open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
18.01.2013 N 16
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 лютого 2013 р.

за N 217/22749

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови

Національного банку

N 90 ( v0090500-18 ) від 02.08.2018 }

Про затвердження Змін

до Положення про порядок подання

банками до Національного банку України

звіту аудитора за результатами щорічної

перевірки фінансової звітності

Відповідно до статей 55, 56 Закону України "Про Національний
банк України" ( 679-14 ), статті 70 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ), з метою забезпечення щорічної
аудиторської перевірки фінансової звітності банків згідно із
законодавством України Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Зміни до Положення про порядок подання банками
до Національного банку України звіту аудитора за результатами
щорічної перевірки фінансової звітності, затвердженого постановою
Правління Національного банку України від 9 вересня 2003 року
N 389 ( z0871-03 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
29 вересня 2003 року за N 871/8192 (у редакції постанови Правління
Національного банку України від 21 вересня 2011 року N 341)
( z1193-11 ), що додаються.
2. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення
банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н.В.), Юридичному
департаменту (Новіков В.В.) подати цю постанову на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення
банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н.В.) після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст
цієї постанови до відома банків України, територіальних управлінь
Національного банку України та Аудиторської палати України для
використання в роботі.
4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного
опублікування.
Голова І.В.Соркін
ПОГОДЖЕНО:
Голова Аудиторської палати України І.І.Нестеренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

18.01.2013 N 16
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 лютого 2013 р.

за N 217/22749

ЗМІНИ

до Положення про порядок подання

банками до Національного банку України

звіту аудитора за результатами щорічної

перевірки фінансової звітності

( z0871-03 )

1. Доповнити главу 1 новим пунктом такого змісту: "1.6. Терміни і поняття, що вживаються в цьому Положенні,
визначені у Законах України "Про банки і банківську діяльність"
( 2121-14 ), "Про Національний банк України" ( 679-14 ), "Про
аудиторську діяльність" ( 3125-12 ) та нормативно-правових актах
Національного банку".
2. У главі 3: пункт 3.2 викласти в такій редакції: "3.2. Банк зобов'язаний подавати щорічно не пізніше 30 квітня
року, наступного за звітним, до Національного банку та до його
відповідного територіального управління, яке здійснює нагляд за
цим банком, по одному примірнику звіту аудитора, у тому числі про
перевірку річної консолідованої фінансової звітності. Банк подає разом зі звітом аудитора виписку з протоколу
загальних зборів учасників банку, на яких було розглянуто звіт
аудитора та затверджено заходи за результатами його розгляду. Якщо учасником банку є одна особа, то банк подає виписку з
рішення одноосібного учасника про розгляд звіту аудитора та
затвердження заходів за результатами його розгляду"; у пункті 3.3: доповнити пункт новим абзацом першим такого змісту: "3.3. Разом зі звітом аудитора банк подає річну фінансову
звітність (консолідовану фінансову звітність), яку складає згідно
з вимогами нормативно-правових актів Національного банку, що
встановлюють порядок її складання". У зв'язку з цим абзаци перший - десятий уважати відповідно
абзацами другим - одинадцятим; абзац четвертий викласти в такій редакції: "відповідності (достовірності відображення) розподілу активів
і пасивів банку за строками до погашення у формі статистичної
звітності про структуру активів та пасивів за строками, що
складається банком для подання до Національного банку, станом на
1 січня року, наступного за звітним"; абзац шостий доповнити словами ", у тому числі з питань
регулювання діяльності банків та оцінки ризиків щодо формування та
використання резервів для відшкодування можливих втрат за
активними банківськими операціями"; абзац дев'ятий виключити. У зв'язку з цим абзаци десятий та одинадцятий уважати
відповідно абзацами дев'ятим та десятим; пункт 3.5 викласти в такій редакції: "3.5. Звіт аудитора, який подається до Національного банку (у
тому числі до його територіального управління), має бути
викладений українською мовою, підписаний керівником аудиторської
фірми, яка внесена до Реєстру аудиторських фірм. Якщо керівник аудиторської фірми не є аудитором банків, то
звіт аудитора, крім нього, має бути підписаний аудитором
(аудиторами) банків, який(і) здійснював(ли) аудит у цьому банку,
із зазначенням реквізитів його (їх) сертифіката(ів) аудитора
банків. Остання сторінка звіту аудитора підписується керівником
аудиторської фірми та засвідчується відбитком печатки аудиторської
фірми. Звіт аудитора та річна фінансова звітність (консолідована
фінансова звітність) подаються банком у зброшурованому вигляді"; пункт 3.7 викласти в такій редакції: "3.7. Подання до Національного банку звіту аудитора, що не
відповідає вимогам законодавства України та Стандартів,
несвоєчасне його подання є невиконанням банком вимог законодавства
України щодо подання до Національного банку достовірної фінансової
звітності, що перевірена та підтверджена аудиторською фірмою. Висновок щодо невідповідності/відповідності звіту аудитора
вимогам Стандартів надається на запит Національного банку
Аудиторською палатою України протягом десяти робочих днів із дня
отримання такого запиту. Національний банк письмово інформує банк про подання звіту
аудитора, що не відповідає вимогам законодавства України, а також
про невиконання банком вимог щодо аудиту його фінансової
звітності"; доповнити главу після пункту 3.7 трьома новими пунктами
3.8-3.10 такого змісту: "3.8. Банк у порядку, визначеному законодавством України,
звертається до аудиторської фірми, яка проводила аудит банку, для
доопрацювання звіту аудитора з метою приведення його у
відповідність до вимог цього Положення, Стандартів або на вимогу
Національного банку звертається до іншої аудиторської фірми, яка
внесена до Реєстру аудиторських фірм, для проведення повторного
аудиту. Банк протягом трьох робочих днів після доопрацювання звіту
аудитора або проведення повторного аудиту надсилає звіт аудитора
до Національного банку та до його відповідного територіального
управління, яке здійснює нагляд за цим банком.
3.9. Національний банк за результатами розгляду звіту
аудитора в разі потреби проводить зустрічі з банком та
аудиторською фірмою.
3.10. Банк та аудиторська фірма зобов'язані надати
Національному банку на його вимогу пояснення, у тому числі
письмові, з питань проведення аудиту банку. Аудиторська фірма на письмову вимогу Національного банку та з
урахуванням положень Міжнародного стандарту контролю якості
1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди
фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості
і супутні послуги" зобов'язана подати Національному банку та
уповноваженим ним особам робочі документи аудиторської фірми з
питань проведення аудиту банку на паперових та/або електронних
носіях. Пояснення банку та аудиторської фірми, а також робочі
документи аудиторської фірми мають бути подані до Національного
банку протягом п'яти робочих днів з дня отримання звернення від
Національного банку, якщо у зверненні не встановлений інший
строк". У зв'язку з цим пункти 3.8 та 3.9 уважати відповідно пунктами
3.11 та 3.12.
Директор Департаменту
нормативно-методологічного
забезпечення банківського
регулювання та нагляду Н.В.Іваненко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: