open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ


СХВАЛЕНО
Розпорядження Національного
банку України
21.01.2013  № 26-р

Комунікаційна політика Національного банку України щодо збирання та поширення статистичної інформації та публікацій

(рекомендації)

Загальні положення

Необхідною передумовою для реалізації Національним банком України (далі - Національний банк) ефективної грошово-кредитної політики, здійснення банківського регулювання та нагляду є якісні та систематичні комунікації між Національним банком і громадськістю. Розбудова системи комунікацій на високому професійному рівні є одним із пріоритетних завдань Національного банку, вирішення якого сприятиме зміцненню довіри до банківської системи України. Важливою складовою комунікацій Національного банку є поширення достовірної та своєчасної інформації статистичної інформації.

Для забезпечення виконання основних функцій та задоволення потреб користувачів, незалежно від віку, статі, рівня освіти, соціально-економічного становища тощо, Національний банк збирає та поширює статистичну інформацію, яку згідно із законодавством має право безоплатно одержувати від банків та інших категорій респондентів. Головним інструментом у збиранні статистичної інформації є Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року N 124, зі змінами (далі - Правила організації статистичної звітності), що визначають перелік, зразки форм статистичної звітності та порядок їх заповнення, періодичність їх складання, терміни і способи подання даних до Національного банку. Також Національний банк має право безоплатно отримувати необхідну інформацію від органів державної влади та місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання всіх форм власності для підготовки банківської та фінансової статистики, аналізу економічної ситуації.

Комунікаційна політика зі статистики спрямована на задоволення потреб у якісній, повній та достовірній статистичній інформації як користувачів статистичної інформації для прийняття ними економічних рішень, так і Національного банку для прийняття рішень у сфері грошово-кредитної політики, банківського регулювання та нагляду, а також створення надійного підґрунтя для залучення постачальників статистичної інформації до участі в підготовці важливих рішень із питань розвитку статистики Національного банку.

Комунікаційна політика Національного банку України щодо збирання та поширення статистичної інформації та публікацій (рекомендації) (далі - Комунікаційна політика зі статистики) розроблена з урахуванням підходів офіційної статистики ООН. Відповідно до них Національний банк у комунікаціях у сфері статистики дотримується таких принципів:

забезпечення значущості, об'єктивності і загальнодоступності статистичної інформації;

дотримання в комунікаціях професійних стандартів та етики;

забезпечення підзвітності і прозорості комунікацій;

протидія викривленню статистичної інформації;

позиціонування джерелом офіційної статистичної інформації в межах компетенції;

забезпечення конфіденційності статистичної інформації;

дотримання вимог законодавства України; здійснення координації статистичних робіт; використання міжнародних стандартів; сприяння міжнародному співробітництву.

Головними цінностями в комунікаціях щодо збирання та поширення статистичної інформації Національний банк вважає такі:

надійність - нести відповідальність за якість, своєчасність і повноту статистичної інформації, яка збирається та поширюється, забезпечувати належний рівень захисту статистичної інформації, під час збирання та поширення статистичної інформації дотримуватися вимог законодавства України, діяти в інтересах суспільства і держави;

прозорість - поширювати необхідну для користувачів статистичну інформацію в прийнятній формі, у повному обсязі і без викривлень;

компетентність - бути в межах компетенції офіційним джерелом статистичної інформації, здійснювати комунікації на високому професійному рівні, методологічно забезпечувати та постійно вдосконалювати комунікації, дотримуватися міжнародних стандартів комунікацій, забезпечувати врахування гендерного аспекту під час збирання та поширення статистичної інформації.

Комунікаційна політика зі статистики визначає взаємодію за такими трьома напрямами:

комунікації з постачальниками статистичної інформації;

комунікації з внутрішніми користувачами статистичної інформації;

комунікації із зовнішніми користувачами статистичної інформації.

Логічна модель Комунікаційної політики зі статистики наведена в додатку 1.

У Комунікаційній політиці зі статистики терміни та поняття вживаються в такому значенні:

веб-портал Національного банку України

- спеціалізований веб-сайт у мережі Національного банку, доступ до якого мають виключно працівники Національного банку зі своїх робочих місць;

відділ організації статистичної звітності

- відділ організації статистичної звітності Національного банку України Генерального економічного департаменту Національного банку;

внутрішні користувачі статистичної інформації

- підрозділи Національного банку, які використовують статистичну інформацію, що поширюється Національним банком;

департаменти - розробники форм статистичної звітності

- підрозділи Національного банку, які розробляють та супроводжують форми статистичної звітності;

зовнішні користувачі статистичної інформації

- установи, фізичні і юридичні особи, міжнародні організації, що використовують статистичну інформацію, яка поширюється Національним банком;

Комітет з питань статистики Національного банку

- міжвідомчий робочий орган, який планується створити, до складу якого мають увійти представники керівництва Національного банку та зацікавлених центральних органів виконавчої влади. Робота цього комітету сприятиме вирішенню питань розвитку статистики, які потребують прийняття узгодженого рішення на рівні керівництва зазначених органів;

комунікація

- процес обміну інформацією між двома або більше суб'єктами;

Комунікаційна політика Національного банку України щодо збирання та поширення статистичної інформації

- комплекс заходів Національного банку щодо взаємодії з постачальниками і користувачами статистичної інформації;

Офіційне інтернет-представництво Національного банку України

- офіційний веб-сайт Національного банку України в мережі Інтернет (адреса http://bank.gov.ua);

постачальники статистичної інформації

- банки, інші фінансові установи, національний оператор поштового зв'язку України, яким надано генеральну ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, та підприємства (що мають рахунки в іноземних банках), територіальні управління і структурні одиниці Національного банку, що подають Національному банку статистичну звітність;

Правила організації статистичної звітності

- Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року N 124 (зі змінами);

Робоча група з організації статистичної звітності

- робочий орган, який має складатися із представників Національного банку та асоціацій банків, до функцій якого належить розгляд пропозицій асоціацій банків та банків, що надходять до Національного банку під час опрацювання проекту змін до Правил організації статистичної звітності, та вироблення рекомендацій щодо вдосконалення системи організації статистичної звітності, що подається до Національного банку;

Робоча група з питань поширення статистичної інформації

- робочий орган, який забезпечуватиме проведення фахового обговорення якості статистичних продуктів, що поширюється Національним банком, ефективності інструментів та каналів поширення статистичної інформації, пропозицій щодо створення нових продуктів, інших актуальних питань поширення статистичної інформації. До складу робочої групи мають увійти фахівці підрозділів Національного банку, що беруть участь у підготовці статистичної інформації та публікацій, представники цільових аудиторій;

статистична інформація (дані)

- документована інформація, що дає кількісну характеристику явищ та процесів, які відбуваються в банківській системі, економічній, соціальній та інших сферах життя України та її регіонів;

уповноважені фахівці за формами та напрямами статистичної звітності

- визначення висококваліфікованих фахівців Національного банку у сфері статистики, функціональними обов'язками яких передбачено відповідальність за розроблення методології складання форм статистичної звітності, унесення змін до форм статистичної звітності, а також за взаємодію з постачальниками статистичної інформації, зокрема в частині надання обґрунтування щодо внесення змін до форм статистичної звітності та роз'яснень щодо складання форм статистичної звітності;

цільова група (цільова аудиторія)

- група учасників комунікацій, які об'єднані загальними ознаками або об'єднані заради якоїсь мети або завдання; комунікаційна політика у сфері статистики здійснюється з урахуванням потреб цільових груп (цільових аудиторій).

1. Ключові проблеми у сфері комунікацій щодо збирання і поширення статистичної інформації та публікацій

Фахівцями Національного банку було проаналізовано міжнародний та вітчизняний досвід щодо організації взаємодії із зацікавленими сторонами у сфері статистики, у тому числі практику комунікацій центральних банків та статистичних відомств, проведено низку обговорень з представниками постачальників та користувачів статистичної інформації, проаналізовано звернення постачальників і користувачів до Національного банку з питань збирання та поширення статистичної інформації.

Результати аналізу свідчать про те, що існує потреба вдосконалення системи комунікацій з метою забезпечення Національного банку необхідною статистичною інформацією для виконання покладених на нього функцій, вирішення проблеми зростаючого навантаження на постачальників статистичної інформації, врахування інформаційних потреб різних груп користувачів статистичної інформації. Актуальність зазначених питань була підтверджена незалежними експертами, у тому числі на підставі проведеної ними оцінки потреб Національного банку в змінах підходів до збирання і поширення статистичної інформації.

Згідно з результатами оцінки зроблено висновок про необхідність удосконалення взаємодії з постачальниками та користувачами статистичної інформації за такими напрямами:

покращення системи управління комунікаціями з постачальниками статистичної інформації;

спрямування комунікацій на інформаційні потреби внутрішніх користувачів статистичної інформації;

урахування інформаційних потреб зовнішніх користувачів.

1.1. Питання вдосконалення системи управління комунікаціями з постачальниками статистичної інформації

Система управління комунікаціями з постачальниками статистичної інформації має певні недоліки з огляду на те, що:

недостатньо враховуються інтереси постачальників статистичної інформації;

організація статистичної звітності потребує удосконалення з урахуванням досвіду центральних банків інших країн;

немає практики оцінювання звітного навантаження на постачальників статистичної інформації.

1.1.1. Врахування інтересів постачальників статистичної інформації

Відносини Національного банку з постачальниками статистичної інформації є достатньо врегульованими в правовій площині, зокрема низкою законів України та нормативно-правових актів, у тому числі Правилами організації статистичної звітності. Утім постачальники статистичної інформації постійно порушують питання про недостатнє врахування їх позиції щодо термінів упровадження звітності, зростаючого звітного навантаження тощо.

У 2008 році розпорядчим актом Національного банку з метою розгляду та опрацювання пропозицій щодо наявних форм статистичної звітності була створена постійно діюча робоча група, до складу якої увійшли керівники підрозділів центрального апарату Національного банку, які розробляють та супроводжують форми статистичної звітності, представники асоціацій банків і банків.

Проте в Національному банку відбулися структурні та кадрові зміни, що потребує внесення змін до складу зазначеної робочої групи, уточнення її функцій, а також розширення представництва постачальників статистичної звітності в робочій групі для вирішення низки питань розвитку статистики з урахуванням позицій усіх зацікавлених сторін.

1.1.2. Необхідність удосконалення системи організації статистичної звітності

На сьогодні Правила організації статистичної звітності визначають перелік, зразки форм статистичної звітності та порядок їх заповнення, періодичність їх складання, терміни та способи подання даних до Національного банку.

Водночас чинні Правила організації статистичної звітності містять багато внесених раніше змін, форми статистичної звітності та пояснення до них не уніфіковані, що ускладнює їх сприйняття. Також порядок унесення змін до форм статистичної звітності є недостатньо регламентованим. Це призводить до необґрунтованих витрат робочого часу, пов'язаних із наданням додаткових роз'яснень, виправленням технічних помилок, а також до порушення строків опрацювання проектів змін до Правил організації статистичної звітності тощо.

Також установлені строки опрацювання змін, що вносяться до форм статистичної звітності, не дають змоги постачальникам статистичної інформації вчасно опрацювати запропоновані зміни у формах статистичної звітності та підготуватися до надання статистичної інформації.

Відсутність розпорядчого документа Національного банку, яким запроваджуватиметься інститут уповноважених за формами та напрямами статистичної звітності, ускладнює ефективну взаємодію підрозділів Національного банку, які розробляють та супроводжують форми статистичної звітності (далі - департаменти - розробники форм статистичної звітності), з постачальниками статистичної інформації.

Використання не в повному обсязі можливостей сучасних засобів інформування постачальників статистичної інформації, зокрема на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України, про етапи підготовки та зміни, що вносяться до Правил організації статистичної звітності, ускладнює взаємодію з постачальниками статистичної інформації та спричинює додаткові витрати Національного банку на проведення консультацій, надання роз'яснень тощо.

1.1.3. Оцінювання звітного навантаження на постачальників статистичної інформації

З точки зору постачальників статистичної інформації щорічне зростання обсягу статистичної інформації, що має подаватися до Національного банку, є невиправданим та призводить до надмірного зростання звітного навантаження. Національний банк, який здійснює постійний контроль за обсягами статистичної інформації, зокрема шляхом скасування неактуальних форм статистичної звітності, регулярного перегляду показників у формах статистичної звітності, вважає такі претензії безпідставними.

Система оцінювання навантаження на постачальників статистичної інформації надасть можливість Національному банку об'єктивно оцінити додаткові витрати постачальників статистичної інформації, пов'язані з внесенням змін до форм статистичної звітності. Її використання дасть змогу досягти збалансованого підходу в питаннях збільшення звітного навантаження та необхідності отримання статистичної інформації для проведення ефективної грошово-кредитної політики та реалізації цілей банківського регулювання та нагляду.

1.2. Питання, пов'язані зі спрямованістю комунікацій на інформаційні потреби внутрішніх користувачів статистичної інформації

Недостатня спрямованість комунікацій Національного банку на інформаційні потреби внутрішніх користувачів статистичної інформації, відсутність єдиних стандартів і форматів статистичних та аналітичних продуктів знижує ефективність комунікаційної політики у сфері статистики.

1.2.1. Урахування потреб внутрішніх користувачів статистичної інформації

Переважна кількість статистичної інформації, що подається до Національного банку, обробляється та поширюється в системі Національного банку для виконання покладених на нього функцій. Ураховуючи значний обсяг статистичної інформації та витрати, пов'язані з її обробленням, виникає необхідність поширювати статистичну інформацію у форматах та у спосіб, які найкраще відповідають інформаційним потребам внутрішніх користувачів.

Невідповідність статистичної інформації потребам внутрішніх користувачів призводить до зростання витрат на її опрацювання та обмежує можливості щодо ефективного використання статистичної інформації, що збирається та поширюється.

1.2.2. Запровадження єдиних стандартів і форматів статистичних та аналітичних продуктів

Розроблення та затвердження стандартів, форматів, графіків, регламенту підготовки і поширення серед внутрішніх користувачів статистичної інформації дасть змогу покращити систему підготовки внутрішніх інформаційно-аналітичних і статистичних документів, поліпшити інформування керівництва та фахівців Національного банку.

1.3. Питання системного підходу до забезпечення інформаційних потреб зовнішніх користувачів

Відсутність системного підходу до забезпечення інформаційних потреб зовнішніх користувачів скорочує можливості інформаційного впливу Національного банку. Також це відображається на рівні інформаційного забезпечення зовнішніх користувачів необхідною статистичною інформацією, рівні фінансової грамотності зовнішніх користувачів, їх здатності використовувати інформацію, яку поширює Національний банк.

Особливістю сучасних підходів центральних банків різних країн до здійснення комунікацій є урахування гендерних відмінностей користувачів статистичної інформації, яка поширюється, зокрема, віку, статі, рівня освіти, соціально-економічного становища тощо.

1.3.1. Урахування потреб зовнішніх користувачів статистичної інформації

Відсутність чітко визначеного переліку цільових груп зовнішніх користувачів, нездійснення регулярних заходів щодо визначення їх потреб знижує можливості інформаційного впливу Національного банку.

1.3.2. Удосконалення системи поширення статистичної інформації серед зовнішніх користувачів

Розроблення та затвердження стандартів, форматів, графіків, регламенту підготовки і поширення статистичної інформації серед зовнішніх користувачів дасть змогу підвищити рівень довіри до Національного банку з боку суспільства, розширити проінформованість громадськості щодо діяльності Національного банку.

1.3.3. Підвищення рівня фінансової грамотності та обізнаності зовнішніх користувачів щодо використання статистичної інформації

Рівень сприйняття інформації, яка поширюється Національним банком, залежить як від змісту інформації, каналів та формату її поширення, так і від ступеня фахової підготовки, віку, статі, соціально-економічного становища користувачів, а також інших аспектів. У зв'язку з наявністю окремих випадків викривлення інформації внаслідок неправильного її тлумачення виникає необхідність сприяння підвищенню фінансової грамотності та обізнаності всіх груп зовнішніх користувачів щодо використання статистичної інформації.

1.3.4. Підвищення рівня підготовки фахівців Національного банку щодо здійснення комунікацій із зовнішніми користувачами

Статистична інформація, яку поширює Національний банк, є специфічною і потребує наявності певних знань щодо її використання у зовнішніх користувачів. Проте розробники статистичних продуктів значною мірою орієнтуються на розширення обсягів інформації, що поширюється, не враховуючи аспекти сприйняття користувачами цієї інформації. У такому разі якісні з професійної точки зору статистичні продукти можуть не мати необхідного інформаційного впливу.

Водночас виникає необхідність забезпечення належного рівня підготовки фахівців Національного банку у сфері комунікацій, отримання ними відповідних знань, умінь і навичок для адаптації статистичної інформації, що поширюється, до потреб користувачів з урахуванням їх фінансової грамотності тощо.

2. Цілі, очікувані результати та вплив Комунікаційної політики зі статистики

Умовою реалізації мети Комунікаційної політики зі статистики є досягнення таких важливих взаємопов'язаних цілей:

підвищення ефективності взаємодії Національного банку з постачальниками і користувачами статистичної інформації відповідно до кращої міжнародної практики;

залучення постачальників і користувачів статистичної інформації до процесів прийняття Національним банком рішень з питань розвитку статистики та організації статистичної звітності;

визначення та задоволення інформаційних потреб користувачів статистичної інформації.

Очікуваними результатами реалізації Комунікаційної політики зі статистики стануть:

для Національного банку:

досягнення високого рівня інформаційної відкритості Національного банку, що сприятиме зміцненню довіри суспільства до його політики;

покращення сприйняття банками та громадськістю заходів Національного банку у сфері збирання та поширення статистичної інформації, їх взаємодії з підрозділами Національного банку;

підвищення ефективності рішень з питань грошово-кредитної політики та у сфері здійснення банківського регулювання та нагляду на основі якісної статистичної інформації;

покращення співпраці підрозділів Національного банку у вирішенні питань, що належать до його компетенції;

для постачальників статистичної інформації:

посилення впливу постачальників на прийняття рішень Національним банком у сфері розвитку статистики та організації статистичної звітності;

оптимізація навантаження, що пов'язане з поданням статистичної інформації до Національного банку;

підвищення якості статистичних продуктів Національного банку шляхом удосконалення системи організації статистичної звітності та системи управління комунікаціями з постачальниками статистичної інформації;

для користувачів статистичної інформації:

задоволення інформаційних потреб користувачів статистичною інформацією, яка є адаптованою до вимог користувачів у повному обсязі та цілком відповідає їх потребам;

зростання обізнаності користувачів щодо діяльності Національного банку.

Вплив у довгостроковій перспективі полягає у досягненні цілей Комунікаційної політики зі статистики, що підвищить довіру суспільства до Національного банку, посилить інституційну спроможність та покращить імідж Національного банку, поліпшить умови проведення ефективної грошово-кредитної політики і здійснення банківського регулювання та нагляду.

3. Напрями Комунікаційної політики зі статистики

Національний банк реалізовуватиме Комунікаційну політику зі статистики за трьома напрямами відповідно до головних об'єктів впливу комунікацій, а саме: постачальниками статистичної інформації, внутрішніми та зовнішніми користувачами статистичної інформації. З метою здійснення ефективних комунікацій удосконалюватимуться та запроваджуватимуться нові способи комунікацій, уживатимуться необхідні заходи для посилення інституційної спроможності Національного банку до виконання комунікації.

3.1. Комунікації з постачальниками статистичної інформації

Прийняття управлінських рішень у сфері грошово-кредитної політики, банківського регулювання та нагляду залежить від наявності повної, якісної, достовірної та оперативної інформації від банків та інших установ, що мають звітувати перед Національним банком відповідно до законодавства України. Якість статистичних даних також залежить від ефективності роботи Національного банку з постачальниками статистичної інформації.

Отже, Національний банк і безпосередньо Департамент статистики, аналізу та прогнозування Генерального економічного департаменту (далі - Департамент), який є відповідальним за організацію системи статистичної звітності, має забезпечити:

залучення постачальників статистичної інформації до процесів прийняття рішень;

запровадження прозорих та зрозумілих процедур, пов'язаних із розвитком системи організації статистичної звітності;

оптимізацію навантаження на постачальників статистичної інформації.

3.1.1. Створення робочих органів з питань статистики та організації статистичної звітності за участю представників асоціацій банків

З метою прийняття рішень щодо розвитку статистики Національного банку та організації статистичної звітності створюватимуться відповідні дієві робочі органи: міжвідомчий дорадчий орган - Комітет з питань статистики Національного банку України і Робоча група з організації статистичної звітності.

Створення Комітету з питань статистики сприятиме вирішенню питань щодо розвитку статистики, які потребуватимуть прийняття узгодженого рішення на рівні керівництва Національного банку та зацікавлених центральних органів виконавчої влади.

До основних функцій Робочої групи з організації статистичної звітності належить розгляд пропозицій асоціацій банків і банків, що надходять до Національного банку під час опрацювання проекту змін до Правил організації статистичної звітності, та вироблення рекомендацій щодо вдосконалення системи організації статистичної звітності, що подається до Національного банку. У разі неможливості вироблення узгодженого рішення на фаховому рівні Робочої групи з організації статистичної звітності такі питання подаватимуться на розгляд Комітету з питань статистики.

Реалізація у діяльності Робочої групи з організації статистичної звітності ідеї "комунікаційного майданчика" створюватиме можливість для проведення фахової дискусії та досягнення консенсусу, що сприятиме зміцненню довіри банківської спільноти до Національного банку.

3.1.2. Удосконалення системи організації статистичної звітності на засадах планування та розроблених регламентів

Удосконалення системи організації статистичної звітності на засадах планування та затверджених регламентів передбачає:

створення інституту уповноважених фахівців за формами та напрямами статистичної звітності для забезпечення належного рівня комунікацій з постачальниками статистичної інформації та внутрішньої координації;

удосконалення редакції Правил організації статистичної звітності;

організацію роботи щодо внесення змін до Правил організації статистичної звітності на засадах планування та відповідно до затверджених регламентів;

забезпечення високого рівня проінформованості постачальників статистичної інформації про події та рішення у сфері статистики.

Інститут уповноважених фахівців за формами та напрямами статистичної звітності

Специфіка робіт зі збирання первинної інформації передбачає визначення в департаментах - розробниках форм статистичної звітності відповідальних фахівців за підготовку пропозицій щодо змін, що вноситимуться до Правил організації статистичної звітності, за формами статистичної звітності та здійснення комунікації з постачальниками статистичної інформації в межах компетенції підрозділів. Уповноважені фахівці за формами та напрямами статистичної звітності мають бути активними учасниками комунікаційного процесу та розглядатимуться як уповноважені представники департаментів - розробників форм статистичної звітності.

Департамент має відповідати за координацію робіт з уповноваженими фахівцями за формами та напрямами статистичної звітності, у тому числі під час внесення змін до Правил організації статистичної звітності, взаємодії з постачальниками статистичної інформації.

Створення інституту уповноважених фахівців має сприяти покращенню внутрішніх комунікацій між підрозділами Національного банку, підвищенню відповідальності фахівців Національного банку за комунікації з постачальниками статистичної інформації та за якість опрацювання й обґрунтування запропонованих змін до форм статистичної звітності (інформація про інститут уповноважених фахівців наведена в главі 4 Комунікаційної політики зі статистики).

Нова редакція Правил організації статистичної звітності

Необхідність розроблення нової редакції Правил організації статистичної звітності пов'язана зі значними змінами, що вносилися до форм статистичної звітності останні дев'ять років. Унаслідок цього Правила організації статистичної звітності є громіздкими та їх окремі формулювання не узгоджуються між собою, немає також регламентації процедурних питань. Відповідно Національний банк має підготувати нову редакцію Правил організації статистичної звітності із залученням фахівців різних підрозділів Національного банку, які беруть участь в організації статистичної звітності, фахівців асоціацій банків та банків. Під час опрацювання проекту цих правил мають ураховуватися пропозиції та рекомендації зацікавлених сторін.

Розроблення нової редакції Правил організації статистичної звітності має важливе значення для створення оптимальної моделі організації статистичної звітності, уключаючи визначення періодичності перегляду форм статистичної звітності.

Чинна редакція Правил організації статистичної звітності містить вимогу щодо внесення змін до них два рази на рік. Водночас наявний сьогодні щільний графік підготовки змін до Правил організації статистичної звітності є причиною недостатньої якості опрацювання змін до форм статистичної звітності як департаментами - розробниками форм статистичної звітності, так і постачальниками статистичної інформації. Як свідчить світовий досвід, оптимальною практикою внесення змін до форм статистичної звітності є їх перегляд один раз на рік. Зазначений аспект Правил організації статистичної звітності має стати предметом обговорення з усіма зацікавленими сторонами.

Нова редакція Правил організації статистичної звітності, підготовлена спільно з постачальниками статистичної інформації, дасть змогу впорядкувати та підвищити якість статистичної інформації, вирішити питання строків унесення змін, чітко регламентувати процеси внесення змін, узгодити інтереси зацікавлених сторін.

Організація роботи щодо внесення змін до Правил організації статистичної звітності на засадах планування та розроблених регламентів

Беручи до уваги те, що Правила організації статистичної звітності визначають перелік, зразки форм статистичної звітності та порядок їх заповнення, періодичність їх складання, терміни та способи подання даних до Національного банку, проте не регламентують управління процесами внесення змін, слід ураховувати таке.

На всіх етапах унесення змін до Правил організації статистичної звітності учасникам процесу потрібно мати чітке уявлення про всі заходи, пов'язані з процесом унесення змін до форм статистичної звітності, а терміни їх виконання узгодити відповідно до можливостей щодо реалізації зазначених заходів. У чинних Правилах організації статистичної звітності перелік заходів є неповним, а терміни їх виконання стислими. З метою дотримання принципів комунікацій та ефективного витрачання наявних часових та людських ресурсів слід розробити необхідні регламенти, короткострокові плани тощо.

У Національному банку робота щодо внесення змін до Правил організації статистичної звітності має організовуватися на засадах відповідних регламентів (правил, положень), що визначають процедури взаємодії з постачальниками статистичної інформації, та планування (плани-графіки).

Використання в роботі регламентів та короткострокового планування має забезпечити прозорість процесів унесення змін до Правил організації статистичної звітності, які стануть передбачуваними для всіх учасників, що дасть змогу підвищити якість статистичної інформації.

Зміни до положення про структурний підрозділ, що здійснює організацію взаємодії з постачальниками статистичної інформації

У Департаменті наразі створено відділ організації статистичної звітності, на який покладаються функції забезпечення організації взаємодії з постачальниками та окремими групами користувачів статистичної інформації в межах компетенції Генерального економічного департаменту.

Створення відділу організації статистичної звітності та визначення його повноважень у частині організаційного, інформаційного та документального забезпечення діяльності Національного банку, пов'язаного з процесами внесення змін до Правил організації статистичної звітності, а також взаємодії в межах компетенції з постачальниками та користувачами статистичної інформації, сприятиме успішній реалізації комунікаційної політики у сфері статистики.

Розділ "Організація статистичної звітності" на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України

Департамент забезпечує інформування постачальників статистичної інформації, асоціацій банків, підрозділів Національного банку про головні події, пов'язані з процесами внесення змін до Правил організації статистичної звітності, за допомогою системи електронного документообігу та розміщення інформації на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку в розділі "Статистика".

Для підвищення поінформованості всіх учасників процесу в розділі "Статистика" Офіційного інтернет-представництва Національного банку слід створити новий підрозділ "Організація статистичної звітності, що подається до Національного банку України" та наповнити його актуальною інформацією.

Таким чином Національний банк інформуватиме зацікавлених осіб про чинні нормативно-правові акти Національного банку щодо порядку складання та подання банками форм статистичної звітності, проекти документів для обговорення, надаватиме роз'яснення щодо організації статистичної звітності, а також повідомлятиме про головні події у сфері збирання статистичної інформації, зокрема, щодо початку внесення змін до Правил статистичної звітності, набрання ними чинності тощо.

Удосконалення системи інформування постачальників статистичної інформації дасть змогу поліпшити їх обізнаність про ключові події у сфері статистики, усунути елементи невизначеності у питаннях організації статистичної звітності, сприятиме покращенню іміджу Національного банку та довіри громадськості до його діяльності.

3.1.3. Розбудова системи управління звітним навантаженням на постачальників статистичної інформації

Розбудова системи управління звітного навантаженням на постачальників статистичної інформації є необхідною в умовах посилення вимог до заповнення прогалин у даних, потрібних для прийняття управлінських рішень з питань грошово-кредитної політики, здійснення банківського регулювання та нагляду.

Мета створення системи управління навантаженням - оптимізація навантаження на постачальників статистичної інформації та збереження балансу інтересів щодо отримання/надання інформації.

У зв'язку з цим слід:

створити систему оцінювання навантаження на постачальників статистичної інформації;

опрацювати питання щодо можливості отримання даних з інших джерел;

посилити вимоги до подання пропозицій щодо внесення змін до Правил організації статистичної звітності;

використовувати новітні технології для оброблення та аналізу статистичної інформації.

Система оцінювання навантаження на постачальників статистичної інформації

Для об'єктивної оцінки додаткових витрат постачальників статистичної інформації, пов'язаних з унесенням змін до форм статистичної звітності, потрібно запровадити систему оцінювання навантаження на постачальників статистичної інформації.

Використання зазначеної системи дасть змогу досягти збалансованого підходу в питаннях збільшення навантаження на постачальників статистичної інформації та необхідністю отримання Національним банком статистичної інформації для виконання покладених на нього функцій.

Опрацювання питань, пов'язаних з отриманням даних з інших джерел

З метою зменшення навантаження на постачальників статистичної інформації Національний банк під час розгляду питань щодо запровадження нових форм статистичної звітності має враховувати можливості отримання інформації з інших джерел.

Пошук альтернативних джерел інформації сприятиме зменшенню навантаження на постачальників статистичної інформації та створенню додаткових можливостей для отримання Національним банком статистичної інформації для виконання покладених на нього функцій.

Посилення вимог до пропозицій щодо внесення змін до Правил організації статистичної звітності

Важливим елементом удосконалення організації статистичної звітності має стати формулювання та актуалізація вимог до пропозицій щодо внесення змін до Правил організації статистичної звітності, які подають департаменти - розробники форм статистичної звітності.

Вимоги до зазначених пропозицій, крім описової частини, мають уключати обґрунтування необхідності внесення змін до форм статистичної звітності, а саме:

підстави для внесення змін;

мету, якої планується досягти шляхом унесенням змін;

правові аспекти внесення змін;

оцінку витрат постачальників та користувачів статистичної інформації, пов'язаних із внесенням змін;

інформацію про врахування позиції зацікавлених сторін щодо внесення змін;

прогнозну оцінку результатів унесення змін;

перелік ризиків, що пов'язані зі змінами, та заходи щодо їх скорочення.

Такий підхід є важливим елементом комунікацій з постачальниками статистичної інформації, оскільки передбачає проведення низки консультацій з усіма зацікавленими сторонами з метою підготовки виважених та обґрунтованих пропозицій щодо внесення змін до форм статистичної звітності, визначення та врахування спричиненого змінами навантаження на постачальників статистичної інформації.

3.2. Комунікації з внутрішніми користувачами статистичної інформації

Для забезпечення виконання своїх функцій Національний банк використовує статистичну інформацію, яку відповідно до законодавства безоплатно одержує від постачальників статистичної інформації. Перелік показників, що збираються, визначають департаменти - розробники форм статистичної звітності, виходячи з потреб, що пов'язані з виконанням покладених на них функцій. Інформація, що збирається та накопичується у сховищі даних, використовується іншими підрозділами Національного банку для аналізу та прийняття рішень у межах їх компетенції. Відповідно якість аналізу та правильність рішень залежать від рівня підготовки фахівців та їх спроможності використовувати наявну інформацію.

У зв'язку з необхідністю спрямовувати комунікації на інформаційні потреби внутрішніх користувачів статистичної інформації доцільно:

визначити групи внутрішніх користувачів статистичної інформації та їх потреби;

підготувати відповідні навчальні програми та провести семінари для фахівців Національного банку з питань підготовки публікацій, що містять статистичну інформацію;

покращити систему організації поширення статистичної інформації серед внутрішніх користувачів.

3.2.1. Визначення груп внутрішніх користувачів статистичної інформації та задоволення їх інформаційних потреб

Адаптація інформаційно-аналітичних та статистичних продуктів до потреб внутрішніх користувачів має сприяти ефективному виконанню підрозділами Національного банку покладених на них завдань. Оптимальним підходом під час взаємодії з користувачами є поділ внутрішніх користувачів на групи, кожна з яких має охоплювати однорідну сукупність користувачів, що мають подібні потреби, їх спроможність до пошуку та сприйняття інформації, інші характеристики тощо.

Формування цільових груп допоможе краще адаптувати статистичні продукти до специфічних потреб цільової групи, а також поширювати статистичну інформацію в прийнятний для цільової групи спосіб.

У Національному банку можна виділити декілька груп внутрішніх користувачів, потреби щодо статистичної інформації яких формуються відповідно до покладених на них завдань та функцій.

Підрозділи Національного банку, які поширюють статистичну інформацію, мають у повному обсязі забезпечити внутрішніх користувачів відповідною інформацією, яка необхідна для виконання завдань керівництва.

Перелік та опис цільових груп внутрішніх користувачів

Основними групами внутрішніх користувачів є такі:

керівництво (члени Правління), що безпосередньо формулює запити на отримання статистичної інформації;

підрозділи центрального апарату, які збирають статистичну звітність за відповідними формами та використовують дані для виконання окремих функцій Національного банку;

підрозділи центрального апарату Національного банку, що використовують для виконання своїх функцій статистичну інформацію, зібрану іншими підрозділами;

територіальні управління Національного банку, що забезпечують інформування керівництва регіонів України та виконують інші інформаційні функції;

фахівці Національного банку, які використовують інформацію для аналізу, проведення досліджень тощо;

фахівці Національного банку, які готують власні статистичні та інформаційні публікації.

Для кожної групи слід підготувати опис, який має включати перелік статистичної інформації, яку отримують внутрішні користувачі в групі, та їх вимоги щодо форматів та періодичності її отримання. Також в описі має визначатися мета отримання статистичної інформації та завдання, для виконання яких вона потрібна.

Перелік та опис цільових груп має переглядатися не рідше одного разу на два роки та доводитися до відома внутрішніх користувачів.

За дорученням керівництва для виконання окремих завдань можуть бути визначені інші групи внутрішніх користувачів зі специфічними вимогами до статистичної інформації.

Для поширення інформації серед внутрішніх користувачів використовують електронну пошту, веб-портал Національного банку, паперові та електронні носії інформації. Під час поширення інформації враховуються можливості її подальшого використання та встановлені обмеження щодо доступу до інформації.

Визначення потреб внутрішніх користувачів щодо переліку та якості статистичних продуктів

Визначення потреб внутрішніх користувачів має проводитися як безпосередньо шляхом опитування, так і опосередковано.

Одним із методів аналізу потреб кожної з груп користувачів є анкетування за основними статистичними продуктами, серед яких насамперед Статистичний бюлетень Національного банку (електронне видання). Анкета розробляється підрозділом, відповідальним за поширення інформації, та затверджується керівництвом.

Анкетування кожної групи внутрішніх користувачів слід проводити не рідше ніж один раз на два роки.

Відповідність статистичних продуктів потребам користувачів має опосередковано визначатися за результатами аналізу статистики звернень до цих продуктів, які розміщуються на веб-порталі Національного банку, або аналізу отриманих відгуків внутрішніх користувачів щодо якості таких продуктів, посилань або цитувань тощо.

Один раз на рік має проводитися інвентаризація статистичних продуктів, що поширюються, та їх аналіз щодо відповідності потребам внутрішніх користувачів.

Результати опитувань, інвентаризації слід доводити до відома підрозділів Національного банку для розроблення пропозицій щодо подальшого вдосконалення системи внутрішніх публікацій.

3.2.2. Підготовка навчальних програм для фахівців Національного банку з питань підготовки публікацій, що містять статистичну інформацію

Навчальні програми для фахівців Національного банку з підготовки публікацій, що містять статистичну інформацію, є необхідними як з точки зору підвищення професійного рівня персоналу, так і для отримання необхідних навичок для підтримування ефективних комунікацій між підрозділами Національного банку.

Генеральний економічний департамент разом з іншими підрозділами Національного банку проводитиме навчальні заходи із зазначених питань.

Семінари та практичні заняття для фахівців Національного банку - користувачів статистичної інформації та розробників аналітичних продуктів

Задоволенню потреб фахівців Національного банку в навчанні з питань підготовки публікацій, що містять статистичну інформацію, про статистичні дані, стосовно використання статистичної інформації має приділятися підвищена увага. Відповідні підрозділи Національного банку братимуть участь у розробленні навчальних програм, організації та проведенні навчальних заходів із зазначених питань.

3.2.3. Покращення системи організації поширення статистичної інформації серед внутрішніх користувачів

Система організації поширення статистичної інформації відіграє важливу роль у забезпеченні підрозділів Національного банку необхідною статистичною інформацією. Проте для кращого сприйняття така інформація має бути адаптована до потреб користувачів за змістом, форматом та періодичністю подання.

Перелік статистичних продуктів, графіки їх поширення, вимоги щодо дотримання єдиного стандарту

Перелік статистичних продуктів, графіки їх поширення мають готуватися та доводитися до відома керівництва і працівників Національного банку, а також розміщуватися на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку.

Для статистичних продуктів, що поширюються, має розроблятися та запроваджуватися єдиний стандарт, у якому повинні враховуватися вимоги Національного банку до статистичної інформації, уключаючи гендерний аспект. Такий стандарт має містити опис формату подання інформації, посилання на джерела статистичної інформації та відомості про розробників статистичних продуктів. До відома внутрішніх користувачів статистичної інформації мають доводитися будь-які зміни в переліку статистичних продуктів, графіках та стандартах їх поширення.

Взаємодія з внутрішніми користувачами статистичної інформації має відбуватися на основі регламентів. У положеннях про підрозділи Національного банку мають визначатися завдання стосовно взаємодії з іншими підрозділами щодо підготовки відповідних статистичних продуктів, внутрішніми користувачами статистичної інформації.

У підрозділах Національного банку, що поширюють статистичну інформацію, мають визначатися відповідальні фахівці за підготовку статистичних продуктів та їх поширення із зазначенням в посадових інструкціях відповідних функцій та обов'язків.

Загалом покращення комунікацій із внутрішніми користувачами сприятиме задоволенню їх інформаційних потреб у статистичній інформації, що є адаптованою до сприйняття; покращенню співпраці підрозділів Національного банку у вирішенні питань, що належать до їх компетенції; підвищенню якості інформаційно-аналітичних та статистичних продуктів та підвищенню ефективності рішень на підставі якісної статистичної інформації.

3.3. Комунікації із зовнішніми користувачами статистичної інформації

Комунікації із зовнішніми користувачами статистичної інформації є важливим напрямом діяльності Національного банку. Належний рівень організації комунікацій має сприяти забезпеченню поінформованості громадськості про цілі, напрями, методи та інструменти політики Національного банку, посиленню довіри до банківської системи України. Своєчасне інформування зовнішніх користувачів статистичної інформації є запорукою підтримки суспільством грошово-кредитної політики, яку здійснює Національний банк.

Національний банк має поширювати статистичну інформацію за допомогою таких каналів: Офіційного інтернет-представництва Національного банку, офіційних публікацій, листування та інших публічних заходів.

Водночас для здійснення комунікацій слід забезпечити належний рівень підвищення кваліфікації працівників Національного банку, які готують статистичну інформацію для поширення та взаємодіють із постачальниками статистичної інформації. Разом з цим слід сприяти підвищенню спроможності користувачів щодо сприйняття статистичної інформації, що поширюється.

Комплекс напрямів комунікацій із зовнішніми користувачами статистичної інформації має включати:

визначення цільових аудиторій користувачів та їх інформаційних потреб;

розбудову системи поширення статистичної інформації та запровадження зворотного зв'язку;

підвищення фінансової грамотності користувачів з питань статистики;

підвищення кваліфікації працівників Національного банку з питань комунікацій.

3.3.1. Визначення цільових аудиторій - груп зовнішніх користувачів статистичної інформації та задоволення їх інформаційних потреб

Користувачі статистичної інформації є різними за віком, статтю, рівнем освіти, соціально-економічним становищем, культурними особливостями тощо. Інформаційні потреби користувачів статистичної інформації визначаються переважно цілями використання ними статистичних даних. Урахування широкого діапазону потреб зовнішніх користувачів, уключаючи вимоги до якості статистичних продуктів, що поширюються, має стати одним з пріоритетних завдань Національного банку.

Визначення таких потреб має проводитися за результатами опитування, анкетування, аналізу статистики відвідувань Офіційного інтернет-представництва Національного банку, на підставі отриманих відгуків та коментарів тощо.

Складання переліку та опису цільових аудиторій - груп зовнішніх користувачів статистичної інформації

У поширенні статистичної інформації Національний банк має орієнтуватися на такі цільові аудиторії:

органи державного управління різних рівнів;

аналітичні та маркетингові підрозділи банків;

журналістів та засоби масової інформації політичного та соціального спрямування;

журналістів та засоби масової інформації економічного та фінансового профілю;

громадські об'єднання, організації;

громадськість;

профспілки;

бізнес-групи, підприємства;

міжнародні та іноземні установи (уключаючи центральні банки іноземних країн), міжнародні організації та проекти;

незалежні аналітичні та експертні організації;

наукові та освітні установи і організації, їх працівників та студентів;

підприємців (приватний бізнес, що не належить до фінансового сектору); в

кладників проблемних банків.

Для кожної цільової аудиторії має розроблятися опис, у якому зазначатимуться характеристики аудиторії, уключаючи гендерні аспекти, специфічні вимоги до статистичної інформації тощо.

Перелік цільових аудиторій має переглядатися не рідше одного разу на два роки та доводитися до відома керівництва департаментів, які готують статистичну інформацію для поширення.

Оцінювання рівня задоволення потреб зовнішніх користувачів у статистичній інформації та перегляд статистичних продуктів

Визначення потреб зовнішніх користувачів шляхом опитування має здійснюватися з метою найбільш повного визначення ступеня задоволення їх потреб та оптимізації системи публікацій Національного банку.

Підрозділи, що несуть відповідальність за підготовку статистичної інформації, не рідше одного разу на рік мають проводити анкетування зовнішніх користувачів стосовно повноти задоволення їх інформаційних потреб. Результати анкетування мають доводитися до відома підрозділів Національного банку, що беруть участь у підготовці статистичних продуктів, для обговорення з метою подальшого вдосконалення наявних та розроблення нових продуктів.

За рішенням керівництва Національного банку має проводитися інвентаризація статистичних продуктів, що поширюються, та їх аналіз щодо відповідності потребам зовнішніх користувачів.

3.3.2. Покращення системи організації поширення статистичної інформації для зовнішніх користувачів та запровадження зворотного зв'язку

Для досягнення цілей комунікацій є необхідним створення ефективної системи поширення статистичної інформації, що включатиме "комунікаційний майданчик" для обговорення актуальних питань з організації поширення інформації, розроблення стандартів та процедур здійснення комунікацій, спрямування комунікацій на інформаційні потреби користувачів статистичної інформації.

Робоча група з питань поширення статистичної інформації

Для вироблення оптимальної системи зовнішніх публікацій слід створити Робочу групу з питань поширення статистичної інформації. Така робоча група має бути "комунікаційним майданчиком" для проведення фахових обговорень якості статистичних продуктів, що поширюються Національним банком, ефективності інструментів та каналів поширення статистичної інформації, пропозицій щодо створення нових продуктів, інших актуальних питань поширення статистичної інформації.

До складу Робочої групи з питань поширення статистичної інформації мають увійти фахівці підрозділів Національного банку, що беруть участь у підготовці статистичної інформації та публікацій, представники цільових аудиторій.

Рішення Робочої групи з питань поширення статистичної інформації повинні мати рекомендаційний характер та доводитися до відома керівництва Національного банку. (Додаткову інформацію про Робочу групу з питань поширення статистичної інформації наведено в главі 4 Комунікаційної політики зі статистики.

Цілісна система (матриця) статистичних продуктів

З метою впорядкування системи публікацій у Національному банку складання матриці статистичних продуктів, в якій мають зазначатися продукти та цільові аудиторії, на які ці продукти поширюються, ознаки статистичних продуктів (відомості про розробників, періодичність підготовки, обсяг, канали поширення) тощо, є важливим.

Для покращення системи організації поширення статистичної інформації в Національному банку має бути підготовлено матрицю статистичних продуктів, яка періодично переглядатиметься та оновлюватиметься.

Уніфіковані підходи до підготовки та поширення статистичних продуктів (графіки, регламент, формати, стандарти, анонсування ключових статистичних продуктів, зворотний зв'язок тощо)

Важливим аспектом ефективних комунікацій є розбудова системи організації комунікацій на підставі відповідних регламентів та планування.

У цьому контексті в Національному банку за наданими департаментами-розробниками пропозиціями має складатися та періодично оновлюватися графік проведення відповідних заходів за участю зовнішніх користувачів. Затверджений графік має доводитися до відома підрозділів Національного банку. Це дасть змогу покращити організацію підготовки та проведення комунікаційних заходів.

Приведення статистичних продуктів у відповідність до єдиного стандарту оформлення покращить сприйняття публікацій користувачами та позитивно вплине на імідж Національного банку. Водночас переклад публікацій іншими мовами сприятиме інформуванню міжнародної спільноти про події, які відбуваються у сфері статистики Національного банку.

Статистична інформація, що поширюється Національним банком, має бути зрозумілою не тільки для спеціалістів, але й для широкого загалу. Для цього адаптація статистичної інформації, що поширюється, має здійснюватися із залученням фахівців з досвідом роботи у сфері журналістики, експертів з гендерних питань тощо.

Для належного інформування користувачів про факти поширення статистичної інформації графік поширення статистичних продуктів має оприлюднюватися на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку, що має супроводжуватися відповідними анонсами у форматі, який визначено в Національному банку.

У Національному банку слід запровадити елементи зворотного зв'язку, за допомогою яких мають відстежуватися зміни потреб користувачів для оперативного реагування на них, що сприятиме посиленню відкритості Національного банку та зростанню довіри до нього.

3.3.3. Підготовка навчальних програм та інформаційних заходів з питань використання статистичної інформації для зовнішніх користувачів

Статистична інформація Національного банку є специфічною, її розуміння вимагає достатнього рівня освітньої підготовки користувачів. Національний банк зацікавлений у формуванні необхідних навичок користувачів щодо пошуку та використання статистичної інформації. У цьому контексті навчальні заходи (зокрема, тренінги, семінари, у тому числі такі, що присвячені гендерним аспектам) та інформаційні заходи для різних груп користувачів є одним із важливих інструментів забезпечення ефективних комунікацій.

Навчальні та інформаційні заходи для представників засобів масової інформації в Національному банку мають проводитися відповідно до затвердженого графіка.

Головна мета таких заходів полягає в інформуванні громадськості через засоби масової інформації про діяльність Національного банку та підвищення фінансової грамотності користувачів статистичної інформації.

3.3.4. Підготовка навчальних програм для фахівців Національного банку, що взаємодіють з користувачами статистичної інформації, з метою поглиблення знань з питань комунікацій

У Національному банку має приділятися особлива увага підвищенню професійних навичок фахівців з питань комунікацій, розроблятися навчальні програми, проводитися відповідні семінарські та практичні заняття з питань комунікацій у сфері статистики.

До участі в підготовці навчальних програм і проведенні навчальних заходів мають залучатися фахівці профільних підрозділів Національного банку, які мають необхідний рівень підготовки у здійсненні комунікацій, а також викладачі вищих навчальних закладів Національного банку. У разі необхідності для висвітлення окремих аспектів комунікацій у сфері статистики доцільно залучати також вітчизняних та зарубіжних фахівців з відповідним досвідом.

4. Організаційні передумови комунікацій у сфері статистики

Для реалізації комунікаційної політики у сфері статистики в Національному банку мають відбутися необхідні інституційні зміни. Також слід унести зміни до положень про підрозділи Національного банку з метою визначення функцій та закріплення відповідальності за виконання завдань щодо комунікацій у сфері статистики.

4.1. Інституційні зміни

У Національному банку слід здійснити такі інституційні зміни:

запровадити інститут уповноважених фахівців за формами та напрямами статистичної звітності;

створити Робочу групу з організації статистичної звітності;

створити Робочу групу з питань поширення статистичної інформації;

створити Комітет з питань статистики Національного банку.

4.1.1. Інститут уповноважених фахівців за формами та напрямами статистичної звітності

Світовий досвід свідчить про ефективність створення інституту уповноважених фахівців за формами та напрямами статистичної звітності - визначення висококваліфікованих фахівців у сфері статистики, у функціональних обов'язках яких має бути передбачено відповідальність за розроблення форм статистичної звітності, унесення змін до форм статистичної звітності та комунікації з постачальниками статистичної інформації, зокрема, у частині надання обґрунтування щодо внесених змін та роз'яснень щодо складання форм статистичної звітності.

У Національному банку слід запровадити інститут уповноважених фахівців за формами та напрямами статистичної звітності з такою дворівневою організаційною структурою:

перший рівень - уповноважені фахівці за формами статистичної звітності - фахівці департаментів-розробників, на яких покладено відповідальність за технічну та методичну підготовку змін до форм статистичної звітності;

другий рівень - уповноважені фахівці за напрямами статистичної звітності - керівні працівники департаментів-розробників, які мають повноваження щодо прийняття рішень стосовно звітності за окремими напрямами статистики та які увійдуть до складу Робочої групи з організації статистичної звітності.

Перелік уповноважених фахівців вищезазначених рівнів має складатися на підставі пропозицій департаментів - розробників форм статистичної звітності. Один раз на рік перелік уповноважених фахівців має переглядатися та оновлюватися.

Запровадження інституту уповноважених фахівців потребуватиме вирішення окремих організаційних питань та певної формалізації, зокрема, шляхом унесення відповідних обов'язків до посадових інструкцій фахівців Національного банку.

4.1.2. Робоча група з організації статистичної звітності

З метою забезпечення належної координації збирання статистичної звітності та підтримки професійної дискусії з актуальних питань організації статистичної звітності доцільно переглянути склад Робочої групи з організації статистичної звітності. До складу Робочої групи з організації статистичної звітності мають увійти фахівці Національного банку - уповноважені фахівці за напрямами статистичної звітності та представники асоціацій банків.

Під час формування складу Робочої групи з організації статистичної звітності представництво асоціацій банків має забезпечуватися на паритетних засадах. Участь представників асоціацій банків у Робочій групі з організації статистичної звітності має розглядатися в контексті посилення ролі асоціацій банків у процесі прийняття рішень з питань організації статистичної звітності.

Ключовими функціями Робочої групи з організації статистичної звітності має бути загальне управління внесенням змін, розроблення регламентних процедур та підготовка проектів нормативних документів щодо статистичної звітності, діалог з представниками асоціацій банків та банків тощо. Також представники Робочої групи з організації статистичної звітності мають залучатися до проведення робочих нарад з розгляду пропозицій асоціацій банків, банків стосовно проекту змін до Правил організації статистичної звітності.

Наради Робочої групи з організації статистичної звітності мають відбуватися відповідно до погодженого графіка та розробленого і затвердженого регламенту.

4.1.3. Робоча група з питань поширення статистичної інформації

З метою забезпечення належної координації поширення статистичної інформації та підтримання професійної дискусії з актуальних питань організації поширення статистичної інформації слід також створити Робочу групу з питань поширення статистичної інформації.

До складу Робочої групи з питань поширення статистичної інформації мають входити фахівці Національного банку - керівні працівники підрозділів Національного банку із повноваженнями щодо прийняття рішень стосовно поширення статистичної інформації.

Ключовими функціями Робочої групи з питань поширення статистичної інформації мають бути загальне управління процесом поширенням статистичної інформації, розроблення форматів поширення статистичної інформації, регламентних процедур, підготовка проектів нормативно-правових та розпорядчих документів щодо поширення статистичної інформації та публікацій, діалог з користувачами тощо. Засідання Робочої групи з питань поширення статистичної інформації мають проводитися не рідше одного разу на рік.

4.1.4. Комітет з питань статистики Національного банку України

З метою забезпечення належної міжвідомчої координації збирання та поширення статистичної інформації, розроблення стратегії розвитку статистики Національного банку слід передбачити створення постійно діючого Комітету з питань статистики Національного банку України.

Комітет з питань статистики - робочий орган високого рівня, до складу якого мають увійти представники вищого керівництва Національного банку, інших відомств, асоціацій банків. Його робота сприятиме вирішенню питань щодо розвитку статистики, які потребуватимуть прийняття узгодженого рішення.

Участь представників асоціацій банків у Комітеті з питань статистики має розглядатися в контексті посилення ролі асоціацій банків, які формулюють узагальнену позицію банків, під час прийняття рішень щодо розвитку статистики.

Комітет з питань статистики має проводити засідання не рідше одного разу на рік.

Склад Комітету з питань статистики та його повноваження мають бути затверджені відповідним нормативно-правовим актом.

4.2. Підрозділи Національного банку України, відповідальні за реалізацію Комунікаційної політики зі статистики

Підрозділи Національного банку, які є відповідальними за реалізацію Комунікаційної політики зі статистики, мають визначатися відповідними розпорядчими документами Національного банку.

5. Моніторинг та оцінювання заходів із реалізації Комунікаційної політики зі статистики

З метою визначення ефективності та результативності впровадження Національним банком Комунікаційної політики зі статистики слід забезпечити проведення моніторингу та оцінювання впливу цієї політики на зацікавлені сторони.

Метою моніторингу є оцінювання ступеня реалізації Комунікаційної політики зі статистики відповідно до визначених завдань та наявних ресурсів, а також змін у зовнішньому середовищі шляхом систематичного збирання та аналізу даних щодо її виконання.

Застосування інструментів моніторингу під час реалізації Комунікаційної політики зі статистики забезпечить:

отримання необхідної інформації про тенденції впровадження цієї політики, її результативність, ефективність та вплив на організацію статистичної звітності Національного банку;

визначення проміжних результатів та коригування за необхідності змісту та спрямованості заходів Комунікаційної політики зі статистики;

підвищення довіри з боку суспільства до Національного банку завдяки забезпеченню прозорості виконання цієї політики;

забезпечення своєчасного та постійного зворотного зв'язку на всіх рівнях управління такою політикою;

здійснення аналізу причин успіхів та невдач під час реалізації Комунікаційної політики зі статистики та врахування помилок під час розроблення документів щодо її вдосконалення.

Структура моніторингу повинна містити чітко окреслені елементи: показники для моніторингу, джерела даних для показників, періодичність проведення, методи аналізу та відповідальних за проведення моніторингу осіб.

Показники для моніторингу мають розроблюватися відповідно до напрямів Комунікаційної політики зі статистики та заходів, спрямованих на вирішення наявних проблем у цій сфері. Для кожного завдання та заходу слід розробити кількісні та якісні показники з урахуванням вимірюваності та можливості періодичного їх визначення через певні проміжки часу. Показники для моніторингу Комунікаційної політики зі статистики мають формуватися відповідно до короткострокових та середньострокових результатів її реалізації. Перелік показників для моніторингу наведено в додатку 2 до Комунікаційної політики зі статистики.

Джерелами даних для показників моніторингу мають бути управлінські дані Національного банку (автоматизована система контролю та організації діловодства Національного банку, постанови правління Національного банку України та інші документи Національного банку, публікації тощо) та опитування постачальників та користувачів статистичної інформації, працівників Національного банку.

Періодичність проведення моніторингу Комунікаційної політики зі статистики визначається:

за короткостроковими результатами - не рідше ніж один раз на рік;

за середньостроковими результатами - не рідше, ніж один раз на два роки.

Показники мають аналізуватися відповідно до розробленого Плану моніторингу та оцінювання шляхом порівняння цільових орієнтирів та фактичних даних.

Моніторинг має здійснюватися фахівцями, відповідальними за розроблення та впровадження Комунікаційної політики зі статистики в Національному банку. Звіти про виконання Комунікаційної політики зі статистики мають використовуватися для підготовки рекомендацій щодо вдосконалення змісту та механізмів реалізації цієї політики. Відповідні рекомендації мають надаватися керівництву Національного банку та бути підставою для прийняття рішень щодо доцільності зміни вищезазначеної політики. Результати моніторингу мають оприлюднюватися шляхом розміщення відповідного звіту на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку та репрезентуватися всім зацікавленим сторонам.

Оцінювання впливу реалізації Комунікаційної політики зі статистики має проводитися відповідними працівниками Національного банку або залученими зовнішніми експертами. Головна вимога до оцінювачів - не бути безпосередньо задіяними у виконанні заходів Комунікаційної політики зі статистики. Проведення оцінювання довгострокових результатів реалізації Комунікаційної політики зі статистики має бути здійснено одноразово - через три роки після початку її реалізації. Джерела даних та методи оцінювання аналогічні до тих, що застосовуватимуться під час проведення моніторингу реалізації Комунікаційної політики зі статистики.

Директор Департаменту
статистики, аналізу
та прогнозування

Ю.О. Половньов
Додаток 1
До Комунікаційної політики зі статистики

ЛОГІЧНА МОДЕЛЬ
комунікаційної політики зі статистики

Аспекти комунікацій у сфері статистики

Напрями комунікаційної політики та заходи щодо її реалізації

Продукти комунікаційної політики (короткостроковий результат)

Середньостроковий результат комунікаційної політики

Довгостроковий результат комунікаційної політики

1

2

3

4

5

1. Питання вдосконалення системи управління комунікаціями з постачальниками статистичної інформації

1. Покращення системи управління комунікаціями з постачальниками статистичної інформації:

Для постачальників статистичної інформації:
посилення впливу постачальників на прийняття рішень Національним банком України (далі - Національний банк) у сфері розвитку статистики та організації статистичної звітності;
оптимізація звітного навантаження, що пов'язане із поданням статистичної звітності до Національного банку;
підвищення якості статистичних продуктів Національного банку, що сприятиме виробленню постачальниками статистичної інформації ефективних управлінських рішень
Для Національного банку:
покращення сприйняття банками та громадськістю заходів Національного банку у сфері збирання та поширення статистичної інформації;
підвищення ефективності рішень з питань грошово-кредитної політики та у сфері здійснення банківського регулювання та нагляду на основі якісної статистичної інформації

Підвищення довіри до Національного банку з боку суспільства, посилення інституційної спроможності та покращення іміджу Національного банку створить кращі умови для проведення ним ефективної грошово-кредитної політики та здійснення банківського регулювання та нагляду

1.1. Урахування інтересів постачальників статистичної інформації

1.1. Створення робочих органів з питань статистики та організації статистичної звітності за участю представників асоціацій банків

1.1.1. Комітет з питань статистики Національного банку України
1.1.2. Робоча група з організації статистичної звітності

1.2. Необхідність удосконалення системи організації статистичної звітності

1.2. Удосконалення системи організації статистичної звітності на засадах планування та розроблених регламентів

1.2.1. Інститут уповноважених фахівців за формами та напрямами статистичної звітності
1.2.2. Нова редакція Правил організації статистичної звітності
1.2.3. Організація роботи щодо внесення змін до Правил організації статистичної звітності на засадах планування та розроблених регламентів
1.2.4. Зміни до положення про структурний підрозділ, що здійснює організацію взаємодії з постачальниками статистичної інформації
1.2.5. Розділ "Організація статистичної звітності" на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку

1.3. Оцінювання звітного навантаження на постачальників статистичної інформації

1.3. Розбудова системи управління звітним навантаженням на постачальників статистичної інформації

1.3.1. Система оцінювання навантаження на постачальників статистичної інформації
1.3.2. Опрацювання питань, пов'язаних з отриманням даних з інших джерел
1.3.3. Посилення вимог до пропозицій щодо внесення змін до Правил організації статистичної звітності

2. Питання, пов'язані зі спрямованістю комунікацій на інформаційні потреби внутрішніх користувачів статистичної інформації

2. Покращення комунікації з внутрішніми користувачами статистичної інформації

Для Національного банку:
покращення взаємодії підрозділів Національного банку під час виконання покладених на нього завдань;
підвищення ефективності рішень з питань грошово-кредитної політики та у сфері здійснення банківського регулювання та нагляду на основі якісної статистичної інформації

2.1. Урахування потреб внутрішніх користувачів статистичної інформації

2.1. Визначення груп внутрішніх користувачів статистичної інформації та задоволення їх інформаційних потреб

2.1.1. Перелік та опис цільових груп внутрішніх користувачів статистичної інформації
2.1.2. Визначення потреб внутрішніх користувачів статистичної інформації щодо переліку та якості статистичних продуктів

2.2. Запровадження єдиних стандартів і форматів статистичних та аналітичних продуктів

2.2.1. Підготовка навчальних програм для фахівців Національного банку з питань підготовки публікацій, що містять статистичну інформацію
2.2.2. Покращення системи організації поширення статистичної інформації серед внутрішніх користувачів

2.2.1.1. Семінари та практичні заняття для фахівців Національного банку - внутрішніх користувачів статистичної інформації та розробників аналітичних продуктів
2.2.2.1. Перелік статистичних продуктів, графіки їх поширення, вимоги щодо дотримання єдиного стандарту

3. Питання системного підходу до забезпечення інформаційних потреб зовнішніх користувачів статистичної інформації

3. Покращення комунікації із зовнішніми користувачами статистичної інформації

Для зовнішніх користувачів статистичної інформації:
задоволення інформаційних потреб зовнішніх користувачів статистичною інформацією та публікаціями, що є адаптованими для сприйняття та цілком відповідають їх потребам;
зростання обізнаності щодо діяльності Національного банку
Для Національного банку:
досягнення високого рівня інформаційної відкритості Національного банку, що сприятиме зміцненню довіри населення до його політики

3.1. Урахування потреб зовнішніх користувачів статистичної інформації

3.1. Визначення цільових аудиторій - груп зовнішніх користувачів статистичної інформації та задоволення їх інформаційних потреб

3.1.1. Складання переліку та опису цільових аудиторій - груп зовнішніх користувачів статистичної інформації
3.1.2. Оцінювання рівня задоволення потреб зовнішніх користувачів у статистичній інформації та перегляд статистичних продуктів

3.2. Удосконалення системи поширення статистичної інформації серед зовнішніх користувачів

3.2. Покращення системи організації поширення статистичної інформації для зовнішніх користувачів та запровадження зворотного зв'язку

3.2.1. Робоча група з питань поширення статистичної інформації
3.2.2. Цілісна система (матриця) статистичних продуктів
3.2.3. Уніфіковані підходи до підготовки та поширення статистичних продуктів (графіки, регламент, формати, стандарти, анонсування ключових статистичних продуктів, зворотний зв'язок тощо)

3.3. Підвищення рівня фінансової грамотності та обізнаності зовнішніх користувачів щодо використання статистичної інформації

3.3. Підготовка навчальних програм та інформаційних заходів з питань використання статистичної інформації для зовнішніх користувачів

3.3.1. Навчальні програми та інформаційні заходи з питань використання статистичної інформації для зовнішніх користувачів

3.4. Підвищення рівня підготовки фахівців Національного банку щодо здійснення комунікацій із зовнішніми користувачами

3.4. Підготовка навчальних програм для фахівців Національного банку, що взаємодіють із зовнішніми користувачами статистичної інформації, з метою поглиблення знань з питань комунікацій

3.4.1. Навчальні заходи для фахівців Національного банку, що взаємодіють з користувачами статистичної інформації, з метою поглиблення знань з питань комунікацій
Додаток 2
До Комунікаційної політики зі статистики

ПЛАН
моніторингу та оцінювання заходів із реалізації комунікаційної політики зі статистики

Моніторинг продуктів комунікаційної політики

Завдання / захід комунікаційної політики

Продукти комунікаційної політики

Показники моніторингу

Джерела інформації

Цільовий орієнтир

Періодичність проведення моніторингу

Відповідальний підрозділ

1

2

3

4

5

6

7

Напрям 1. Покращення системи комунікацій із постачальниками статистичної інформації

1.1. Створення робочих органів з питань статистики та організації статистичної звітності за участю представників асоціацій банків

1.1.1. Комітет з питань статистики Національного банку України (далі - Комітет)

Рішення про створення та кількість проведених засідань Комітету

Нормативно-правовий акт Національного банку України (далі - Національний банк), протокол засідання

Одне засідання Комітету. Рішення Комітету, прийняті за участю постачальників статистичної інформації

Один раз на рік

Генеральний економічний департамент

1.1.2. Робоча група з організації статистичної звітності (далі - Робоча група)

Рішення про створення та проведення засідань Робочої групи

Розпорядчий документ Національного банку, протокол засідання

Два засідання Робочої групи. Рішення Робочої групи, прийняті за участю постачальників статистичної інформації

Один раз на рік

Генеральний економічний департамент

1.2. Удосконалення системи організації статистичної звітності на засадах планування та розроблених регламентів

1.2.1. Інститут уповноважених фахівців за формами та напрямами статистичної звітності

Зміни в посадових інструкціях, положеннях про структурні підрозділи центрального апарату Національного банку, що розробляють та супроводжують форми статистичної звітності

Розпорядчий документ Національного банку

Прийняття розпорядчого документа Національного банку про включення функцій щодо розроблення та супроводження форм статистичної звітності до положень про структурні підрозділи центрального апарату Національного банку та в посадові інструкції уповноважених фахівців за форми та напрями статистичної звітності

Один раз на рік

Генеральний економічний департамент, Департамент персоналу

1.2.3. Організація роботи щодо внесення змін до Правил організації статистичної звітності (далі - Правила) на засадах планування та розроблених регламентів

Регламент організації роботи щодо внесення змін до Правил.
План-графік внесення змін до Правил

Внутрішні звіти

Кількість порушень строків виконання Плану-графіка внесення змін до Правил більше ніж на один день

Два рази на рік

Генеральний економічний департамент

1.2.4. Зміни до положення про структурний підрозділ, що здійснює організацію взаємодії з постачальниками статистичної інформації

Унесені зміни до положення про структурний підрозділ, що здійснює організацію взаємодії з постачальниками статистичної інформації

Положення про структурний підрозділ

Унесення зміни до положення про структурний підрозділ, що здійснює організацію взаємодії з постачальниками статистичної інформації

Один раз на рік

Генеральний економічний департамент

1.2.5. Розділ "Організація статистичної звітності" на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку

Кількість переглядів розділу "Організація статистичної звітності"

Офіційне інтернет-представництво Національного банку

Зростання кількості переглядів щодо отримання інформації, яка розміщена на сторінці Офіційного інтернет- представництва Національного банку в розділі "Організація статистичної звітності"

Один раз на рік

Генеральний економічний департамент, Генеральний департамент інформаційних технологій та платіжних систем

1.3. Розбудова системи управління звітним навантаженням на постачальників статистичної інформації

1.3.1. Система оцінювання звітного навантаження на постачальників статистичної інформації

Методика оцінювання навантаження на постачальників статистичної інформації

Розпорядчий документ Національного банку

Затверджена методика оцінювання навантаження на постачальників статистичної інформації

Один раз на рік

Генеральний економічний департамент, Генеральний департамент інформаційних технологій та платіжних систем

1.3.2. Опрацювання питань, пов'язаних з отриманням даних з інших джерел

Кількість показників статистичної звітності, що отримуються з інших джерел. Кількість форм статистичної звітності, що виключається з Правил

Внутрішні звіти

Частка показників статистичної звітності, що отримуються з інших джерел, становить 5 % від загальної кількості показників статистичної звітності. Виключення з Правил не менше однієї форми статистичної звітності щороку

Один раз на рік

Генеральний економічний департамент, Генеральний департамент інформаційних технологій та платіжних систем

1.3.3. Посилення вимог до пропозицій щодо внесення змін до Правил

Пропозиції щодо змін до Правил, які відповідають установленим вимогам

Пропозиції щодо змін до Правил

Кількість пропозицій щодо внесення змін до Правил, що не відповідають установленим вимогам, не перевищує 5 % від загальної кількості наданих пропозицій

Два рази на рік

Генеральний економічний департамент

Напрям 2. Покращення комунікації з внутрішніми користувачами статистичної інформації

2.1. Визначення груп внутрішніх користувачів статистичної інформації та задоволення їх інформаційних потреб

2.1.1. Перелік та опис цільових груп внутрішніх користувачів

Наявність переліку та опису цільових груп внутрішніх користувачів

Розпорядчі документи

Затверджений перелік та опис груп внутрішніх користувачів

Один раз на рік

Генеральний економічний департамент

2.1.2. Визначення потреб внутрішніх користувачів щодо переліку та якості статистичних продуктів

Перелік вимог внутрішніх користувачів до статистичних продуктів

Опитування

Зростання на 5 % кількості внутрішніх користувачів, які задоволені якістю та корисністю статистичних продуктів

Один раз на два роки

Генеральний економічний департамент

2.2. Підготовка навчальних програм для фахівців Національного банку з питань підготовки публікацій, що містять статистичну інформацію

2.2.1. Семінари та практичні заняття для фахівців Національного банку - користувачів статистичної інформації та розробників аналітичних продуктів

Кількість навчальних заходів.
Чисельність учасників навчальних заходів.
Кількість позитивних відгуків учасників щодо якості та актуальності навчальних програм

Розпорядчі документи, опитування

Проведення навчальних заходів для фахівців - два рази на рік; понад 80 % позитивних відгуків щодо якості навчальних заходів; чисельність учасників навчальних заходів визначається додатково

Один раз на рік

Генеральний економічний департамент, Департамент персоналу

2.3. Покращення системи організації поширення статистичної інформації серед внутрішніх користувачів

2.3.1. Перелік статистичних продуктів, графіки їх поширення, вимоги до дотримання єдиного стандарту

Кількість публікацій, що поширюються для задоволення потреб внутрішніх користувачів

Внутрішній веб-портал Національного банку

Зростання кількості завантажень публікацій з внутрішнього веб-порталу Національного банку та таких, що надаються на запити структурних підрозділів Національного банку

Один раз на рік

Генеральний економічний департамент, Генеральний департамент інформаційних технологій та платіжних систем

Напрям 3. Покращення комунікацій із зовнішніми користувачами статистичної інформації

3.1. Визначення цільових аудиторій - груп зовнішніх користувачів статистичної інформації та задоволення їх інформаційних потреб

3.1.1. Складання переліку та опису цільових аудиторій - груп зовнішніх користувачів статистичної інформації

Наявність переліку та опису цільових аудиторій - груп зовнішніх користувачів статистичної інформації

Розпорядчий документ Національного банку

Затвердження переліку та опису груп зовнішніх користувачів

Один раз на два роки

Генеральний економічний департамент

3.1.2. Рівень задоволення потреб зовнішніх користувачів у статистичній інформації

Звіт за результатами оцінки потреб зовнішніх користувачів у статистичній інформації

Опитування (анкетування)

Зростання на 3 % кількості позитивних відгуків зовнішніх користувачів щодо якості та актуальності статистичних продуктів

Один раз на два роки

Генеральний економічний департамент

3.2. Покращення системи організації поширення статистичної інформації для зовнішніх користувачів та запровадження зворотного зв'язку

3.2.1. Робоча група з питань поширення статистичної інформації

Рішення про створення та проведення засідання Робочої групи з питань поширення статистичної інформації

Розпорядчий документ Національного банку, протоколи засідань

Два засідання Робочої групи з питань поширення статистичної інформації, Рішення Робочої групи з питань поширення статистичної інформації, прийняті за участю користувачів статистичної інформації

Один раз на рік

Генеральний економічний департамент

3.2.3. Система (матриця) статистичних продуктів

Наявність системи (матриці) статистичних продуктів

Внутрішні документи

Розміщення на внутрішньому веб-порталі Національного банку

Один раз на рік

Генеральний економічний департамент

3.2.4. Уніфіковані підходи до підготовки та поширення статистичних продуктів (графіки, регламент, формати, стандарти, анонсування ключових статистичних продуктів, зворотний зв'язок тощо)

Кількість статистичних продуктів, що відповідають установленим стандартам

Сторінки Офіційного інтернет-представництва Національного банку

Частка статистичних продуктів на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку, що відповідають установленим стандартам, не менше ніж 80 % від загальної чисельності статистичних продуктів

Один раз на рік

Генеральний економічний департамент

3.3. Підготовка навчальних програм та інформаційних заходів з питань використання статистичної інформації для зовнішніх користувачів

3.3.1. Навчальні програми та інформаційні заходи з питань використання статистичної інформації для зовнішніх користувачів

Кількість навчальних програм з питань використання статистичної інформації. Кількість інформаційних заходів з питань використання статистичної інформації. Позитивна оцінка учасниками якості навчальних програм та інформаційних заходів

Розпорядчі документи Національного банку, інформація від організаторів заходів за результатами анкетування

Кількість навчальних програм - 2. Кількість інформаційних заходів - 1. Чисельність учасників навчальних заходів визначається додатково. Кількість позитивних відгуків щодо якості навчальних програм та інформаційних заходів становить не менше 80 % від загальної кількості відгуків

Один раз на рік

Генеральний економічний департамент, Департамент персоналу, Прес-служба Національного банку України

3.4. Підготовка навчальних програм для фахівців Національного банку, що взаємодіють з користувачами статистичної інформації, з метою поглиблення знань з питань комунікацій

3.4.1. Навчальні заходи для фахівців Національного банку, що взаємодіють з користувачами статистичної інформації, з метою поглиблення знань з питань комунікацій

Кількість навчальних заходів для поглиблення знань з питань комунікацій (далі - навчальні заходи).
Позитивна оцінка учасниками якості навчальних програм, зазначених у другій колонці цього пункту

Розпорядчі документи Національного банку, звіти за результатами анкетування учасників навчальних заходів

Кількість навчальних заходів - 2. Чисельність учасників навчальних заходів визначається додатково. 70 % позитивних відгуків про якість навчальних заходів

Один раз на рік

Генеральний економічний департамент, Департамент персоналу, Прес-служба Національного банку України

Моніторинг за результатами

Напрям політики

Результат комунікаційної політики

Показники моніторингу

Джерела інформації

Цільовий орієнтир

Періодичність проведення моніторингу

Відповідальний підрозділ

1

2

3

4

5

6

7

1. Покращення системи комунікацій з постачальниками статистичної інформації

Для постачальників статистичної інформації:

Посилення впливу на прийняття рішень Національним банком у сфері розвитку статистики та організації статистичної звітності

Кількість наданих постачальниками зауважень щодо змін в організації статистичної звітності, які було враховано під час прийняття рішень Національного банку

Листи від постачальників статистичної інформації, що надійшли до Національного банку

Частка врахованих зауважень у загальній кількості наданих зауважень становить не менше 30 %

Один раз на рік

Генеральний економічний департамент

Оптимізація навантаження, що пов'язане із поданням статистичної звітності до Національного банку

Кількість схвальних відгуків щодо ефективності організації статистичної звітності

Опитування щодо звітного навантаження на постачальників статистичної звітності

70 % схвальних відгуків щодо ефективності організації статистичної звітності. Скорочення на 5 % звітного навантаження

Один раз на два роки

Генеральний економічний департамент

Підвищення якості статистичних продуктів Національного банку, що сприятиме виробленню постачальниками статистичної інформації ефективних управлінських рішень

Кількість звернень постачальників щодо отримання роз'яснень стосовно Правил (збільшення показника свідчить про погіршення якості документа)

Листи від постачальників статистичної інформації, що надійшли до Національного банку

Зменшення на 10 % кількості звернень постачальників щороку

Один раз на рік

Генеральний економічний департамент

Для Національного банку:

Покращення сприйняття банками та громадськістю заходів Національного банку у сфері збирання та поширення статистичної інформації

Кількість зауважень постачальників стосовно ефективності організації статистичної звітності та запитів щодо отримання роз'яснень до Правил

Листи від постачальників статистичної інформації, що надійшли до Національного банку

Зменшення на 10 % кількості запитів та зауважень щороку

Один раз на рік

Генеральний економічний департамент

2. Покращення комунікації з внутрішніми користувачами статистичної інформації

Для Національного банку:

Покращення співпраці між структурними підрозділами Національного банку у вирішенні питань, що належать до компетенції Національного банку

Ефективність взаємодії з внутрішніми користувачами статистичної інформації

Опитування керівників та фахівців Національного банку

70 % внутрішніх користувачів задоволені рівнем, періодичністю та якістю надання статистичної інформації

Один раз на два роки

Генеральний економічний департамент

Підвищення ефективності рішень з питань грошово-кредитної політики та у сфері здійснення банківського регулювання та нагляду на основі якісної статистичної інформації

Якість продуктів, підготовлених структурними підрозділами Національного банку

Опитування керівників структурних підрозділів Національного банку

70 % користувачів використовують статистичну інформацію та публікації

Один раз на два роки

Генеральний економічний департамент

3. Покращення комунікації із зовнішніми користувачами статистичної інформації

Для зовнішніх користувачів статистичної інформації:

Задоволення інформаційних потреб зовнішніх користувачів статистичною інформацією та публікаціями, що є адаптованими до сприйняття та цілком відповідають їх потребам

Повнота задоволення інформаційних потреб зовнішніх користувачів статистичною інформацією

Опитування зовнішніх користувачів, листування

70 % зовнішніх користувачів задоволені обсягом, періодичністю та якістю статистичної інформації та публікацій

Один раз на два роки

Генеральний економічний департамент

Зростання обізнаності щодо діяльності Національного банку

Обсяг використання інформації, яку поширює Національний банк

Огляди інформаційного поля;
аналітичні записки працівників Національного банку з питань комунікацій; статистика відвідування сторінок Офіційного інтернет-представництва Національного банку України

Збільшення обсягу інформації, що використовують зовнішні користувачі

Один раз на два роки

Генеральний економічний департамент

Для Національного банку:

Досягнення високого рівня інформаційної відкритості Національного банку, що сприятиме зміцненню довіри до його політики

Рівень інформаційної відкритості Національного банку

Огляди інформаційного поля;
статистика відвідування сторінок Офіційного інтернет-представництва Національного банку України; листи від постачальників статистичної інформації, що надійшли до Національного банку

Зростання на 10 % у рік кількості позитивних відгуків щодо прийнятих рішень та заходів Національного банку

Один раз на рік

Генеральний економічний департамент

{Текст взято з сайту НБУ України http://www.bank.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: