законів ЄС в результаті дій чи бездіяльності суб'єкта економічної діяльності, які завдали чи можуть завдати шкоди загальному бюджету ЄС чи Європейському фонду розвитку, шляхом скорочення або втрати доходів від власних ресурсів, які вони одержують безпосередньо від імені ЄС, або через невиправдану статтю витрат.

"Шахрайство" - означає будь-яку навмисну дію чи бездіяльність, що стосується:

- використання чи представлення неправдивих, неточних або неповних звітів чи документів, що призвело до розтрати або незаконного затримання коштів із загального бюджету ЄС чи з Європейського фонду розвитку

- нерозкриття інформації, результатом чого стає порушення конкретних зобов'язань, що призводить до аналогічних результатів;

- використання коштів не за призначенням та в цілях, що відрізняються від тих, для досягнення котрих вони виділялись.

19.3 Бенефіціар має негайно повідомити Європейську Комісію про будь-який випадок, що привернув увагу та викликав підозри щодо можливих незаконних дій чи шахрайства, та всі заходи вжиті з метою їх врегулювання.

19.4 Бенефіціар має негайно повідомити Європейській Комісії назви суб'єктів економічної діяльності, які були судовим рішенням, яке має силу прецедента, визнані винними в шахрайстві, корупції, участі в злочинній організації чи іншій незаконній діяльності, яка шкодить фінансовим інтересам ЄС.

19.5 Бенефіціар зобов'язується вживати усіх необхідних заходів з метою припинення будь-яких дій, що мають ознаки активної чи пасивної корупції на всіх процедурних етапах укладання контрактів, надання грантів або на стадії виконання відповідних контрактів. Термін "пасивна корупція" має означати навмисну дію посадової особи, яка власноруч або через посередника вимагає чи одержує користь у будь-якій формі для себе чи для третьої сторони, або приймає обіцянку того, що він/вона її одержить, для того, щоб діяти (або утримуватися від дій, передбачених його/її посадовими обов'язками) чи виконувати покладені функції з порушенням посадових обов'язків, що призвело або може призвести до порушення фінансових інтересів ЄС. Термін "активна корупція" має означати навмисну дію будь-якої особи, яка власноруч або через посередника обіцяє надати чи надає користь у будь-якій формі іншій посадовій особі, собі чи третій стороні, щоб забезпечити дії (або утримання від дій, передбачених його/її посадовими обов'язками) чи виконання покладених функцій з порушенням посадових обов'язків, що призвело або може призвести до порушення фінансових інтересів ЄС.

Стаття 20 - Перевірки та контроль з боку Європейської Комісії, Управління  з питань запобігання зловживанням та шахрайству(ОЛАФ) та Європейського Суду Аудиторів

20.1 Бенефіціар погоджується з тим, що Європейська Комісія, ОЛАФ та Європейський Суд Аудиторів проводитимуть документальні перевірки та перевірки на місцях щодо використання фондів ЄС, наданих відповідно до Угоди про фінансування (включно з процедурами присудження контрактів та надання грантів), а за необхідності, проводитимуть комплексний аудит на основі супроводжувальних документів, рахунків, бухгалтерської документації та будь-яких інших документів, що стосуються фінансування проекту/програми, впродовж усього терміну дії угоди та ще семи років після дати останнього платежу.

20.2 Бенефіціар також погоджується з тим, що ОЛАФ може проводити перевірки на місцях відповідно до процедур, передбачених законодавчими актами ЄС, з метою захисту фінансових інтересів ЄС від шахрайства та інших протиправних дій.

20.3 З цією метою, Бенефіціар зобов'язується надавати посадовим особам Європейської Комісії, ОЛАФ та Європейського Суду Аудиторів та їх уповноваженим представникам доступ до об'єктів та приміщень, де проводяться роботи, що фінансуються в рамках цієї Угоди про фінансування (включаючи комп'ютерні системи, будь-які документи та комп'ютеризовані дані про технічне та фінансове управління такими роботами), та вживатиме всіх необхідних заходів для сприяння їхньої діяльності. Доступ уповноваженим представникам Європейської Комісії, ОЛАФ та Європейського Суду Аудиторів має надаватися на умовах збереження суворого режиму конфіденційності щодо третіх сторін, без шкоди для зобов'язань, передбачених публічним правом, які вони мають виконувати. Документи повинні бути доступними та зберігатися таким чином, щоб забезпечувати зручність при перевірці. Бенефіціар повинен інформувати Європейську Комісію, ОЛАФ та Європейський Суд Аудиторів про точне місцезнаходження документів.

20.4 Згадані вище перевірки та аудити також мають охоплювати підрядників та субпідрядників, діяльність яких фінансується ЄС.

20.5 Бенефіціара мають повідомляти про місії, що проводитимуться на місцях представниками Європейської Комісії, ОЛАФ та Європейського Суду Аудиторів.

Стаття 21 - Консультації між Європейською Комісією та Бенефіціаром

21.1 Бенефіціар та Європейська Комісія повинні проводити спільні консультації до того, як спірні питання щодо реалізації чи трактування цієї Угоди про фінансування перейдуть на інший рівень їхнього вирішення.

21.2 Консультації можуть призвести до внесення змін та доповнень, призупинення чи анулювання Угоди про фінансування.

Стаття 22 - Внесення змін до фінансової угоди

22.1 Будь-які зміни та доповнення до Особливих умов, Додатку I та Додатку II до Угоди про фінансування мають робитися у письмовій формі та оформлюватися як Додаткова угода.

22.2 Якщо запит щодо внесення змін чи доповнень надходить від Бенефіціара, то він має представити такий запит Європейській Комісії щонайменше за три місяці до передбаченої дати набуття чинності запропонованих змін, крім випадків, добре обґрунтованих Бенефіціаром та погоджених Європейською Комісією.

22.3 Про внесення змін, які стосуються технічних питань і не впливають на цілі і результати проекту/програми, та змін щодо незначних деталей реалізації, які не змінюють в цілому прийнятого технічного рішення і не потребують змін в бюджеті, Бенефіціар має якнайшвидше повідомити Європейську Комісію у письмовій формі з обґрунтуванням і застосовувати ці зміни.

22.4 Використання резервних фондів дозволяється після отримання погодження у письмовій формі від Європейської Комісії.

22.3 Особливі випадки подовження стадії практичного виконання чи завершальної стадії регулюються положеннями статті 4 (4) та (5) цих Загальних умов.

22.6 Якщо Бенефіціар більше не відповідає критеріям децентралізованого управління, викладених у разі необхідності в Особливих умовах, та без упередження до положень Статті 23 та 24 цих Загальних умов, Європейська Комісія може прийняти рішення відізвати покладені на Бенефіціара фінансові завдання щодо реалізації проекту/програми з метою продовження реалізації для та від імені Бенефіціара після повідомлення про це у письмовій формі.

Стаття 23 - Призупинення Угоди про фінансування

23.1 Дія Угоди про фінансування може бути призупинена у наступних випадках:

- Європейська Комісія може призупинити реалізацію Угоди про фінансування, якщо Бенефіціар порушуватиме передбачені угодою зобов'язання, а саме більше не відповідає критеріям децентралізованого управління, викладених у разі необхідності в Особливих умовах.

- Європейська Комісія може призупинити реалізацію Угоди про фінансування, якщо Бенефіціар порушуватиме зобов'язання щодо дотримання прав людини, демократичних принципів та верховенства права, а також у випадку наявності серйозних фактів корупції.

- Угода про фінансування може бути призупинена за форс-мажорних обставин, відповідно до наведеного нижче визначення. Термін "форс-мажор" має означати будь-яку непередбачену чи виключну ситуацію або подію, що знаходиться поза контролем сторін та перешкоджає будь-якій з них виконувати свої зобов'язання. Це не стосується помилок або недбалості, допущених ними (або виконавцями контрактів, довіреними особами та співробітниками). Форс-мажорні обставини є такими, що характеризуються як нездоланні, не зважаючи на всі вжиті заходи. Дефекти обладнання чи матеріалів, трудові спори, страйки та фінансові труднощі не можуть вважатися форс-мажорними обставинами. Сторона не може вважатися винною у порушенні зобов'язань, якщо на заваді їхньому виконанню встали форс-мажорні обставини, про які належним чином було повідомлено іншу сторону. Сторона, на яку діють форс-мажорні обставини, повинна негайно повідомити про це іншу сторону, зазначаючи характер, можливу тривалість та передбачуваний вплив проблеми, а також повинна ужити всіх необхідних заходів для мінімізації можливих втрат.

23.2 Рішення про призупинення не повинне супроводжуватися попереднім повідомленням.

23.3 Виплати, передбачені в Статті 7 (1) цих Загальних умов, призупиняються як застережний засіб.

23.4 У випадку надання повідомлення про призупинення, зазначаються наслідки для контрактів та кошторисів програм, що виконуються, та для контрактів та кошторисів програм, що мають бути укладені.

23.5 Призупинення виплат Європейською Комісією з метою забезпечення належного фінансового управління чи захисту фінансових інтересів ЄС не впливає на призупинення Угоди про фінансування.

Стаття 24 - Припинення дії Угоди про фінансування

24.1 Якщо проблеми, які призвели до призупинення Угоди про фінансування, не були вирішені впродовж, максимум, чотирьох місяців, будь-яка зі сторін може припинити дію Угоди про фінансування, попередньо повідомивши про це щонайменше за два місяці.

24.2 Якщо за Угодою про фінансування не було здійснено жодного платежу впродовж трьох років з моменту її підписання, або, якщо впродовж аналогічного періоду не було укладено жодного контракту, що має забезпечити її реалізацію, то дія Угоди про фінансування припиняється.

24.3 У випадку надання повідомлення про припинення дії угоди, зазначаються наслідки для контрактів та кошторисів програм, що виконуються, та для контрактів та кошторисів програм, що мають бути укладені.

Стаття 25 - Вирішення суперечок

25.1 Будь-яке спірне питання, що стосується Угоди про фінансування та не може бути вирішено впродовж шести місяців шляхом консультацій між сторонами, як зазначено у статті 21 цих Загальних умов, може, на прохання сторін, вирішуватися за допомогою третейського суду.

25.2 В такому випадку, кожна зі сторін повинна призначити третейського суддю впродовж 30 діб з дня подання прохання про арбітражний розгляд суперечки. У випадку неспроможності виконати цю умову, будь-яка зі сторін може звернутися до Генерального секретаря Постійної Палати Третейського Суду (м. Гаага) з проханням призначити другого третейського суддю. Два призначені арбітри, у свою чергу, впродовж 30 днів повинні призначити третього суддю. Якщо вони цього не можуть зробити, то будь-яка зі сторін може звернутися до Генерального секретаря Постійної Палати Третейського Суду (м. Гаага) з проханням призначити третього третейського суддю.

25.3 Якщо третейськими суддями не буде прийняте інше рішення, то для вирішення суперечки має застосовуватися процедура, що визначена в Диспозитивних нормах Постійної Палати Третейського Суду щодо арбітражного розгляду справ, сторонами яких є міжнародні організації та країни. Рішення повинні прийматися впродовж трьох місяців більшістю третейських суддів.

25.4 Кожна зі сторін зобов'язана вжити всіх необхідних заходів для виконання рішень третейських суддів.


ДОДАТОК II
ДО УГОДИ ПРО ФІНАНСУВАННЯ № 2011/23-466

ТЕХНІЧНІ ТА АДМІНІСТРАТИВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Країна-бенефіціар/
регіон-бенефіціар

Україна

Орган, від якого надійшов запит

Уряд України

Стаття бюджету


Назва

U4.01/11: Вдосконалення інфраструктури для поводження з радіоактивними відходами та зняття з експлуатації ядерних об'єктів в Україні

Загальна вартість

9210000 євро (7600000 євро від ЄС, 1610000 євро від Уряду України).

Метод надання допомоги / метод управління

Проектний підхід
Централізоване управління (пряме централізоване управління)

Код ДАК

23064

Сектор

Ядерна безпека

1. ОПИС

Через чверть століття після Чорнобильської катастрофи Україна продовжує боротись із наслідками цієї аварії. Багато відходів, які були поховані у терміновому порядку безпосередньо після аварії, у наступні роки мають бути вилучені, упаковані та поховані у безпечній спосіб. Крім того, під час проведення заходів, що гарантуватимуть безпеку зруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС, та виведення з експлуатації 1 - 3 енергоблоків (останній з яких перебував в експлуатації до 2000 року), з'являться нові обсяги відходів.

За допомогою Європейського Союзу та інших сторін вже було досягнуто значного прогресу у створенні необхідної інфраструктури поводження з радіоактивними відходами в рамках чотирьох великомасштабних проектів у зоні відчуження, а саме:

o завершено будівництво промислового комплексу по поводженню з твердими радіоактивними відходами; це забезпечує вилучення, пакування та поховання успадкованих відходів;

o у 2011 році планувалось завершити будівництво заводу з переробки рідких радіоактивних відходів; це забезпечить цементування та поховання дуже значних обсягів рідких відходів на території;

o у 2012 році передбачається завершити будівництво проміжного сховища відпрацьованого палива; це дозволить видалити відпрацьоване паливо з басейнів витримки Чорнобильської АЕС, після чого можна буде розпочати роботи із виведення з експлуатації;

o новий безпечний конфайнмент (частина Плану здійснення заходів на об'єкті "Укриття") забезпечить захисну оболонку для зруйнованого 4-го енергоблоку та дозволить проводити відновлювальні роботи без ризику негативного впливу на навколишнє середовище; проект передбачається завершити у 2014 році.

Незважаючи на ці величезні інвестиції, попереду залишається ще багато роботи. Особливо слід відзначити чотири напрямки діяльності:

o існує потреба у допоміжних спорудах, які б забезпечили максимально ефективне використання цих великомасштабних установок; передусім йдеться про систему мінімізації відходів і зменшення обсягу відходів;

o у ґрунті залишається понад одного мільйона кубічних метрів необроблених радіоактивних відходів, похованих у терміновому порядку після аварії 1986 року; деякі з них мають бути вилучені, перероблені та поховані у безпечний спосіб;

o відходи, утворені внаслідок аварії, дуже важко охарактеризувати з огляду на брак необхідної інформації та надзвичайну неоднорідність цих відходів; потенційно це може обмежити швидкість обробки та видалення відходів, і, як результат, призвести до необхідності розширення обсягу роботи із визначення характеристик та збільшення перероблювальних потужностей;

o з'явиться потреба у створенні глибокого геологічного сховища і, враховуючи, 20 - 30-річний масштаб часу, який можна передбачити для цього проекту, програма має розпочатись у найближчому майбутньому.

Формуванню комплексної національної стратегії управління ядерними відходами в Україні значною мірою сприяв проект ТАСІС U4.03/041, за результатами роботи якого було підготовлено Закон України "Про Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами". Спираючись на результати роботи, проведеної за двома недавніми проектами2, 3, наразі розробляється "Стратегічна дорожня карта" (СДК) у сфері поводження з радіоактивними відходами. Вона включає перші етапи програми глибокого поховання ядерних відходів, але не поширюється на такі етапи, як будівництво чи експлуатація глибокого сховища. СДК охоплює період приблизно до 2030 року і описує біля 60 проектів за окремо визначеними пріоритетними напрямками для досягнення трьох довгострокових цілей:


1.

створення відповідної інституційної структури для управління радіоактивними відходами (до 2018);


2.

створення процедур та потужностей для поводження з відходами, стосовно яких вже взяті певні зобов'язання (already committed waste); та


3.

створення стійкої інфраструктури для поводження з радіоактивними відходами, яка дозволить запобігти утворення відходів як спадщини для майбутніх поколінь (до 2025 року).створення стійкої інфраструктури для поводження з радіоактивними відходами, яка дозволить запобігти утворення відходів як спадщини для майбутніх поколінь (до 2025 року).

__________
1 Розроблення Національної стратегії та концепції Державної програми поводження з радіоактивними відходами в Україні, у тому числі стратегії поводження з радіоактивними відходами НАЕК "Енергоатом".
2 Надання допомоги Європейській Комісії у проведенні оцінки програми та сектора, а також у відборі та визначенні пріоритетів у сфері поводження з радіоактивними відходами в Україні, 2007 рік.
3 Надання технічної допомоги українським бенефіціарам і кінцевим користувачам проектів у сфері поводження з радіоактивними відходами та зняття з експлуатації у рамках проектів ТАСІС та ІСЯБ, 2008 рік.

За фінансової підтримки ЄС сьогодні вже реалізуються декілька проектів у сфері управління радіоактивними відходами, найбільш значні з яких було наведено вище. Роботи за проектом будівництва заводу з переробки рідких радіоактивних відходів (ЗПРРВ) та за Планом здійснення заходів на об'єкті "Укриття" фінансуються з Рахунку ядерної безпеки та Чорнобильського фонду "Укриття" (управління якими здійснює Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)), основним вкладником яких є Європейська Комісія.

Крім цього, цей проект буде виконуватись у тісній взаємодії з проектом U4.01/10, який включає декілька підпроектів, що доповнюють наведені у цих Положеннях.

Закон України "Про Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами" (прийнятий Верховною Радою України у 2008 році), а також Закон України "Про поводження з радіоактивними відходами" (у редакції 2008 року) створюють основу для фінансування першочергових проектів у сфері поводження з радіоактивними відходами на період 2008 - 2017 років з Державного бюджету України та інших джерел, включаючи Фонд управління радіоактивними відходами. Заходи, запропоновані у рамках цього проекту, будуть ретельно узгоджуватись з вищенаведеною Державною програмою, і будуть спрямовані на її підтримку.

Передбачається підтримувати тісні зв'язки зі службами, що відповідають за впровадження Інструмента стабільності (ІС), з географічними офісами Комісії та Європейської служби з питань зовнішньої діяльності (ЄСЗД) та Представництвами ЄС. Це забезпечить застосування послідовного підходу по відношенню до третіх країн.

Приділятиметься увага можливості взаємодії між Міжнародним центром ядерної безпеки та Інструментом стабільності, зокрема у рамках ініціативи Регіональних центрів передового досвіду ХБРЯ4.

__________
4 Хімічна, біологічна, радіологічна та ядерна безпека

1.1. Цілі

Проект має на меті сприяти досягненню цілей, визначених Міжнародним центром ядерної безпеки, і відповідає пріоритетам (МЦЯБ) у сфері поводження з ядерними відходами, зняття з експлуатації ядерних об'єктів та відновлення їх територій, як зазначено у Стратегії з ядерної безпеки5.

__________
5 Рішення Комісії від 8 серпня 2007 р. С(2007)3758

Загальна мета проекту - підвищити рівень безпеки та рентабельності поводження з усіма видами радіоактивних відходів в Україні, а також вжити усіх можливих заходів для скорочення відходів і виконання довгострокових завдань щодо остаточного безпечного поховання.

Конкретні цілі/заходи наведені у наступному розділі під заголовками окремих підпроектів.

Проект є частиною поточної довгострокової програми, яка зрештою має гарантувати безпечне остаточне поховання українських радіоактивних відходів. Непряме відношення до цієї програми мають концепції самодостатньої стабільності (наприклад, що стосується скорочення відходів, утилізації матеріалів) і внутрішньопоколінної та міжпоколінної справедливості (наприклад, пакування відходів один раз, задовольняючи усі майбутні потреби щодо поводження з відходами; остаточне поховання). Виконання у першочерговому порядку своїх зобов'язань щодо відповідальності за ядерну шкоду, підвищення рівня безпеки та надійності джерел іонізуючого випромінювання і зменшення потенційного та існуючого радіаційного впливу на населення буде на благо громадян України й сусідніх країн. Проект не порушує прав людини, гендерної рівності та жодним чином не впливає на належне державне управління.

1.2. Очікувані результати

Проект передбачає заходи, спрямовані на вдосконалення інфраструктури поводження з радіоактивними відходами та зняття з експлуатації [ядерних об'єктів] в Україні, та складатиметься з таких підпроектів:

• підтримка створення потужностей для переробки радіоактивних відходів як частина 2-ї черги промислового комплексу "Вектор";

• підтримка оператора, яка дозволить йому отримати повну ліцензію стосовно ПКПТРВ, Лот 3, та об'єктів типу I і типу II Промислового комплексу "Вектор";

• створення промислового об'єкта для видалення трансуранових елементів та органіки з технологічної води та рідких радіоактивних відходів на ЧАЕС;

• вдосконалення системи поводження з радіоактивними відходами, що зберігаються у закритих сховищах на спеціалізованих підприємствах Державної корпорації "Українське державне об'єднання "Радон"

• створення об'єкта для звільнення матеріалів від регулятивного контролю на ЧАЕС.

Даний проект узгоджується з критеріями, визначеними Постановою Ради ЄС про заснування Інструмента співробітництва в галузі ядерної безпеки (ІСЯБ)6 та з положеннями переглянутої Багаторічної стратегії7 та Індикативної програми8.

__________
6 Постанова Ради (Євратом) № 300/2007 від 19 лютого 2007 р.
7 Рішення Комісії щодо переглянутої стратегії стосовно програм співробітництва Спільноти у сфері ядерної безпеки на період 2010 - 2013 років.
8 Рішення Комісії щодо Індикативної програми 2010 - 2011 років стосовно програм співробітництва Спільноти у сфері ядерної безпеки

1.3. Заходи та план-графік виконання

Нижче наведено підпроекти, з яких складатиметься Проект, та очікувані результати/цілі:

Підпроект A: Підтримка створення потужностей для переробки радіоактивних відходів як частина 2-ої черги промислового комплексу "Вектор";

o відбір відповідних технологій/обладнання для переробки відходів, які забезпечать поховання короткоживучих низько- та середньоактивних відходів у існуючих, об'єктах типу I та типу II, а також довгострокове зберігання довгоживучих відходів на підприємстві "Вектор";

o проектування об'єкту з переробки відходів, що буде розташовано на підприємстві "Вектор"; це уможливить укладання договорів і закупівлю обладнання.

Підпроект B: Підтримка оператора, яка дозволить йому отримати повну ліцензію стосовно ПКПТРВ, лот 3, та об'єктів типу I та типу II Промислового комплексу "Вектор";

o аналіз сейсмічних характеристик об'єктів типу I та типу II, беручи до увагу їхню конструкцію та характеристики території;

o перегляд звіту з аналізу безпеки (ЗАБ) щодо ПКПТРВ, Лот 3 (спеціально обладнане приповерхневе сховище (СОПС), опираючись на фактичний експлуатаційний досвід, оновлену інформацію з промайданчика, моделі оцінки безпеки тощо.

o звіт з аналізу безпеки (ЗАБ) щодо об'єктів типу I та типу II;

o звіт з рекомендаціями та обгрунтуванням відібраних критеріїв приймання відходів на зберігання до СОПС; та

o звіт з рекомендаціями та обґрунтуванням відібраних критеріїв приймання відходів на зберігання до сховищ типу I та типу II;

Підпроект C: створення промислового об'єкта для видалення трансуранових елементів та органіки з технологічної води та рідких радіоактивних відходів на ЧАЕС;

o проектна документація та опрацювання питань безпеки стосовно промислової установки для видалення актинидів та органічних матеріалів з технологічної води й рідких радіоактивних відходів;,

o будівництво та введення в експлуатацію промислової установки для видалення актинидів та органічних матеріалів з технологічної води та рідких радіоактивних відходів;

Підпроект D: вдосконалення системи поводження з радіоактивними відходами, що зберігаються у закритих сховищах на спеціалізованих підприємствах Державної корпорації "Українське державне об'єднання "Радон"

o технічні рішення, методики та обладнання для вилучення радіоактивних відходів з приповерхневих сховищ;

o технологія сортування вилучених відходів; та

o кондиціонування та пакування відходів для проміжного зберігання, перевезення до підприємства "Вектор" та (остаточне) захоронення.

Підпроект E: створення об'єкта для звільнення матеріалів від регулятивного контролю на ЧАЕС

o впровадження процедур та норм для звільнення матеріалів від регулятивного контролю на ЧАЕС;

o створення на Чорнобильській АЕС об'єкта, який забезпечить звільнити матеріали від регулятивного контролю.

2. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

2.1. Місцезнаходження

Україна

2.2. Термін виконання

Термін виконання Угоди відповідатиме терміну, наведеному у Статті 5 Спеціальних умов.

3. ВИКОНАННЯ

3.1 Організаційна схема та розподіл обов'язків

Проект буде реалізовано Європейською Комісією, Генеральним директоратом з питань розвитку та співробітництва (DEVCO), Підрозділ D5 Інструмент стабільності, Ядерна безпека.

Комісія укладає усі договори та здійснює всі платежі від імені Бенефіціара.

3.2 Бюджет проекту

Загальна вартість проекту складає 9210000 млн. євро, з яких 7600000 млн. євро буде виділено із загального бюджету Європейського Союзу, а 1610000 млн. євро. - Урядом України.


Категорії9

Внесок ЄС

Внесок Уряду України

10

Разом


у тис. євро

у тис. євро

у тис. євро

у тис. євро


Захід 1 (Підпроект A)

1400

210


1610

Захід 2 (Підпроект B)

900

90


990

Захід 3 (Підпроект C)

3000

510


3510

Захід 4 (Підпроект D)

1000

340


1340

Захід 5 (Підпроект E)

1300

460


1760


Інформаційна взаємодія / забезпечення публічності

Експлуатаційні витрати11

Моніторинг, зовнішня оцінка та аудит

Резерв на непередбачені витрати*


РАЗОМ

7600

1610


9210


__________
* Внесок Європейського Союзу до статті "Резерв на непередбачені витрати" може використовуватись лише за попередньої згоди Комісії.

__________
9 Ця модель передбачає розподіл за заходами відповідно до складових частин проекту (див. п. 1.3 вище); за кожною категорією буде визначено види договорів (послуги, постачання, роботи, гранти тощо). Категорії можуть бути розподілені за видами договорів, що укладаються для реалізації тих чи інших заходів.
10 Наприклад, за рахунок власних коштів проектів чи інших донорів у випадку спільного фінансування.
11 У тому числі звичайні (за винятком обладнання) експлуатаційні витрати структури, відповідальної за управління проектом чи програмою. Див. п. 5.4.10 фінансового посібника, який застосовуються до зовнішніх дій, що фінансуються з загального бюджету Європейського Союзу: до звичайних експлуатаційних витрат належать лише витрати на місцевий персонал, комунальні послуги (постачання води, газу, електроенергії тощо), оренда приміщень, витратні матеріали, технічне обслуговування, ремонт та утримання, короткострокові місії та паливо для транспортних засобів; вони не поширюються на придбання транспортних засобів чи іншого обладнання або ту чи іншу експлуатаційну діяльність.

Розподіл заходів, що стосуються послуг, постачання та робот, а також відповідні орієнтовні бюджети наведено у наступній таблиці:


Внесок ЄС

Внесок Уряду України


Послуги

Постачання

Роботи

Послуги

Постачання

Роботи


у тис. євро

у тис. євро

у тис. євро

у тис. євро

у тис. євро

у тис. євро

Захід 1

1400

-

-

210

-

-

Захід 2

900

-

-

90

-

-

Захід 3

1900

1100

-

480

-

30

Захід 4

750

250

-

120

-

220

Захід 5

180

1120

-

360

-

100

5 підпроектів (названих вище у таблицях як "Заходи") будуть об'єднані і реалізовуватимуться на підставі одного чи кількох договорів.

4. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА

4.1 Моніторинг

Починаючи з шостого місяця проектних заходів Комісія за допомогою незалежних експертів може здійснювати моніторинг, орієнтований на результат (МОР), який буде завершено не пізніше, ніж за 6 місяців до закінчення етапу реалізації.

Крім моніторингу, орієнтованого на результат, діяльність за проектом підлягатиме внутрішньому моніторингу. При цьому використовуватимуться традиційні для управління проектами Основні показники виконання, такі як:

• виконання основних етапів;

• звіти про хід робіт, технічні звіти;

• використання ресурсів.

По відношенню до довгострокових аспектів застосовуватимуться Основні показники виконання, які будуть уточнені у технічному завданні. Ці показники визначатимуть вплив, які матимуть результати, досягнуті за проектом, у середньостроковій перспективі. Участь бенефіціара у проведенні цієї оцінки є дуже важливою з точки зору забезпечення самодостатньої стабільності зазначених заходів.

4.2 Оцінка

a) Комісія проводитиме [за допомогою незалежних консультантів] зовнішню оцінку таким чином:

• середньострокова оцінка - можливо;

• остаточна оцінка - на початку завершального етапу;

• оцінку після завершення проекту - можливо.

b) Бенефіціар і Європейська Комісія проаналізують висновки та рекомендації, підготовлені за результатами середньострокової оцінки, і приймуть спільне рішення щодо подальших дій чи необхідних коригувань, у тому числі, якщо буде зазначено, переорієнтування проекту. Бенефіціару будуть надані звіти, складені іншими місіями з оцінки чи моніторингу, таким чином, щоб врахувати рекомендації, підготовлені за результатами роботи таких місій.

c) Про строки, передбачені для здійснення зовнішніх місій, Європейська Комісія має повідомляти Бенефіціара принаймні за один місяць. Бенефіціар повинен забезпечити ефективну й продуктивну співпрацю з експертами, що проводять моніторинг та/або оцінку, та, серед іншого, має надати їм всю необхідну інформацію та документацію, а також доступ до приміщень і заходів проекту.

5. ІНФОРМУВАННЯ ТА ЗВ'ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Заходи забезпечення публічності будуть реалізовуватись відповідно до визначених стандартів та правил, а саме Посібника із забезпечення публічності зовнішньої діяльності Європейського Союзу. Ці керівні принципи належать до договірних зобов'язань партнерів, що здійснюють реалізацію проекту / Консультантів, і тому мають виконуватись так само, як будь-які інші складові договору.

Консультант регулярно подаватиме до Європейської Комісії звіти про хід робіт з наданням копій Партнеру за проектом, Представництву ЄС у країні-партнері, Об'єднаному дослідному центру ЄС та Групі моніторингу. Консультант повинен приділяти особливу увагу збереженню конфіденційності інформації.

Інші результати роботи за проектом, присвяченої забезпеченню публічності, можуть включати:

(1) початковий прес-реліз на початку проекту;

(2) кінцевий прес-реліз, що подається разом із остаточним звітом за проектом;

(3) підсумкова презентаційна зустріч для розповсюдження результатів, організована Консультантом.

Паралельно до проекту можуть реалізовуватись інші заходи з розповсюдження результатів чи підвищення рівня поінформованості про діяльність ЄС.

6. ПОПЕРЕДНІ УМОВИ

Не застосовуються.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: