open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

29.12.2012  № 34


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 січня 2013 р.
за № 176/22708

{Рішення втратило чинність на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 59 від 21.07.2014}

Про затвердження Змін до Положення про порядок відбору страховиків та порядок відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок професійної помилки посадової особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 12, пунктів 2, 3 частини четвертої статті 16 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок відбору страховиків та порядок відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок професійної помилки посадової особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 23 липня 2012 року № 13, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2012 року за № 1385/21697 (додаються).

2. Відділу з питань стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Відділу зв'язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

Директор-розпорядник

О.І. Шарова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
29.12.2012  № 34


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 січня 2013 р.
за № 176/22708

ЗМІНИ
до Положення про порядок відбору страховиків та порядок відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок професійної помилки посадової особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

1. У розділі І:

1.1. Пункт 1.2 викласти в такій редакції:

"1.2. Відповідно до цього Положення страхуванню підлягають:

життя та здоров'я посадових осіб Фонду відповідно до переліку, визначеного у пункті 1.5 цього розділу, та з урахуванням підпункту 3.2 пункту 3 Характеристик та класифікаційних ознак видів добровільного страхування, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 09 липня 2010 року № 565, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 листопада 2010 року за № 1119/18414;

фінансова відповідальність, у тому числі за шкоду, заподіяну внаслідок професійної помилки посадових осіб Фонду, відповідно до переліку, визначеного у пункті 1.5 цього розділу.".

1.2. Пункт 1.5 викласти в такій редакції:

"1.5. Застрахованими особами за договорами страхування є:

члени адміністративної ради Фонду;

члени виконавчої дирекції Фонду;

уповноважені особи Фонду відповідно до Закону.".

2. У розділі ІІ:

2.1. Пункт 2.3 викласти в такій редакції:

"2.3. Страховик, який планує брати участь у відборі, має відповідати таким вимогам:

наявність сплаченого статутного капіталу в розмірі, передбаченому статтею 30 Закону України "Про страхування";

відсутність невиконаних заходів впливу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України;

рівень виплат з добровільних видів страхування протягом останніх чотирьох кварталів, що передують даті подання документів для участі у відборі, повинен бути не менше 30 відсотків;

наявність перевищення фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів)на останню звітну дату, що передує даті подання документів для участі у відборі, над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності не менше ніж на 1 млн. євро за офіційним курсом гривні, встановленим Національним банком України;

наявність грошових коштів, розміщених у банківських установах, які не віднесені до категорії проблемних або неплатоспроможних, у розмірі, не меншому ніж 30 відсотків загального обсягу активів;

наявність ліцензії на здійснення страхової діяльності щодо страхування від нещасних випадків, страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12-14 частини четвертої статті 6 Закону України "Про страхування") та/або страхування фінансової відповідальності, життя і здоров'я тимчасового адміністратора, ліквідатора фінансової установи (для банків - уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), членів виконавчої дирекції та адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та працівників Міністерства фінансів України, які визначені ним для вирішення питань щодо участі держави у капіталізації банку, передбаченого пунктом 17 частини першої статті 7 Закону України "Про страхування", щодо яких страховиком надаються документи для участі у відборі, та досвіду здійснення страхової діяльності за такими ліцензіями не менше ніж протягом останніх двох років;

дотримання станом на останню звітну дату, що передує даті подання документів для участі у відборі, вимог щодо платоспроможності, встановлених законодавством України у сфері страхування;

відсутність заборгованості зі сплати загальнодержавних податків та зборів;

неперебування в стадії ліквідації або банкрутства.".

2.2. У пункті 2.4:

абзаци п’ятий - сьомий викласти в такій редакції:

"річну фінансову звітність, складену відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", 3 "Звіт про фінансові результати", затверджених наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за № 396/3689 та № 397/3690 відповідно, підтверджену аудитором (аудиторською фірмою), за останній календарний рік, що передує даті подання заяви;

проміжну фінансову звітність, складену відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", 3 "Звіт про фінансові результати", затверджених наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за № 396/3689 та № 397/3690 відповідно, підтверджену аудитором (аудиторською фірмою), за останні звітні періоди поточного року, що передують даті подання заяви;

річну звітність, складену відповідно до вимог Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 лютого 2004 року № 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2004 року за № 517/9116 (у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 15 вересня 2005 року № 4619), засвідчену підписом керівника страховика та скріплену печаткою страховика, підтверджену аудитором (аудиторською фірмою), за останній календарний рік, що передує даті подання заяви;";

доповнити пункт після абзацу сьомого новим абзацом восьмим такого змісту:

"проміжну звітність, складену відповідно до вимог Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 лютого 2004 року № 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2004 року за № 517/9116 (у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 15 вересня 2005 року № 4619), засвідчену підписом керівника страховика та скріплену печаткою страховика, підтверджену аудитором (аудиторською фірмою), за всі звітні періоди поточного року, що передують даті подання заяви;".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - тринадцятий уважати відповідно абзацами дев’ятим - чотирнадцятим;

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

"нотаріально засвідчені копії ліцензій на здійснення страхової діяльності щодо страхування від нещасних випадків, страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12-14 частини четвертої статті 6 Закону України "Про страхування") та/або страхування фінансової відповідальності, життя і здоров'я тимчасового адміністратора, ліквідатора фінансової установи (для банків - уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), членів виконавчої дирекції та адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та працівників Міністерства фінансів України, які визначені ним для вирішення питань щодо участі держави у капіталізації банку, передбаченого пунктом 17 частини першої статті 7 Закону України "Про страхування";".

3. Розділ ІІІ після пункту 3.7 доповнити новим пунктом 3.8 такого змісту:

"3.8. Договір страхування не може бути укладений із страховиком у випадку, якщо він є пов’язаною особою банку, який було віднесено до категорії неплатоспроможних або який ліквідовується на підставах, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність".".

У зв’язку з цим пункти 3.8, 3.9 вважати відповідно пунктами 3.9, 3.10.

Начальник відділу стратегії
та нормативно-методологічного
забезпечення

Н.О. Лапаєва

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: