open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.02.2013 N 31
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 лютого 2013 р.

за N 310/22842

Про затвердження Змін

до Інструкції про порядок забезпечення

і надання співробітникам Служби зовнішньої

розвідки України та членам їх сімей

житлових приміщень

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України
від 08 жовтня 2012 року N 1036 ( 1036-2012-п ) "Про затвердження
Порядку визначення розміру та надання військовослужбовцям та
членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання
жиле приміщення" та з метою вдосконалення порядку забезпечення і
надання співробітникам Служби зовнішньої розвідки України та
членам їх сімей житлових приміщень Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок забезпечення і
надання співробітникам Служби зовнішньої розвідки України та
членам їх сімей житлових приміщень, затвердженої наказом Служби
зовнішньої розвідки України від 20 жовтня 2008 року N 242
( z1105-08 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
13 листопада 2008 року за N 1105/15796, що додаються.
2. Юридичному управлінню подати цей наказ на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому
законодавством порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Голова Служби Г.Ілляшов
ПОГОДЖЕНО:
В. о. голови Профспілки
працівників державних
установ України Ю.М.Піжук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Служби зовнішньої

розвідки України

04.02.2013 N 31
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 лютого 2013 р.

за N 310/22842

ЗМІНИ

до Інструкції про порядок забезпечення

і надання співробітникам Служби зовнішньої

розвідки України та членам їх сімей

житлових приміщень

( z1105-08 )

1. Пункт 1.1 розділу I викласти в такій редакції: "1.1. Ця Інструкція визначає порядок забезпечення та надання
жилих приміщень для постійного проживання, службових жилих
приміщень, а також грошової компенсації за належне для отримання
жиле приміщення (далі - грошова компенсація) співробітникам усіх
категорій Служби зовнішньої розвідки України (далі - співробітники
СЗРУ) у Службі зовнішньої розвідки України (далі - СЗРУ).".
2. У розділі II:
2.1. Абзац другий пункту 2.1 викласти в такій редакції: "Житлово-побутова комісія у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Житловим кодексом Української
РСР ( 5464-10 ), Законом України "Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 ), Правилами
обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і
надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затвердженими
постановою Ради Міністрів Української РСР та Української
республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року
N 470 ( 470-84-п ) (далі - Правила), Положенням про порядок
надання службових жилих приміщень і користування ними в
Українській РСР, затвердженим постановою Ради Міністрів
Української РСР від 04 лютого 1988 року N 37 ( 37-88-п ), Порядком
забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими
приміщеннями, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 03 серпня 2006 року N 1081 ( 1081-2006-п ), Порядком
визначення розміру та надання військовослужбовцям та членам їх
сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле
приміщення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 08 жовтня 2012 року N 1036 ( 1036-2012-п ), цією Інструкцією,
а також іншими актами законодавства.".
2.2. Пункт 2.4 викласти в такій редакції: "2.4. Основними завданнями житлово-побутової комісії є: ведення обліку співробітників СЗРУ та членів їх сімей, які
потребують поліпшення житлових умов; ведення обліку військовослужбовців (осіб, звільнених з
військової служби в запас або у відставку, чи членів сімей
померлих таких осіб) та членів їх сімей, яким надано грошову
компенсацію; розгляд рапортів (заяв) співробітників СЗРУ про зарахування
на облік осіб як таких, що потребують поліпшення житлових умов; розгляд рапортів військовослужбовців (заяв осіб, звільнених з
військової служби в запас або у відставку, чи членів сімей
померлих таких осіб) на отримання грошової компенсації; прийняття рішень з питань квартирного обліку і надання
житлових приміщень для постійного проживання; прийняття рішень про надання або відмову в наданні грошової
компенсації військовослужбовцям (особам, звільненим з військової
служби в запас або у відставку, чи членам сімей померлих таких
осіб) та членам їх сімей; перевірка житлових умов співробітників СЗРУ; інформування військовослужбовців (осіб, звільнених з
військової служби в запас або у відставку, чи членів сімей
померлих таких осіб) про їх право на отримання грошової
компенсації та про її орієнтовний розмір; інформування про роботу житлово-побутової комісії на
загальних зборах співробітників СЗРУ. У разі потреби виключно з метою підтвердження даних, що є
підставою для взяття (перебування) співробітника СЗРУ на
квартирному обліку, житлово-побутова комісія може запитувати
відповідні документи в органах державної влади, установах,
організаціях через керівництво СЗРУ у встановленому законодавством
порядку.".
2.3. Пункт 2.8 доповнити новим абзацом такого змісту: "Рішення житлово-побутової комісії погоджується (у випадках,
передбачених законодавством, - затверджується) Головою СЗРУ.".
3. У розділі III:
3.1. У пункті 3.7: абзац другий після слів "забезпечення житлом," доповнити
словами "надання або відмову в наданні грошової компенсації,"; абзац третій викласти в такій редакції: "Облікова справа зберігається за місцеперебуванням
співробітника СЗРУ на обліку під час перебування останнього на
обліку та протягом п'яти років після надання йому житла для
постійного проживання або грошової компенсації. Після закінчення
зазначеного строку справа знищується відповідно до чинного
законодавства України.".
3.2. Пункт 3.9 викласти в такій редакції: "3.9. Співробітники СЗРУ, які за попереднім місцем служби
(роботи) не перебували на квартирному обліку, у разі переміщення
по службі (переведення на роботу), пов'язаного з переїздом в іншу
місцевість, зараховуються на облік за новим місцем служби разом із
членами їх сімей на загальних підставах та в порядку,
передбаченому законодавством України.".
3.3. Пункт 3.12 доповнити після абзацу другого абзацом третім
такого змісту: "отримання грошової компенсації в повному обсязі загальної
площі жилого приміщення, яка підлягає компенсації;". У зв'язку з цим абзаци другий - шостий вважати відповідно
абзацами третім - сьомим.
4. Доповнити розділ V новим пунктом такого змісту: "5.13. За бажанням військовослужбовців, які мають вислугу на
військовій службі 20 років і більше, у разі звільнення з
військової служби за станом здоров'я, віком, у зв'язку із
скороченням штатів, а також звільненим з військової служби особам,
які стали інвалідами I чи II групи, членам сімей
військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти
під час проходження військової служби та які перебувають на обліку
співробітників СЗРУ, які потребують поліпшення житлових умов, а
також проживають у службовому жилому приміщенні, це жиле
приміщення може бути надано для постійного проживання шляхом
виключення його з числа службових. Факт проживання у службових жилих приміщеннях осіб, які
звільнені з військової служби в запас або відставку, не є
підставою для виключення цих приміщень з числа службових.".
5. Доповнити Інструкцію новим розділом VII такого змісту: "VII. Надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової
компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення 7.1. Надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової
компенсації здійснюється Службою зовнішньої розвідки України
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 жовтня
2012 року N 1036 ( 1036-2012-п ) "Про затвердження Порядку
визначення розміру та надання військовослужбовцям та членам їх
сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле
приміщення". 7.2. Житлово-побутова комісія щороку, в разі затвердження
бюджетних призначень для забезпечення житлом військовослужбовців
СЗРУ на відповідний бюджетний рік, інформує листом з повідомленням
про отримання (далі - лист) військовослужбовців (осіб, звільнених
з військової служби в запас або у відставку, чи членів сімей
померлих таких осіб) та членів їх сімей про їх право на отримання
грошової компенсації та про її орієнтовний розмір. Особи, яким житлово-побутова комісія надіслала лист про їх
право на отримання грошової компенсації та про її орієнтовний
розмір, у місячний строк з дня отримання листа повинні письмово
повідомити житлово-побутову комісію про згоду або відмову від
отримання грошової компенсації в поточному році. У разі якщо
житлово-побутова комісія не отримала у встановлений строк письмову
згоду чи відмову від отримання грошової компенсації,
військовослужбовець (особа, звільнена з військової служби в запас
або у відставку, чи члени сім'ї померлої такої особи) та члени
його сім'ї вважаються такими, що не бажають отримати грошову
компенсацію в поточному році. Після спливу зазначеного строку житлово-побутова комісія
доповідає Голові СЗРУ про кількість осіб, які виявили бажання
отримати грошову компенсацію в поточному році, для визначення
обсягу видатків на надання грошової компенсації в межах бюджетних
призначень для забезпечення житлом військовослужбовців СЗРУ. Черговість надання грошової компенсації визначається за часом
взяття військовослужбовця та членів його сім'ї на облік громадян,
які потребують поліпшення житлових умов, та/або включення до
списків осіб, які мають право на позачергове одержання жилих
приміщень. 7.3. Для отримання грошової компенсації та визначення її
остаточного розміру житлово-побутовій комісії подаються документи,
визначені пунктом 11 Порядку визначення розміру та надання
військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за
належне їм для отримання жиле приміщення, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2012 року N 1036
( 1036-2012-п ). Визначення остаточного розміру грошової компенсації
здійснюється Фінансово-економічним управлінням СЗРУ після
отримання відповідних документів від житлово-побутової комісії. 7.4. Житлово-побутова комісія розглядає рапорти
військовослужбовців (заяви осіб, звільнених з військової служби в
запас або у відставку, або членів сімей померлих таких осіб) та
членів їх сімей щодо надання їм грошової компенсації та приймає
рішення про надання або відмову в наданні грошової компенсації. Таке рішення житлово-побутової комісії затверджується Головою
СЗРУ. Списки осіб, щодо яких прийнято рішення про надання грошової
компенсації, а також її конкретні розміри затверджуються наказом
Голови СЗРУ. 7.5. Військовослужбовці (особи, звільнені з військової служби
в запас або відставку, чи члени сімей померлих таких осіб) та
члени їх сімей, які отримали грошову компенсацію, вносяться до
книги обліку осіб, яким надано грошову компенсацію за належне їм
для отримання жиле приміщення, згідно з додатком до цієї
Інструкції. Книга повинна бути пронумерована, прошнурована,
підписана секретарем житлово-побутової комісії і скріплена
печаткою СЗРУ та зберігатися відповідно до чинного законодавства
України.".
6. Доповнити Інструкцію ( z1105-08 ) додатком, що додається.
Начальник
Юридичного управління
Служби зовнішньої
розвідки України В.А.Салімон

Додаток

до Інструкції про порядок

забезпечення і надання

співробітникам Служби

зовнішньої розвідки України

та членам їх сімей житлових

приміщень

( z1105-08 )

КНИГА

обліку осіб, яким надано грошову компенсацію

за належне для отримання жиле приміщення

у Службі зовнішньої розвідки України

Розпочата ___ _____________ 20___ року

Закінчена ___ _____________ 20___ року
----------------------------------------------------------------------------- N | Прізвище, |Дата і номер|Дата і номер|Дата і номер| Сума |Примітка| з/п| ім'я, |рішення про |рішення про | наказу про | грошової | | | по | взяття на | надання | надання |компенсації| | | батькові, | облік | грошової | грошової |за належне | | | рік | громадян, |компенсації |компенсації | для | | |народження | які | за належне | за належне | отримання | | |осіб, яким | потребують | для | для | жиле | | | надано | поліпшення | отримання | отримання |приміщення | | | грошову | житлових | жиле | жиле | | | |компенсацію| умов | приміщення | приміщення | | | |за належне | | | | | | | для | | | | | | | отримання | | | | | | | жиле | | | | | | |приміщення | | | | | | ---+-----------+------------+------------+------------+-----------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ----------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: