open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.01.2013  № 26/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 січня 2013 р.
за № 68/22600

Про затвердження Порядку організації виробничої діяльності та залучення засуджених до суспільно корисної праці на підприємствах виправних центрів, виправних та виховних колоній Державної кримінально-виконавчої служби України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції
№ 2022/5 від 26.06.2018}

Відповідно до статей 60, 118-121 Кримінально-виконавчого кодексу України та з метою упорядкування організації залучення засуджених до праці НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок організації виробничої діяльності та залучення засуджених до суспільно корисної праці на підприємствах виправних центрів, виправних та виховних колоній Державної кримінально-виконавчої служби України, що додається.

2. Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України (Зеркаль О.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної пенітенціарної служби генерал-лейтенанта внутрішньої служби Дуку О.О. і департамент виробничої діяльності та ресурсного забезпечення Державної пенітенціарної служби (Пудак В.А.).

Перший заступник Міністра

І.І. Ємельянова

ПОГОДЖЕНО:


Голова Державної пенітенціарної
служби України


Заступник Міністра соціальної політики України -
керівник апаратуО.В. Лісіцков
В. Коломієць
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
03.01.2013  № 26/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 січня 2013 р.
за № 68/22600

ПОРЯДОК
організації виробничої діяльності та залучення засуджених до суспільно корисної праці на підприємствах виправних центрів, виправних та виховних колоній Державної кримінально-виконавчої служби України

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок регулює організацію виробничого процесу на підприємствах виправних центрів, виправних та виховних колоній Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - підприємства установ) відповідно до вимог Кримінально-виконавчого кодексу України, Кодексу законів про працю України.

1.2. Виробничий процес є системою заходів, спрямованих на систематичне застосування засобів виробництва підприємств установ і залучення засуджених до суспільно корисної праці для забезпечення реалізації їх права на працю, отримання готової продукції з вихідної сировини згідно із заданою програмою та за рахунок заробітної плати збільшення відрахувань коштів на відшкодування наявних майнових зобов’язань особи.

1.3. Засуджені залучаються до суспільно корисної праці на підприємствах установ з урахуванням наявних виробничих потужностей, зважаючи при цьому на стать, вік, працездатність, стан здоров’я та спеціальність.

1.4. Праця засуджених на підприємствах установ організовується з додержанням правил охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії.

ІІ. Організація та планування виробничого процесу

2.1. Керівником підприємства установи є директор підприємства установи - заступник начальника установи з виробництва (далі - директор підприємства), а за його відсутності - головний інженер підприємства установи.

2.2. Директор підприємства щотижня проводить нараду з питань виробничої діяльності підприємства установи з керівниками структурних підрозділів підприємства установи та соціально-психологічної служби установи щодо стану організації виробничої діяльності підприємства установи та залучення засуджених до суспільно корисної праці (розгляд проблемних питань та шляхи їх вирішення). Матеріали наради оформляються протоколом.

2.3. Основними організаторами планування виробничого процесу на підприємстві установи є планово-економічна та виробничо-технічна служби.

2.3.1. Основними завданнями планово-економічної служби є:

формування єдиної економічної політики підприємства установи на основі аналізу стану і тенденцій розвитку галузей народного господарства, кон’юнктури ринку;

здійснення економічного планування та аналіз економічного стану підприємства установи;

формування цінової політики підприємства установи;

надання до 20 числа кожного місяця виробничо-технічному відділу підприємства установи плану виробництва продукції (робіт, послуг) підприємства установи за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку відповідно до показників річного фінансового плану підприємства установи та додаткових замовлень на виробництво продукції (робіт, послуг);

щотижневе подання директору підприємства оперативної інформації про виконання плану виробництва продукції (робіт, послуг) підприємства установи на відповідний місяць та про рівень загальновиробничих, адміністративних витрат і витрат на збут продукції.

2.3.2. Основними завданнями виробничо-технічної служби є:

розробка та доведення до цехів (дільниць) підприємства установи плану-графіка виробництва продукції (робіт, послуг) підприємства установи за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку відповідно до плану виробництва продукції (робіт, послуг) підприємства установи та фактичної завантаженості підприємства установи;

контроль за виконанням плану виробництва продукції (робіт, послуг) підприємством установи відповідно до договірних зобов’язань та внесення змін до нього;

забезпечення виконання змінних завдань відповідно до плану виробництва продукції підприємством установи;

забезпечення підтримки парку технічного устаткування підприємства установи в робочому стані;

забезпечення конструкторсько-технологічної підготовки виробничих процесів підприємства установи та освоєння нових видів продукції;

контроль за створенням необхідних виробничих запасів сировини та матеріалів для забезпечення виробничого процесу в цехах (на дільницях) підприємства установи;

контроль за поточним обліком виробництва продукції та залученням засуджених до суспільно корисної праці в цехах (на дільницях) підприємства установи;

реалізація заходів щодо створення необхідних умов для залучення засуджених до суспільно корисної праці на підприємстві установи (організація робочого місця, освітлення, дотримання санітарних норм, наявність наочної інформації тощо);

організація контролю за якістю продукції (робіт, послуг) на підприємстві установи;

щотижневе інформування директора підприємства установи про хід виконання плану-графіка виробництва продукції (робіт, послуг) підприємством установи із зазначенням причин невиконання (дефіцит матеріалів, простої обладнання, низький рівень працевлаштування засуджених тощо).

2.4. Організація виробничого процесу в цеху (на дільниці) підприємства установи покладається на начальника цеху (дільниці), який безпосередньо підпорядковується начальнику виробничо-технічного відділу підприємства установи, та старшого майстра (майстра) цеху (дільниці), який за відсутності начальника цеху (дільниці) виконує його обов’язки.

2.4.1. Основними завданнями начальника цеху (дільниці) підприємства установи є:

організація виробничого процесу в цеху (на дільниці);

забезпечення виконання виробничих завдань, ритмічного випуску якісної продукції, ефективне використання основних і оборотних засобів;

здійснення контролю за видачею змінних завдань у цеху (на дільниці) та підбиття підсумків роботи за зміну;

здійснення контролю за своєчасним здаванням готової продукції на склад підприємства установи;

надання пропозицій виробничо-технічному відділу підприємства установи щодо працевлаштування засуджених та розробки перспективного плану розвитку підприємства установи;

інформування після закінчення зміни начальника виробничо-технічного відділу підприємства установи про причини невиконання змінного завдання цехом (дільницею), вжиті заходи щодо їх усунення, а також про випадки несправності технологічного устаткування.

2.4.2. Основними завданнями старшого майстра (майстра) цеху (дільниці) підприємства установи є:

закріплення засуджених за робочими місцями та технологічним обладнанням із відповідним записом у книзі реєстрації закріплення засуджених за робочими місцями та обладнанням на підприємстві установи за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку;

контроль за дотриманням засудженими технології виробництва продукції (робіт, послуг), утриманням у належному стані робочих місць, технологічного обладнання та приміщень загального користування для засуджених, недопущенням випуску бракованої продукції (робіт, послуг), відвантаженням готової продукції (робіт, послуг) на склад підприємства установи, додержанням виробничої і трудової дисципліни засудженими;

ведення книги видачі змінних завдань та обліку виконаних робіт засудженими на підприємстві установи за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку, яка нумерується, прошивається, реєструється та зберігається у начальника цеху (дільниці) підприємства установи;

ведення табеля обліку робочого часу засуджених на підприємстві установи за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку;

організація видачі засудженим для роботи в цеху (на дільниці) інструменту, спецхарчування (у передбачених законодавством випадках), спецодягу та взуття;

проведення інструктажу з питань охорони праці із здійсненням відповідного запису в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці згідно з додатком 6 до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15 "Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511 (із змінами);

інформування після закінчення зміни начальника цеху (дільниці) підприємства установи про причини невиконання змінного завдання, несправність технологічного устаткування та заходи щодо їх усунення.

ІІІ. Залучення засуджених до суспільно корисної праці

3.1. Виведення працездатних засуджених для роботи на підприємстві установи здійснюється під керівництвом чергового помічника начальника установи у супроводі працівника соціально-психологічної служби відповідно до рознарядки на виведення засуджених на роботу на підприємстві установи, складеної за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку (далі - рознарядка).

3.1.1. Рознарядка готується щотижня старшим майстром (майстром) цеху (дільниці) підприємства установи, узгоджується із начальником цеху (дільниці), директором підприємства, службою нагляду і безпеки, соціально-психологічною службою та затверджується начальником установи.

3.1.2. Виведення на роботу на підприємство установи засуджених, прізвища яких у рознарядках відсутні, не допускається.

3.1.3. Для додаткового виведення засуджених на підприємство установи начальником цеху (дільниці) або старшим майстром (майстром) цеху (дільниці) подається рапорт, погоджений із директором підприємства і начальником установи, та складається рознарядка.

3.2. Для зняття засуджених з роботи через припинення виробничого процесу або порушення режимних вимог начальник цеху (дільниці) або старший майстер (майстер) цеху (дільниці) подає до чергової частини установи рапорт, погоджений із директором підприємства та начальником установи.

3.3. На осіб, звільнених від роботи через хворобу, до початку виведення засуджених на роботу на підприємство установи медичною частиною установи надаються медичні довідки черговому помічнику начальника установи та на контрольно-пропускний пункт, розташований між житловою та виробничою зонами установи.

3.4. Засуджені, які тримаються у дисциплінарному ізоляторі або карцері, приміщенні камерного типу (одиночній камері), залучаються до суспільно корисної праці в спеціально обладнаних робочих камерах за рознарядкою згідно з додатком 6 до цього Порядку.

3.4.1. Організація роботи засуджених в спеціально обладнаних робочих камерах здійснюється помічником начальника установи з питань залучення засуджених до праці та трудової адаптації або іншим працівником установи, призначеним наказом по установі.

3.4.2. Контроль за засудженими на роботі в спеціально обладнаних робочих камерах та дотриманням трудової дисципліни, встановлених правил поведінки здійснюють молодші інспектори з нагляду та безпеки, які несуть службу в зазначених приміщеннях.

ІV. Організація обліку виготовленої продукції (робіт, послуг) засудженими

4.1. Облік виготовленої продукції (робіт, послуг) засудженими в цехах (на дільницях) підприємства установи здійснюється майстром цеху (дільниці) підприємства установи щодня.

4.2. Після закінчення календарного місяця за даними книги видачі змінних завдань та обліку виконаних робіт засудженими на підприємстві установи старший майстер (майстер) цеху (дільниці) підприємства установи оформляє наряд виконаних робіт засудженим (бригадою) на підприємстві установи за формою згідно з додатком 7 до цього Порядку.

4.3. Облік виконаних робіт у бригаді, що працює за єдиним нарядом виконаних робіт, ведеться за кінцевими результатами роботи бригади. Змінне завдання бригаді, що працює за єдиним нарядом, видається із розрахунку кількості відрядників, які входять до неї. Кількість годин, відпрацьованих членами бригади, повинна дорівнювати добутку кількості робітників бригади на тривалість робочої зміни. У табелі обліку робочого часу бригади на підприємстві установи, що працює за єдиним нарядом виконаних робіт, для розрахунку заробітної плати проставляється фактично відпрацьований час.

4.4. Форми і системи оплати праці, розміри тарифних ставок, відрядних розцінок для осіб, які залучаються до роботи на підприємстві установи, встановлюються відповідно до вимог нормативно-правових актів з питань оплати праці.

4.5. Для проведення відрахувань і утримань із заробітної плати засуджених відповідно до чинного законодавства до 5 числа кожного місяця підприємством установи надаються до бухгалтерії установи відомості нарахування заробітної плати засудженим на підприємстві установи за попередній місяць за формою згідно з додатком 8 до цього Порядку.

4.6. Організація обліку виготовлення продукції (робіт, послуг) здійснюється відповідно до вимог нормативно-правових актів з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

V. Контроль за організацією виробничої діяльності та залученням засуджених до суспільно корисної праці

5.1. Аналіз роботи підприємства установи щодо організації виробничої діяльності та залучення засуджених до суспільно корисної праці здійснюється щомісяця на засіданні балансової комісії підприємства установи, створеної наказом директора підприємства, за участю начальника установи. Протокол засідання балансової комісії та заходи щодо удосконалення діяльності підприємства установи надаються до міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції.

{Пункт 5.1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2022/5 від 26.06.2018}

5.2. Стан виробничої діяльності та організації залучення засуджених до суспільно корисної праці на підприємстві установи розглядається щомісяця на нараді в міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції за участю начальника установи, директора підприємства, головного бухгалтера підприємства установи та начальника планово-економічного відділу підприємства установи. Матеріали наради оформляються протоколом.

{Пункт 5.2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2022/5 від 26.06.2018}

5.3. Питання щодо невиконання без поважних причин змінного завдання та порушення внутрішньоцехового режиму засудженим розглядаються на засіданні профілактичної комісії установи за поданням директора підприємства.

5.4. Для здійснення контролю за засудженими за місцем їх роботи до складу оперативної групи установи за погодженням з директором підприємства залучається персонал підприємства установи у встановлений графіком роботи час.

Директор Департаменту
взаємодії з органами владиО.В. Зеркаль
Додаток 1
до Порядку організації виробничої
діяльності та залучення засуджених
до суспільно корисної праці
на підприємствах виправних центрів,
виправних та виховних колоній
Державної кримінально-виконавчої
служби України


ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор підприємства_______________
                                   (найменування підприємства)

___________________________________
                     (підпис, звання, прізвище, ініціали)

"___"__________20___ року

ПЛАН
виробництва продукції (робіт, послуг) підприємства установи
__________________________________________________
(найменування установи)
на _____________________ 20___ року
(місяць)

Найменування продукції (робіт, послуг)

Одиниця виміру

Оптова ціна, грн

План

Уточнений план

Залучення засуджених до суспільно корисної праці, осіб

порівняльна

діюча

кількість продукції

обсяг продукції, тис. грн

кількість продукції

обсяг продукції, тис. грн

у порівняльних цінах

у діючих цінах

у порівняльних цінах

у діючих цінах

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11Начальник планово-економічного
відділу (економіст з планування)_________
(підпис)__________________
(прізвище та ініціали)
Додаток 2
до Порядку організації виробничої
діяльності та залучення засуджених
до суспільно корисної праці
на підприємствах виправних центрів,
виправних та виховних колоній
Державної кримінально-виконавчої
служби України

ПЛАН-ГРАФІК
виробництва продукції (робіт, послуг) підприємства установиДодаток 3
до Порядку організації виробничої
діяльності та залучення засуджених
до суспільно корисної праці
на підприємствах виправних центрів,
виправних та виховних колоній
Державної кримінально-виконавчої
служби України

КНИГА
реєстрації закріплення засуджених за робочими місцями
та обладнанням на підприємстві установи
_______________________________
(найменування установи)

Цех (дільниця)__________

Бригада №_______

№ з/п

Прізвище та ініціали засудженого

Номер відділення соціально-психологічної служби

Робоче місце

Найменування обладнання, що закріплюється за робітником, інвентарний номер

Примітка

1

2

3

4

5

6
Додаток 4
до Порядку організації виробничої
діяльності та залучення засуджених
до суспільно корисної праці
на підприємствах виправних центрів,
виправних та виховних колоній
Державної кримінально-виконавчої
служби України

КНИГА
видачі змінних завдань та обліку виконаних робіт
засудженими на підприємстві установи
__________________________________
(найменування установи)

Цех (дільниця)___________
Майстер: І зміна_________

Бригада №___________
Бригадир ____________


ІІ зміна____________
ІІІ зміна____________


Дата

Прізвище та ініціали засудженого

Найменування виду робіт

Завдання

Підпис засудженого

Прийнято

Підпис старшого майстра (майстра)

Підпис майстра відділу технічного контролю

1

2

3

4

5

6

7

8
Додаток 5
до Порядку організації виробничої
діяльності та залучення засуджених
до суспільно корисної праці
на підприємствах виправних центрів,
виправних та виховних колоній
Державної кримінально-виконавчої
служби України


ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник цеху (дільниці)_____________
                                    (найменування підприємства)

___________________________________
                     (підпис, звання, прізвище, ініціали)

"___"__________20___ року

ТАБЕЛЬ
обліку робочого часу засуджених на підприємстві установи
_______________________________________
(найменування установи)
за _________________________ 20___ року
(місяць)

Цех (дільниця)__________

Бригада №_______

№ з/п

Табельний номер

Прізвище та ініціали засудженого

Розряд (оклад)

Професія

Числа місяця

Дні роботи

Відпрацьовано годин

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший майстер (майстер)

_________
(підпис)

__________________
(прізвище та ініціали)
Додаток 6
до Порядку організації виробничої
діяльності та залучення засуджених
до суспільно корисної праці
на підприємствах виправних центрів,
виправних та виховних колоній
Державної кримінально-виконавчої
служби України


ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник _________________________
                               (найменування підприємства)

___________________________________
                     (підпис, звання, прізвище, ініціали)

"___"__________20___ року

РОЗНАРЯДКА
на виведення засуджених на роботу на підприємстві установи
________________________________
(найменування установи)

з "___" _________(місяць)

по "___" _________ 20___ р. (місяць)

Цех (дільниця)_______________
Майстер: І зміна______________

Бригада №___________
Бригадир ____________


ІІ зміна_____________
ІІІ зміна____________


№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Місце роботи

Зміна

Примітка

І

ІІ

ІІІ
Директор підприємства

_________
(підпис)

__________________
(прізвище та ініціали)

Начальник цеху (дільниці)

_________
(підпис)

__________________
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу нагляду і безпеки

_________
(підпис)

__________________
(прізвище та ініціали))

Начальник відділення
соціально-психологічної служби_________
(підпис)__________________
(прізвище та ініціали)
Додаток 7
до Порядку організації виробничої
діяльності та залучення засуджених
до суспільно корисної праці
на підприємствах виправних центрів,
виправних та виховних колоній
Державної кримінально-виконавчої
служби України

НАРЯД
виконаних робіт засудженим (бригадою) на підприємстві установи
____________________________
(найменування установи)
за ____________________20__ року
(місяць)

Цех (дільниця) _________________
Бригада № ____________________
Засуджений ___________________Бригадир _____________________
Професія засудженого __________

№ з/п

Найменування робіт

Розряд роботи

Одиниця виміру роботи

Завдання на виконання робіт

Виконано

Нараховано заробітної плати, грн

на одиницю роботи

на задану роботу

кількість робіт

нормо-годин

нормо-годин

розцінка, грн

нормо-годин

розцінка, грнСтарший майстер (майстер)

_________
(підпис)

__________________
(прізвище та ініціали)

Інженер відділу праці
та заробітної плати (нормувальник)_________
(підпис)__________________
(прізвище та ініціали)
Додаток 8
до Порядку організації виробничої
діяльності та залучення засуджених
до суспільно корисної праці
на підприємствах виправних центрів,
виправних та виховних колоній
Державної кримінально-виконавчої
служби України


ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ___________________________
                               (найменування підприємства)

___________________________________
                     (підпис, звання, прізвище, ініціали)

"___"__________20___ року

ВІДОМІСТЬ
нарахування заробітної плати засудженим на підприємстві установи
________________________________
(найменування підприємства)
за ______________________ 20___ року
(місяць)

Цех (дільниця)____________

Бригада №_________

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові

Найменування професії

Відпрацьовано людино-днів

Виконано

Нараховано заробітної плати, грн

кількість робіт

нормо-годин


Головний бухгалтер

_________
(підпис)

__________________
(прізвище та ініціали)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: