open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

12.02.2013  № 161


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 березня 2013 р.
за № 377/22909

Про затвердження Порядку проведення перевірок дотримання вимог законодавства про цінні папери щодо професійної діяльності на фондовому ринку та діяльності саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку

{Рішення підлягає перегляду як таке, що не відповідає Закону № 877-V від 05.04.2007, згідно з Розпорядженням КМ № 169-р від 10.03.2017}

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та з метою узгодження нормативно-правових актів Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок проведення перевірок дотримання вимог законодавства про цінні папери щодо професійної діяльності на фондовому ринку та діяльності саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 4 вересня 2012 року № 1179 «Про затвердження Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку вимог законодавства про цінні папери», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 24 вересня 2012 року за № 1644/21956, та рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8 липня 2003 року № 302 «Про затвердження Правил проведення перевірок діяльності саморегулівних організацій на ринку цінних паперів», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30 липня 2003 року за № 658/7979 (зі змінами).

3. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Є. Воропаєва.

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підпрємництва


М.Ю. Бродський


Протокол засідання Комісії
від 12.02.2013 № 6
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
12.02.2013 № 161


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 березня 2013 р.
за № 377/22909

ПОРЯДОК
проведення перевірок дотримання вимог законодавства про цінні папери щодо професійної діяльності на фондовому ринку та діяльності саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку

I. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює єдиний механізм здійснення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Орган контролю) перевірок дотримання вимог законодавства про цінні папери щодо професійної діяльності на фондовому ринку та діяльності саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку шляхом проведення планових та позапланових перевірок.

Суб’єктами перевірки є:

професійні учасники фондового ринку (ліцензіати);

юридичні особи, строк дії ліцензії яких закінчився або ліцензії яких на провадження певних видів професійної діяльності на фондовому ринку анульовано;

саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку (далі - СРО).

Перевірки юридичних осіб, строк дії ліцензії яких закінчився або ліцензії яких на провадження певних видів професійної діяльності на фондовому ринку анульовано, здійснюються Органом контролю щодо стану дотримання ними вимог законодавства, передбачених на випадок закінчення строку дії або анулювання ліцензії. Така перевірка може бути проведена Органом контролю не більше ніж протягом трьох років з дня закінчення дії (анулювання) зазначеної ліцензії.

Місцем проведення перевірки є приміщення суб’єкта перевірки за його місцезнаходженням, у тому числі у разі тимчасової зміни місцезнаходження, та/або приміщення Органу контролю.

Суб’єкти перевірок, які мають відокремлені підрозділи, входять до господарських об’єднань, асоційованих підприємств, холдингових компаній, безпосередньо або опосередковано володіють активами інших професійних учасників фондового ринку, підлягають перевіркам на консолідованій основі.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

безвиїзна перевірка - позапланова перевірка діяльності суб’єкта перевірки, яка проводиться в приміщенні Органу контролю на підставі отриманих від суб’єкта перевірки документів та пояснень без виходу за його місцезнаходженням, у тому числі у разі тимчасової зміни місцезнаходження;

виїзна перевірка - планова або позапланова перевірка діяльності суб’єкта перевірки, яка проводиться Органом контролю з виїздом за місцезнаходженням, у тому числі у разі тимчасової зміни місцезнаходження суб’єкта перевірки, та в приміщенні Органу контролю;

комплексна перевірка - перевірка діяльності суб’єкта перевірки за видом професійної діяльності на фондовому ринку;

планова перевірка - запланована Органом контролю перевірка діяльності суб’єкта перевірки, яка проводиться Органом контролю на підставі плану-графіка проведення планових перевірок;

позапланова перевірка - перевірка діяльності суб’єкта перевірки, яка не передбачена в плані-графіку проведення планових перевірок;

тематична перевірка - перевірка з окремих питань діяльності суб’єкта перевірки на фондовому ринку.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у законодавстві про цінні папери.

II. Організація та підготовка до проведення перевірок

1. Підставою для проведення Органом контролю планової перевірки є включення суб’єкта перевірки до плану-графіка проведення планових перевірок на відповідний квартал. План-графік затверджується наказом Голови Органу контролю або особи, яка виконує його обов'язки.

Планові перевірки можуть бути виїзними, комплексними, тематичними.

Планові перевірки проводяться Органом контролю з періодичністю не частіше одного разу на рік.

Датою, з якої починається відлік строку для визначення початку наступної планової перевірки, є дата закінчення попередньої планової перевірки.

Про проведення планової перевірки суб’єкт перевірки повинен бути попередньо письмово повідомлений Органом контролю не менше ніж за десять календарних днів до початку її проведення.

Повідомлення надсилається суб’єкту перевірки рекомендованим листом з повідомленням про вручення та повинно містити інформацію про найменування суб’єкта перевірки, код за ЄДРПОУ, початок планової перевірки, вид діяльності на фондовому ринку, що підлягає перевірці.

2. Позапланові перевірки можуть бути виїзними, безвиїзними, комплексними, тематичними.

Позапланові перевірки можуть проводитися Органом контролю за наявності хоча б однієї з таких підстав:

а) за ініціативою Органу контролю у разі надходження обґрунтованого письмового повідомлення про ознаки порушення вимог законодавства про цінні папери;

б) на виконання судових рішень, на вимогу правоохоронних органів та інших органів державної влади у межах повноважень, визначених законодавством;

в) за ініціативою Органу контролю у разі подання ліцензіатом до Органу контролю заяви про анулювання ліцензії за окремими видами професійної діяльності на фондовому ринку;

г) за ініціативою Органу контролю у разі безпосереднього виявлення порушення суб’єктом перевірки вимог законодавства про цінні папери під час діяльності на фондовому ринку;

ґ) виявлення Органом контролю нових документів (обставин), що не були  (не могли бути) відомі під час проведення планової, позапланової перевірки та які можуть вплинути на висновки за результатами перевірки;

д) винесення уповноваженою особою Органу контролю постанови про зупинення провадження у справі про правопорушення на ринку цінних паперів з метою проведення додаткової перевірки;

е) необхідність перевірки виконання рішень Органу контролю або розпоряджень, постанов або рішень уповноважених осіб Органу контролю щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів;

є) неподання у встановлений строк суб’єктом перевірки документів (інформації) на письмовий запит Органу контролю щодо здійснення безвиїзної перевірки, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджають поданню таких документів;

ж) виявлення та підтвердження недостовірності в документах (інформації), наданих суб’єктом перевірки на письмовий запит Органу контролю щодо здійснення безвиїзної перевірки, та/або якщо такі документи (інформація) не дають змоги оцінити виконання суб’єктом перевірки вимог законодавства про цінні папери.

Повторна перевірка питань, які перевірялись під час проведення Органом контролю планової, позапланової перевірки, здійснюється лише за рішенням суду, за постановою (ухвалою) слідчого, прокурора (слідчого судді) у кримінальному провадженні та на підставі підпункту «ґ» цього пункту.

У разі виникнення під час проведення планової перевірки підстав для проведення позапланової перевірки за погодженням з Головою Органу контролю чи особою, яка виконує його обов’язки, такі питання підлягають перевірці в межах проведення планової перевірки.

Порядок проведення позапланової безвиїзної перевірки та оформлення її результатів визначений розділом VII цього Порядку.

3. Планові та позапланові виїзні перевірки проводяться в робочий час суб’єкта перевірки, що встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку.

За письмовим погодженням керівника суб’єкта перевірки або посадової особи, яка виконує його обов'язки, перевірка може проводитись у неробочі дні або в позаробочий час суб’єкта перевірки.

3.1. Для проведення виїзної перевірки Органом контролю утворюється робоча група та із складу її членів призначається керівник. Для проведення виїзної перевірки видається Доручення на проведення (планової/позапланової комплексної/тематичної) перевірки (далі - доручення) в двох примірниках за формою, встановленою у додатку 1 до цього Порядку.

Доручення видається такими уповноваженими особами Органу контролю:

а) Головою Органу контролю чи особою, яка виконує його обов'язки, - у разі створення робочої групи, до складу якої входять: працівники Органу контролю; працівники Органу контролю та працівники територіального(их) органу(ів) Органу контролю; працівники різних територіальних органів Органу контролю;

б) начальником територіального органу Органу контролю чи особою, яка виконує його обов'язки, - у разі створення робочої групи, до складу якої входять працівники відповідного територіального органу Органу контролю.

3.2. Мінімальний склад робочої групи Органу контролю виїзної перевірки має становити дві особи.

3.3. Особа не може бути включена до складу робочої групи у разі наявності конфлікту інтересів.

Особа, яку включають до складу робочої групи, повинна письмово повідомити уповноважену особу Органу контролю, яка видає доручення, про наявність конфлікту інтересів.

3.4. У разі якщо до складу робочої групи включено особу, яка згідно з підпунктом 3.3 цього пункту не може бути включена до складу робочої групи, така особа має бути виключена зі складу робочої групи із дотриманням вимоги, передбаченої підпунктом 3.2 цього пункту.

4. Облік виданих письмових доручень ведеться Органом контролю за місцем їх видачі та реєструється в Журналі обліку доручень на проведення перевірок (додаток 2).

Дорученням присвоюється нумерація з початку першої видачі в календарному році та ведеться облік у хронологічному порядку.

5. Доручення видається на строк, який забезпечує своєчасне та в повному обсязі проведення перевірок, але не більше ніж на 30 робочих днів.

Перевірка може бути закінчена раніше строку, вказаного у дорученні.

У виняткових випадках у зв'язку з особливістю діяльності суб’єкта перевірки та значними обсягами робіт строк перевірки може бути продовжений особою, яка надала доручення, за обґрунтованим письмовим зверненням керівника робочої групи, але не більше ніж на 10 робочих днів.

Перевірка вважається розпочатою з дати отримання другого примірника доручення керівником суб’єкта перевірки (особою, яка виконує його обов'язки). Про отримання другого примірника доручення керівник суб’єкта перевірки (особа, яка виконує його обов'язки) власноруч робить відмітку на першому примірнику доручення із зазначенням прізвища, ініціалів, посади та дати отримання другого примірника доручення.

6. У випадку продовження строку проведення перевірки завірена копія першого примірника доручення із продовженим строком під час перевірки вручається під підпис керівнику суб’єкта перевірки (особі, яка виконує його обов’язки) або надсилається суб’єкту перевірки, що перевіряється, рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

7. У випадку необхідності заміни керівника або членів робочої групи після початку перевірки Органом контролю видається нове доручення з новим складом робочої групи із збереженням термінів, зазначених у попередньо виданому дорученні.

Про отримання другого примірника нового доручення керівник суб’єкта перевірки (особа, яка виконує його обов'язки) власноруч робить відмітку на першому примірнику доручення із зазначенням прізвища, ініціалів, посади та дати отримання другого примірника доручення.

III. Права та обов'язки робочої групи

1. Керівник та члени робочої групи при проведенні виїзної перевірки на підставі доручення на проведення перевірки мають право:

безперешкодно входити до приміщень суб’єкта перевірки за службовим посвідченням і мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;

вимагати у посадових осіб суб’єкта перевірки документи (інформацію), які необхідні робочій групі для проведення перевірки;

залучати за погодженням з відповідними центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами та об'єднаннями їх спеціалістів, депутатів місцевих рад (за їх згодою) для проведення перевірок;

вилучати на строк до трьох робочих днів документи, які підтверджують факт порушення;

вимагати в межах своєї компетенції у посадових осіб суб’єкта перевірки надання письмових пояснень;

звертатися до правоохоронних органів за наявності реальної загрози життю, здоров'ю або майну робочої групи, застосування щодо робочої групи насильства;

узгоджувати із суб’єктом перевірки організаційні питання щодо проведення перевірки;

реалізовувати інші повноваження, передбачені законом.

2. Керівник та члени робочої групи при проведенні виїзної перевірки зобов'язані:

вручити керівнику суб’єкта перевірки (особі, яка виконує його обов'язки) за місцем проведення перевірки другий примірник доручення. У разі відмови керівника (особи, яка виконує його обов’язки) суб’єкта перевірки поставити відмітку про отримання першого примірника доручення керівник робочої групи робить відповідний запис про те, що керівник (особа, яка виконує обов’язки) суб’єкта перевірки від підпису відмовився, та засвідчує це власним підписом;

повідомити керівника суб’єкта перевірки (особу, яка виконує його обов'язки) про права, обов'язки та повноваження робочої групи, про порядок проведення, підставу та питання перевірки, про права та обов'язки суб’єкта перевірки;

скласти Акт про відмову в проведенні перевірки (додаток 3) у разі:

недопуску робочої групи до приміщень суб’єкта перевірки;

відмови керівника суб’єкта перевірки (особи, яка виконує його обов'язки) поставити на першому примірнику доручення підпис та/або зазначити прізвище, ініціали, посаду, дату отримання другого примірника доручення;

відмови керівника суб’єкта перевірки (особи, яка виконує його обов'язки) повернути перший примірник доручення;

відмови (ухилення) керівника суб’єкта перевірки (особи, яка виконує його обов'язки) отримати другий примірник доручення;

відмови (ухилення) керівника суб’єкта перевірки (особи, яка виконує його обов'язки) у наданні суб’єктом перевірки всіх або частини наявних у суб’єкта перевірки документів (інформації), необхідних для проведення перевірки;

відмови (ухилення) суб’єкта перевірки від проведення перевірки;

у разі відсутності суб’єкта перевірки (відокремленого підрозділу) за місцезнаходженням скласти Акт про відсутність за місцезнаходженням (додаток 4);

надавати керівнику (особі, яка виконує його обов’язки) суб’єкта перевірки письмовий Запит про надання документів (інформації), необхідних для проведення виїзної перевірки (додаток 5) (далі - запит), із зазначенням часу та дати надання необхідних документів (інформації) чи належним чином засвідчених копій документів.

Складання та підписання запиту здійснюються виключно керівником робочої групи.

3. Керівник та члени робочої групи за невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків несуть відповідальність у порядку, визначеному законом.

IV. Права та обов'язки суб’єкта перевірки, його посадових осіб

1. Суб’єкт перевірки та його посадові особи під час проведення перевірки мають право отримувати від робочої групи інформацію про:

порядок проведення перевірки;

права та обов'язки робочої групи;

права та обов'язки посадових осіб суб’єкта перевірки.

2. Суб’єкт перевірки та його посадові особи під час проведення перевірки зобов'язані:

допустити робочу групу до приміщень, у яких суб’єкт перевірки здійснює (вав) діяльність на ринку цінних паперів;

підтвердити повноваження керівника суб’єкта перевірки (особи, яка виконує його обов'язки) відповідними документами;

отримати другий примірник доручення;

поставити на першому примірнику доручення підпис із зазначенням прізвища, ініціалів, посади та дати отримання другого примірника доручення, повернути перший примірник доручення керівнику робочої групи;

забезпечити робочій групі необхідні умови для проведення перевірки;

надавати робочій групі документи, копії документів, витяги з документів у терміни, встановлені запитами. Документи на ці запити надаються робочій групі із супровідним листом із зазначенням переліку наданих документів та дати їх надання;

надавати письмові пояснення керівнику робочої групи;

надати документи, що вилучаються, та підписати протокол вилучення документів;

підписати та скріпити печаткою суб’єкта перевірки роздруковану форму електронного документа або підписати Акт огляду електронного документа (додаток 6);

не створювати перешкоди для виконання покладених на керівника та членів робочої групи обов’язків.

3. Керівник суб’єкта перевірки (особа, яка виконує його обов'язки) може оскаржити дії керівника та членів робочої групи уповноваженій особі Органу контролю, яка видала доручення на проведення перевірки. Подання скарги не зупиняє проведення перевірки.

V. Порядок проведення перевірки та оформлення результатів

1. Під час проведення виїзної перевірки робоча група детально вивчає, аналізує та оцінює всі необхідні документи, які стосуються діяльності суб’єкта перевірки на фондовому ринку. Особлива увага при перевірці звертається на недоліки при провадженні діяльності на фондовому ринку, які можуть призвести до невиконання суб’єктом перевірки зобов'язань перед учасниками фондового ринку.

2. У разі існування документа в електронній формі за умови, що даний документ створений суб’єктом перевірки, суб’єкт перевірки повинен його роздрукувати та надати робочій групі. Роздрукована форма електронного документа перед наданням робочій групі повинна бути засвідчена підписом керівника суб’єкта перевірки (особи, яка виконує його обов'язки) та скріплена печаткою суб’єкта перевірки.

У разі неможливості з технічних причин роздрукувати форму електронного документа робоча група складає Акт огляду електронного документа (додаток 6), виведеного на екран монітора, який засвідчується підписом керівника суб’єкта перевірки (особи, яка виконує його обов'язки).

3. За результатами перевірки та надання суб’єктом перевірки всіх або частини наявних у суб’єкта перевірки документів (інформації), необхідних для проведення перевірки, робоча група складає у двох примірниках Акт планової/виїзної позапланової; комплексної/тематичної перевірки (далі -Акт перевірки) за формою, встановленою у додатку 7, який підписують керівник, члени робочої групи не пізніше дати закінчення строку дії доручення.

Другий примірник Акта перевірки під особистий підпис вручається посадовій (уповноваженій) особі суб’єкта перевірки за місцем проведення перевірки.

Перший примірник Акта перевірки зберігається в Органі контролю. Сторінки Акта перевірки нумеруються та підписуються робочою групою.

4. До примірника Акта перевірки, який зберігається в Органі контролю, обов'язково додаються матеріали перевірки (копії документів, витяги з документів, пояснення та інші документи) згідно з переліком, зазначеним в Акті перевірки.

За результатами планової перевірки до Акта перевірки додаються матеріали перевірки, які підтверджують порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів в діяльності суб’єкта перевірки.

Якщо під час планової перевірки також перевірялись питання дотримання законодавства про цінні папери, які виникли за наявності підстав для проведення позапланової перевірки, до Акта перевірки також додаються матеріали перевірки, які підтверджують висновки робочої групи за цими питаннями.

За результатами позапланової виїзної перевірки до Акта перевірки додаються матеріали перевірки, які підтверджують висновки робочої групи за питаннями, що перевірялися (відповідність діяльності вимогам законодавства на ринку цінних паперів та/або наявність порушень законодавства на ринку цінних паперів).

Інформація, що міститься в Акті перевірки, не підлягає розголошенню працівниками Органу контролю. Акт перевірки та матеріали перевірки не підлягають передачі юридичним і фізичним особам за винятком випадків, передбачених законом.

5. Не допускається викладати в Акті перевірки припущення та факти, не підтверджені документами.

6. В Акті перевірки викладаються всі виявлені під час перевірки обставини та порушення в діяльності суб’єкта перевірки.

У разі усунення суб’єктом перевірки під час проведення перевірки виявлених робочою групою порушень на ринку цінних паперів та недоліків у діяльності суб’єкта перевірки про це робляться відповідні записи в Акті перевірки.

7. Будь-які виправлення та доповнення в Акті перевірки після його підписання членами робочої групи не допускаються. Про виявлення описок після підписання Акта перевірки суб’єкт перевірки повідомляється письмово Органом контролю.

8. У разі ненадання суб’єктом перевірки документів, необхідних для проведення перевірки, за наявності причин (втрата, вилучення документів тощо) в Акті перевірки робиться запис про це із зазначенням причин. Крім цього, до Акта перевірки додаються пояснення керівника суб’єкта перевірки (особи, яка виконує його обов’язки) та документи (належним чином завірені копії документів), що підтверджують причини відсутності у суб’єкта перевірки документів.

9. У разі вилучення у встановленому порядку під час проведення перевірки документів, які підтверджують факти порушення, до Акта перевірки додається Протокол про вилучення документів (додаток 8).

10. Якщо член робочої групи не згодний із змістом Акта перевірки, він має право викласти в письмовій формі свою окрему думку з обґрунтуванням і додати її до Акта перевірки.

11. У разі відмови (неявки) керівника суб’єкта перевірки (особи, яка виконує його обов'язки) або його уповноваженої особи отримати другий примірник Акта перевірки та зробити про це підпис на першому примірнику Акта перевірки керівник робочої групи робить про це відповідний запис у двох примірниках Акта перевірки та протягом п'яти робочих днів другий примірник Акта перевірки направляється суб’єкту перевірки рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

12. Зауваження до Акта перевірки можуть надаватися суб’єктом перевірки протягом трьох робочих днів з дати отримання другого примірника Акта перевірки. Ці зауваження є невід'ємною частиною Акта перевірки.

VI. Порядок вилучення документів під час перевірки та роботи з ними

1. Керівник робочої групи під час перевірки суб’єкта перевірки має право вилучати на строк до трьох робочих днів документи, які підтверджують факт порушення.

2. Вилучення документів, проведене керівником робочої групи, оформлюється протоколом про вилучення документів, у якому зазначаються дата його складання, прізвище і посада особи, яка провела вилучення, перелік вилучених документів та день, у який ці документи мають бути повернені.

Складання та підписання протоколу про вилучення документів здійснюються виключно керівником робочої групи.

3. Протокол про вилучення документів складається у двох примірниках та підписується керівником робочої групи. У момент вилучення документів один з примірників Протоколу про вилучення документів надається керівнику суб’єкта перевірки (особі, яка виконує його обов'язки), про що на другому примірнику протоколу про вилучення документів керівником суб’єкта перевірки (особою, яка виконує його обов'язки) робиться відповідний напис із зазначенням дати отримання одного з примірників протоколу про вилучення документів.

4. У разі відмови керівника суб’єкта перевірки (особи, яка виконує його обов'язки) отримати примірник протоколу про вилучення документів керівник робочої групи робить відповідний запис про це в протоколі про вилучення документів.

5. Кожне виправлення, підчистка, нерозбірливий запис, нечіткий відбиток печатки на документах, які вилучаються, повинні бути відображені в протоколі про вилучення документів.

6. Керівник робочої групи забезпечує зберігання та використання за призначенням в Органі контролю документів, які були вилучені під час перевірки. Забороняється робити будь-які дії, які можуть спричинити пошкодження або зміну змісту документа, який вилучено.

7. Керівник робочої групи під час роботи з вилученими документами має право робити копії вилучених документів.

8. Відлік триденного строку вилучення документів починається з наступного дня за днем вилучення.

9. Про повернення вилучених документів керівником суб’єкта перевірки (особою, яка виконує його обов'язки) робиться відповідний запис у протоколі про вилучення документів, примірник якого буде зберігатися в Органі контролю.

10. У разі відмови керівника суб’єкта перевірки (особи, яка виконує його обов'язки) вчасно прийняти вилучені документи керівник робочої групи складає Акт про відмову у прийнятті вилучених документів (додаток 9), а вилучені документи та копію Акта про відмову у прийнятті вилучених документів протягом п'яти робочих днів з дати складання Акта про відмову у прийнятті вилучених документів направляє суб’єкту перевірки рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

VII. Порядок проведення позапланової безвиїзної перевірки та оформлення її результатів

1. Позапланова безвиїзна перевірка може бути тільки тематичною.

Позапланова безвиїзна перевірка здійснюється на підставі письмового Доручення на проведення позапланової безвиїзної перевірки (додаток 10) Голови Органу контролю (особи, яка виконує його обов'язки) або начальника територіального органу Органу контролю (особи, яка виконує його обов'язки).

2. Для проведення позапланової безвиїзної перевірки створюється робоча група. Робоча група може складатися з однієї особи.

3. Для одержання від суб’єкта перевірки документів, які необхідні для проведення позапланової безвиїзної перевірки, до суб’єкта перевірки надсилається письмовий запит про надання документів (інформації) за формою, встановленою у додатку 11 до цього Порядку. Повідомлення про проведення позапланової безвиїзної перевірки та підстави її проведення зазначаються в запиті.

Суб’єкт перевірки зобов’язаний у визначений у запиті строк надати Органу контролю всі перелічені в запиті документи або їх копії, засвідчені суб’єктом перевірки. Документи на запит надаються суб’єктом перевірки супровідним листом із зазначенням переліку наданих документів.

У разі неможливості надати необхідні документи суб’єкт перевірки у супровідному листі зазначає причини їх неподання.

4. За результатами проведення позапланової безвиїзної перевірки складається Акт позапланової безвиїзної перевірки за формою, встановленою у додатку 12 до цього Порядку.

До Акта позапланової безвиїзної перевірки додаються матеріали перевірки. Акт позапланової безвиїзної перевірки разом з матеріалами перевірки зберігається в Органі контролю.

Акт позапланової безвиїзної перевірки та матеріали безвиїзної позапланової перевірки є внутрішніми документами Органу контролю та не підлягають передачі юридичним і фізичним особам за винятком випадків, передбачених законодавством України.

Інформація, що міститься в цих документах, не підлягає розголошенню працівниками Органу контролю. Ознайомлюватись з Актом позапланової безвиїзної перевірки мають право уповноважені посадові особи суб’єкта перевірки.

Про результати позапланової безвиїзної перевірки (про виявлення правопорушень на ринку цінних паперів і їх перелік або відсутність виявлених правопорушень на ринку цінних паперів) після підписання Акта позапланової безвиїзної перевірки протягом п’яти робочих днів письмово рекомендованим листом повідомляється суб’єкт перевірки.

Вжиття заходів за результатами виявлених під час проведення перевірки порушень здійснюється в установленому законодавством порядку.

Директор департаменту
контрольно - правової роботиО.П. Мисюра
Додаток 1
до Порядку проведення перевірок
дотримання вимог законодавства
про цінні папери щодо професійної
діяльності на фондовому ринку
та діяльності саморегулівних організацій
професійних учасників фондового ринку

ДОРУЧЕННЯ
на проведення (планової/позапланової комплексної/тематичної) перевіркиДодаток 2
до Порядку проведення перевірок
дотримання вимог законодавства
про цінні папери щодо професійної
діяльності на фондовому ринку
та діяльності саморегулівних організацій
професійних учасників фондового ринку

ЖУРНАЛ
обліку доручень на проведення перевірок

Номер доручення та дата видачі

Найменування суб’єкта перевірки, код за ЄДРПОУ

Планова/ позапланова/ позапланова безвиїзна перевірка

Комплексна/ тематична перевірка

Строк дії доручення

Строк дії доручення продовжено

Склад робочої групи

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8
Додаток 3
до Порядку проведення перевірок
дотримання вимог законодавства
про цінні папери щодо професійної
діяльності на фондовому ринку
та діяльності саморегулівних організацій
професійних учасників фондового ринку

АКТ
про відмову в проведенні перевірки


Додаток 4
до Порядку проведення перевірок
дотримання вимог законодавства
про цінні папери щодо професійної
діяльності на фондовому ринку
та діяльності саморегулівних організацій
професійних учасників фондового ринку

АКТ
про відсутність


Додаток 5
до Порядку проведення перевірок
дотримання вимог законодавства
про цінні папери щодо професійної
діяльності на фондовому ринку
та діяльності саморегулівних організацій
професійних учасників фондового ринку

ЗАПИТ
про надання документів (інформації), необхідних для проведення виїзної перевірки


Додаток 6
до Порядку проведення перевірок
дотримання вимог законодавства
про цінні папери щодо професійної
діяльності на фондовому ринку
та діяльності саморегулівних організацій
професійних учасників фондового ринку

АКТ
огляду електронного документа


Додаток 7
до Порядку проведення перевірок
дотримання вимог законодавства
про цінні папери щодо професійної
діяльності на фондовому ринку
та діяльності саморегулівних організацій
професійних учасників фондового ринку

АКТ
планової/виїзної позапланової; комплексної/тематичної перевірки


Додаток 8
до Порядку проведення перевірок
дотримання вимог законодавства
про цінні папери щодо професійної
діяльності на фондовому ринку
та діяльності саморегулівних організацій
професійних учасників фондового ринку

ПРОТОКОЛ
про вилучення документів


Додаток 9
до Порядку проведення перевірок
дотримання вимог законодавства
про цінні папери щодо професійної
діяльності на фондовому ринку
та діяльності саморегулівних організацій
професійних учасників фондового ринку

АКТ
про відмову у прийнятті вилучених документів


Додаток 10
до Порядку проведення перевірок
дотримання вимог законодавства
про цінні папери щодо професійної
діяльності на фондовому ринку
та діяльності саморегулівних організацій
професійних учасників фондового ринку

ДОРУЧЕННЯ
на проведення позапланової безвиїзної перевірки


Додаток 11
до Порядку проведення перевірок
дотримання вимог законодавства
про цінні папери щодо професійної
діяльності на фондовому ринку
та діяльності саморегулівних організацій
професійних учасників фондового ринку

ЗАПИТ
про надання документів (інформації)


Додаток 12
до Порядку проведення перевірок
дотримання вимог законодавства
про цінні папери щодо професійної
діяльності на фондовому ринку
та діяльності саморегулівних організацій
професійних учасників фондового ринку

АКТ
позапланової безвиїзної перевірки

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: