open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
П'ята секція

РІШЕННЯ

Справа «Робота та інші проти України»
(Заява № 7158/04 та 88 інших заяв)

4 березня 2013 року до тексту цього рішення були внесені зміни
відповідно до правила 81 Регламенту Суду

СТРАСБУРГ
17 січня 2013 року

Офіційний переклад

Це рішення є остаточним, але може підлягати редакційним виправленням.

У справі «Робота та інші проти України»

Європейський суд з прав людини (п'ята секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:


Боштьян М. Зупанчіч (), Голова,
Енн Пауер-Форд (),
Хелена Єдерблом (), судді,
а також Стівен Філліпс (), заступник Секретаря секції,

після обговорення за зачиненими дверима 18 грудня 2012 року,
зазначивши, що основні питання, які містяться в заявах, є предметом усталеної практики Суду, і що сторони мали достатні можливості висловити свої зауваження щодо них та будь-яких інших аспектів справи,
постановляє таке рішення, що було ухвалене в той самий день:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу розпочато за 89 заявами, поданими до Суду проти України відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) 90 громадянами України та підприємствами, розташованими в Україні, чиї дані наведені у доданих таблицях (далі - заявники).

2. У ході провадження пані Н. Хакназарова (заява № 61133/08) померла; її чоловік, пан О. Хакназаров, та її дочка, пані О. Хакназарова, виявили бажання підтримати її заяву.

3. Уряд України (далі - Уряд) представляв його Уповноважений - пан Н. Кульчицький з Міністерства юстиції України.

4. Заяви, які в основному стосуються тривалого невиконання рішень національних судів, ухвалених на користь заявників, у різні дати були направлені Уряду. Щодо деяких заяв Уряд направив зауваження. Спочатку розгляд цих заяв було відкладено відповідно до пілотного рішення «Юрій Миколайович Іванов проти України» (Yuriy Nikolayevich Ivanov), заява № 40450/04, ЄСПЛ 2009-... (витяги), але відновлено у лютому 2012 року (детальніше див. рішення у справі «Харук та інші проти України» [Комітет] (Kharuk and others v. Ukraine [Committee]), заява № 703/05, пп. 4-5, від 26 липня 2012 року).

5. У різні дати Уряд направив Суду односторонні декларації щодо всіх цих заяв та просив вилучити їх з реєстру справ відповідно до підпункту «с» пункту 1 статті 37 Конвенції на підставі цих декларацій. Суд розглянув ці декларації та вирішив відхилити пропозиції Уряду.

ФАКТИ

І. НЕВИКОНАННЯ

6. У дати, зазначені в доданих таблицях, національні суди та комісії з трудових спорів ухвалили рішення, відповідно до яких заявники мають право на різні суми відшкодування та/або на вчинення певних дій на свою користь. Рішення стали такими, що підлягають виконанню. Однак заявники не домоглися виконання рішень у встановлений строк через: невжиття органами влади конкретних бюджетних або регуляторних заходів; введення мораторію на вилучення та продаж майна, що належить державним або контрольованим державою підприємствам; бездіяльність державних виконавців.

II. ІНШІ ПИТАННЯ

7. Деякі заявники також подали скарги щодо фактичних та правових питань, не пов'язаних з вищезгаданим питанням невиконання рішень.

ПРАВО

I. ОБ'ЄДНАННЯ ЗАЯВ

8. Враховуючи спільність правового підґрунтя заяв, Суд вважає за необхідне об'єднати їх.

II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТЕЙ 6 ТА 13 КОНВЕНЦІЇ ТА СТАТТІ 1 ПЕРШОГО ПРОТОКОЛУ ДО КОНВЕНЦІЇ

9. Заявники скаржились на тривале невиконання рішень, ухвалених на їхню користь, та на відсутність ефективних засобів юридичного захисту щодо цих скарг. Вони посилались, прямо чи по суті, на статті 6 та 13 Конвенції та статтю 1 Першого протоколу до Конвенції, які передбачають таке:

Стаття 6

«Кожен має право на ... розгляд його справи упродовж розумного строку ... судом, ..., який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру...»

Стаття 13

«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження».

Стаття 1
Першого протоколу до Конвенції

«Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Кожний, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження».

A. Прийнятність

10. Суд зазначає, що вищезгадані скарги заявників не є явно необґрунтованими у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вони не є неприйнятними з будь-яких інших підстав. Таким чином, вони мають бути визнані прийнятними.

B. Суть

11. Суд зазначає, що рішення, ухвалені на користь заявників, залишались невиконаними протягом тривалого часу, відповідальність за що несе держава.

12. Суд повторює, що він уже встановив порушення Конвенції у подібних справах (див. згадане вище рішення у справі «Харук та інші проти України» (Kharuk and others v. Ukraine) пп. 17-19).

13. Розглянувши всі наявні матеріали, Суд не вбачає жодних фактів або аргументів, здатних переконати його дійти іншого висновку в цих справах.

14. Відповідно в цих справах було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції та статті 1 Першого протоколу до Конвенції у зв'язку з тривалим невиконанням рішень, ухвалених на користь заявників, та статті 13 Конвенції, оскільки заявники не мали ефективного національного засобу юридичного захисту, за допомогою якого вони могли б отримати відшкодування шкоди, завданої таким невиконанням.

III. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ

15. Деякі заявники подали інші скарги за Конвенцією, які Суд ретельно розглянув. У світлі всіх наявних матеріалів та настільки, наскільки вони охоплюються його компетенцією, Суд доходить висновку, що вони не виявляють будь-яких ознак порушень прав і свобод, передбачених Конвенцією чи протоколами до неї.

16. Таким чином, ці скарги є явно необґрунтованими та мають бути відхилені відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.

IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

17. Стаття 41 Конвенції передбачає:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».

A. Шкода, судові та інші витрати

18. Відповідно до підходу, застосованого у справі «Харук та інші проти України» (Kharuk and others v. Ukraine, згадане вище пп. 23-27), Суд вважає розумним та справедливим присудити 3000 євро кожному заявнику в заявах, що стосуються невиконання рішень тривалістю більше трьох років (заяви, наведені в таблиці в Додатку 1), та 1500 євро кожному заявнику в інших заявах (заяви, наведені в таблиці в Додатку 2). Зазначені суми є відшкодуванням будь-якої матеріальної і моральної шкоди, а також компенсацією судових витрат.

19. Суд також зазначає, що держава-відповідач має виконати рішення, які не були виконані.

B. Пеня

20. Суд вважає за належне призначити пеню виходячи з граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

1. Вирішує об'єднати заяви.

2. Оголошує прийнятними скарги заявників за пунктом 1 статті 6, статтею 13 Конвенції та за статтею 1 Першого протоколу до Конвенції щодо тривалого невиконання рішень, ухвалених на їхню користь, та щодо відсутності ефективних національних засобів юридичного захисту, а решту скарг у заявах - неприйнятними.

3. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції та статті 1 Першого протоколу до Конвенції.

4. Постановляє, що було порушення статті 13 Конвенції.

5. Постановляє, що:

(a) держава-відповідач має виконати рішення національних судів, ухвалені на користь заявників, що залишаються невиконаними, та сплатити протягом трьох місяців 3000 (три тисячі) євро кожному заявнику або його/її спадкоємцю у заявах, зазначених у Додатку 1, та 1500 (одна тисяча п'ятсот) євро кожному заявнику або його/її спадкоємцю у заявах, зазначених у Додатку 2; ці суми є відшкодуванням матеріальної та моральної шкоди, а також компенсацією судових витрат, і мають бути сплачені разом з будь-якими податками, що можуть нараховуватись, та конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на ці суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти».

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 17 січня 2013 року відповідно до пунктів 2 та 3 правила 77 Регламенту Суду.

Заступник Секретаря

Стівен ФІЛЛІПС

Голова

Боштьян М. ЗУПАНЧІЧ
Додаток 1
(невиконання тривалістю
понад три роки)

№ заяви та дата подання заяви

П. І. Б. заявника, дата народження
(якщо є відомості)

Рішення національного суду,
яке підлягає виконанню

1

7158/04
09.01.2004

РОБОТА
Ганна Іллівна,
13.02.1949

12.04.2001,
Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська,
09.12.2004,
Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська

2

31923/04
25.08.2004

КУЦЕНКО
Олег Михайлович,
28.11.1959

23.03.2001,
Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська,
15.03.2004,
Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська

3

38211/04
12.10.2004

ПП «Лабораторія наукових досліджень і проектування економіки»

18.12.2000,
Вищий арбітражний суд України

4

12239/05
21.03.2005

Мале підприємство «Брівт»

05.09.2002,
господарський суд Сумської області

5

23753/05
16.06.2005

TOB «ЛАЗУРНИЙ БЕРЕГ»

13.07.2000,
арбітражний суд Автономної Республіки Крим,
21.12.2001,
господарський суд Автономної Республіки Крим,
21.12.2001,
господарський суд Автономної Республіки Крим,
21.12.2001,
господарський суд Автономної Республіки Крим

6

33109/05
19.08.2005

ЛЕЖНЄВА
Тетяна Анатоліївна,
1959 р. н.

17.02.2003,
Павлоградський районний суд Дніпропетровської області

7

35928/05
22.09.2005

1) НАЗАРЕНКО
Олександр Васильович,
15.11.1963
2) ЛАЗАРЄВ
Василь Дмитрович,
24.12.1953

1) 21.03.2000,
Харцизський міський суд Донецької області
2) 09.03.2000,
Харцизський міський суд Донецької області

8

44158/05
21.11.2005

ПОХОДОЩУК
Валерій Олександрович,
29.07.1956

15.03.2005,
Військовий місцевий суд Севастопольського гарнізону,
13.06.2005,
Військовий місцевий суд Севастопольського гарнізону,
21.06.2007,
Гагарінський районний суд м. Севастополя

9

2590/06
30.12.2005

ДУБОНОС
Олександр Васильович,
19.08.1960

10.11.2003,
Червоноградський міський суд Львівської області

10

7492/06
01.02.2006

ПРОКОПЕНКО
Олександр Михайлович,
25.05.1958

22.06.1999,
Єнакіївський міський суд Донецької області,
01.03.2001,
Єнакіївський міський суд Донецької області

11

8658/06
22.02.2006

ГРАБОВИЙ
Олександр Григорович,
12.02.1966

27.05.2005,
Приморський районний суд м. Одеси

12

19232/06
06.04.2006

КРАСНОШАПКА
Тетяна Володимирівна,
29.10.1963

12.08.2003,
Лохвицький районний суд Полтавської області зі змінами, внесеними апеляційним судом Полтавської області 27.07.2005

13

23103/06
30.05.2006

БОЯНИЦЬКИЙ
Володимир Петрович,
25.11.1952

19.11.2003,
Червоноградський міський суд Львівської області

14

30682/06
06.07.2006

ВОРОНКА
Роман Васильович,
10.02.1958

19.11.2003,
Червоноградський міський суд Львівської області

15

32801/06
26.07.2006

ТЕЛЕГІН
Володимир Іванович,
03.01.1940

05.04.2004,
господарський суд Донецької області

16

34380/06
01.08.2006

СЕМЕНОВА
Вікторія Дмитрівна,
12.02.1934

13.12.2004,
Дзержинський міський суд Донецької області

17

35075/06
12.08.2006

МІРОШНИЧЕНКО
Валентин Пилипович,
12.08.1954

26.06.2004,
Добропільський міськрайонний суд Донецької області

18

36979/06
30.08.2006

ВАТ «Сніжнянський завод хімічного машинобудування»

24.10.2000,
арбітражний суд Запорізької області,
07.06.2001,
арбітражний суд Донецької області,
24.03.2005,
Дніпропетровський апеляційний господарський суд

19

42929/06
07.09.2006

ПП «Прометей-2000»

14.04.2003,
Київський апеляційний господарський суд

20

44612/06
24.10.2006

СТЕПАНОВ
Юрій Юрійович,
06.07.1972

16.01.2006,
Судацький міський суд Автономної Республіки Крим

21

45692/06
24.10.2006

ВИСКРЕБЕЦЬ
Світлана Юріївна,
05.10.1966

16.01.2006,
Судацький міський суд Автономної Республіки Крим

22

1082/07
11.12.2006

КОСТОГРИЗ
Світлана Іларіонівна,
03.02.1954

29.10.2002,
Крюківський районний суд м. Кременчука зі змінами, внесеними 18.03.2004 апеляційним судом Полтавської області

23

2514/07
01.12.2006

СТЕПАНОВА
Любов Іванівна,
29.09.1944

16.01.2006,
Судацький міський суд Автономної Республіки Крим зі змінами, внесеними 20.09.2006

24

4943/07
18.09.2006

МІЗІН
Юрій Станіславович,
18.05.1963

28.05.2005,
Новогродівський міський суд Донецької області

25

7753/07
02.02.2007

КУЗЬМИЧ
Олександр Федорович,
11.03.1989

08.06.2005,
Станично-Луганський районний суд Луганської області

26

8135/07
02.02.2007

МАТУСЕВИЧ
Микола Франкович,
27.05.1960

05.05.2005,
Військовий місцевий суд Житомирського гарнізону

27

10657/07
21.02.2007

СУРАТОВ
Валентин Іванович,
10.06.1936

30.08.2006,
Токмацький районний суд Запорізької області

28

12106/07
28.02.2007

ПРЯДКО
Анатолій Миколайович,
17.06.1953

06.12.2000,
Саксаганський районний суд міста Кривий Ріг,
12.12.2002,
Саксаганський районний суд міста Кривий Ріг

29

20094/07
11.04.2007

БОРДУН
Віктор Сергійович,
15.02.1941

19.02.2001,
Новокаховський міський суд Херсонської області

30

21518/07
20.04.2007

ГРИЩЕНКО
Володимир Іванович,
17.12.1941

08.04.2003,
Центрально-Міський районний суд м. Горлівки

31

22067/07
30.04.2007

ЧЕРНИШ
Раїса Петрівна,
15.10.1958

17.11.1998,
Нахімовський районний суд м. Севастополя,
02.08.1999,
Нахімовський районний суд м. Севастополя,
24.03.2005,
апеляційний суд м. Севастополя

32

22909/07
04.05.2007

РУСАНОВ
Ігор Євгенович,
20.10.1962

21.11.2002,
Микитівський районний суд м. Горлівки1

33

23977/07
16.05.2007

ДЕНИСЕНКО
Володимир Павлович,
20.09.1949

07.02.2006,
Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

34

27445/07
18.06.2007

ЖВАКІН
В'ячеслав Вікторович,
24.10.1949

21.12.1998,
Євпаторійський міський суд Автономної Республіки Крим,
29.11.2006,
Євпаторійський міський суд Автономної Республіки Крим

35

28831/07
29.05.2007

ПП «РЕАЛ НК»

12.04.2005,
господарський суд Херсонської області

36

29858/07
05.07.2007

ГРЕЧКО
Федір Федорович,
12.05.1951

12.06.2005,
Приморський районний суд м. Одеси,
10.07.2007,
Приморський районний суд м. Одеси,
19.10.2007,
Приморський районний суд м. Одеси,
23.07.2008,
Приморський районний суд м. Одеси

37

30884/07
09.07.2007

ЛИСЮК
Світлана Костянтинівна,
15.03.1956

19.12.2005,
господарський суд Донецької області

__________
1 Виправлено 4 березня 2013 року, в попередній редакції зазначався «Горлівський суд»

38

33577/07
16.07.2007

ДОГОТ
Василь Гаврилович,
11.02.1960

25.12.2002,
Червоногвардійський районний суд м. Макіївки Донецької області

39

37285/07
16.08.2007

ПАШИНСЬКА
Валентина Михайлівна,
24.04.1941

23.10.2000,
Новогродівський міський суд Донецької області

40

39220/07
27.08.2007

СІВАШОВ
Сергій Сергійович,
01.03.1950

09.08.2002,
Краснолуцький міський суд Луганської області,
27.10.2004,
Краснолуцький міський суд Луганської області,
18.11.2004,
Краснолуцький міський суд Луганської області

41

39225/07
01.08.2007

КАПУСТІН
Михайло Олександрович,
31.07.1978

26.01.2006,
Судацький міський суд Автономної Республіки Крим

42

39564/07
29.08.2007

ОЗЕРЯНСЬКИЙ
Олександр Павлович,
07.06.1949

18.04.2002,
Краснолуцький міський суд Луганської області,
22.11.2004,
Краснолуцький міський суд Луганської області

43

41632/07
16.06.2007

ГАВРИШОВ
Юрій Іванович
(дата народження невідома)

07.12.2001,
Євпаторійський міський суд Автономної Республіки Крим,
29.06.2004,
Євпаторійський міський суд Автономної Республіки Крим

44

41709/07
14.09.2007

ПИСАРЕНКО
Олександр Миколайович,
23.04.1958

05.10.2006,
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

45

48374/07
06.11.2007

КУЧИНСЬКА
Алла Василівна,
25.05.1949

20.09.1999,
Овруцький районний суд Житомирської області

46

53239/07
23.11.2007

МІХНОВСЬКИЙ
Сергій Миколайович,
21.09.1954

07.07.1997,
Саксаганський районний суд міста Кривий Ріг,
08.07.1998,
Саксаганський районний суд міста Кривий Ріг,
27.03.2001,
Саксаганський районний суд міста Кривий Ріг,
03.02.2003,
Саксаганський районний суд міста Кривий Ріг

47

54478/07
19.11.2007

БАШЕЙ
Володимир Дмитрович,
02.04.1969

06.11.2001,
Вугледарський міський суд Донецької області

48

795/08
10.12.2007

ШТАЄР
Михайло Миколайович,
15.05.1958

21.03.2003,
господарський суд Харківської області

49

1325/08
26.12.2007

ПАВЛЮК
Сергій Михайлович,
30.09.1962

21.05.2002,
рішення комісії з трудових спорів ВАТ «Південелектронмашзавод» 21.06.2002, Новокаховський міський суд Херсонської області,
19.02.2003,
Новокаховський міський суд Херсонської області

50

4851/08
16.01.2008

ГОЛОВІН
Валерій Ананійович
(дата народження невідома)

14.05.2007,
Феодосійський міський суд Автономної Республіки Крим

51

14749/08
28.02.2008

СТЕЛЬМАХ
Атаназій Атаназійович, 17.02.1956

02.03.2004,
Червоноградський міський суд Львівської області

52

17775/08
03.04.2008

ПАЗИНІЧ
Володимир Петрович,
21.12.1955

25.05.2007,
Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області

53

18439/08
03.04.2008

БАРСЬКИЙ
Володимир Олександрович,
20.04.1956

06.07.2006,
Голованівський районний суд Кіровоградської області

54

28976/08
07.06.2008

АЛМІЗОВА
Людмила Григорівна,
09.02.1950

30.03.2007,
Краснолуцький міський суд Луганської області

55

28988/08
07.06.2008

МАНДРИК
Ірина Сергіївна,
23.12.1963

21.05.2007,
Краснолуцький міський суд Луганської області

56

30306/08
11.06.2008

МОТРИН
Людмила Григорівна,
26.06.1953

11.12.2002,
Дніпровський районний суд м. Херсона

57

30414/08
15.06.2008

ІВАНИЩУК
Андрій Анатолійович,
09.04.1977

23.09.2005,
Суворовський районний суд м. Херсона

58

33743/08
13.06.2008

ШАЛУН
Олександр Дмитрович, 20.06.1972

12.04.2005,
Приморський районний суд м. Одеси

59

34893/08
04.07.2008

КРАСНІКОВА
Ірина Федорівна,
13.10.1963

06.11.2001,
Місцевий суд Кіровського району м. Кіровограда

60

35546/08
15.07.2008

ВИНОГРАДОВ
Василь Вікторович,
05.04.1948

18.05.2005,
Краснолуцький міський суд Луганської області

61

35552/08
15.07.2008

ЛІЧУК
Валентина Іллівна,
01.06.1937

16.06.2005,
Краснолуцький міський суд Луганської області,
06.02.2006,
Краснолуцький міський суд Луганської області

62

36775/08
23.07.2008

НІКОЛАЙЧУК
Володимир Миронович,
22.07.1938

21.12.2006,
Соснівський районний суд м. Черкас

63

37105/08
17.06.2008

РАДЖАБОВ
Юрій Ашурийович,
06.10.1963

01.06.2005,
Краснолуцький міський суд Луганської області

64

39374/08
24.07.2008

РУСАК
Валентина Іванівна,
01.01.1962

19.04.2006,
Миргородський міськрайонний суд Полтавської області

65

39562/08
06.08.2008

БЄЛОЛАПОТКОВ
Володимир Дмитрович,
27.04.1950

07.08.2006,
Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області,
16.11.2006,
Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області

66

39703/08
11.06.2008

КАРЛОВ
Георгій Георгійович,
02.01.1947

18.12.2006,
Ленінський районний суд м. Миколаєва

67

41601/08
22.08.2008

МОТИРЬОВ
Євген Миколайович,
27.10.1949

06.04.2007,
Краснолуцький міський суд Луганської області

68

46828/08
20.09.2008

ПАУЛАУСКАС
Віталій Антонасович,
31.01.1970

12.12.2006,
Селидівський міський суд Донецької області

69

49992/08
08.10.2008

ГРИБОВСЬКИЙ
Віктор Йосипович,
05.01.1951

18.08.2003,
Новокаховський міський суд Херсонської області,
15.04.2005,
Новокаховський міський суд Херсонської області,
14.04.2006,
Новокаховський міський суд Херсонської області,
03.07.2008,
Новокаховський міський суд Херсонської області

70

51718/08
13.10.2008

МАМЕДОВ
Рашид Теймур Огли,
16.02.1966

22.09.2005,
апеляційний суд Полтавської області

71

53622/08
25.10.2008

ГАНІШНЮК
Володимир Васильович,
19.01.1959

12.06.2002,
Краснолуцький міський суд Луганської області,
24.06.2005,
Краснолуцький міський суд Луганської області,
14.06.2007,
Краснолуцький міський суд Луганської області

72

53647/08
25.10.2008

БАРАБАШ
Валентина Петрівна,
16.06.1940

22.02.2002,
Краснолуцький міський суд Луганської області,
15.10.2003,
Краснолуцький міський суд Луганської області,
24.06.2005,
Краснолуцький міський суд Луганської області,
24.06.2005,
Краснолуцький міський суд Луганської області,
14.06.2007,
Краснолуцький міський суд Луганської області

73

54464/08
30.10.2008

КОВАЛЬ
Людмила Василівна,
03.10.1958

07.12.2007,
Вінницький окружний адміністративний суд

74

57381/08
17.11.2008

TOB «ІНТЕРКОН»

21.01.2003,
господарський суд Хмельницької області

75

58299/08
04.11.2008

БУДИЛКО
Олександр Васильович,
17.04.1938

11.12.2007,
Куп'янський міськрайонний суд Харківської області

76

61133/08
06.12.2008

ХАКНАЗАРОВА
Наталя Володимирівна,
14.11.1961

30.05.2007,
Феодосійський міський суд Автономної Республіки Крим,
20.06.2007,
Феодосійський міський суд Автономної Республіки Крим зі змінами, внесеними 18.09.2007 апеляційним судом Автономної Республіки Крим та 22.08.2008 Верховним Судом України2

77

3062/09
29.12.2008

ЗАМІУСЬКИЙ
Віктор Іванович,
06.10.1957

17.09.2007,
Антрацитівський міськрайонний суд Луганської області зі змінами, внесеними 04.12.2007 апеляційним судом Луганської області

78

3279/09
06.12.2008

ХАКНАЗАРОВ
Олег Ібрагімович,
27.03.1961

06.05.2008,
господарський суд Автономної Республіки Крим

79

5190/09
14.01.2009

ФОКІЙ
Єва Василівна,
02.02.1975

22.06.2007,
Садгірський районний суд м. Чернівців

__________
2 Виправлено 4 березня 2013 року, в попередній редакції зазначалась дата «20.08.2008».Додаток 2
(невиконання тривалістю менше,
ніж три роки)

№ заяви та дата подання заяви

П. І. Б. заявника, дата народження
(якщо є відомості)

Рішення національного суду,
яке підлягає виконанню

80

2025/05
28.12.2004

МЕЛЬНИК
Віктор Вікторович,
14.07.1959

22.10.2002,
Вишгородський районний суд,
набрало законної сили 04.02.2003,
виконано 28.10.2005

81

2385/05
04.01.2005

МАЛЮТА
Павло Іванович,
01.01.1961

23.10.2003,
Ленінський районний суд м. Кіровограда,
набрало законної сили 24.02.2004,
скасовано 17.10.2006

82

30864/05
13.08.2005

ШИНКАРЬОВ
Євген Петрович,
02.07.1952

15.03.2005,
Військовий місцевий суд Київського гарнізону,
виконано 05.01.2007

83

31062/05
12.08.2005

НАГОГА
Юрій Іванович,
13.12.1955

30.09.2004,
Лебединський районний суд Сумської області,
виконано 24.05.2006

84

15057/06
06.04.2006

ПАРХОМЕНКО
Надія Володимирівна,
10.05.1954

14.11.2005,
Новокаховський міський суд Херсонської області,
виконано 11.07.2008

85

15158/06
04.04.2006

БОЙКО
Валентина Миколаївна,
08.02.1949

15.11.2005 (судовий наказ),
Новокаховський міський суд Херсонської області,
виконано 11.07.2008

86

32723/06
10.07.2006

ШУРУТА
Дмитро Миколайович,
27.04.1980

29.11.2005,
Дзержинський міський суд,
виконано 23.11.2007

87

2707/07
28.12.2006

ПЕДОРЯ
Віктор Іванович,
09.07.1949

20.03.2006,
Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області,
виконано 22.01.2008

88

28983/08
07.06.2008

СЕРДЮКОВ
Віктор Васильович,
16.04.1956

03.07.2007,
Краснолуцький міський суд Луганської області,
виконано 30.04.2009

89

802/09
13.12.2008

ЛІФАНОВ
Олександр Олександрович,
03.05.1963

11.03.2008,
Вугледарський міський суд Донецької області,
виконано 26.11.2010

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: