open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.12.2012  № 1466


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 січня 2013 р.
за № 110/22642

Про затвердження Методики визначення частки державного сектору у складі економіки

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі
№ 586 від 22.05.2014}

Відповідно до пункту 1 частини сьомої розділу VIII Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки, затвердженої Законом України "Про Державну програму приватизації", з метою підвищення ефективності управління об’єктами державної власності НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику визначення частки державного сектору у складі економіки, що додається.

2. Департаменту відносин власності (Максимов О.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівника апарату Павленка В.П.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Перший заступник Міністра

А.А. Максюта

ПОГОДЖЕНО:

Голова Фонду державного майна України

Голова Державної служби статистики України


О. Рябченко

О.Г. Осауленко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
20.12.2012 № 1466


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 січня 2013 р.
за № 110/22642

МЕТОДИКА
визначення частки державного сектору у складі економіки

1. Ця Методика розроблена для визначення частки державного сектору у складі економіки з метою організації постійного моніторингу відповідних показників.

2. До суб’єктів господарювання державного сектору економіки належать:

2.1. Суб’єкти, що діють на основі лише державної власності: державні підприємства, у тому числі казенні підприємства (за Державним класифікатором України ДК 002:2004 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" (далі - КОПФГ) коди 140 і 145), об’єднання державних підприємств та інших організаційно-правових форм (за КОПФГ коди 510, 520, 530, 540 і 590) та їх дочірні підприємства (за КОПФГ код 160).

2.2. Суб’єкти, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків (за КОПФГ коди 230, 231, 232, 235, 240, 250 і 550).

2.3. Суб’єкти, державна частка у статутному капіталі яких становить величину, що забезпечує державі право вирішального впливу на господарську діяльність цих суб’єктів (за КОПФГ коди 230, 231, 232, 240, 250 і 550).

3. До суб’єктів господарювання комунального сектору економіки належать:

3.1. Суб’єкти, що діють на основі лише комунальної власності: комунальні підприємства (за КОПФГ код 150) та їх дочірні підприємства (за КОПФГ код 160), засновниками яких є суб’єкти господарювання (за КОПФГ код 150).

3.2. Суб’єкти, частка комунальної власності у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків (за КОПФГ коди 230, 231, 232, 240, 250 і 550).

3.3. Суб’єкти, частка комунальної власності у статутному капіталі яких становить величину, що забезпечує органам місцевого самоврядування право вирішального впливу на господарську діяльність цих суб’єктів (за КОПФГ коди 230, 231, 232, 240, 250 і 550).

4. Частка державного сектору у складі економіки розраховується за підсумками І кварталу, першого півріччя, 9 місяців та року на основі даних квартальної та річної звітності.

5. До показників, що використовуються при проведенні розрахунку та аналізу частки державного сектору у складі економіки, належать:

кількість суб’єктів господарювання;

чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

чистий прибуток (збиток);

середня вартість необоротних та оборотних активів (на початок звітного періоду, на кінець звітного періоду);

середня кількість працівників (при проведенні розрахунків за рік);

додана вартість за витратами виробництва (розраховується за рік згідно з алгоритмом, наведеним у Методиці розрахунку показника структурної статистики "Додана вартість за витратами виробництва", затвердженій наказом Державного комітету статистики України від 22 грудня 2011 року № 365);

{Абзац сьомий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 586 від 22.05.2014}

капітальні інвестиції.

Перелік цих показників та порядок розрахунку середньої вартості необоротних та оборотних активів визначено в додатках 1 і 2 до цієї Методики.

6. Фонд державного майна України подає до Державної служби статистики України (далі - Держстат) до 25 травня (за рік), до 15 червня (за І квартал), до 15 вересня (за перше півріччя), до 15 грудня (за 9 місяців) перелік суб’єктів державного сектору економіки за даними Єдиного реєстру об’єктів державної власності та Реєстру корпоративних прав держави за формою згідно з додатком 3 до цієї Методики.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 586 від 22.05.2014}

7. Держстат:

доповнює перелік суб’єктів державного сектору економіки, що надійшов від Фонду державного майна України відповідно до пункту 6 цієї Методики, переліком суб’єктів господарювання, які віднесені до тих, що діють на основі лише комунальної власності, відповідно до підпункту 3.1 пункту 3 цієї Методики;

відповідно до переліку форм фінансової та державної статистичної звітності та переліку видів економічної діяльності за Класифікацією видів

економічної діяльності (додаток 4) подає до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку) показники, зазначені в пункті 5 цієї Методики (додаток 1), як щодо всіх суб’єктів господарювання, так і окремо щодо суб’єктів господарювання державного сектору економіки (з них окремо за казенними та державними підприємствами з урахуванням дочірніх, а також суб’єктами державного корпоративного сектору) та довідково щодо суб’єктів господарювання комунального сектору економіки згідно з додатками 4 - 9 і 11 до цієї Методики до 01 липня (за І квартал), до 01 жовтня (за перше півріччя), до 01 січня (за 9 місяців), до 20 липня (за рік), а починаючи з 2014 року - до 01 листопада (за рік) згідно з додатком 10 до цієї Методики.

{Пункт 7 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 586 від 22.05.2014}

8. Для аналізу та визначення частки державного сектору у складі економіки розраховуються такі показники:

{Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 586 від 22.05.2014}

8.1. Питома вага кількості суб’єктів господарювання державного сектору економіки в загальній кількості суб’єктів господарювання на кінець відповідного періоду.

8.2. Питома вага чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб’єктів господарювання державного сектору економіки в загальному обсязі чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб’єктів господарювання за відповідний період.

8.3. Питома вага чистого прибутку (сальдо) суб’єктів господарювання державного сектору економіки в загальному обсязі чистого прибутку (сальдо) суб’єктів господарювання за відповідний період.

8.4. Питома вага за звітний період середньої вартості необоротних та оборотних активів суб’єктів господарювання державного сектору економіки в середній вартості необоротних та оборотних активів суб’єктів господарювання за відповідний період.

8.5. Питома вага середньої кількості працівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки в загальній середній кількості працівників суб’єктів господарювання за відповідний період.

8.6. Питома вага доданої вартості за витратами виробництва суб’єктів господарювання державного сектору економіки в загальному обсязі доданої вартості за витратами виробництва суб’єктів господарювання за відповідний період.

{Пункт 8 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 586 від 22.05.2014}

8.7. Питома вага капітальних інвестицій суб’єктів господарювання державного сектору економіки в загальному обсязі капітальних інвестицій суб’єктів господарювання за відповідний період.

{Пункт 8 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 586 від 22.05.2014}

9. Частка державного сектору у складі економіки розраховується як середньоарифметичне значення показників, указаних у підпунктах 8.1, 8.2 і 8.4 пункту 8 цієї Методики (за I квартал, І півріччя, 9 місяців) та підпунктах 8.1, 8.2, 8.4, 8.5 і 8.7 пункту 8 цієї Методики (за рік).

Інші розрахункові показники використовуються Мінекономрозвитку для аналізу процесів, що відбуваються в державному секторі економіки країни.

{Пункт 9 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 586 від 22.05.2014}

{Пункт 10 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 586 від 22.05.2014}

10. Мінекономрозвитку розміщує остаточні розрахункові показники та узагальнений показник питомої ваги державного сектору у складі економіки за відповідний період на своєму офіційному зовнішньому веб-сайті (www.me.gov.ua) до 10 липня (за І квартал), до 10 жовтня (за перше півріччя), до 10 січня (за 9 місяців) та до 30 липня (за рік) згідно з додатком 12 до цієї Методики.

Директор департаменту
відносин власностіО.А. Максимов
Додаток 1
до Методики визначення частки
державного сектору у складі економіки

ПЕРЕЛІК
основних показників, що використовуються при проведенні розрахунку та аналізу частки державного сектору у складі економіки

№ з/п

Показник

Джерело інформації (назва та індекс статистичного спостереження)*

1

Кількість суб'єктів господарювання

кількість підприємств, за якими узагальнюється фінансова звітність за відповідний період

2

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

форми № 2, 2-м (річна, квартальна) і 2-мс (річна) "Звіт про фінансові результати" (коди рядків 2000+2010 гр. 3 форми № 2 або код рядка 030 гр. 3 форм № 2-м і 2-мс)

3

Чистий прибуток (збиток)

форми № 2, 2-м (річна, квартальна) та 2-мс (річна) "Звіт про фінансові результати" (код рядка 2350 (2355) гр. 3 форми № 2 або код рядка 150 гр. 3 форми № 2-м і 2-мс)

4

Середня вартість необоротних та оборотних активів**

розрахунковий показник за даними форм № 1, 1-м (річна, квартальна) і 1-мс (річна) "Баланс"

5

Середня кількість працівників

форми № 1, 1-м (річна, квартальна) і 1-мс (річна) "Баланс"

6

Капітальні інвестиції

форма № 2-інвестиції "Капітальні інвестиції" (річна та квартальна***) (розділ 1, код рядка 100)

7

Додана вартість за витратами виробництва****

розрахунковий показник за даними форми № 1-підприємництво "Структурне обстеження підприємства" (річна)

__________
* Розрахунки за I квартал, перше півріччя та 9 місяців здійснюються без урахування результатів діяльності малих підприємств; за видом економічної діяльності "Сільське, лісове та рибне господарство" - без  урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства.
** Розрахунок здійснюється згідно з додатком 2 до цієї Методики.
*** Показник обліковується наростаючим підсумком з початку року.
**** Розраховується згідно з алгоритмом, наведеним у Методиці розрахунку показника структурної статистики "Додана вартість за витратами виробництва", затвердженій наказом Державного комітету статистики України від 22 грудня 2011 року № 365.

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 586 від 22.05.2014}Додаток 2
до Методики визначення частки
державного сектору у складі економіки

ПОРЯДОК
розрахунку середньої вартості необоротних та оборотних активів

№ з/п

Показник

Код рядка та графа форм № 1, 1-м (квартальна, річна) і 1-мс (річна) "Баланс", порядок розрахунку

1

Вартість необоротних активів:

код рядка 1095 гр. 3 форми № 1 (квартальна, річна) код рядка 080 гр. 3 форми № 1-м (квартальна, річна) і 1-мс (річна)
код рядка 1095 гр. 4 форми № 1 (квартальна, річна) код рядка 080 гр. 4 форми № 1-м (квартальна, річна) і 1-мс (річна)

1.1

на початок звітного періоду

1.2

на кінець звітного періоду

2

Вартість оборотних активів:

код рядка 1195 гр. 3 форми № 1 (квартальна, річна) код рядка 260 гр. 3 форми № 1-м (квартальна, річна) і 1-мс (річна)
код рядка 1195 гр. 4 форми № 1 (квартальна, річна) код рядка 260 гр. 4 форми № 1-м (квартальна, річна) і 1-мс (річна)

2.1

на початок звітного періоду

2.2

на кінець звітного періоду

3

Порядок розрахунку середньої вартості необоротних та оборотних активів

([1.1 + 2.1] + [1.2 + 2.2]) / 2

{Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 586 від 22.05.2014}
Додаток 3
до Методики визначення частки
державного сектору у складі економіки

ПЕРЕЛІК
суб’єктів державного сектору економіки за даними Єдиного реєстру об’єктів державної власності та Реєстру корпоративних прав держави

Код за ЄДРПОУ

Повне найменування
Додаток 4
до Методики визначення частки
державного сектору у складі економіки

ПЕРЕЛІК
видів економічної діяльності за Класифікацією видів економічної діяльності

1. Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство (А)*.

2. Промисловість:

добувна промисловість і розроблення кар’єрів (B);

переробна промисловість (С);

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (D);

водопостачання, каналізація, поводження з відходами (E).

3. Будівництво (F).

4. Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів (G).

5. Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність (H).

6. Тимчасове розміщення й організація харчування (I).

7. Інформація та  телекомунікації (J).

8. Фінансова та страхова діяльність (K)*.

9. Операції з нерухомим майном (L).

10. Професійна, наукова та технічна діяльність (М).

11. Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (N).

12. Освіта (P).

13. Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги (Q).

14. Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок (R).

15. Надання інших видів послуг (S).

__________
* Види економічної діяльності, за якими не розраховується показник "додана вартість за витратами виробництва".Додаток 5
до Методики визначення частки
державного сектору у складі економіки

ПИТОМА ВАГА
кількості суб’єктів господарювання державного сектору економіки в загальній кількості суб’єктів господарювання

Вид економічної діяльності

Кількість суб’єктів господарювання - усього по Україні, одиниць

Кількість суб’єктів господарювання державного сектору - усього, одиниць

У тому числі:

Довідково: комунальний сектор

Питома вага кількості суб’єктів господарювання державного сектору економіки в загальній кількості суб’єктів господарювання на кінець відповідного періоду (гр. 2 / гр.1) х 100, відсотків

державні підприємства*

казенні підприємства

державний корпоративний сектор**


1

2

3

4

5

6

7

Усього
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
Промисловість
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
Переробна промисловість
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
Тимчасове розміщення й організація харчування
Інформація та телекомунікації
Фінансова та страхова діяльність
Операції з нерухомим майном
Професійна, наукова та технічна діяльність
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
Освіта
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
__________
* Суб’єкти господарювання, що вказані в підпункті 2.1 пункту 2 Методики, крім казенних підприємств (код 145 за КОПФГ).
** Суб’єкти господарювання, що вказані в підпунктах 2.2 і 2.3 пункту 2 Методики.Додаток 6
до Методики визначення частки
державного сектору у складі економіки

ПИТОМА ВАГА
чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб’єктів господарювання державного сектору економіки в загальному обсязі чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Вид економічної діяльності

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - усього по Україні, тис. гривень

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб’єктів господа-рювання державного сектору, тис. гривень

У тому числі:

Довідково: комунальний сектор

Питома вага чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб’єктів господарювання державного сектору економіки в загальному обсязі чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за відповідний період (гр. 2 / гр.1) х 100, відсотків

державні підприємства

казенні підприємства

державний корпоративний сектор


1

2

3

4

5

6

7

Усього
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
Промисловість
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
Переробна промисловість
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
Тимчасове розміщення й організація харчування
Інформація та телекомунікації
Фінансова та страхова діяльність
Операції з нерухомим майном
Професійна, наукова та технічна діяльність
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
Освіта
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинокДодаток 7
до Методики визначення частки
державного сектору у складі економіки

ПИТОМА ВАГА
чистого прибутку (сальдо) суб’єктів господарювання державного сектору економіки в загальному обсязі чистого прибутку

Вид економічної діяльності

Чистий прибуток (збиток) - усього по Україні, тис. гривень

Чистий прибуток (збиток) суб’єктів господарювання державного сектору, тис. гривень

У тому числі:

Довідково: комунальний сектор

Питома вага чистого прибутку суб’єктів господарювання державного сектору економіки в загальному обсязі чистого прибутку за відповідний період (гр. 2 / гр.1) х 100, відсотків

державні підприємства

казенні підприємства

державний корпоративний сектор


1

2

3

4

5

6

7

Усього
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
Промисловість
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
Переробна промисловість
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
Тимчасове розміщення й організація харчування
Інформація та телекомунікації
Фінансова та страхова діяльність
Операції з нерухомим майном
Професійна, наукова та технічна діяльність
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
Освіта
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинокДодаток 8
до Методики визначення частки
державного сектору у складі економіки

ПИТОМА ВАГА
середньої вартості необоротних та оборотних активів суб’єктів господарювання державного сектору економіки в середній вартості необоротних та оборотних активів*

Вид економічної діяльності

Середня вартість необоротних та оборотних активів - усього по Україні, тис. гривень

Середня вартість необоротних та оборотних активів суб’єктів господарювання державного сектору, тис. гривень

У тому числі:

Довідково: комунальний сектор

Питома вага середньої вартості необоротних та оборотних активів суб’єктів господарювання державного сектору економіки в загальній середній вартості необоротних та оборотних активів суб’єктів господарювання за відповідний період (гр. 2 / гр.1) х 100, відсотків

державні підприємства

казенні підприємства

державний корпоративний сектор


1

2

3

4

5

6

7

Усього
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
Промисловість
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
Переробна промисловість
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
Тимчасове розміщення й організація харчування
Інформація та телекомунікації
Фінансова та страхова діяльність
Операції з нерухомим майном
Професійна, наукова та технічна діяльність
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
Освіта
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
__________
* Показники розраховуються на підставі даних додатків 8.1 і 8.2 до Методики за алгоритмом, що вказаний у додатку 2.Додаток 8.1
до Методики визначення частки
державного сектору у складі економіки

ПОКАЗНИКИ
вартості необоротних активів

Вид економічної діяльності

Вартість необоротних активів - усього по Україні, тис. гривень

Вартість необоротних активів суб’єктів господарювання державного сектору, тис. гривень

У тому числі:

Довідково: комунальний сектор

державні підприємства

казенні підприємства

державний корпоративний сектор

початок звітного періоду

кінець звітного періоду

початок звітного періоду

кінець звітного періоду

початок звітного періоду

кінець звітного періоду

початок звітного періоду

кінець звітного періоду

початок звітного періоду

кінець звітного періоду

початок звітного періоду

кінець звітного періоду


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Усього

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

Промисловість

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

Переробна промисловість

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Будівництво

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

Тимчасове розміщення й організація харчування

Інформація та телекомунікації

Фінансова та страхова діяльність

Операції з нерухомим майном

Професійна, наукова та технічна діяльність

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

Освіта

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
Додаток 8.2
до Методики визначення частки
державного сектору у складі економіки

ПОКАЗНИКИ
вартості оборотних активів

Вид економічної діяльності

Вартість оборотних активів - усього по Україні, тис. гривень

Вартість оборотних суб’єктів господарювання державного сектору, тис. гривень

У тому числі:

Довідково: комунальний сектор

державні підприємства

казенні підприємства

державний корпоративний сектор

початок звітного періоду

кінець звітного періоду

початок звітного періоду

кінець звітного періоду

початок звітного періоду

кінець звітного періоду

початок звітного періоду

кінець звітного періоду

початок звітного періоду

кінець звітного періоду

початок звітного періоду

кінець звітного періоду


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Усього

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

Промисловість

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

Переробна промисловість

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Будівництво

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

Тимчасове розміщення й організація харчування

Інформація та телекомунікації

Фінансова та страхова діяльність

Операції з нерухомим майном

Професійна, наукова та технічна діяльність

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

Освіта

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
Додаток 9
до Методики визначення частки
державного сектору у складі економіки

ПИТОМА ВАГА
середньої кількості працівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки в загальній середній кількості працівників суб’єктів господарювання

Вид економічної діяльності

Середня кількість працівників - усього по Україні, осіб

Середня кількість працівників суб’єктів господарювання державного сектору, осіб

У тому числі:

Довідково: комунальний сектор

Питома вага середньої кількості працівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки в загальній середній кількості працівників суб’єктів господарювання за відповідний період (гр. 2 / гр.1) х 100, відсотків

державні підприємства

казенні підприємства

державний корпоративний сектор


1

2

3

4

5

6

7

Усього
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
Промисловість
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
Переробна промисловість
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
Тимчасове розміщення й організація харчування
Інформація та телекомунікації
Фінансова та страхова діяльність
Операції з нерухомим майном
Професійна, наукова та технічна діяльність
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
Освіта
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинокДодаток 10
до Методики визначення частки
державного сектору у складі економіки

ПИТОМА ВАГА
доданої вартості за витратами виробництва суб’єктів господарювання державного сектору економіки в загальному обсязі доданої вартості за витратами виробництва суб’єктів господарювання*

Вид економічної діяльності

Додана вартість за витратами виробниц-тва - усього по Україні, тис. гривень

Додана вартість за витратами виробництва суб’єктів господа-рювання державного сектору, тис. гривень

У тому числі:

Довідково: комунальний сектор

Питома вага доданої вартості за витратами виробництва суб’єктів господарювання державного сектору економіки в загальному обсязі доданої вартості за витратами виробництва суб’єктів господарювання за відповідний період (гр. 2 / гр.1) х 100, відсотків

державні підприємства

казенні підприємства

державний корпоративний сектор


1

2

3

4

5

6

7

Усього
Промисловість
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
Переробна промисловість
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
Тимчасове розміщення й організація харчування
Інформація та телекомунікації
Операції з нерухомим майном
Професійна, наукова та технічна діяльність
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
Освіта
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
__________
* Розраховується згідно з алгоритмом, наведеним у Методиці розрахунку показника структурної статистики "Додана вартість за витратами виробництва", затвердженій наказом Державного комітету статистики України від 22 грудня 2011 року № 365.Додаток 11
до Методики визначення частки
державного сектору у складі економіки

ПИТОМА ВАГА
капітальних інвестицій суб’єктів господарювання державного сектору економіки в загальному обсязі капітальних інвестицій суб’єктів господарювання за відповідний період

Вид економічної діяльності

Капітальні інвестиції - усього по Україні, тис. гривень

Капітальні інвестиції суб’єктів господа-рювання державного сектору, тис. гривень

У тому числі:

Довідково: комунальний сектор

Питома вага капітальних інвестицій суб’єктів господарювання державного сектору економіки в загальному обсязі капітальних інвестицій суб’єктів господарювання за відповідний період (гр. 2 / гр. 1) х 100, відсотків

державні підприємства

казенні підприємства

державний корпоративний сектор


1

2

3

4

5

6

7

Усього
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
Промисловість
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
Переробна промисловість
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
Тимчасове розміщення й організація харчування
Інформація та телекомунікації
Фінансова та страхова діяльність
Операції з нерухомим майном
Професійна, наукова та технічна діяльність
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
Освіта
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинокДодаток 12
до Методики визначення частки
державного сектору у складі економіки

ЧАСТКА
державного сектору у складі економіки

за _____________________ року (рік)
(період)

Вид економічної діяльності

Питома вага кількості суб’єктів господарювання державного сектору економіки, відсотків

Питома вага чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб’єктів господарювання державного сектору економіки, відсотків

Питома вага середньої вартості необоротних та оборотних активів суб’єктів господарювання державного сектору економіки, відсотків

Питома вага середньої кількості працівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, відсотків

Питома вага капітальних інвестицій суб’єктів господарювання державного сектору економіки, відсотків

Питома вага державного сектору економіки, відсотків

1

2

3

4

5

6

Усього

у тому числі

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

Промисловість

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

Переробна промисловістьПостачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітряВодопостачання; каналізація, поводження з відходамиБудівництвоОптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів та мотоциклівТранспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльністьТимчасове розміщення та організація харчуванняІнформація та телекомунікаціїФінансова та страхова діяльністьОперації з нерухомим майномПрофесійна, наукова та технічна діяльністьДіяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговуванняОсвітаОхорона здоров'я та надання соціальної допомогиМистецтво, спорт, розваги та відпочинок{Додаток 12 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 586 від 22.05.2014}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: