open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.01.2013  № 81/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 січня 2013 р.
за № 112/22644

Про затвердження Положення про Дисциплінарну комісію арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 1727/5 від 19.08.2013
№ 1250/5 від 31.07.2014
№ 458/5 від 30.03.2015}

Відповідно до частини першої статті 108 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, пункту 3 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 395, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Дисциплінарну комісію арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), що додається.

2. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К.І.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади”.

3. Департаменту організаційного та ресурсного забезпечення (Мудрий С.І.) здійснювати матеріально-технічне забезпечення роботи Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України від 22 грудня 2011 року № 4212-VI “Про внесення змін до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за Міністром юстиції України.

{Пункт 5 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1727/5 від 19.08.2013}

Міністр

О.В. Лавринович
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
11.01.2013  № 81/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 січня 2013 р.
за № 112/22644

ПОЛОЖЕННЯ
про Дисциплінарну комісію арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

1. Це Положення визначає порядок утворення при Міністерстві юстиції України (далі - Мін'юст) як державному органі з питань банкрутства Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) (далі - Комісія), її завдання, функції та порядок діяльності.

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а також наказами Мін'юсту.

3. Основними завданнями Комісії є здійснення контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) (далі - арбітражний керуючий), перевірка організації їх роботи, дотримання ними вимог законодавства з питань банкрутства та правил професійної етики арбітражного керуючого.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

розглядає заяви або скарги фізичних та юридичних осіб щодо діяльності арбітражного керуючого, організації його роботи, дотримання ним вимог законодавства з питань банкрутства та правил професійної етики арбітражного керуючого;

розглядає подання структурного підрозділу Мін'юсту, відповідального за забезпечення виконання Мін'юстом повноважень державного органу з питань банкрутства (далі - структурний підрозділ), про застосування дисциплінарного стягнення до арбітражного керуючого;

організовує перевірку оприлюднених фактів, що принижують честь і гідність арбітражних керуючих, шляхом ініціювання проведення такої перевірки структурним підрозділом або іншим органом, до компетенції якого належить вирішення таких питань;

розглядає матеріали перевірки щодо оприлюднених фактів, що принижують честь і гідність арбітражних керуючих;

надає консультації і рекомендації, а також готує методичні розробки з питань професійної етики арбітражних керуючих та застосування прогресивних практик у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

5. До складу Комісії входять сім осіб, три з яких призначаються з числа працівників Мін'юсту, а чотири обираються саморегулівними організаціями арбітражних керуючих з числа їх членів.

Представники саморегулівних організацій арбітражних керуючих, які входять до складу Комісії, повинні мати досвід роботи у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом не менше п'яти років.

6. Мін'юст з метою формування складу Комісії розміщує на офіційному веб-сайті Мін'юсту у мережі Інтернет інформацію щодо необхідності надання саморегулівними організаціями арбітражних керуючих повідомлень стосовно обраних ними представників, які відповідають вимозі, встановленій у пункті 5 цього Положення.

Повідомлення саморегулівних організацій арбітражних керуючих стосовно обраних ними представників приймаються Мін'юстом протягом тридцяти днів з дня розміщення на офіційному веб-сайті Мін'юсту у мережі Інтернет інформації щодо необхідності надання такого повідомлення.

В інформації щодо необхідності надання саморегулівними організаціями арбітражних керуючих повідомлень стосовно обраних ними представників, розміщеній на офіційному веб-сайті Мін'юсту у мережі Інтернет, обов'язково зазначається день завершення прийому відомостей.

Повідомлення саморегулівних організацій арбітражних керуючих стосовно обраних ними представників надсилаються на поштову адресу Мін'юсту та повинні містити такі дані:

найменування саморегулівної організації арбітражних керуючих (із зазначенням її статусу), членом якої є обраний представник, її кількісний склад, адміністративно-територіальні одиниці України, на територіях яких її члени здійснюють свою діяльність, та сукупна кількість процедур, що застосовуються у справах про банкрутство щодо боржника, в яких брали/беруть участь її члени;

прізвище, ім'я та по батькові представника і досвід роботи у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Розгляд, опрацювання і аналіз повідомлень саморегулівних організацій арбітражних керуючих стосовно обраних ними представників, які надійшли до Мін'юсту, здійснює структурний підрозділ.

До складу Комісії входять обрані саморегулівними організаціями арбітражних керуючих їх представники, які відповідають вимозі, встановленій у пункті 5 цього Положення, та повідомлення стосовно яких подано у порядку та строк, встановлені цим Положенням.

У разі надходження до Мін'юсту із дотриманням вимог цього Положення повідомлення стосовно більш ніж чотирьох представників, обраних саморегулівними організаціями арбітражних керуючих, до складу Комісії з них входять представники, які: мають більший досвід роботи у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; є членами саморегулівної організації арбітражних керуючих з більшою кількістю членів, адміністративно-територіальних одиниць України, на територіях яких її члени здійснюють свою діяльність, сукупною кількістю процедур, що застосовуються у справах про банкрутство щодо боржника, в яких брали/беруть участь її члени; є членами Всеукраїнських саморегулівних організацій арбітражних керуючих.

Інформація стосовно обраних саморегулівними організаціями арбітражних керуючих їх представників, повідомлення стосовно яких було подано до Мін'юсту, разом з показниками, що свідчать про їх відповідність вимозі, встановленій у пункті 5 цього Положення, розміщується на офіційному веб-сайті Мін'юсту у мережі Інтернет.

7. Склад Комісії затверджується наказом Мін'юсту.

8. Очолює Комісію голова - Міністр юстиції України або визначений ним відповідальний працівник Мін'юсту.

Заступник голови Комісії обирається з числа її членів за пропозицією голови Комісії на першому засіданні Комісії шляхом відкритого голосування.

Секретар Комісії призначається головою Комісії з числа її членів - працівників Мін'юсту.

9. Голова Комісії організовує роботу Комісії, формує персональний склад Комісії, визначає та затверджує порядок денний її засідань, а також розподіляє обов'язки між її членами.

{Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1250/5 від 31.07.2014}

У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує заступник голови Комісії.

10. Секретар Комісії забезпечує підготовку проведення засідань Комісії та матеріалів, що підлягають розгляду на засіданнях Комісії, ведення протоколів засідань Комісії.

11. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі потреби.

Дату, час і місце проведення засідання Комісії визначає її голова.

12. Структурний підрозділ за письмовим зверненням секретаря Комісії повідомляє не пізніше ніж за десять робочих днів до проведення засідання членів Комісії і заінтересованих осіб про порядок денний запланованого засідання, дату, час і місце його проведення, а також надає/надсилає членам Комісії необхідні матеріали.

13. Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше п'яти її членів.

14. Засідання Комісії проводить її голова.

15. На засідання Комісії, на якому буде розглянуто подання про застосування дисциплінарного стягнення до арбітражного керуючого, запрошується арбітражний керуючий, стосовно якого розглядається таке питання, який має право давати додаткові пояснення по суті питання.

На засідання Комісії, на якому буде розглянуто подання про застосування дисциплінарного стягнення до арбітражного керуючого, внесеного структурним підрозділом за результатом позапланової перевірки, підставою для проведення якої була заява або скарга фізичної або юридичної особи, може бути запрошений відповідний заявник або скаржник, який може давати додаткові пояснення по суті питання.

Комісія може прийняти рішення за відсутності заявника, скаржника або арбітражного керуючого, стосовно якого розглядаються подання про застосування дисциплінарного стягнення.

16. Комісія приймає рішення простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

17. Обговорення питань, що розглядаються під час засідання Комісії, і рішення, що приймаються Комісією, оформляються протоколом, який підписується усіма присутніми на засіданні членами Комісії протягом двох робочих днів після цього засідання Комісії.

Протокол засідання Комісії повинен містити перелік осіб, присутніх на засіданні, порядок денний засідання, питання, що розглядались на засіданні, перелік осіб, які виступали під час засідання, прийняте Комісією рішення.

Протоколи засідання Комісії зберігаються у структурному підрозділі.

18. Комісія може в межах своїх повноважень одержувати необхідну інформацію від головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, а також інших державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та їх посадових осіб.

Запит щодо надання інформації, зазначеної в абзаці першому цього пункту, готує та надсилає структурний підрозділ на підставі відповідного протоколу засідання Комісії.

{Пункт 18 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 458/5 від 30.03.2015}

19. Член Комісії має право:

вносити пропозиції про розгляд на засіданнях Комісії питань, що належать до її компетенції;

брати участь в обговоренні питань порядку денного засідання Комісії;

вивчати матеріали, подані на розгляд Комісії;

висловлювати власну думку з питань, що розглядаються;

брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;

викладати письмово окрему думку як додаток до протоколу засідання Комісії, що є його невід'ємною частиною.

20. Член Комісії зобов'язаний:

особисто брати участь у роботі Комісії;

бути особисто присутнім на засіданнях Комісії;

не розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв'язку з участю у роботі Комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;

заявити про самовідвід у випадках, передбачених цим Положенням;

виконувати в межах, передбачених цим Положенням, доручення голови Комісії.

Неналежне виконання членом Комісії своїх обов'язків є підставою для позбавлення його повноважень та виключення із персонального складу Комісії.

У разі неналежного виконання членом Комісії своїх обов'язків Комісія шляхом направлення відповідного протоколу її засідання або витягу з нього повідомляє Мін'юст або саморегулівну організацію арбітражних керуючих, членом якої він є, про необхідність вирішення питання щодо заміни цього члена Комісії.

21. Член Комісії не може брати участь у розгляді питання та прийнятті рішення і підлягає відводу (самовідводу), якщо:

він є членом сім'ї або близьким родичем чи свояком (чоловіком, дружиною, батьком, матір'ю, вітчимом, мачухою, сином, дочкою, пасинком, падчеркою, братом, сестрою, дідом, бабою, онуком, онукою, усиновлювачем чи усиновленим, членом сім'ї або близьким родичем цих осіб) особи, щодо якої розглядається питання;

стало відомо про інші обставини, які можуть вплинути на об'єктивність та неупередженість члена Комісії.

За наявності зазначених вище підстав член Комісії заявляє самовідвід або відвід члену Комісії заявляє голова чи інший член Комісії.

Відвід члену Комісії може заявити арбітражний керуючий, щодо якого розглядається питання, або будь-яка інша особа, якій стало відомо про участь у розгляді справи та прийнятті рішення члена Комісії, щодо якого виникає сумнів у його об'єктивності.

Відвід з обґрунтуванням його причин надсилається Комісії у формі письмової заяви. Голова Комісії зобов'язаний ознайомити члена Комісії із заявою про його відвід.

Член Комісії, якому заявлено відвід, може дати пояснення з приводу відводу.

Рішення про відвід (самовідвід) члена Комісії приймається простою більшістю присутніх на засіданні її членів, крім члена Комісії, стосовно якого вирішується питання щодо відводу (самовідводу). У разі рівного розподілу голосів рішення про відвід (самовідвід) вважається прийнятим.

22. Заяви або скарги щодо діяльності арбітражного керуючого та матеріали перевірки структурного підрозділу щодо оприлюднених фактів, які принижують честь і гідність арбітражного керуючого, розглядаються Комісією на її засіданнях протягом місяця з дня їх надходження.

Строк внесення структурним підрозділом на розгляд Комісії подання про застосування дисциплінарного стягнення до арбітражного керуючого, його розгляду Комісією та прийняття рішення щодо застосування дисциплінарного стягнення не може перевищувати двох місяців з дня виявлення проступку та одного року з дня його вчинення.

23. Розгляд заяв, скарг щодо діяльності арбітражного керуючого, подання структурного підрозділу про застосування дисциплінарного стягнення до арбітражного керуючого, матеріали перевірки структурного підрозділу щодо оприлюднених фактів, що принижують честь і гідність арбітражного керуючого, на засіданні Комісії починається із заслуховування доповіді члена Комісії, який попередньо за дорученням голови Комісії вивчав такі заяву, скаргу, подання, матеріали перевірки, після чого заслуховуються присутні на засіданні Комісії інші її члени, арбітражний керуючий, заявник та скаржник, а також вивчаються та аналізуються необхідні документи.

24. Під час визначення виду дисциплінарного стягнення Комісія повинна враховувати ступінь вини арбітражного керуючого, тяжкість вчиненого ним проступку, а також, чи застосовувалися раніше до нього дисциплінарні стягнення.

25. За результатами розгляду питання порядку денного Комісія приймає рішення про:

застосування до арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення на підставі подання структурного підрозділу про застосування дисциплінарного стягнення до арбітражного керуючого;

відхилення подання структурного підрозділу про застосування дисциплінарного стягнення до арбітражного керуючого;

ініціювання проведення структурним підрозділом позапланової перевірки діяльності арбітражного керуючого, якщо із заяви або скарги вбачається необхідність проведення додаткового контролю;

ініціювання проведення саморегулівною організацією арбітражних керуючих перевірки діяльності арбітражного керуючого, членом якої він є, якщо із заяви або скарги вбачається порушення правил професійної етики арбітражного керуючого цієї саморегулівної організації арбітражних керуючих;

відмову в задоволенні заяви або скарги щодо діяльності арбітражного керуючого, організації його роботи, дотримання ним вимог законодавства з питань банкрутства та правил професійної етики арбітражного керуючого;

перевірку оприлюднених фактів, що принижують честь і гідність арбітражного керуючого, або ініціювання проведення такої перевірки органом, до компетенції якого належить вирішення таких питань;

вжиття заходів щодо спростування оприлюднених фактів, які принижують честь і гідність арбітражних керуючих;

схвалення консультацій і рекомендацій, а також методичних розробок з питань професійної етики арбітражних керуючих та застосування прогресивних практик у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом для подальшого їх розміщення на офіційному веб-сайті Мін'юсту у мережі Інтернет.

26. Протоколи засідання Комісії у триденний строк, крім випадку, передбаченого пунктом 27 цього Положення, направляються до структурного підрозділу для забезпечення виконання її рішень.

27. У разі прийняття Комісією рішення про застосування до арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого протокол її засідання та її подання про застосування до арбітражного керуючого такого виду дисциплінарного стягнення у триденний строк направляються до структурного підрозділу для анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) та виключення з Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України відомостей про арбітражного керуючого, стосовно якого Комісією прийнято рішення.

28. Структурний підрозділ шляхом надіслання листа за підписом керівника структурного підрозділу або особи, яка виконує його обов'язки, у п'ятиденний строк з дня надходження відповідного протоколу засідання Комісії повідомляє заявника про прийняте Комісією рішення за результатом розгляду заяви або скарги щодо діяльності арбітражного керуючого, організації його роботи, дотримання ним вимог законодавства з питань банкрутства та правил професійної етики арбітражного керуючого.

29. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює Мін'юст.

Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування
центрального
засвідчувального органу

К.І. Чижмарь

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: